Sju Bönelagar

Gud hör oss inte av en slump

I naturen sker allting enligt givna lagar. Detsamma gäller i den andliga världen: Gud agerar enligt lagar. Ofta blir vi modfällda och tror att bön är meningslöst när våra böner inte blir besvarade. Den verkliga orsaken är emellertid att vi inte har uppfyllt de Guds lagar vilka utgör ett villkor för bön.

1. Lagen om ett rent hjärta

"Så låtom oss med uppriktiga hjärtan gå fram... bestänkta till våra hjärtan och därigenom renade från ett ont samvete..." (HEBRÉERBREVET 10:22). Guds första villkor är att mitt hjärta måste vara rent. "Om jag hade förehaft något orätt i mitt hjärta, så skulle Herren icke höra mig" (PSALTAREN 66:18). Vilket utlåtande!

I JESAJA 1:15 säger Gud: "...så gömmer jag mina ögon för eder... så hör jag icke därpå." Synd i ditt hjärta stänger Guds öra och bryter all kommunikation med Honom. Det är meningslöst för mig att be när jag bär en synd på mitt samvete, vilken jag ännu inte har bekänt. Jag kan lika gärna resa mig upp från mina knän om det finns något i mitt liv som jag vet strider mot Guds vilja.

Gud sa till Josua: "Stå upp ... Israel har syndat... Därför kunna Israels barn icke stå emot sina fiender... Jag vill icke mer vara med eder, om I icke alldeles skaffen bort ifrån eder det tillspillogivna." (JOSUA 7:10-12)

Herren sade till Josua att sluta be. Varför? Därför att Han vill inte kommunicera med en själ som förblir i synd. Omvändelse och rening från synd är nödvändigt för att kunna ha gemenskap med Gud.

2. Lagen om en förlåtande ande

"Och när I stån och bedjen, så förlåten, om I haven något emot någon..." (MARKUSEVANGELIET 11:25). Detta är ett villkor för att dina böner skall bli besvarade.

Jag fruktar att en ande av oförlåtelse är mer utbredd än vad man vanligtvis märker. Ofta kan man finna den hos personer som, till det yttre, är mycket uppriktiga, och som aktivt tar del i Herrens arbete; även dessa människor kan hysa en ande av oförlåtande gentemot någon annan. Om vi inte är villiga att förlåta, kommer våra böner inte att vara acceptabla inför Gud. En förlåtande ande är så nödvändig att Herren gjorde ett kraftigt uttalande i Markus: "men om I icke förlåten människorna, så skall ej heller eder Fader förlåta edra försyndelser" (MARKUSEVANGELIET 11:26, MATTEUSEVANGELIET 6:15). Jag skall inte försöka förklara detta mystiska uttalande av Herren. Emellertid rannsakar jag mitt eget hjärta i dess ljus, och vakar och ber innerligt att jag inte ska bli skyldig till denna fruktansvärda synd, och att jag aldrig skall bli utsatt för denna fruktansvärda dom.

3. Lagen om det rätta motivet

"Dock, I bedjen, men fån intet, ty I bedjen illa, nämligen för att kunna i edra lustar förslösa vad I fån" (JAKOBSBREVET 4:3).

Jag kan komma till Gud och be Honom om saker som är fullt tillåtna: t.ex. kan jag be Honom att använda evangeliet till frälsning av själar, att låta evangelisationen ha framgång osv.; men om mitt motiv är min egen njutning, min egen rikedom eller att bli omtyckt av människor, kommer mina böner inte att bli besvarade.

När jag ber Gud om framgång i mitt ämbete, kan jag då med samma uppriktighet be Honom att ge min broder lika stor eller till och med större framgång än vad jag ber om för mig själv? Kan jag glädjas när jag ser hur Gud utgjuter Sin Ande över en broder eller syster och låter dem bli mäktigt använda? Kan jag glädjas lika mycket som om Gud hade använt mig själv? Om jag inte kan göra detta, är mina motiv för att be felaktiga.

Om min bön ska bli en segerrik bön, som garanterar ett svar, får den inte vara inspirerad av ett begär efter självisk njutning eller framgång.

Ett rätt motiv är nödvändigt för att få ett svar på vår bön. Och det finns bara en anledning till att be som är rätt - nämligen: "...så att Gud i allt bliver ärad" (1 PETRUSBREVET 4:11; 1 KORINTIERBREVET 10:31). Är detta mitt motiv?

