BIBELN OCH PROFETIA

Tanken att kunna se in i framtiden har fascinerat människan i gångna tider och har fortfarande stor dragningskraft på människor idag. Många människor använder sig av tvivelaktiga metoder (horoskop, astrologi, osv) för att få en inblick i framtiden, men inte många känner till hur exakta bibliska profetior är. Gud själv uppmanar oss att meditera över Hans profetior.

 

"Tänken på vad förr var, redan i forntiden; ty jag är Gud och eljest ingen, en Gud, vilkens like icke finnes; Jag som i förväg förkunnar, vad komma skall, och långt förut, vad ännu ej har skett…" JESAJA 46:9-10
"Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet; och I gören väl, om I akten därpå, såsom på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr, och morgonstjärnan går upp i edra hjärtan… Ty ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja, utan därigenom att människor, drivna av den Helige Ande, talade vad som gavs dem från Gud." 2 PETRUSBREVET 1:19-21

 

Mer än en tredjedel av Bibeln är profetior, av vilka ungefär 95% redan har gått i uppfyllelse. I följande text nämns endast några få av många exempel, men dessa vittnar om trovärdigheten i bibliska profetior.

TYRUS

En av de mest enastående profetiorna i Bibeln gäller staden Tyrus, en handelsstad vid Medelhavet 60 km norr om Nasaret. På sin tid var Tyrus världens viktigaste hamnstad, på toppen av sina glansdagar, och kunde jämföras med New York. Den 1500 år gamla staden var så väl befäst, att ingen framtill dess hade lyckats inta den. Profeten Hesekiel skrev denna profetia år 586 f.Kr.

HESEKIEL kapitel 26, verser:

3: Många nationer kommer att marchera mot Tyrus i vågor (i betydelsen 'den ena efter den andra') för att attackera staden.

4: Staden kommer att förstöras och utplånas fullständigt.

7: Nebukadnessar kommer att attackera Tyrus.

9: Han kommer att förstöra staden.

12: Hela staden kommer att raseras och kastas i havet.

14: Platsen kommer att bli en bar klippa där fiskare sprider ut sina nät för att torka. Tyrus skall aldrig mer byggas upp.

21: Man kommer aldrig mer att hitta staden.

Uppfyllelse:

Av 7,9: Nebukadnessar förstörde staden efter att ha belägrat den i 13 år (585-573 f.Kr.). Den blev återuppbyggd på en ö 800 meter från kusten.

Av 4,12: Under sitt fälttåg genom Asien beordrade Alexander den Store att spillrorna från det gamla Tyrus, vilken hade blivit förstörd mer än 200 år tidigare, skulle kastas i havet. Ingenting lämnades kvar förutom den kala klippan. Med spillrorna anlade han en broväg ut i havet för att attackera den “nya staden” Tyrus (333 f.Kr.), som hade blivit återuppbyggd på ön, och på så sätt lyckades han erövra den!

Av 3: Efter att Nebukadnessar och Alexander den Store förstört staden, belägrades den och förstördes gång på gång genom historien av romare, muslimer och korsfarare, men var ständigt under återuppbyggnad.

Av 14: Än idag använder ortens fiskare denna plats till att torka sina nät. Under korstågen blev Tyrus slutligen jämnad med marken av muslimerna och har sedan 1290 e.Kr. aldrig mer blivit återuppbyggd.

Av 21: Ödeläggelsen av Tyrus var så total att man nästan inte kunde hitta en enda sten på dess ursprungliga plats.

What are the chances that a human being could make these seven unlikely, contingent predictions and actually have them come to pass? The precision of all these prophecies was such that some historians claimed that the book of Ezekiel was written later than was first thought, but this has been disproved by archaeological evidence.

