Vad vi tror

“Så sade HERREN: ‘Ställen eder vid vägarna och sen till, och frågen efter forntidens stigar, frågen vilken väg som är den goda vägen, och vandren på den, så skolen I finna ro för edra själar.’ Men de svarade: ‘Vi vilja icke vandra på den.’ Och när jag då satte väktare över eder och sade: ‘Akten på basunens ljud’, svarade de: ‘Vi vilja icke akta därpå.’ Hören därför, I hednafolk, och märk, du menighet, vad som sker bland dem. Ja hör, du jord: Se, jag skall låta olycka komma över detta folk, såsom en frukt av deras anslag, eftersom de icke akta på mina ord, utan förkasta min lag” (JEREMIA 6:16-19).

“Flytta icke ett gammalt råmärke, ett sådant som dina fäder hava satt upp” (ORDSPRÅKSBOKEN 22:28).

Vi tror att Bibeln är Guds perfekta Ord; att Jesus Kristus är Guds Ord som blev till kött; att Han dog för att bli ett villigt offer åt Gud och att Jesus begär att alla Hans efterföljare omvänder sig och blir födda på nytt (se kapitlet om frälsning under avsnittet FAQ.

Om läsaren kunde se hundra år bakåt i tiden, eller hade lite kännedom om kristen historia genom tiderna, så skulle “Vad vi tror” i den här församlingen Christian Assemblies International (‘CAI’) verka ganska konservativt och rättframt jämfört med gamla tider. Idag, med den förändring av attityder och vanor som följer tillbakagången av bibliskt inflytande i de före detta kristna nationerna i västvärlden, kan dock en del personer tycka att de uppfattningar som följer är något utmanande.

Bibelordet i Apostlagärningarna 2:38 är ingraverat på en tavla på dopgraven. Icke desto mindre vittnar historien om våra kristna förfäders radikalt annorlunda synsätt. Om man besöker St. Pauls anglikanska katedral i Melbourne, Australien, går till höger innanför huvudingången och går utefter väggen så hittar man dopgraven, utformad för dop genom full nedsänkning, med bibelversen APOSTLAGÄRNINGARNA 2:38 ingraverad på den. De tidiga metodisterna / Wesleyanisterna uppmuntrades av sin grundare, John Wesley, att söka efter de andliga gåvorna (se 1 KORINTIERBREVET 12:1-10) och han uppmuntrade bön i tungomål, vilket även Martin Luther gjorde.1

För hundra år sedan tillkännagav Frälsningsarmén, under ledning av General Booth, att "Den kristna missionen har träffats i kongressen för att förklara Krig. Den har organiserat en Frälsingsarmé som skall föra ut Kristi Blod och den Helige Andes eld till varje hörn av världen." Ofta bevittnades scener vid deras möten där folk i stora mängder blev slagna till golvet genom Guds kraft medan General Booth predikade. De som blev omvända talade i tungor och detta tecken har manifesterats genom den kristna historien.

Den läsare som tar sig tid att studera vår församlings tro och undervisning kommer att se att “Budskapet om Nationella Israel” (eller “Brittiska Israel” som det oftare kallas) har givit stor insikt och kunskap till dem som vill förstå Guds avsikt och plan vad det gäller världens nationer. I U.S.A. och olika andra länder, inklusive Australien, har dock samfundet känt som ‘Christian Identity Movement’ (C.I.M.) (‘Kristna Identitetsrörelsen’) olyckligtvis överdrivit “Budskapet om Nationella Israel” genom att fokusera på vissa aspekter av Gamla Testamentet, vilka ‘förnyas’ i Nya Testamentet. Denna ‘överdrivna fokusering’ av vissa gammaltestamentliga bibelverser har förorsakat sådana grupper som ‘C.I.M.’ att betona skillnaderna mellan raserna, vilket i sin tur har lett till det felaktiga antagandet att Jesus endast dog för de ‘vita’ nationerna. Bibeln säger att ‘Israel’ verkligen är Guds “tjänstenation”, som visar Hans avsikter här på jorden, men till och med Gamla Testamentet ger tydligt tillstånd för egyptierna och andra nationer att komma och tillbe vid Templet i Jerusalem. En mycket djupare studie av detta ämne kan läsas i sektionen om Nationella Israel och Juda.

