VART ÄR VI PÅ VÄG?

Människans situation verkar bli mer och mer hotad nu i början av det 21:a århundradet. Det finns många problem och tillräckligt med skenbara lösningar, men verkligheten visar att de varken är äkta eller bestående.

Om vi skall vara ärliga måste vi erkänna att mänskligheten inte har lärt av historien och - särskilt i vårt århundrade - att inte allt som livet har att erbjuda kommer av modern teknologi och en hög levnadsstandard.

Ändå söker många människor förverkligande genom ett liv som är äkta och hederligt.

  • Frågan är, om vägen de väljer är den rätta?
  • Frågan är, om människors längtan efter fred kan uppfyllas genom fredsrörelser?
  • Frågan är, om lösningen på arbetsrelaterad stress och socialt tryck är att dra sig undan samhället?
  • Frågan är, om svaret på ett meningslöst liv kan finnas i stela kyrkliga traditioner eller österländskareligioner?

Är det inte alltid så, att det i verkligheten är känslorna som styr vår sinnesstämning?
Är det inte glädje eller sorg som verkligen berör oss snarare än nya tekniska framsteg?
Är det inte den kärlek eller det hat vi känner för någon som berör oss snarare än de sensationella nyheterna om krig och katastrofer?

Ger inte närheten och trösten från en vän mer trygghet och hjälp än orden från psykologer och teologer?

Därför kan vi vara lyckliga och tillfreds den ena stunden men förtvivlade och olyckliga i nästa. Det finns emellertid en bok som avslöjar det djupt dolda i vår inre människa. Den boken betraktas inte sällan med skepsis och har ofta blivit orättvist nedvärderad. När du får veta att det handlar om Bibeln har du troligtvis redan din egen förutfattade mening om den.

Men - är din värdering riktig? Är din uppfattning verkligen den rätta? Det finns konkreta fakta som visar att Bibeln är mer än bara en gammal religiös bok.

Till exempel:

  • Bibelns precision i framställningen av historiska händelser.
  • Bekräftelse av dess fakta genom arkeologiska fynd.
  • Dess överensstämmelse med de senaste vetenskapliga rönen.
  • Matematiska mönster i Bibeln som antyder att den är mycket mer än en bok skriven endast av människohand.

Låt oss börja med den sista punkten:

BIBELN OCH MATEMATIK

Ivan Panin (1855-1942), en ryss som utvandrade till USA, blev omvänd till kristendomen och upptäckte därefter häpnadsväckande matematiska mönster i Bibeln.

Han upptäckte bland annat att talet 7 och dess multipler inte bara spelar en betydelsefull roll inom biologi (t.ex. kan graviditetslängden hos däggdjur, inkubationstiden hos fåglar och utvecklingen av insekter mätas i multipler av sju dagar); kemi (sju perioder i grundämnenas periodiska system) och musik (t.ex. de sju stegen i oktaven), utan också återfinns i hela Bibeln.

Originalspråken i Bibeln, hebreiska och arameiska i Gamla Testamentet och grekiska i Nya Testamentet, är de enda språk i vilka varje bokstav har ett fast numeriskt värde. Därför kan man, genom att addera nummervärdet av varje bokstav, beräkna värdet av ord, meningar etc.

Den första versen i Bibeln, 1 MOSEBOKEN 1:1, innehåller mer än 30 olika matematiska mönster som omfattar talet 7; det totala antalet av ord och bokstäver är alltid multipler av 7. Man kan också hitta mönster som är baserade på andra siffror: t.ex. har det numeriska värdena av namnen givna till Jesus Kristus (Jesus, Kristus, Frälsare, Messias, Herre, Människoson och Sanningen) alla anknytning till talet 8. På sistone har fler sådana anknytningar hittats. Ett exempel är att stycken relaterade till samma ämne också har identiska numeriska värden. Sådana mönster återspeglar den perfekta inspirationen i hela Bibeln i dess originalspråk. Du kan hitta mer detaljerad information i detta ämne i följande böcker:

'Number in Scripture' av E. W. Bullinger (ISBN: 0825422388)
'Theomatics II' av Del Washburg (ISBN: 0812840232)

BIBELN OCH NATURVETENSKAP

Tror du som de flesta människor på evolutionsteorin - alltså att alla livsformer slumpmässigt har utvecklats under loppet av miljoner år från död materia via den encelliga organismen fram till den nuvarande människan? Faktum är att sannolikheten för att detta skulle kunna hända praktiskt taget är noll. Termodynamikens Andra lag (som säger att all materia - om den lämnas utan påverkan - alltid förfaller till ett kaotiskt tillstånd) orsakar bara den stora problem för evolutionisterna. Till exempel sade den engelske evolutionisten Sir Arthur Keith (1866-1955): "Evolution har inte bevisats och kan inte bevisas. Vi tror på den ändå, därför att det enda alternativet skulle vara skapelse av Gud och det är alltför ofattbart."