JERUSALEM OCH TEMPLET

Jerusalem är en av de äldsta städerna i världen. Ett par dagar innan Jesus korsfästes visade Hans lärjungar Honom templets väldiga byggnader (Templet var under återuppbyggnad och slutfördes år 64 e.Kr.):

 

"Då svarade han och sade till dem: Ja, I sen nu allt detta; men sannerligen säger jag eder: Här skall icke lämnas sten på sten; allt skall bliva nedbrutet." MATTEUS 24:2
"Men när I fån se Jerusalem omringas av krigshärar, då skolen I veta att dess ödeläggelse är nära. Då må de som äro i Judeen fly bort till bergen, och de som äro inne i staden må draga ut därifrån och de som äro ute på landsbygden må icke gå ditin." LUKAS 21:20-21

 

År 67-70 e.Kr. pågick ett judiskt uppror. Seloterna (mestadels edomiter) dödade de pro-romerska medborgarna i Jerusalem. Den romerske ståthållaren i Syrien ryckte fram mot Jerusalem, men stannade upp och vände tillbaka. De kristna i Jerusalem kom ihåg Jesu Kristi profetia och flydde Jerusalem när den romerska armén lämnade staden. Den judiske historikern Josefus skriver att detta tillfälliga tillbakadragande skedde “utan uppenbar orsak”.

På den tiden var det svårt att tro att templet skulle förstöras och översteprästen använde detta påstående som en av ursäkterna för att korsfästa Jesus (MATTEUS 26:60-66). Men mindre än 40 år senare (70 e.Kr.) blev Jesu profetia uppfylld under den romerska ockupationen. Ursprungligen var den romerske överbefälhavaren Titus order att templet inte skulle förstöras. Men denna order togs tillbaka när en eldsvåda, orsakad av en av vakternas vårdslöshet, brände ner templet. Guldet i kupolen smälte av hettan och fyllde mellanrummen i väggarna. För att kunna få tag på guldet gav Titus order om att riva ned templet genom att ta bort det sten för sten!

“SÅSOM FÅGELN BREDER UT SINA VINGAR” – JERUSALEM, 1917

 

"Såsom fågeln breder ut sina vingar, så skall HERREN Sebaot beskärma Jerusalem; han skall beskärma och hjälpa, han skall skona och rädda." JESAJA 31:5

 

Under den 9 - 11 december 1917 utspelade sig en av de mest häpnadsväckande händelserna i vår tid! Jerusalem, världens mest välkända stad, befriades från sitt hundratals år långa turkiska herravälde när brittiska och allierade trupper under General Allenbys befäl befriade staden! Det var en av de första gångerna som flygplan användes i krigföring och när turkarna såg dessa "fåglar breda ut sina vingar" över sina huvuden flydde de staden och det blev den enda staden under Första världskriget som intogs utan att ett enda skott avfyrades!

A 10 milliemes Eqyptian coin of 1917A 10 milliemes Egyptian coin of 1917
table of numberals

Ett egyptiskt 10-milliemèsmynt från 1917. Datumet mittemot 1917 visar detta år i den arabiska almanackan som 1335 – också visat i tabellen med siffror.

År 637 e.Kr. hade muslimerna intagit Jerusalem och byggt en moské på tempelplatsen (638 e.Kr.). År 639 skapade kalif Umar I en månalmanacka som började den 16 juli 622.

 

"Säll är den som förbidar och hinner fram till ett tusen tre hundra trettiofem dagar." DANIEL 12:12

 

I Bibelprofetia representerar "en dag" ofta ett år (HESEKIEL 4:6). DANIEL kapitel 9 nedtecknar Daniels bön över sin hemstad Jerusalem, och hans eget folk, Juda. Det svar som gavs honom indikerar bevisligen en 'välsignelse' för Jerusalem år 1335. Är det endast en tillfällighet att Jerusalem blev befriat år 1917 (1335 i den arabiska almanackan)?

I 3 MOSEBOKEN, kapitel 26, varnades israeliterna för att om de gjorde uppror mot Gud så skulle de föras bort från sitt land och bestraffas “sju gånger” för sina synder. År 604 f.Kr. hände detta när de babyloniska arméerna intog Jerusalem och tog judaiterna till fånga.

