Frälsning

1. Hur kan jag bli frälst?
2. Måste jag döpas för att bli frälst?
3. Jag blev "döpt" som spädbarn; varför skulle jag döpas igen?
4. Tror ni att endast folk i er kyrka kommer att bli frälsta?
5. Hur kan goda människor (som inte går i kyrkan) komma till helvetet?
6. Mitt liv är fantastiskt, så varför behöver jag bli frälst?
7. Visst finns det fler vägar till Gud än att följa Bibeln?
8. Jag tror bara på mig själv.


1. Hur kan jag bli frälst?

Vi tror att mönstret för hur en person får full visshet om frälsning kan hittas i APOSTLAGÄRNINGARNA 2:37-38. Det finns många andra Bibelverser som talar om frälsning, men i denna speciella vers ställs frågan direkt – vad måste en person göra för att bli frälst? 

"När de hörde detta, kände de ett styng i hjärtat. Och de sade till Petrus och de andra apostlarna: Bröder, VAD SKOLA VI GÖRA? Petrus svarade dem: GÖREN BÄTTRING, och låten alla DÖPA eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då SKOLEN I såsom GÅVA undfå den HELIGE ANDE."

Andra jämförelsebara bibelverser som handlar om dessa "steg till full frälsning" hittas i MARKUSEVANGELIET 16:15-20 och JOHANNESEVANGELIET 3:1-8.

Petrus svar innefattade tre steg vilka var lika gällande då som de är idag:

  1. Gör bättring – det betyder att vända om från din gamla väg och att börja lyda Gud.
  2. Bli döpt – det betyder att bli fullständigt nedsänkt under vatten. Dopet är 'begravningen' av ditt gamla liv, förlåtelsen utav synder.
  3. Mottag gåvan av den Helige Ande – detta är Guds gåva till dig. Det första tecknet när du mottager den Helige Ande kommer att vara att du talar ett annat språk som Gud skall ge dig. Den Helige Anden kommer sedan att börja leda dig och övertyga dig om Guds Sanning (JOHANNESEVANGELIET 14:26).

2. Måste jag döpas för att bli frälst?

Bibeln säger tydligt att dopet är nödvändigt för frälsning. Följande Bibelverser bekräftar detta återkommande mönster genom Guds Ord.

"Gören bättring, och LÅTEN ALLA DÖPA EDER i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den Helige Ande" (APOSTLAGÄRNINGARNA 2:38).

"OM en människa icke bliver född AV VATTEN och Ande, så kan hon icke komma in i Guds rike" (JOHANNESEVANGELIET 3:5).

"Den som TROR OCH BLIVER DÖPT, han skall bliva frälst; men den som icke tror, han skall bliva fördömd" (MARKUSEVANGELIET 16:16). 

"Efter denna förebild bliven nu och I FRÄLSTA genom vatten - nämligen genom ett DOP som icke betyder att man avtvår kroppslig orenhet, utan betyder att man anropar Gud om ett gott samvete - i kraft av Jesu Kristi uppståndelse" (1 PETRUSBREVET 3:21).

"Se, här finnes vatten. Vad hindrar ATT jag DÖPES?" (APOSTLAGÄRNINGARNA 8:36) "Och så bjöd han ATT man SKULLE DÖPA dem i Jesu Kristi namn." (APOSTLAGÄRNINGARNA 10:48) För mer detaljerad information, klicka här

[Början av sidan]  

3. Jag blev "döpt" som spädbarn; varför skulle jag döpas igen?

Det Bibliska dopet har ingenting gemensamt med det bestänkande av spädbarn som praktiseras i många etablerade kyrkor. Genom hela Nya Testamentet blev lärjungar döpta i vatten endast efter att de hade tagit ett PERSONLIGT beslut att följa Kristus, vilket är omöjligt för en baby att göra. 

Guds Ord, Bibeln, är aldrig förvirrande när det gäller frälsning och att komma i rätt ställning inför Honom. Ett spädbarn har inte den “andliga förståelse” som krävs för att inse att det har fötts in i synd; och Bibeln visar tydligt att man måste ha en klar förståelse, för att kunna omvända sig från synd och överträdelse av Guds Ord i ens liv. 

