Θεραπεύει ο Θεός ακόμη και σήμερα;

Μία εμπνευσμένη συγγραφή πίστης με πολλές γραφές που υπόσχονται θεραπεία. Εκεί περιγράφεται ότι αποτελεί θέληση του Θεού να θεραπεύσει τους πιστούς Του. Επίσης, εξηγεί με ποιον τρόπο χριστιανοί με τη βοήθεια του Κυρίου νίκησαν δυστυχίες και αρρώστειες.

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΕΕΙ 'ΝΑΙ' !!!

 

ΕΞΟΔΟΣ 15:26 «...Εάν ακούσης επιμελώς την φωνήν Κυρίου του Θεού ΣΟΥ και πράττης το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού και δώσης ακρόασιν εις τας εντολάς αυτού και φυλάξης πάντα τα προστάγματα αυτού, δεν θέλω φέρει επί σε ουδεμίαν εκ των νόσων, τας οποίας έφερα κατά των Αιγυπτίων·...»
ΕΞΟΔΟΣ 23:25 «Και θέλετε λατρεύει Κύριον τον Θεόν σας, και αυτός θέλει ευλογεί τον άρτον σου, και το ύδωρ σου· και θέλω απομακρύνει πάσαν νόσον εκ μέσου σου·»
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 7:15 «Και θέλει αφαιρέσει ο Κύριος από σου πάσαν ασθένειαν...»
ΨΑΛΜΟΙ 103:2-3 «Ευλόγει, η ψυχή μου, τον Κύριον, και μη λησμονής πάσας τας ευεργεσίας αυτού· τον συγχωρούντα πάσας τας ανομίας σου· τον ιατρεύοντα πάσας τας αρρωστίας σου·»
ΨΑΛΜΟΙ 107:20 «αποστέλλει τον λόγον αυτού και ιατρεύει αυτούς και ελευθερόνει από της φθοράς αυτών.»
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 4:20-22 «...κλίνον το ωτίον σου εις τα λόγιά μου...διότι είναι ζωή εις τους ευρίσκοντας αυτά και ίασις εις πάσαν αυτών την σάρκα.»
ΗΣΑΊ'ΑΣ 53:5 «Αλλ' αυτός (Ιησούς) ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών· η τιμωρία, ήτις έφερε την ειρήνην  (πληρότητα) ημών, ήτο επ' αυτόν· και διά των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 4:23 «Και περιήρχετο ο Ιησούς όλην την Γαλιλαίαν, διδάσκων...και θεραπεύων πάσαν νόσον και πάσαν ασθένειαν μεταξύ του λαού.»
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 8:2-3 «Και ιδού, λεπρός ελθών προσεκύνει αυτόν, λέγων· Κύριε, εάν θέλης, δύνασαι να με καθαρίσης. Και εκτείνας την χείρα ο Ιησούς ήγγισεν αυτόν, λέγων· Θέλω, καθαρίσθητι. Και ευθύς εκαθαρίσθη η λέπρα αυτού.»
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 8:16 «Και ότε έγεινεν εσπέρα, έφεραν προς αυτόν (Ιησούς) δαιμονιζομένους πολλούς, και εξέβαλε τα πνεύματα με λόγον και πάντας τους κακώς έχοντας εθεράπευσε,»

ΜΑΡΚΟΣ 6:12-13

«Και εξελθόντες εκήρυττον να μετανοήσωσι,και εξέβαλλον πολλά δαιμόνια και ήλειφον πολλούς αρρώστους με έλαιον και εθεράπευον.»
ΛΟΥΚΑΣ 10:9 «και θεραπεύετε τους εν αυτή ασθενείς και λέγετε προς αυτούς· Επλησίασεν εις εσάς η βασιλεία του Θεού.»

ΙΩΑΝΝΗΣ 6:2

«και ηκολούθει αυτόν όχλος πολύς, διότι έβλεπον τα θαύματα αυτού, τα οποία έκαμνεν επί των ασθενούντων.»

