Γλωσσολαλιά

  1. Τι είναι η ομιλία σε ξένες γλώσσες;
  2. Μπορείτε να σωθείτε χωρίς την γλωσσολαλιά; 

1. Τι είναι η ομιλία σε ξένες γλώσσες; 

Η Χριστιανική Εκκλησία άρχισε την ημέρα της Πεντηκοστής (50 ημέρες αφού ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε), όταν ο Θεός χύνεται το δώρο του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές Του. Αυτό περιγράφεται στο ΠΡΑΞΕΙΣ κεφάλαιο 2: «και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσι ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν.» (ΠΡΑΞΕΙΣ 2:4).

Εκείνη την εποχή υπήρχε ένα συνέδριο στην Ιερουσαλήμ και οι άνθρωποι ήταν εκθαμβοι απο αυτό το συμβάν και ρωτώντας: «Και πως ημείς ακούομεν έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτω, εν ή εγεννήθημεν;» (ΠΡΑΞΕΙΣ 2:8). «Εθαύμαζον δε πάντες και ηπόρουν, άλλος προς άλλον λέγοντες· Τι σημαίνει τούτο;» (ΠΡΑΞΕΙΣ 2:12). Ορισμένοι μάλιστα κατηγόρησαν τους μαθητές ότι ηταν μεθυσμένος!

Αλλά ο Πέτρος σηκώθηκε και τους είπε: «Διότι ούτοι δεν είναι μεθυσμένοι, καθώς σεις νομίζετε· διότι είναι τρίτη ώρα της ημέρας· αλλά τούτο είναι το ρηθέν διά του προφήτου Ιωήλ· Και εν ταις εσχάταις ημέραις, λέγει ο Θεός, Θέλω εκχέει από του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα,» (ΠΡΑΞΕΙΣ 2:15-17). Τους είπε, τώρα που ο Ιησούς ήταν στον ουρανό το Άγιο Πνεύμα είχε έρθει (βλ επίσης ΙΩΑΝΝΗΣ 14:26): «Αφού λοιπόν υψώθη διά της δεξιάς του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελίαν του Αγίου Πνεύματος, εξέχεε τούτο, το οποίον τώρα σεις βλέπετε και ακούετε.» (ΠΡΑΞΕΙΣ 2:33).

Αυτό το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται σε όλη την Καινή Διαθήκη, όπου οι άνθρωποι έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, το οποίο αποδεικνύεται από την ομιλία σε άλλες γλώσσες. Για παράδειγμα, οι μαθητές γνώριζαν ότι οι Ειδωλολάτις είχαν λάβει το Άγιο Πνεύμα στο κεφάλαιο ΠΡΑΞΕΙΣ κεφάλαιο 10, «διότι ήκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεόν. …» (ΠΡΑΞΕΙΣ 10:45-46).

Περισσότερες Γραφές για το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος,  αποδεδειγμένες από το σημείο της ομιλίας σε άλλες γλώσσες, μπορεί να βρεθεί στην Αγία Γραφή μας μελέτη για το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα και γλωσσολαλιά.

Μιλώτες σε άλλες γλώσσες είναι το ορατό σημάδι λήψης του Αγίου Πνεύματος. Είναι μια γλώσσα που δεν μπορείτε να μάθετε, αλλά το οποίο σας δίνεται ως δώρο από τον Θεό, μόλις λάβετε το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η γλώσσα μπορεί μερικές φορές να γίνει κατανοητή από άλλους (ΠΡΑΞΕΙΣ 2:8), αλλά συνήθος είναι μια άγνωστη γλώσσα που προορίζεται μόνο για προσωπική προσευχή και τη λατρεία προς τον Θεό: «Διότι ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον δεν λαλεί προς ανθρώπους, αλλά προς τον Θεόν· διότι ουδείς ακούει αυτόν, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια·» (Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 14:2). «διότι εάν προσεύχωμαι με γλώσσαν αγνώριστον, το πνεύμά μου προσεύχεται, ...» (Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 14:14).

Όταν προσέυχεσαι σε αυτή τη νέα γλώσσα, προσεύχεσαι άμεσα στο Θεό, και δεν χρείαζεται η «μάταια επανάληψη» oτης προσευχής, αλλά δοχάζεις ελεύθερα το Θεό «εν Πνεύματι». Ο Θεός είχε όντως ήδη προφήτευσε αυτή τη σχέσης με τους ανθρώπους Του στο βιβλίο του Ησαΐα: «διότι με χείλη ψελλίζοντα και με άλλην γλώσσαν θέλει ομιλεί προς τούτον τον λαόν·» (ΗΣΑΊ'ΑΣ 28:11).

Επί του παρόντος, περίπου 500 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είχαν αυτή την εμπειρία με το Άγιο Πνεύμα. «Ώστε ΑΙ ΓΛΩΣΣΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑ ΣΗΜΕΙΟΝ ουχί προς τους πιστεύοντας, αλλά προς τους απίστους·...» (Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 14:22).

Υπάρχουν πολλές περισσότερες Γραφές που μας λένε τα οφέλη της προσευχής σε νέες γλώσσες, αλλα και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος χρησιζοποιήθανε ισχυρά από τον Θεό, είπε ότι ο ίδιος μίλησε σε γλώσσες περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο! (βλ. Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 14:18)

Στο τμήμα μελέτη της Αγίας Γραφής, έχουμε συγκεντρώσει πολλούς περισσότερους λόγους για τους οποίους πρέπει να προσευχόμαστε στο Άγιο Πνεύμα.