[Början av sidan]   

4. Tror ni att endast folk i er kyrka kommer att bli frälsta??

Nej, inte alls – och vi i CAI har aldrig givit våra medlemmar en uppfattning av sådan "exklusivitet". Det är på grund av detta som vi genom åren har sökt gemenskap med "likasinnade bröder" i andra församlingar. Vi tror emellertid att en människa, för att bli frälst, måste lyda Bibeln – Guds Ord – och följa budorden och de mönster som finns nedlagta i dem. Några relevanta Bibelverser är:

"Jesus svarade: "Sannerligen, Sannerligen säger jag dig: OM en människa icke bliver född av VATTEN och ANDE, så KAN hon ICKE komma in i Guds rike" (JOHANNESEVANGELIET 3:5).

"Då sade Jesus till de judar som hade satt tro till honom: "OM I FÖRBLIVEN i mitt ORD, SÅ ären I i sanning mina LÄRJUNGAR" (JOHANNESEVANGELIET 8:31).

"Ty alla de som DRIVAS av Guds ANDE, DE äro GUDS BARN" (ROMARBREVET 8:14).

Vi är fullt medvetna om att kristna bröder som beskrivs enligt Bibelverserna ovan finns i många andra kyrkogrupper världen över. 

[Början av sidan]
 

5. Hur kan goda människor (som inte går i kyrkan) komma till helvetet?

Vi kan bara svara på detta enligt vad Gud har sagt i Bibeln. Bibeln säger att: 

"INGEN rättfärdig finnes, ICKE EN ENDA … ALLA hava ju SYNDAT och äro i SAKNAD av härligheten från Gud" (ROMARBREVET 3:10,23). 

"Ty den LÖN som SYNDEN giver är DÖDEN ..." (ROMARBREVET 6:23a).

"Och såsom det är människorna förelagt att EN GÅNG DÖ och SEDAN DÖMAS" (HEBRÉERBREVET 9:27).

"Förundra dig icke över att jag sade dig att I MÅSTEN FÖDAS PÅ NYTT" (JOHANNESEVANGELIET 3:7).

"... men den gåva som Gud av nåd giver är EVIGT LIV, i KRISTUS JESUS, vår Herre." (ROMARBREVET 6:23b)

Våra egna gärningar, med vilka avses allting vi har gjort “rätt och riktigt” under vår levnad på denna jord, har inte något värde i Guds ögon. Anledningen är ganska enkel… vårt hjärta/förstånd är “ont” i Guds ögon och det finns många djupgående orsaker till “varför” en person gör “goda gärningar” under sin levnad. Stolthet och egenkärlek är ofta underliggande “orsaker” bakom goda gärningar och därför ser vi Guds svar på detta i JESAJA 64:6. Bara genom Jesus Kristus kan vi närma oss Israels Allsmäktige Gud och bara genom Kristus boende inom oss kommer “trons gärningar” att accepteras.

[Början av sidan]
 

6. Mitt liv är fantastiskt, så varför behöver jag bli frälst?

Du måste förstå vad som står på spel här och vad du behöver bli frälst ifrån. Det finns en Gud som skapade dig och som älskar dig. "Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv." (JOHANNESEVANGELIET 3:16). Gud ger dig ett val – fortsätt med din själviska livsstil och förgås i helvetet, eller tro på Gud och bli räddad. Vad är det för någonting man måste bli räddad ifrån? – En värld full av mord, hat, ilska, själviskhet, arrogans, stolthet, och våld.

Tycker du att du lever ett fantastiskt liv? Jesus varnar oss att vara beredda på den dagen som kommer att vara vår sista på denna jord: "Sedan vill jag säga till min själ: Kära Själ, du har mycket gott förvarat för många år; giv dig nu ro, ät, drick och var glad. Men Gud sade till honom: 'DU DÅRE, I DENNA NATT SKALL DIN SJÄL UTKRÄVAS AV DIG; vem skall då få vad du har samlat i förråd? Så går det den som samlar skatter åt sig själv, men icke är rik inför Gud" (LUKASEVANGELIET 12:19-21). 

