Påsk

Är påsken verkligen kristen? Det borde du veta!

Bibeln kräver inte någon gång att vi skall observera påsken

Låt oss gå tillbaka till år 8 f. Kr. - fyra år innan Kristi födelse. Låt oss titta på vad som hände bland den icke-kristna befolkningen i Europa - de nordliga och centraleuropeiska folken.

Varje år, på våren, var det en sed att människor samlades utanför sina byar på den första lördagen efter 21 mars, som kallades "Sunn-Abend", och alla som kunde samlade ved och placerade den runt en ek och tände på. När alla hade samlats runt trädet brukade de falla på knä och bönfalla "Sunna", deras gryningens gudinna, att återigen komma med de efterlängtade Vårdagarna. Detta var vid tiden för vårdagjämningen, när Vintern slutade och de varma Vårmånaderna började. (En intressant sak är att det tyska ordet för lördag - "Sonnabend" - har en direkt koppling till den lördagskväll då man tillbad gudinnan Sunna).

Efter att ha offrat till vårens gudinna på denna lördagskväll, drog sig folket tillbaka hemåt igen tills tidigt den följande morgonen. Sedan möttes alla utomhus igen, en stund innan gryningen, med ansiktena riktade österut, mot den uppgående solen, under det att de tackade sin gudinna Sunna för att återigen komma med Vårdagarna.

Denna dag, den första söndagen efter 21 mars, var en helgdag - en dag av glädje med mycket firande och lekar. En av dessa lekar var att leta efter gömda, målade ägg. Fastän målandet av äggen varierade var de huvudsakliga färgerna rött och guld vilket symboliserade solstrålarna. Många ägg gavs som offer till Vårens gudinna medan andra blev uppätna. Ägget betraktades som symbolen för det spirande livet om Våren. Hetkorsbullar bakades också och offrades till gudinnan.

Varför kallas denna period påsk?

Om vi går framåt i historien tills några århundraden efter Kristi födelse, finner vi att den hedniska befolkningen i Europa fortfarande firar denna Vårfestival riktad till Gryningens gudinna, som nu är känd under ett mer allmänt namn, "Eostre", som har ersatt det mer lokalt germanska namnet "Sunna".

Under föregående århundraden har ett stort antal människor från Persien och Assyrien bosatt sig på det Europeiska fastlandet. Dessa österländska folk dyrkade också en Vårgudinna i firanden som tilldrog sig i början av våren. Det är intressant att notera att målade ägg också var förknippade med deras firanden. De forna perserna höll till exempel festivalen för det nya solåret i mars och gav då varandra sådana gåvor. Festivalerna hos alla dessa folk liknade varandra mycket. En skillnad var att de persiska och assyriska folkens gudinna var Ishtar medan germanerna dyrkade Eostre. Trots det är sambandet mellan båda dessa ord och Easter, som är det engelska ordet för Påsk, ganska uppenbart.

Alltså fick nybyggarna från Öster den lokala befolkningen att byta ut namnet på deras gudinna (Sunna) mot Easter. Men - det var fortfarande samma festival, samma gudinna och festivalen till hennes ära fortsatte att firas genom århundraderna. I och med inflyttandet av folkstammarna från Öster blev den till och med mer allmänt firad än innan.

Hur kom det sig att kristendomen blev inblandad i denna hedniska festival?

Den sanna bibliska kyrkan grundades år 31 e. Kr. - Den firade aldrig påsken! De första kristna fortsatte att fira de judiska festivalerna (vilka vi i Gamla Testamentet kan läsa att Gud gav till Israel), men nu i en ny anda, till åminnelse av de händelser som dessa festivaler antydde. Guds sanna kyrka firade aldrig någon helg till minne av Uppståndelsen, bara en festival (den nytestamentliga "Passover") till minne av Kristi död.

I början av det andra århundradet introducerade en annan kyrka, som påstod sig representera Kristi sanna kyrka, en ny festival istället för "Passover", som kallades "Uppståndelsens högtid".

