Τι λέει η Βίβλος για το Άγιο Πνεύμα;

Αν επιθυμείς την αιώνια ζωή, πρέπει να λάβεις τη θεϊκή χάρη του Αγίου Πνεύματος με τη μορφή της γλωσσολαλίας σε άλλες γλώσσες.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 3:11 Η έκχυση του Αγίου Πνεύματος προβεπόμενη: «Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοιαν· ο δε οπίσω μου ερχόμενος είναι ισχυρότερός μου,...αυτός (Ιησούς) θέλει σας βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω και πυρί.»
ΙΩΑΝΝΗΣ 3:5 Ο Ιησούς απάντησε: «Απεκρίθη ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού.»
ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:9 «...Αλλ' εάν τις δεν έχη το Πνεύμα του Χριστού, ούτος δεν είναι αυτού.»
Ο λόγος του Θεού μας διδάσκει σε αυτή την εποχή ότι όποιος επιθυμεί την αιώνια ζωή, πρέπει να λάβει το δικό Του πνεύμα.
ΛΟΥΚΑΣ 24:49 Στους μαθητές του Χριστού ειπώθηκε πως θα έπρεπε να περιμένουν στην Ιερουσαλήμ, ωσότου να λάβουν το Άγιο Πνεύμα.
ΠΡΑΞΕΙΣ 1:8 Το Άγιο Πνεύμα χαρίζει σε κάθε άνθρωπο τη δύναμη του Θεού.
ΛΟΥΚΑΣ 11:9-13 «Και εγώ σας λέγω· Αιτείτε και θέλει σας δοθή· ζητείτε και θέλετε ευρεί, κρούετε και θέλει σας ανοιχθή.Διότι πας ο αιτών λαμβάνει, και ο ζητών ευρίσκει, και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθή...πόσω μάλλον ο Πατήρ ο ουράνιος θέλει δώσει Πνεύμα Άγιον εις τους αιτούντας παρ' αυτού;»
ΠΡΑΞΕΙΣ 2:4 «και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσι ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν.»
(Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ότι αυτό το γεγονός αποτελεί την αληθινή εμπειρία, για να γνωρίζουμε ότι δεχτήκαμε το Άγιο Πνεύμα.)
ΠΡΑΞΕΙΣ 10:44-46 Το Άγιο Πνεύμα μπορεί να το λάβει όποιος υπακούει στο λόγο του Θεού. Ο Κορνήλιος (σε έναν Ιταλό) ως παράδειγμα: «...ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχύθη και επί τα έθνη· διότι ήκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεόν
ΠΡΑΞΕΙΣ 19:6 «Και αφού ο Παύλος επέθηκεν επ' αυτών τας χείρας, ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς, και ελάλουν γλώσσας και προεφήτευον.» Διάβασε τους στίχους 1-7. Ο Θεός απαιτεί υπακοή σύμφωνα με το πλάνο που Αυτός διατύπωσε στο λόγο Του: Προστάζει τους ανθρώπους να Τον ακολουθήσουν στο βασίλειό Του. Η ΘΕΪΚΗ ΛΥΤΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, όχι μια μορφή αντίστοιχη των ανθρώπινων λέξεων και κατευθύνσεων.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ!
Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 14:2 Στα γράμματά του προς τους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος τους αποκάλυψε πολλά σημαντικά πράγματα σχετικά με τη γλωσσολαλία. Παρατηρούμε σε αυτόν τον στίχο ότι όποιος προσεύχεται με αυτόν τον τρόπο εισακούεται απευθείας από τον Θεό. Στίχος 4: Ένας πιστός που προσεύχεται, θα ανακαλύψει μόνος του την πίστη και θα μπορεί να χτίσει πάνω σε αυτό. Στίχος 22: Και οι γλώσσσες είναι ΕΝΑ ΣΗΜΑΔΙ για τους άπιστους (βλέπε ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:4). Στίχος 39: Ο Παύλος καταλήγει στο κεφάλαιο προς τους Κορίνθιους με την ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:«και το λαλείν γλώσσας μη εμποδίζετε·» Βλέπε επίσης από την άλλη πλευρά ΜΑΡΚΟΣ 16:16-18 ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΘΑ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΟΛΑΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ 14:16-18,22-26/ΙΩΑΝΝΗΣ 15:26/ ΙΩΑΝΝΗΣ 16:7-14:
Αυτοί οι στίχοι αποδεικνύουν ότι μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να μας αποκαλύψει το λόγο του Θεού.
ΙΩΑΝΝΗΣ 7:38-39 «Όστις πιστεύει εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού.
(Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, το οποίον έμελλον να λαμβάνωσιν οι πιστεύοντες εις αυτόν·...)»
ΠΡΑΞΕΙΣ 2:37-39 Μια προσταγή και μια υπόσχεση σε όλους αυτούς, που θέλουν να ακολουθήσουν το δρόμο του Θεού. «Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνυξιν η καρδία αυτών, και είπον προς τον Πέτρον και τους λοιπούς αποστόλους· Τι πρέπει να κάμωμεν, άνδρες αδελφοί;Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς· Μετανοήσατε (άλλαξε τη σκέψη σου και σήκωσε το βλέμμα σου προς το Θεό) , και ας βαπτισθή έκαστος υμών (μέσα από την ολική κατάδυση ή βύθιση) εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών.»
(Πώς είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι λάβαμε το Άγιο Πνεύμα; Διάβασε ξανά ΠΡΑΞΕΙΣ 2:4 
Όταν κάποιος λάβει το Άγιο Πνεύμα, τότε κατέχει από τον Θεό το φαινόμενο της γλωσσολαλίας.) 
ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ – ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ

Συγκεντρώνονται από Pentecost Revival Centre, Βαλλαρατ,Αυστραλία, περίπου 1968-1972.