Vad Bibeln säger om vattendop

Bestänkande - eller nedsänkning?

En utmaning att bli räddad på Guds sätt - det enda sättet!

MATTEUSEVANGELIET 3:16 I denna bibelvers leddes Johannes Döparen av den Helige Ande till att fastställa förfaringssättet för dopet: "Och när Jesus var döpt, steg han strax upp ur vattnet..." (Att döpa på grekiska betyder 'att sänka ned' eller 'doppa', INTE BESTÄNKA!)
MATTEUSEVANGELIET 28:19-20 "Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag (Jesus) har befallt eder..."
MARKUSEVANGELIET 16:16-18 "Den som tror och bliver döpt, han skall bliva frälst... Och dessa tecken skola åtfölja dem som tro: genom mitt namn skola de driva ut onda andar, de skola tala nya tungomål, ormar skola de taga i händerna, och om de dricka något dödande gift, så skall det alls icke skada dem; på sjuka skola de lägga händerna, och de skola då bliva friska."
JOHANNESEVANGELIET 3:23 Johannes döpte i Enon. Varför? "...ty där fanns mycket vatten..."
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:38 Petrus svarade: "Gören bättring, och låten alla döpa eder... då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande."
APOSTLAGÄRNINGARNA 8:12 "Men nu, då de satte tro till Filippus, som förkunnade evangelium om Guds rike och om Jesu Kristi namn, läto de döpa sig, både män och kvinnor."
APOSTLAGÄRNINGARNA 8:36,38 "... och de stego båda ned i vattnet... och han döpte honom." (Inget bestänkande här inte. Bestänkande är människors påhitt, inte biblisk lära.)
APOSTLAGÄRNINGARNA 10:47-48 Cornelius och hans vänner hade precis mottagit den Helige Ande med tecknet att de talade tungomål: Petrus befallde: "att man skulle döpa dem i Jesu Kristi namn."
APOSTLAGÄRNINGARNA 18:8 "Men Krispus, synagogföreståndaren, kom med hela sitt hus till tro på Herren; också många andra korintier, som hörde honom, trodde och läto döpa sig."
APOSTLAGÄRNINGARNA 22:16 "Varför dröjer du då nu? Stå upp och låt döpa dig och avtvå dina synder, och åkalla därvid hans (Herrens) namn."
ROMARBREVET 6:4-5 "Och vi hava så genom detta dop till döden blivit begravna med honom, för att, såsom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet, också vi skola vandra i ett nytt väsende, i liv. Ty om vi hava vuxit samman med honom genom en lika död, så skola vi ock vara sammanvuxna med honom genom en lika uppståndelse." (Såsom den Helige Ande uppväckte Jesus från graven).
KOLOSSERBREVET 2:12 "I haven ju med honom blivit begravna i dopet..."
1 PETRUSBREVET 3:21 "Efter denna förebild bliven nu ock I frälsta genom vatten..."
LUKASEVANGELIET 6:46 "Men varför ropen I till mig: 'Herre, Herre', och gören dock icke vad jag säger?"

GUD KRÄVER ATT MÖNSTRET I HANS ORD NOGGRANT EFTERFÖLJS

APOSTLAGÄRNINGARNA 2:37-40 "När de hörde detta, kände de ett styng i hjärtat. Och de sade till Petrus och de andra apostlarna: 'Bröder, vad skola vi göra?' Petrus svarade dem: 'Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande. Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som äro i fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar.' Också med många andra ord bad och förmanade han dem, i det han sade: 'Låten frälsa eder från detta vrånga släkte.'"

 Sammanställt av Pentecost Revival Centre, Ballarat, Australien, omkring 1968-1972.