Under det första och andra århundradet kom människor som slavar från Syrien, Persien och Babylonien. De blev fria och bosatte sig i Italien. Filosofer från Östern flyttade västerut och tog med sig sina doktriner om soldyrkan. Dessa kraftfulla doktriner influerade och ändrade den romerska befolkningens religion. Ett firande som de iaktog var en Uppståndelsefestival under Våren. De bekännande kristna försökte utöka sitt antal på bekostnad av de hedniska religionerna, så de introducerade Uppståndelsen högtid på samma dag som dessa Österns människor hade högtid - Söndagen - inte till själva solen, utan förmodligen till ära till den sanne sonen, Kristus. Denna festival introducerades under det andra århundradet. Den var instiftad av människor - Inte av Gud! Det finns ingen grund för den i Hans Ord, Bibeln!

Introduktionen av denna nya festival på den hedniska Söndagen var lyckad. Den hedniska befolkningen i Rom lade märke till likheten hos festivalen med deras egen Vårfestival och många antog denna form av kristenliknade tillbedjan. Den romerska kyrkan växte snabbt - men var influerad av hedniska seder! Bara för att skaffa medlemmar tillät denna så kallade kristna kyrkan de forna österlänningarna att behålla sina hedniska vanor och trossatser så länge de skedde i en form som verkade vara kristen. Detta var en kompromiss och Gud tillåter inte det! När Konstantin blev kejsare år 325 e. Kr. lyckades ledarna för kyrkan att påverka honom till att utfärda ett dekret som tvingade alla inom det romerska Imperiet att uppmärksamma denna Uppståndelsefestival, och så spreds denna hedniskt kristna tillbedjan ännu mer.

Vid denna tiden var det strängt förbjudet för en kristen att fortsätta hålla fast vid den nytestamentliga "Passover". Det ansågs "judiskt". Det romerska Imperiet fortsatte att utvidgas och det gjorde även dess hedniska festivaler. De spreds över hela västra Europa. De forna hedningarna blev inflytelserika och ändrade namnet från "Uppståndelsens högtid" till "Påsk". Sedan spreds den hedniska traditionen med ägg överallt och Påskharen fortsatte att vara en symbol för fruktsamhet.

Kristenheten har förirrat sig långt bort och är fast i hedniska festivaler!

Kanske säger du till dig själv: "Jag bryr mig inte så mycket om påsken, men den är bra för barnen; det är ett ofarligt firande".

Vi påstår oss vara en kristen nation och ett kristet folk; då borde vi veta att Gud talar till oss i Sitt Ord:

"När HERREN, din Gud, har utrotat de folk till vilka du nu kommer, för att fördriva dem för dig, när du alltså har fördrivit dessa och bosatt dig i deras land, tag dig då till vara för att bliva snärjd, så att du efterföljer dem... fråga icke efter deras gudar, så att du säger: 'På vad sätt höllo dessa folk sin gudstjänst? Så vill jag också göra.' Nej, på det sättet skall icke du göra, när du tillbeder HERREN; din Gud..." 5 MOSEBOKEN 12:29-31

VILKEN RIKTNING VÄLJER DU - KOMMER DU AT LYDA MÄNNISKOR ELLER GUD?

Gud kompromissar inte. Hans Ord säger omvänd er, låt er döpas och ni skall få den Helige Ande som gåva (med tecknet av att tala i tungomål).

BIBELN har bevisats ofelbar, perfekt och inspirerad i sin helhet av följande ämnen: - Matematik, Historia, Arkeologi, Geologi; Geografi med flera.

Det är inte underligt att Gud varnar oss att människan kommer att bli dömd efter alla Hans ord: JOHANNESEVANGELIET 12:46-49.

Vi är tillsagda att inte ändra ett enda ord i Bibeln (5 MOSEBOKEN 4:2, JOHANNESEVANGELIET 10:35UPPENBARELSEBOKEN 22:18-21),

UTAN att HANDLA efter dem, och då kommer vi att bli räddade med de mirakulösa tecken som följer alla Bibeltroende kristna (APOSTLAGÄRNINGARNA 2:37-39, JOHANNESEVANGELIET 3:1-7, MARKUSEVANGELIET 16:15-20).