4. Lagen om tro

"Men han bedje i tro, utan att tvivla..." (JAKOBSBREVET 1:6). Weymouth översatter detta som: "Låt honom... inte ha några tvivel." Tro är absolut nödvändigt om vi vill få svar på våra böner, för "...utan tro är det omöjligt att täckas Gud" (HEBRÉERBREVET 11:6). När det finns tro gör Gud emellertid under.

I Markusevangeliet ger vår Herre ett häpnadsväckande löfte till den bedjande själen: "...Om någon säger till detta berg: 'Häv dig upp, och kasta dig i havet' och därvid icke tvivlar i sitt hjärta, utan tror... då skall det ske honom så" (MARKUSEVANGELIET 11:23). Hur många av oss har inte bett att bergen som hindrar spridandet av evangelium skall bli undanröjda! Ändå, hur få av oss är det inte som har sett dessa berg kastas i havet? Varför då? Jo, på grund av vår otro.

5. Be enligt Guds vilja

"...om vi bedja om något efter hans vilja, så hör han oss" (1 JOHANNESBREVET 5:14). Allting beror på detta. Först måste vi ta reda på Guds vilja och vi måste be enligt denna vilja. Utan att veta Guds vilja är det omöjligt att ha tro som flyttar berg.

Paulus bön för Kolosserna var att de "mån bliva uppfyllda av kunskap om Guds vilja" (KOLOSSERBREVET 1:9). Detta kräver en djup kunskap om Gud själv. Hur gör vi för att få reda på våra vänners önskningar? Genom att tala med dem, och genom att umgås med dem ofta. Hur får vi reda på Guds vilja? Genom fem-minuters-böner? Nej! Det sker genom att vänta, vänta och vänta inför Gud. Vi kan inte lära känna Guds vilja inom fem minuter, kanske inte ens efter fem timmar och möjligtvis inte ens efter fem dagar. Det är en fråga om att vänta inför Gud dagligen och få veta Hans vilja för den dagen.

6. Be i Jesu namn

Jesus sade: "Ja, om I bedjen om något i mitt namn, så skall jag göra det" (JOHANNESEVANGELIET 14:14). Ett sådant löfte!

Men vad betyder det att be i Jesu Namn? Någonting mycket djupare än vad somliga människor tror. Det är inte fråga om att citera en formel. Det kan inte uppnå något resultat. En formel kan sägas med våra läppar utan att ha någon som helst betydelse.

Men vad betyder det då?

En anställd går till en bank och tar ut pengar åt sin arbetsgivare genom att framställa en check med sin arbetsgivares namn på. Han får 1000 dollar. Varför? Därför att bankkassören kände den anställde? Nej! Den anställde kunde inte erhålla pengarna endast genom sina egna ansträngningar; om han emellertid ber om dem i sin arbetsgivares namn kommer han att erhålla det fulla beloppet som är skrivet på checken.

Att be i Jesu Namn betyder att be om saker som Jesus skulle tycka om. Gud skulle aldrig säga nej till detta. Han kan inte göra det eftersom Han älskar Sin Son och när vi ber i Jesu Namn måste våra böner bli besvarade, även om det skulle innebära att flytta ett berg.

7. Be i den Helige Ande

"...bedjen i den helige Ande" (JUDASBREVET 20) är hemligheten bakom varje framgångsrik bön. Det är omöjligt att be i tro om vi inte är kontrollerade och inspirerade av den Helige Ande. Den Helige Ande är den ende som kan ge tro, Han är den ende som vet vad Jesus vill, den ende som kan uppenbara Guds vilja.

Hur kan vi be i den Helige Ande? Svaret till hemligheten hittas i GALATERBREVET 5:25: "Om vi nu hava liv genom ande, så låtom oss ock vandra i ande." Innan vi kan be i den Helige Ande måste vi lära oss att vandra i Ande; dvs att leva i obruten gemenskap med Gud, varje dag och varje timma av dagen. Med andra ord "minut för minut".

Först då, sedan vi lärt oss att göra detta, kommer vi alltid att kunna be med ett rent hjärta, med en förlåtande ande, med rätt motiv, utan förbehåll, enligt Guds vilja och i Jesu Namn. Då, och först då, kan vi få erhålla svar på våra böner. Då "skall det ske". Då kommer vi kunna utmana varenda berg i Herren Jesu Namn.

Under förutsättning att vi vandrar i Anden kommer ingenting, ingenting, INGENTING att vara omöjligt för oss.

Herre, lär oss att be!

av A. Frank Evans
Taget från "Redemption Tidings"