Τι λέει η Βίβλος για τη βάπτιση στο νερό;

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να βαπτιστεί κανείς; Είναι η βάπτιση πράγματι αναγκαία για τη Λύτρωση; Διαβάστε τι λέει γι΄αυτό το θέμα η Αγία Γραφή. Διαβάστε παρακάτω...

Ράντισμα - ή ολική κατάδυση στο νερό; 

Μια πρόκληση, να λυτρωθείς σύμφωνα με το δρόμο του Θεού - το μοναδικό δρόμο!

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 3:16 Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος οδηγήθηκε από το Άγιο Πνεύμα να καθορίσει σ΄αυτήν τη γραφή τον τρόπο βάπτισης: «Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος·  ...» (Βάπτιση στα ελληνικά σημαίνει «βύθιση» ή «κατάδυση» στο νερό ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΜΩΣ ΡΑΝΤΙΣΜΑ!)
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 28:19-20 «Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· ...»
ΜΑΡΚΟΣ 16:16-18 «Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή, όστις...Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, Εν τω ονόματί μου θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια· θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας·όφεις θέλουσι πιάνει· και εάν θανάσιμόν τι πίωσι, δεν θέλει βλάψει αυτούς· επί αρρώστους θέλουσιν επιθέσει τας χείρας, και θέλουσιν ιατρεύεσθαι
ΙΩΑΝΝΗΣ 3:5 Ο Ιωάννης βάπτιζε στην Αινών. Γιατί; «...διότι ήσαν εκεί ύδατα πολλά,...»
ΠΡΑΞΕΙΣ 2:38 Ο Πέτρος τους μίλησε: «Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις...και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος..»
ΠΡΑΞΕΙΣ 8:12 «Ότε όμως επίστευσαν εις τον Φίλιππον ευαγγελιζόμενον τα περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, εβαπτίζοντο άνδρες τε και γυναίκες.»
ΠΡΑΞΕΙΣ 8:36,38 «...και κατέβησαν αμφότεροι εις το ύδωρ, ο Φίλιππος και ο ευνούχος, και εβάπτισεν αυτόν..» (Όχι ράντισμα. Το ράντισμα είναι μία μη γραπτή διδασκαλία που επινοήθηκε από ανθρώπους..)
ΠΡΑΞΕΙΣ 10:47-48 Ο Κορνήλιος και οι φίλοι του είχαν μόλις δεχθεί το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος με το σημάδι του λόγου στη μορφή άλλων γλωσσών. «...Και προσέταξεν αυτούς να βαπτισθώσιν εις το όνομα του Κυρίου.»
ΠΡΑΞΕΙΣ 18:8 «Κρίσπος δε ο αρχισυνάγωγος επίστευσεν εις τον Κύριον μεθ' όλου του οίκου αυτού, και πολλοί των Κορινθίων ακούοντες επίστευον και εβαπτίζοντο.»
ΠΡΑΞΕΙΣ 22:16 «Και τώρα τι βραδύνεις; σηκωθείς βαπτίσθητι και απολούσθητι από των αμαρτιών σου, επικαλεσθείς το όνομα του Κυρίου.»
ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:4-5
 
«Συνετάφημεν λοιπόν μετ' αυτού διά του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών διά της δόξης του Πατρός, ούτω και ημείς περιπατήσωμεν εις νέαν ζωήν.Διότι εάν εγείναμεν σύμφυτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είσθαι και κατά την ομοιότητα της αναστάσεως,» (Όταν το Άγιο Πνεύμα ανέστησε τον Ιησού από τον τάφο)
ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 2:12 «συνταφέντες μετ' αυτού εν τω βαπτίσματι,... »
Α΄ΠΕΤΡΟΥ 3:21 «Του οποίου αντίτυπον ον το βάπτισμα, σώζει...»
ΛΟΥΚΑΣ 6:46 «Διά τι δε με κράζετε, Κύριε, Κύριε, και δεν πράττετε όσα λέγω;»
Ο ΘΕΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙ Ν`ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ Ο ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ
  Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ:
ΠΡΑΞΕΙΣ 2:37-40 «Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνυξιν η καρδία αυτών, και είπον προς τον Πέτρον και τους λοιπούς αποστόλους· Τι πρέπει να κάμωμεν, άνδρες αδελφοί;
Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς· Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών.Και με άλλους πολλούς λόγους διεμαρτύρετο και προέτρεπε, λέγων, Σώθητε από της διεστραμμένης ταύτης γενεάς.»  

 Συγκεντρώνονται από Pentecost Revival Centre, Βαλλαρατ,Αυστραλία, περίπου 1968-1972.