ΙΩΑΝΝΗΣ 14:12-14

«Αληθώς, αληθώς σας (Ιησούς) λέγω, όστις πιστεύει εις εμέ, τα έργα τα οποία κάμνω και εκείνος θέλει κάμει, και μεγαλήτερα τούτων θέλει κάμει, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου,και ό,τι αν ζητήσητε εν τω ονόματί μου, θέλω κάμει τούτο, διά να δοξασθή ο Πατήρ εν τω Υιώ.Εάν ζητήσητέ τι εν τω ονόματί μου, εγώ θέλω κάμει αυτό.»
ΠΡΑΞΕΙΣ 6:8 «Ο δε Στέφανος, πλήρης πίστεως και δυνάμεως, έκαμνε τέρατα και σημεία μεγάλα εν τω λαώ.»
ΠΡΑΞΕΙΣ 8:5-7 Ο Φίλιππος στην Σαμαρείας:«Και οι όχλοι προσείχον ομοθυμαδόν εις τα λεγόμενα υπό του Φιλίππου, ακούοντες και βλέποντες τα θαύματα, τα οποία έκαμνε.Διότι εκ πολλών εχόντων πνεύματα ακάθαρτα εξήρχοντο αυτά φωνάζοντα μετά μεγάλης φωνής, και πολλοί παραλυτικοί και χωλοί εθεραπεύθησαν
ΠΡΑΞΕΙΣ 19:11-12 «Και ο Θεός έκαμνε διά των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα,ώστε και επί τους ασθενείς εφέροντο από του σώματος αυτού μανδήλια ή περιζώματα και έφευγον απ' αυτών αι ασθένειαι, και τα πνεύματα τα πονηρά εξήρχοντο απ' αυτών
ΠΡΑΞΕΙΣ 28:8-9 «...προς τον οποίον εισελθών ο Παύλος και προσευχηθείς, επέθεσεν επ' αυτόν τας χείρας και ιάτρευσεν αυτόν.Τούτου λοιπόν γενομένου και οι λοιποί, όσοι είχον ασθενείας εν τη νήσω, προσήρχοντο και εθεραπεύοντο·»

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΜΑΣ

ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13:8 «Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΥΤΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ.»
ΙΑΚΩΒΟΥ 5:14-15 «Ασθενεί τις μεταξύ σας;...και ας προσευχηθώσιν επ' αυτόν,...Και η μετά πίστεως ευχή θέλει σώσει τον πάσχοντα, και ο Κύριος θέλει εγείρει αυτόν·...»
Γ΄ΙΩΑΝΝΟΥ 2 «Αγαπητέ, κατά πάντα εύχομαι να ευοδούσαι και να υγιαίνης, καθώς ευοδούται η ψυχή σου.»
ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ!
ΔΙΑΒΑΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ
ΛΥΤΡΩΣΗ(ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ)
ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ:

ΜΑΡΚΟΣ 16:15-20

«Και είπε (Ιησούς) προς αυτούς· Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν.Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση θέλει κατακριθή.Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, Εν τω ονόματί μου θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια· θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας·όφεις θέλουσι πιάνει· και εάν θανάσιμόν τι πίωσι, δεν θέλει βλάψει αυτούς· επί αρρώστους θέλουσιν επιθέσει τας χείρας, και θέλουσιν ιατρεύεσθαι...(οι μαθηταί) Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα διά των επακολουθούντων θαυμάτων. Αμήν.»
Α΄ΠΕΤΡΟΥ 2:24 «όστις τας αμαρτίας ημών αυτός εβάστασεν εν τω σώματι αυτού επί του ξύλου, διά να ζήσωμεν εν τη δικαιοσύνη, αποθανόντες κατά τας αμαρτίας· με του οποίου την πληγήν ιατρεύθητε.»
ΠΡΑΞΕΙΣ 2:1-4 «Και ότε ήλθεν η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδόν εν τω αυτώ τόπω...και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσι ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν.»
ΠΡΑΞΕΙΣ 2:37-39 «Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνυξιν η καρδία αυτών, και είπον προς τον Πέτρον και τους λοιπούς αποστόλους· Τι πρέπει να κάμωμεν, άνδρες αδελφοί;Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς· Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών.»
Μ’ ΑΥΤΟ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΕΣΕΝΑ!
ΛΟΥΚΑΣ 4:46 «Διά τι δε με κράζετε, Κύριε, Κύριε, και δεν πράττετε όσα λέγω;»
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 4:2 «Δεν θέλετε προσθέσει εις τον λόγον τον οποίον εγώ σας προστάζω, ουδέ θέλετε αφαιρέσει απ' αυτού· διά να φυλάττητε τας εντολάς Κυρίου του Θεού σας, τας οποίας εγώ σας προστάζω.»
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 30:6 «Μη προσθέσης εις τους λόγους αυτού· μήποτε σε εξελέγξη, και ευρεθής ψεύστης.»
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ 3:14 «Εγνώρισα ότι πάντα όσα έκαμεν ο Θεός, τα αυτά θέλουσιν είσθαι διαπαντός· δεν είναι δυνατόν να προσθέση τις εις αυτά ουδέ να αφαιρέση απ' αυτών· και ο Θεός έκαμε τούτο διά να φοβώνται ενώπιον αυτού.»

 

ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙΤΑΙ, ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΗ ΒΙΒΛΟ – ΣΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΩΡΑ!

Συγκεντρώνονται από Pentecost Revival Centre, Βαλλαρατ,Αυστραλία, περίπου 1968-1972.