[κορυφή της σελίδας

2. Μπορείτε να σωθείτε χωρίς την γλωσσολαλιά;  

Η Αγία Γραφή δεν καταδικάζει αυτούς που δεν μιλούν σε γλώσσες. Ο Λόγος Του Θεού μιλάει για «πιστούς», όπως ο Κορνήλιος στο ΠΡΑΞΕΙΣ 10, ο οποίος ήταν «ευσεβείς, ένας δίκαιος άνθρωπος,» στα μάτια του Θεού. Ενώ πολλοί ομολογούν Χριστιανοί είναι σίγουρα «πιστοί», θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη να ακολουθήσουν το «πάσαν την βουλήν του Θεού.» (ΠΡΑΞΕΙΣ 20:27), ακριβώς όπως ο Θεός έστειλε τον Πέτρο για να εξηγήσει στον Κορνήλιο «τι πρέπει να κάμνης» (ΠΡΑΞΕΙΣ 10:6).

Οι άνθρωποι που έχουν «δώσει την καρδιά τους στον Ιησού. Πήπαν μια απόφαση για τον Χριστό κ.λπ. κ.λπc.» έχουν μετανοήσει ενώπιον Του Θεού και είναι προφανώς «πιστοί». Τότε είναι έτοιμη να πάει και να αναζητήσουν την πληρότητα που έχει παράσχει ο Θεός (ΕΦΕΣΙΟΥΣ 3:19). «Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους τους πιστεύσαντας εις αυτόν· ΕΑΝ ΣΕΙΣ ΜΕΙΝΗΤΕ ΕΝ ΤΩ ΛΟΓΩ ΤΩ ΕΜΩ, είσθε αληθώς μαθηταί μου,» (ΙΩΑΝΝΗΣ 8:31). Αυτό σημαίνει ότι ακόμα κι αν ένα άτομο έχει σωθεί, αν ΠΡΟΧΟΡΗΣΕΙ και γίνει ΜΑΘΗΤΗΣ σύμφωνα με ΜΑΤΘΑΙΟΣ 28  κλπ θα χάσει την «ελεύθερη σωτηρία» του.

Η σωτηρία παρομοιάζεται να «αναδεικνύει τη γέννηση». Είναι εύκολο οταν ο Θεός χορηγεί πίστη,  αλλά το προχώρημα και μεγάλωμα με το Χριστό και η προετοιμασία ως μαθητής να Τον συναντήσει, είναι η πραγματική αρχή της χριστιανικής ζωής. Ωστόσο, χωρίς τη εκπαιδεύση και την δίδαξη ο χριστιανος μπορεί απλά να λιμνάζει στις αρχικές του εμπειρίες και δεν θα προσχωρήσει προς εκείνη την πληρότητα του Χριστού, στην οποία ο Θεός μας που προορίσε να έρθουμε, στα βήματα μας τον Χριστό.

Όπως ο Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής, κηρύττουμε ΠΡΑΞΕΙΣ 2:37-39: «Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.», για την θέληση να έρθουν όλοι στην πληρότητα την οποία χορηγεί ο Θεός. Η δική μας εμπειρία είναι ότι το 80% ή και περισσότερο του άνθροποι μας θα λάβει το Άγιο Πνεύμα ήδη πριν βαφτιστεί.  Ωστόσο, η «γλωσσολαλιά» δεν είναι το κεντρικό θέμα - δεν επιδιώκουμε το δώρο, αλλά τον Χορηγό. Οι Χριστιανοί πρέπει να δούνε Τον Κύριο Ιησού Χριστό και να Τον καλέσου ως Σωτήρα τους. Οι περισσότεροι λάβουν το Άγιο Πνεύμα και γλωσσαλαλούν μέσα σε δευτερόλεπτα στην αναζητήση Του Θεού ... και μερικές φορές με μεγάλη δύναμη.

Ενθαρρύνουμε όλους προχωρήσουν και να λάβουν το μπάζωμα του Αγίου Πνεύματος … όχι μόνο για να «εγίνουν ενεργοί», αλλά επειδή δεν θέλουμε κανέναν να χάσει τίποτα και γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παράδειγμα που ακολουθησαν οι πρώτοι μαθητές και έζησαν ΕΙΝΑΙ για όλους. Ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του να περιμένουν στην Ιερουσαλήμ (ΠΡΑΞΕΙΣ 1:8) - όπου θα λάβουν ΔΥΝΑΜΗ για να είναι μάρτυρες Του σε όλο τον κόσμο. Ο Θεός μας προειδοποιεί, «…ότι δι' ετερογλώσσων και διά ξένων χειλέων θέλω λαλήσει προς τον λαόν τούτον, και ουδέ ούτω θέλουσι με εισακούσει, λέγει Κύριος.» (Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 14:21). Μερικά από τα τελευταία λόγια του Ιησού προς τους μαθητές Του να  δείχνει ότι οι γλώσσες  θα είναι ένα από τα «σημάδια, τα οποία ακολουθούν» την εκκλησία Του: «ημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, … θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας·…» (ΜΑΡΚΟΣ 16:17).

[κορυφή της σελίδας]