 

"...och Jerusalem skall bliva förtrampat av hedningarna, till dess att hedningarnas tider äro fullbordade." LUKAS 21:24

 

I Bibelprofetia är en "tid" 360 dagar eller lika många 360 år (se ovan). Sju gånger 360 år är 2520 år. I den hebreiska almanackan utgör tidsperioden från 604 f.Kr. till 1917 e.Kr. häpnadsväckande nog 2520 år! Gud håller Sina löften och befriade Jerusalem precis på det sätt - "Som fågeln breder ut sina vingar"; precis det året, 1917, och precis på den dagen som givits av HAGGAIi 2:18-20 (24 Kislev, vilken år 1917 inföll 9 december)!

Endast gudomlig förhandskännedom kan förklara dessa fakt. Det finns ett annat underligt faktum rörande denna händelse, vilket framhäver Guds suveräna makt. Turkarna hade ett ordspråk som verkar påminna oss om händelsen som nedtecknats i Andra KONUNGABOKEN 7:1-18, där det 'omöjliga' inträffade. I sitt skryt över att islams svärd skulle styra över landet, använde de följande ord för att antyda omöjligheten att deras herravälde skulle kunnna störtas: "När Nilens vatten flyter in i Palestina, då kommer en Herrens profet att driva ut turkarna ur detta land" vilket betydde att lika omöjligt som det var för Nilens vatten att flyta många mil genom öknen till Palestina, lika omöjligt var det att någon skulle kunna driva ut dem.

Det 'omöjliga' hände för århundraden sedan vid Samarias port och det 'omöjliga' hände igen i detta fall. För att kunna förse de allierade trupperna som drog fram genom öknen, fördes Nilens vatten genom en rörledning, vilken de ledde under Suezkanalen och tvärs genom öknen. Inte nog med detta, utan den store ledaren som drev ut turkarna hette Allenby, som i sin arabiska version blev 'Allah-en-Nebi', eller 'Guds profet'.

JESUS KRISTUS

Det Gamla Testamentet skrevs för att förbereda folket för Den som skulle rädda mänskligheten, Messias Jesus Kristus. Det beskriver det hebreiska folkets historia och händelser ur deras tidsålder, och genom hela det Gamla Testamentet finns också profetiorna och förhoppningarna om den store Frälsaren, Som skall regera och välsigna världen. Profetiorna och förvarningarna om Hans tillkommelse är de mest kraftfulla bevisen på Biblens gudomliga inspiration. De är uppfyllda i Jesus Kristus, Guds Son, Som Själv säger:

"I skolen icke mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har icke kommit för att upphäva, utan för att fullborda." MATTEUS 5:17

"Och han svarade och sade till männen: Gån tillbaka och omtalen för Johannes vad I haven sett och hört: blinda få sin syn, halta gå, spetälska bliva rena, döva höra, döda uppstå, för fattiga förkunnas glädjens budskap." LUKAS 7:22

Detta var budskapet Jesus gav till Johannes Döparen; Johannes visste att Jesus, genom Sina under och Sin förkunnelse, höll på att uppfylla profetian om den kommande Messias. (JESAJA 29:18). Bara några få av de hundratals profetior som rör Jesu födelse, liv, död och uppståndelse nämns här.

Född i Bethlehem:

"Men du, Bet-Lehem Efrata, som är så ringa för att vara bland Juda släkter, av dig skall åt mig utgå en som skall bliva en furste i Israel, en vilkens härkomst tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar." MIKA 5:2

 

Uppfyllelse:

"När nu Jesus var född i Betlehem i Judeen..." MATTEUS 2:1

Till och med Herodes, kungen av Judéen, kände till att exakta profetior om födelsen av Messias fanns i det Gamla Testamentet (se DANIEL 9:24-27), och genom morden på de nyfödda ville han förhindra Jesu Kristi kommande välde.

Korsfästelse:

"Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår bliva vi helade. Vi gingo alla vilse såsom får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men HERREN lät allas vår missgärning drabba honom." JESAJA 53:5,6

Denna profetia var tvungen att bli uppfylld för att människan skulle kunna bli räddad. Samtidigt svarar den på frågan: ''Varför behövde den oskyldige Kristus dö en sådan grym död på korset?'