Fler och fler forskare över hela världen tar avstånd från evolutionsteorin, därför att den inte är vetenskapligt hållbar.

Enligt evolutionsteorin skall dinosaurierna ha varit utdöda ca 60 miljoner år före människans uppkomst. Faktum är att förstenade fotavtryck av människor och dinosaurier har hittats vid sidan av varandra i samma sedimentlager på flera olika platser i Nordamerika.

Egendomligt nog har man inte gjort några fossilfynd, som kan bevisa en evolutionistisk utveckling av livet, fastän det borde finnas ett flertal av dem. Till och med Darwin själv, en av evolutionsteorins grundare, kritiserade bristen på sådana övergångsformer (kallade "felande länkar").

Åtskilliga mängder sediment spolas ned i haven genom naturlig erosion. Erosionsgraden varierar från 6 cm i ökenterräng till 1,9 m i Himalaya över en period av tusen år. Likväl passar Afrikas och Sydamerikas kustlinjer ihop perfekt som om de separerats helt nyligen. Om jorden verkligen var 4,5 miljarder år gammal, vilket evolutionsteorin hävdar, skulle alla kontinenter ha spolats ned i havet 300 gånger om!

Den vetenskapliga uppskattningen av jordens ålder är ingalunda så exakt som folk i allmänhet antar. 1978 publicerade Dr. A. J. Monty White i sin bok ”What about Origins?” en lista över de 76 mest använda metoderna för åldersbestämning som används av forskare för att bestämma jordens ålder. En jämförelse av de olika metoderna resulterade i avvikelser mellan 100 år och 500 miljoner år.

Följande böcker kan ge dig mer detaljerad information och bevis för sanningen i Bibelns utsagor utifrån ett vetenskapligt synsätt. Detta borde ge dig något att fundera över.

'Man’s Origin, Man’s Destiny' av A.E. Wilder-Smith (ISBN: 0871233568)
'The Remarkable Birth of Planet Earth' av H. Morris (ISBN: 0871234858)
'Vårt ursprung?' av Mats Molén (ISBN: 9189299205)

BIBELN - HISTORIA OCH ARKEOLOGI

Det är inte bara utifrån ett vetenskapligt och matematiskt synsätt som Guds ord bekräftats, utan Bibelns gudomliga inspiration underbyggs också av dess historiska utsagor.

Exempelvis kom Bibelns profetior om de egyptiska, babyloniska, persiska, grekiska och romerska rikenas uppgång och fall att ske precis som det var förutsagt århundraden tidigare. Till och med stora historiska personer, såsom Nebukadnessar, Cyros och Alexander den Store, och deras verk omtalas i Bibeln.

Jerusalem blev befriat år 1917 av britterna, under ledning av general Allenby, mer än 2500 år efter det att den intagits. Detta uppfyllde en av de sista bibliska profetiorna.

Historiska händelser visar att ungefär 95 % av alla profetior har blivit uppfyllda framtill idag.

Nya arkeologiska fynd styrker varje del av Bibeln: Noas ark har hittats på Ararats berg (den turkiska regeringen har till och med byggt ett besökscentrum där); Sodom och Gomorra har hittats exakt som Bibeln beskriver dem, som städer av aska vid Döda Havet; platsen där Mose och Israels barn korsade Röda Havet har blivit fastställd, genom många bevis såsom vagnshjul och hästhovar funna på havsbottnen! Ännu mer häpnadsväckande är upptäckten av den verkliga platsen för Jesu korsfästelse och graven där Han blev begravd, vilka hittades av general Gordon år 1867.

I en grotta i Kumran vid Döda Havet fann man år 1947 skriftrullar från den gammaltestamentliga profeten Jesaja. Jämförelse av dessa över 2000 år gamla skriftrullar med nuvarande översättning visar en förbluffande överensstämmelse och bekräftar således att Bibelns originaltexter troget har bevarats.

Några böcker som ger stöd åt Bibelns överensstämmelse med arkeologiska och historiska upptäckter är listade nedan som referens:

'The New Testament Documents: Are They Reliable?' av F.F. Bruce (ISBN: 087784691X)
'Evidence that Demands a Verdict' av Josh McDowell (ISBN: 0785243038)
'Ark of the Covenant' av Jonathan Gray (ISBN: 0646300733)

GUDS VERK I DAG

Det finns många fler bevis för Bibelns fullkomlighet än vad som hittills har nämnts. Bibeln skildrar Guds förhållande till mänskligheten och beskriver både mänsklighetens förgångna och dess framtid. Huvudtemat är dock gärningarna av en person: Jesus Kristus.