Jesus Kristus befallde faktiskt Sina första lärjungar att gå ut och söka “de förlorade fåren av Israels hus” (MATTEUSEVANGELIET 10:6). Många religiösa ledare av idag ‘förandligar’ sådana verser och erkänner inte att det mesta av Bibeln är skriven för Guds folk – de israelitiska och judaitiska nationerna. MEN - Prisa Gud, Han sände Sin Son för att ge oss ALLA en väg till frälsning. Han har utvidgat Sin underbara frälsning till ALLA som kallar på Hans Namn och omvänder sig, oberoende av deras bakgrund: ROMARBREVET 9:6-8 och ROMARBREVET 11:17-27 visar detta tydligt. Dessa verser visar oss också att vi skall frukta och respektera Gud och lära oss att följa Hans vägar, så att vi inte blir kastade åt sidan genom vår otro (eller “olydnad”, som det står på Bibelns ursprungliga grekiska språk).

Många kristna församlingar blir alltmer besvärade av den ganska extrema och militaristiska ställning vissa av dessa ‘C.I.M.’ grupper har tagit. Guds Ord befaller lydnad gentemot staten, som kan ses i ROMARBREVET 13:1-7. Om instruktionerna i dessa bibelverser efterföljts av kyrkan, så skulle den tragiska situationen som bevittnades i Waco ha undvikits. Om ett lands regering skulle vara så ond att den förbjöd kristendomen, så skulle svaret vara detsamma som de helgons svar, vilka led under Neros tid. Vi i CAI vill göra det helt klart att vi inte stödjer och sedan länge upphört med all kommunikation med ‘Christian Identity Movement’-grupper, på grund av deras negativa attityd mot de raser som inte är vita och deras farliga glidning mot en ‘hämndlinje’ eller mot att ta ‘religiösa rättigheter’ i sina egna händer. Detta är förbjudet i Guds Ord och vi fördömer sådana idéer som inte kommer från Vår Frälsare Jesus Kristus, som lät Sig Själv bli korsfäst och som befaller oss att, om nödvändigt, förlora våra liv. Vi är också mycket skeptiska till “konspirationsteorier” vilka verkar härröra från sådana grupper.

Det kan helt enkelt skrivas här att om man skulle besöka webbplatser för sådana församlingar som Assemblies of God, Elim Pentecostal Church eller The United Pentecostal Church (bortsett från deras strikta lärosats om “Oneness” (”Enighet”)), så skulle man se att deras öppningsuttalanden, undervisning och sidor om “Vad vi tror” i princip innehåller samma fundamentala trossatser som de vi har.

Sektionen med bibelstudier på denna webbplats kommer att ge läsaren en mer fullständig bild av vad CAI står för. Nedan vill vi dock dra din uppmärksamhet till en aspekt av kristendomen som ofta förbises eller inte särskilt känd av de flesta troende idag, antingen på grund av brist på kunskap om deras eget arv, eller på grund av modern ‘politisk korrekthet’. Guds Ord förändras emellertid inte och kommer aldrig att göra det.

“Ty jag, HERREN, har icke förändrats…” MALAKI 3:6

“…skriften kan ju icke bliva om intet…” JOHANNESEVANGELIET 10:35

“Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås.” LUKASEVANGELIET 21:33

Läs vidare för att ta reda på vad mycket få kristna vågar predika idag: Forntidens stigar.

  • 1. "Detta var hur Guds vapen begravdes, men hans segrar består i all evighet. Luther var gott och väl den störste evangelisten efter apostlarna: lika full av djup kärlek till Herren som Johannes; lika snabb i handling som Petrus; lika djup i tankarna som Paulus; lika ivrig och kraftfull i sitt tal som Elias; lika rastlös gentemot Guds fiender som David. Profet och Evangelist, både tungotalare och uttydare i en och samma person, en man med alla nådegåvor, och en man som var ett ljus och en pelare i församlingen. Han visade upp ett bra exempel på tysk etikett och kristet uppförande i sitt hem; en mästare i det tyska språket; på alla sätt lika enkel som ett barn med ändå lärd på djupet; outtröttligt arbetande, men ändå gav han all ära endast till sin Gud och Frälsare. Ofta i svårigheter, förföljd och förlöjligad, men ändå alltid glad; fattig, men givande av överflödande rikedom. Måtte minnet av denne rättfärdige man förbli välsignat!” Taget och översatt från: Sauer, Theodor: "Geschichte der Christlichen Kirche ('Den kristna kyrkans historia') für Schule und Haus." Rudolf Kuntze's Verlagsbuchandlung, Dresden 1859, s. 400).