Vi kommer till denna världen utan någonting och vi lämnar den utan någonting, förutom vår själ. Det har sagts att: "Människans enda stora ansvar i livet är att göra de nödvändiga förberedelserna för att hennes värdefulla själ skall bli lycklig i evigheten. Inget annat – INGET ANNAT – är så viktigt som detta!" Domedagen kommer och vi skall alla bli dömda inför Gud.

"Veten I då icke att de orättfärdiga icke skola få Guds rike till arvedel? Faren icke vilse. Varken otuktiga människor eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare, varken de som låta bruka sig till synd mot naturen eller de som själva öva sådan synd, varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare skola få Guds rike till arvedel ..." (1 KORINTIERBREVET 6:9-10). 

Följ Jesus Kristus och du kommer att bli räddad. Belöningen är evig – allt det kostar dig är ditt gamla liv. Du har lite att förlora och allt att vinna – men Gud väntar på att du skall ropa på Honom. NU ÄR FRÄLSNINGENS DAG! (2 KORINTIERBREVET 6:2). 

[Början av sidan]    

7. Visst finns det fler vägar till Gud än att följa Bibeln?

På ett annat ställe säger Jesus att det är en smal väg som leder till himmlen, men få människor går den vägen: "Gån in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många äro de som gå fram på den; och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och FÅ ÄRO DE SOM FINNA DEN" (MATTEUSEVANGELIET 7:13-14).

Jesus sade också att Han, Själv, är den vägen: "Jag är dörren …" (JOHANNESEVANGELIET 10:9). 

Varenda människa är en syndare och det enda sättet hon kan få förlåtelse för sina synder är genom tro på Jesu Kristi Blod som utgavs för henne på Golgatas Kors. 

"Och i ingen annan finnes frälsning; EJ HELLER finnes under himmelen något ANNAT NAMN, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta" (APOSTLAGÄRNINGARNA 4:12). 

[Början av sidan]
 

8. Jag tror bara på mig själv.

Du har valet att leva för dig själv, men du måste ta konsekvenerna som beskrivs i Guds Ord. "Därefter sade Jesus till sina lärjungar: "Om någon vill efterfölja mig, SÅ FÖRSAKE HAN SIG SJÄLV och tage sitt kors på sig; så följe han mig" (MATTEUSEVANGELIET 16:24). Hela det kristna perspektivet är att förneka sig själv och att leva ett liv av full överlåtenhet och lydnad till Gud.

Du kan bli berömd, tjäna massor med pengar eller helt enkelt bara leva ditt liv, men Bibeln säger: "Ty den som vill bevara sitt liv, han SKALL MISTA DET; men den som mister sitt liv, för min och för evangelii skull, han skall bevara det. Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ?" (MARKUSEVANGELIET 8:35-36).

Om det inte finns några Tio Budord eller någon Bergspredikan, vem bestämmer då vad som är rätt eller fel? Du kanske fuskar lite här, ljuger lite där, och, såsom din eg en domare, bestämmer dig för att det är OK. Du kanske slipper undan under din levnadstid, men det kommer att komma en Domedag – när varje man och kvinna skall stå inför Gud och ge räkenskap för sitt liv: "Ty vi måste alla, sådana vi äro, träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen sitt jordelivs gärningar, alltefter som han har handlat, vare sig han har gjort gott eller ont" (2 KORINTIERBREVET 5:10). 

"Förundren eder icke över detta. Ty den stund kommer, då alla som äro i gravarna skola höra hans röst, och gå ut ur dem: de som hava gjort vad gott är skola uppstå till liv, och de som hava gjort vad ont är skola uppstå till dom" (JOHANNESEVANGELIET 5:28-29). 

Vi rekommenderar att du läser mer utav det material som finns presenterat på denna webbplats – du kommer att finna att det inte är svårt att tro på Bibeln, eftersom det finns rikt med bevis och vittnesbörd som bevisar att Gud existerar och att vi kan tro på Hans Ord, Bibeln. Slösa inte bort ditt liv med att ignorera Gud, bara för att finna när det är för sent att vända om, att du misslyckades med att säkerställa din frälsning. Gud lovar att Han skall svara dig om du uppriktigt kommer till Honom: SÖK, OCH DU SKALL FINNA!

[Början av sidan]