HISTORIA OCH ARKEOLOGI

Bibeln erkänns i allmänhet som ett moraliskt rättesnöre (De Tio Budorden, Bergspredikan, Fader vår etc.), men dess historiska exakthet ifrågasätts ofta. Emellertid har arkeologiska fynd bekräftat varje del av Bibeln.

Bibeln beskriver de egyptiska, babyloniska, persiska, grekiska och romerska imperiernas uppgångar och fall och om man granskar Bibelns historiska framställningar finner man bekräftelser på dess äkthet i varje detalj. Här är några få exempel på dessa upptäckter:

 

Den Stora Syndafloden

Bibeln berättar mycket tydligt för oss om en global översvämning som förintade hela mänskligheten, förutom Noa och hans familj (Första Moseboken, kapitel 6-8). Berättelser om en enorm katastrofal översvämning som täckte jorden finns i mer än hundra kulturer världen över. Grekerna återger översvämningsberättelsen om Deukalion; bland de infödda på den amerikanska kontinenten höll oräkneliga historier minnet om en stor översvämning vid liv långt före Columbus tid. Även i Australien, Indien, Polynesien, Tibet, Kashmir och Litauen förs berättelser om en översvämning vidare från generation till generation än idag.

Bortsett från dessa historiska beskrivningar måste vi överväga det följande som argument för att en syndaflod ägt rum:

 • Oräkneliga fossil av snäckor och fisk kan hittas på höga berg (t.ex. hittades hajtänder på bergskedjan Karpaterna i Centraleuropa och fossil av fisk nära Mount Everests topp). En annan påfallande omständighet är att det på alla kontinenter förekommer grottor, som nästan alltid är belägna på en hög nivå. Dessa grottor är bokstavligen fulla av skelett från en underlig blandning av djur, som skulle ha klättrat uppför berget för att undvika det stigande flodvattnet.
 • Dendroliter är träd som, från rötterna och uppåt, sträcker sig genom många lager av kol. Hur kan det förklaras att ett träd med en livslängd av endast några årtionden kan ha placerats vertikalt genom kolsediment, som förmodas ha utvecklats långsamt under miljoner år? Den väldiga mängd växter som fördes bort med floden omvandlades till kol av värme och ökat tryck inom en mycket kort tidsperiod. Nuförtiden kan man kopiera denna process i laboratorium, där kol kan produceras från växtmaterial inom några minuter genom inverkan av värme och tryck.
 • Över 71% av jordens yta är täckt av vatten och det är allmänt känt att enorma saltvattensjöar tidigare täckte stora områden av de nordamerikanska och afrikanska slätterna. 

Oräkneliga källor genom århundradena rapporterar om besök till Noas Ark och Flavius Josefus (ca 90 e.Kr.), den kände judiske historikern sade: "Resterna av den visas där än idag av invånarna." Han citerade Berosus från Kaldéen (ca 290 f.Kr.), som antydde att turister tog med sig bitar av Arken hem för att göra lyckoamuletter.

Noah's ark found in Arrarat mountainsI september 1960 publicerade Life Magazine detta foto av ett "båtformat" objekt på bergsmassivet Ararat! Den amerikanske arkeologen Ronald E. Wyatt besökte denna plats 1977 och under hans följande 24 resor hittade han många föremål, vilka bevisar att det verkligen är Noas Ark. Här är några fakta:

 • Objektet som hittades har formen av en båt, med en spetsig för och en rundad akter; det är inte en formation av naturlig sten eller lava.
 • Det har exakt den längd som finns i den bibliska beskrivningen, 515 fot eller 300 egyptiska alnar (Första Moseboken 6:15).
 • Det finns i östra Turkiet på Araratbergen, precis som Bibeln säger (Första Moseboken 8:4).
 • Objektet visar vertikala spant på dess sidor, vilka utgör skelettet av båtens överbyggnad. Radaravsökningar visar på regelbundna mönster av däckets horisontella och vertikala stödbalkar, och till och med dörren kan lokaliseras. Avsökningarna avslöjar även ett stort antal metallbeslag och nitar som användes för att foga ihop de stora timmerstockarna. En del av dessa bestod av komplexa metallegeringar. Detta stämmer med den bibliska redovisningen som säger att det fanns kunskap om metallurgi långt innan syndafloden inträffade (Första Moseboken 4:22).
 • En 18-tums förstenad däckbjälke hittades, som bestod av tre separata lager av laminerat trä. Detta är det enda stället på jorden där man kan hitta förstenat trälaminat.
 • Inuti strukturen hittades "koproliter" (fossiliserad djurspillning), och även förstenade hjorthorn och djurhår.
 • Enorma ankarstenar hittades nära denna plats som ligger på 2000 meters höjd! Dessa kan ha släpats efter båtens akter för att stabilisera dess färd under den världsvida naturkatastrofen.
 • Namnet på en uråldrig, bebodd by (Kazan) i närheten av platsen betyder översatts "De åttas by" (det fanns åtta personer ombord på Arken).
 • Forntida keramikskärvor har hittats i närheten och dessa föreställer Noa, korpar och fiskar. I forna tider tillverkade den lokala befolkningen dessa föremål för att sälja till Arkens besökare. Arken var en turistattraktion i forna tider och idag har den turkiska regeringen byggt ett besökscentrum där!

 

Sodom och Gomorra

Sodom och Gomorra är välkända bibliska städer som förstördes av Gud på grund av deras ständiga omoral (Hesekiel 16:49-50).

"lät HERREN svavel och eld regna från himmelen, från HERREN, över Sodom och Gomorra..." Första Moseboken 19:24
"Och städerna Sodom och Gomorra lade han i aska och dömde dem till att omstörtas; han gjorde dem så till ett varnande exempel för kommande tiders ogudaktiga människor
…"
2 Petrusbrevet 2:6

The word "ensample" means an exhibit for warning! Dessa städer (tillsammans med deras tre satellitstäder) var fortfarande välkända i det första århundradet, eftersom Josefus skrev: "Spåren eller skuggorna av de fem städerna kan fortfarande ses." Dessa områden av aska framträder fortfarande ur det kringliggande landskapet nära Döda havet.

Utforskningar på senare tid har bokstavligen blottlagt miljoner runda klot av nästan rent svavel (Websters Uppslagsverk säger att svavel = "brimstone") utspridda över hela området. Dessa svavelklot brinner vid 2760°C och förvandlade hela städerna till aska!

År 1924 hittade Dr. M. G. Kyle dessa svavelklot och upptäckte resterna av vad som en gång varit en stor fästning, vilken tydligen hade varit tättbefolkad under perioden 2500-2000 f.Kr. Formationer gjorda av mänsklig hand (alla förvandlade till aska) hittades i detta område, inklusive ziggurater (tempeltorn), sfinxer, fönster, välvda dörröppningar och murar liknande de kanaanitiska dubbla stadsmurarna. Dessutom upptäcktes ett 50 m tjockt lager av salt övertäckt av ett lager kalksten och svavel under ett berg i närheten.

 

Uttåget ur Egypten - Korsandet av Röda havet

Den traditionella vägen för Uttåget visar Israels barn vadande i grunt vatten genom ett område norr om Suezviken medan det var ebb. Men hur skulle ett område med grunt vatten ha kunnat dränka hela den egyptiska armén? Den bibliska skildringen säger att israeliterna hade lämnat Egypten (som vid den tiden innefattade Sinaihalvön) innan de möttes stötte på Röda havskorsningen.

Israels barn bodde vid Nilens delta, och hade först sitt läger vid den norra delen av Suezviken eller Succoth i början på uttåget. Sedan gick de genom "öknen åt Röda havet till", eller vad vi idag kallar Sinaihalvön, och kom fram till Aqabaviken (Första Konungaboken 9:26 kallar detta Röda havet.)

The route of the exodus

Vid ankomsten till den stora stranden, som kunde rymma de uppskattningsvis 2-3 miljoner människorna, hade Israels barn ingen utväg eftersom den egyptiska armén närmade sig dem. Gud gjorde så att en stark östlig vind blåste tillbaka vattnet så att folket kunde vandra genom Röda havet till säkerhet.