Uppfyllelse:

"Då gav han dem Barabbas lös; men Jesus lät han gissla och utlämnade honom sedan till att korsfästas." MATTEUS 27:26

Uppståndelse:

"Ty du skall icke lämna min själ åt dödsriket (helvetet), du skall icke låta din Fromme (Helige) få se graven." PSALTAREN 16:10

Uppfyllelse:

"…Och att han blev begraven, och att han har uppstått på tredje dagen, enligt skrifterna, och att han visade sig för Cefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än fem hundra bröder på en gång, av vilka de flesta ännu leva kvar, medan några äro avsomnade." 1 KORINTIERBREVET 15:4-6

Till och med profetiorna om Hans uppståndelse uppfylldes. Allt detta förutsades minst 400 år innan det inträffade:

"…att allt måste fullbordas, som är skrivet om mig i Moses' lag och hos profeterna och i psalmerna." LUKAS 24:44

ETT SISTA ORD

Vissa människor säger att man inte kan bevisa Guds existens – utan att man bara kan tro – men här har vi samlat belägg som på ett avgörande påvisar inte bara Guds existens, utan också Hans Allvetande och Allsmäktiga Kraft, liksom sanningen och exaktheten i Hans skrivna Ord, Bibeln.

Med samma precision, varmed över 95% av profetiorna har blivit uppfyllda, kommer också de återstående profetiorna om det Tredje världskriget, Kristi återkomst och styre samt Guds Dom att slå in.

Jesu lärjungar frågade Honom:
"…vad… bliver tecknet till din tillkommelse och tidens ände?" MATTEUS 24:3

Jesus svarade:
"Och I skolen få höra krigslarm och rykten om krig; sen då till, att I icke förloren besinningen, ty sådant måste komma, men därmed är ännu icke änden inne. Ja, folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike, och det skall bliva hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra." MATTEUS 24:6,7

Det är ett sorgligt faktum att det sedan Andra världskrigets slut 1945 har utkämpats över 250 stora krig, i vilka över 23 miljoner människor har dödats, tiotals miljoner blivit hemlösa och oräkneliga miljoner sårats och blivit sörjande. Ännu värre kommer det att bli, eftersom vi i Bibeln också finner profetior som beskriver ett kärnvapenkrig och dess efterverkningar.

"Men Herrens dag skall komma såsom en tjuv, och då skola himlarna med dånande hast förgås, och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och de verk som äro därpå brännas upp." 2 PETRUSBREVET 3:10

Dessa Bibelverser är varningar från Gud till människan att söka Honom och omvända sig till Honom innan det är för sent. När Hans Son, Jesus Kristus, återvänder kommer Han att döma världen, och det innefattar även dig. Gud befaller oss:

"Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den Helige Ande." APOSTLAGÄRNINGARNA 2:38

Dessa tre steg: omvändelse (att göra bättring), dop, och mottagande av den Helig Ande är nödvändiga för att få evigt liv. Omvändelse innebär att du i ditt inre vänder dig till Gud och att du vänder dig bort ifrån ditt gamla liv. Dopet genom fullständig nedsänkning symboliserar begravningen av ditt gamla syndfulla liv.

När en människa tar emot gåvan av den Helige Ande, tar hon emot Kristus och evig frälsning, vilket bekräftas av att hon talar andra tungomåls. Se också APOSTLAGÄRNINGARNA 2:4.

Med dessa steg i lydnad gentemot Guds Ord genomgår en människa den pånyttfödelse såsom den beskrivs i Bibeln. Glöm aldrig att du en dag skall stå framför Guds tron och stå till svars för ditt liv. Varje ögonblick av ditt liv kommer att återuppväckas i ditt minne och tas hänsyn till. Gud vill rädda dig och kallar dig till att omvända dig och lyda Hans Ord.

Några böcker om ämnet:

  • ‘As Birds Flying’ av Andrew Adams
  • ‘Great Tribulation’ av Alan Campbell B.A.

(december 2004)