Han, som levde ett perfekt liv, blev uppspikad på korset som ställföreträdare för en skyldig och ondskefull mänsklighet. Kristus utgöt Sitt blod för din personliga skuld och likgiltighet inför Guds lag.

Hans offerdöd på Golgata innebär också kroppsligt helande för de sjuka:

"Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten; och genom hans sår haven I blivit helade." 1 PETRUSBREVET 2:24

Många människor som har blivit helade bekräftar att tillfrisknande från sjukdom genom tro på Jesus Kristus fortfarande sker - idag liksom på Jesu tid:

"Jesus Kristus är densamme i går och i dag, så ock i evighet." HEBRÉERBREVET 13:8

Gud fastställer att den jordiska döden inte innebär slutet på vårt liv:

"Och såsom det är människorna förelagt att en gång dö och sedan dömas." HEBRÉERBREVET 9:27

Liksom alla människor kommer att dö en gång måste de också avlägga räkenskap för hela sitt liv vid Guds dom. Eftersom Gud är helig och rättvis kommer Han att straffa dem som dör i sina synder med evig fördömelse.

Din enda chans att undvika fördömelse vid denna Dom är att få förlåtelse för dina synder genom Jesus Kristus.

Bibeln beskriver att det endast finns en väg till frälsning - bara en Herre, en tro och ett dop. När människor för ungefär tvåtusen år sedan hörde och trodde (litade på) att Kristus är den enda vägen till frälsning, frågade de: "Vad skall vi göra för att bli frälsta?"

Detta var det svar som gavs:

"Gören bättring och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande." APOSTLAGÄRNINGARNA 2:38

Dessa tre steg: omvändelse (att göra bättring), dop och mottagande av den Helige Ande är de bibliska villkor Gud har satt upp för att en människa skall få evigt liv. Omvändelse innebär att man i sitt inre vänder sig till Gud och att man vänder sig bort från sitt gamla liv. Dopet, genom fullständig nedsänkning, symboliserar begravningen av ditt gamla syndfulla liv.

När en människa tar emot gåvan av den Helige Ande, tar hon emot Kristus och evig frälsning, vilket bekräftas av att hon talar andra tungomål. Se också APOSTLAGÄRNINGARNA 2:4.

Med dessa steg i lydnad gentemot Guds ord genomgår en människa den pånyttfödelse som beskrivs i Bibeln. Glöm aldrig att du en dag skall stå framför Guds tron och stå till svars för ditt liv. Varje ögonblick av ditt liv kommer att återuppväckas i ditt minne och tas hänsyn till. Gud vill rädda dig och kallar dig till att omvända dig och lyda Hans Ord.

Jesus själv säger: "Den som tror och bliver döpt, han skall bliva frälst; men den som icke tror, han skall bliva fördömd." MARKUSEVANGELIET 16:16

Det bibliska dopet har inget gemensamt med det bestänkande av spädbarn, som normalt förekommer i de etablerade kyrkorna. Genom hela det Nya Testamentet blev lärjungar döpta i vatten endast efter att de tagit det personliga beslutet att följa Kristus.

Mottagandet av den Helige Ande är det första verkliga undret i ditt nya liv med Gud. Du måste ta emot den Helige Ande med Guds kraft på samma sätt som de första lärjungarna gjorde på pingstdagen:

"Och de blevo alla uppfyllda av helig ande och begynte tala andra tungomål, efter som Anden ingav dem att tala." APOSTLAGÄRNINGARNA 2:4

Att tala i tungor är det yttre tecknet på mottagandet av den Helige Ande. Det är ett språk som du inte kan lära dig utan som Gud ger dig som en gåva så snart du tar emot den Helige Ande.

Det finns för närvarande ca 500 miljoner människor över hela världen som haft denna erfarenhet med den Helige Ande.

Efter det att en människa har blivit döpt och har fått den Helige Ande på det sätt som Bibeln beskriver, är han eller hon frälst. Den Helige Ande leder dig i ditt nya liv och ger dig också kraft och styrka att följa Kristus.

Jesus själv säger: "Om en människa icke bliver född av vatten och ande, så kan hon icke komma in i Guds rike." JOHANNESEVANGELIET 3:5

Med denna skrift har du idag fått veta att Gud har skapat en väg för dig genom Jesus Kristus. På Domedagen kan du inte ursäkta dig med att du aldrig har hört Guds Ord och Hans väg till frälsning för dig.

Följ Jesus Kristus och du blir frälst. Belöningen är evig - allt det kostar dig är ditt gamla liv. Du har lite att förlora och allt att vinna - men Gud väntar på att du skall vända dig till Honom.

Jesus Kristus säger: "Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås." MATTEUSEVANGELIET 24:35

(november 2003)