När man tittar på marina sjökort av denna del av Röda havet hittar man en naturlig undervattensväg. På alla andra ställen längs Aqabaviken skulle israeliterna ha mötts av en 45-graders nedåtlutning, men bara här, vid Nuweibas strand, sluttar 'vägen' gradvis nedför med en lutning av en på fjorton, till ett djup av just över 850 meter. Bibeln beskriver det som "en stig i väldiga vatten" (Jesaja 43:16,17)

Gold-veneered chariot wheel at the bottom of the Gulf of AqabaBibeln sade att Egyptens alla vagnar inklusive 600 utvalda (förgyllda) vagnar, fanns i armén som förföljde Guds folk. När egyptierna började korsa Röda havet, säger Bibeln att Gud tog av vagnarnas hjul (Andra Moseboken 14:25).

Fotografiet här visar ett förgyllt hjul med fyra ekrar som hittades vid platsen för övergången. Dessa användes endast under den 18:e egyptiska dynastin eller 1400 f.Kr., då uttåget ur Egypten ägde rum. Det finns ett stort antal vagnshjul, mänskliga rester och hästhovar på havsbottnen.

Efter korsandet av Röda havet, säger Bibeln att de kom till Guds berg eller berget Sinai. Detta kan hittas på kartor över Saudiarabien och kallas Jabel el Lawz (bokstavligen "Lagens berg"). Satellitfoton över området visar till och med den svärtade toppen! (Galaterbrevet 4:25; Andra Moseboken 24:16-17)

Babylon

Tack vare Robert Koldeweys (1855-1925), arbete, är det legendariska Babylon i Bibeln nu ett känt historiskt och geografiskt faktum. År 1899 började han utgrävningar i Mesopotamien (dagens Irak) som varade i 18 år. Det var den tidens mest vetenskapliga och välutrustade expedition. Koldeweys utgrävningar bekräftar i detalj den bibliska beskrivningen av Babylons forna prakt, vars hängande trädgårdar är kända som ett av den forna världens sju underverk.

Nebuchadnezzars mytomspunna Ishtarport vid Babylon kan ses på Pergamonmuséet i Berlin. De flesta av tegelstenarna och stenblocken som blottlagts bär sigillet "Nebuchadnezzar, Babylons Konung" och en inskription återger nästan bokstavligen hans utlåtande såsom det finns nedtecknat i Daniel 4:30.

Många andra objekt skeppades till Tyskland och bland dem fanns en korg full av 300 lertavlor med kilskrift. Dessa administrativa tavlor uttyddes 1933 och bekräftade den bibliska redovisningen om Kung Jojakin av Juda, som hade tagits till fånga runt 600 f.Kr. Jeremia säger att den babyloniske kungen tog honom ut ur fängelset efter en tid av lidande, och att han resten av sitt liv regelbundet åt vid kungens bord. Dag för dag gav den babyloniske konungen Jojakin ett regelbundet underhåll så länge han levde, tills den dag han dog. Här fanns i kilskrift verifieringen av den bibliska texten, som listade upp de förnödenheter som gavs till kung Jojakin.

 

Jesus Kristus

Det faktum att Jesus existerade är nuförtiden lika obestritt som det faktum att Julius Caesar levde. Det finns ingen seriös historiker som betvivlar det. Vissa religioner, både forntida och moderna, behöver ingen historisk grund, för de bygger på idéer snarare än händelser. Kristendomen står och faller med personen Jesus Kristus och de historiska händelserna.

"Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta." Apostlagärningarna 4:12

De nytestamentliga dokumenten, forntida judiska källor, romerska skrifter, texterna av kristendomens första antagonister, "kyrkofäderna" och konstverken i de romerska katakomberna vittnar alla om Kristi liv. Mer än 5000 grekiska manuskript, hela eller i delar, bildar huvuddelen av nytestamentlig litteratur. Hela det Nya Testamentet hade gjorts färdigt inom sextio år efter Jesu död och av de tjugosju böckerna hade inte mindre än tio skrivits av personliga följeslagare till Herren.

FLAVIUS JOSEFUS: Det tidigaste icke-kristna vittnesbördet om Herrens existens kommer från den judiske historikern Flavius Josefus (37-100 e.Kr.). Han blev en farisé vid 19 års ålder och år 66 e.Kr. förde han befäl över de judiska styrkorna i Galiléen. Han skrev: "Högsteprästen Ananus sammankallade ett råd av domare, och förde inför det fram brodern till Jesus, den så kallade Kristus, vars namn var Jakob, tillsammans med några andra, och när han hade anklagat dem för att vara lagbrytare, lämnade han över dem för att stenas." (Antiquities of the Jews, XX.9.I)

TACITUS: Den romerske historikern Tacitus skrev i sin Annales XV.44 (ca 115 e.Kr.) "Men varken all lindring som kan komma från människor, allt överflöd som prinsen kunde skänka, eller alla försoningsoffer som kunde offras till gudarna, hjälpte till att befria Nero ifrån vanäran av ryktet att ha beordrat den stora branden i Rom. Därför lade han, för att tysta ner ryktet, illvilligt skulden på, och bestraffade med den mest utstuderade tortyr, de personer som i allmänhet kallas kristna, vilka var hatade för sina ohyggligheter. Kristus, namnets grundare, dödades genom Pontius Pilatus, prokurator av Judéen under Tiberius styre: men den fördärvliga vidskepelsen, undertryckt för en tid, bröt ut igen, inte bara i Judéen, där förtretet hade sitt ursprung, men spred sig även genom staden Rom."

Nero beskyllde inte bara de kristna för branden i Rom år 64 e.Kr., utan de led också flera svåra omgångar av förföljelser där. De var tvungna att träffas i hemlighet i katakomberna under staden, och riskerade hela tiden att bli ertappade och kastade till lejonen eller korsfästa. Den berömda boken ‘Foxes Book of Martyrs’, beskriver i detalj förföljelserna av kristna under de senaste tvåtusen åren. Miljoner kristna har dött för sin tro, och många av våra stora reformatörer uthärdade martyrdöden, för att ge oss de rättigheter och friheter som vi åtnjuter idag.

Den kristna rörelsens inverkan på världshistorien vittnar kraftfullt om att dess Grundare verkligen existerat. Det är ofattbart att en icke verklig person skulle kunna ha genererat en samhällelig kraft så världsomskakande som den kristna tron. Det finns inget logiskt sätt att förklara hur det kristna systemet startade, och växte så snabbt, förutom genom det faktum att dess följeslagare kände Jesu liv, död och uppståndelse (1 Korintierbrevet 15:3-6) och Guds kraft i sina liv genom den Helige Ande.

Som vi har sett överensstämmer Bibeln och historiska händelser i detalj. Lika svårt som det är att inte låtsas om Bibelns historiska sanning, lika lite kan du ignorera de ord som Gud idag riktar till dig personligen:

"Den som tror och bliver döpt, han skall bliva frälst; men den som icke tror, han skall bliva fördömd." Markus 16:16

Jesus Kristus visar i Sitt Ord att de följande stegen är nödvändiga för att få evigt liv:

"Gören bättring och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den Helige Ande. Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som äro i fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar." Apostlagärningarna 2:38-39

Omvändelse (att göra bättring), dop och mottagande av den Helige Ande är de bibliska villkor Gud har satt upp för att en människa skall få evigt liv. Omvändelse innebär att du i ditt inre vänder sig till Gud och att du vänder dig bort ifrån ditt gamla liv. Dopet genom fullständig nedsänkning symboliserar begravningen av ditt gamla syndfulla liv.

När en människa tar emot gåvan av den Helige Ande, tar hon emot Kristus och evig frälsing, vilket bekräftas av att hon talar tungomål. Se också Apostlagärningarna 2:4.

Med dessa steg i lydnad gentemot Guds ord genomgår en människa den pånyttfödelse som beskrivs i Bibeln. Glöm aldrig att du en dag skall stå framför Guds tron och stå till svars för ditt liv. Varje ögonblick av ditt liv kommer att återuppväckas i ditt minne och tas hänsyn till. Gud vill rädda dig och kallar dig till att omvända dig och lyda Hans Ord.

Mer litteratur om detta ämne:

- ‘The New Evidence That Demands a Verdict’ av Josh McDowell

- ‘The Exodus Case’ av Lennart Möller

(december 2004)