Kristus i dig, vårt Härlighetshopp (del 1)

Kristus i dig

Till den nye kristne:

Du har blivit döpt (det vill säga nedsänkt i vatten) i Faderns, Sonens och den Helige Andens namn. MATTEUSEVANGELIET 28:19

Du har mottagit den Helige Ande med tecknet att du talar andra tungomål. APOSTLAGÄRNINGARNA 2:4

Du har blivit född på nytt av vatten och Ande. JOHANNESEVANGELIET 3:5 Det här betyder att DU JUST NU lever ett helt nytt liv i Kristus:

2 KORINTIERBREVET 5:17 "Alltså, om någon är I KRISTUS, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget: se, något nytt har kommit!"

Från det ögonblick då du blev döpt och mottog den Helige Ande började du ett nytt liv: din 'gamla människa' är nu död och begraven!

ROMARBREVET 6:3-4 "Veten I då icke, att vi alla som hava blivit döpta till Kristus Jesus, vi hava blivit döpta till hans död? Och vi hava så genom detta dop till döden blivit begravna med honom, för att, såsom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet, också vi skola vandra i ett nytt väsende, i liv."

Detta bibelord visar oss att DET GAMLA LIVET ÄR FÖRBI: vi har börjat ett nytt liv, och förväntas att leva i överensstämmelse med det!

ROMARBREVET 6:5-6 "Ty om vi hava vuxit samman med honom genom en lika död, så skola vi ock vara sammanvuxna med honom genom en lika uppståndelse. Vi veta ju detta, att VÅR GAMLA MÄNNISKA HAR BLIVIT KORSFÄST MED HONOM, för att syndakroppen skall göras om intet, så att vi icke mer tjäna synden."

Om vi dog när vi var under vattnet i dopet, varifrån kommer då kraften till att leva detta nya liv?

GALATERBREVET 2:20 "Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever icke mer jag, utan KRISTUS LEVER I MIG; och det liv, som jag nu lever i köttet , det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig."

Vi ser tydligt att vår 'gamla människa', det vill säga vårt gamla sätt att leva, är fullständigt ödelagd och att Kristus, vår kung, nu har tagit fullständig kontroll. Detta faktum är kärnan i hela Bibeln.

KOLOSSERBREVET 1:27 "Ty för dem ville Gud kungöra, huru rik på härlighet den är bland hedningarna, denna hemlighet, vilken är KRISTUS I EDER, VÅRT HÄRLIGHETSHOPP."

Från och med nu härstammar allt från det faktum att Kristus bor i DIG: endast det här är ditt härlighets hopp, och vilken härlighet! Guds Son, uppstånden från de döda genom Guds kraft, lever i ditt hjärta med samma kraft.

EFESIERBREVET 2:4-6 "Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har för den stora kärleks skull, varmed han har älskat oss, gjort OSS levande med Kristus, oss som vore döda genom våra synder. Av nåd ären I frälsta! Ja han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, I Kristus Jesus".

Gud säger att DU, genom Kristi kraft i dig, NU sitter med Kristus i himlen på Guds högra sida: du är verkligen I KRISTUS. Sålunda, då du är i Kristus och Kristus i dig, är ni båda fullständigt bundna vid varandra.

KOLOSSERBREVET 3:3-4 "Ty I haven dött, och edert liv är fördolt med Kristus i Gud. När Kristus, han som är VÅRT LIV, bliver uppenbarad, då skolen I med Honom bliva uppenbarade i härlighet."

Guds Ord säger, att vi är fullständigt döda och nu lever endast genom Kristus i oss: HAN ÄR VÅRT LIV: (Jesus säger: "JAG ÄR LIVET", JOHANNESEVANGELIET 14:6). Vi har ingen existens när vi är åtskilda från Honom och Gud betraktar oss på precis samma sätt som Han betraktar Kristus, som lever inom oss: Han betraktar oss som söner och döttrar.

ROMARBREVET 8:14-17 "Ty alla de som drivas av Guds Ande, de äro GUDS BARN. I haven ju icke fått en träldomens ande, så att I åter skullen känna fruktan; I haven fått en barnaskapets ande, i vilken vi ropa: 'Abba! Fader!'. Anden själv vittnar med vår ande att vi äro Guds barn. Men äro vi barn, så äro vi ock arvingar, nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar..."

Med andra ord: Efter det att vi mottagit Guds Helige Ande, och medan vi följer Honom, lever vi med Gud som Hans adopterade barn och delar allt som tillhör Honom. Detta betyder VERKLIGEN ALLTING: Å andra sidan tillhör vi naturligtvis Honom.

1 KORINTIERBREVET 3:22-23 "Det må vara Paulus eller Apollos eller Cefas eller hela världen, det må vara liv eller död, vad som än är, eller vad som skall komma, ALLTSAMMANS hör eder till. Men I hören Kristus till, och Kristus hör Gud till."

Vad har vi gjort för att förtjäna detta? Svar: INGENTING.

ROMARBREVET 5:8 "Men Gud bevisar sin kärlek till oss däri att KRISTUS DOG FÖR OSS, medan vi ännu voro syndare."

EFESIERBREVET 2:8 "Ty av nåden (en oförtjänt gåva) ären I frälsta genom tro - och det icke av eder själva, Guds gåva är det"

Vad förväntar sig Herren i gengäld?

MATTEUSEVANGELIET 22:37-40 "Då svarade han honom: "Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd. Detta är det yppersta och förnämsta budet. Därnäst kommer ett som är detta likt: 'Du skall älska din nästa såsom dig själv. 'På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna."

En halvhjärtad överlåtelse är inte tillräcklig för Gud. Du är död för världens ting OCH levnadsvanor, för att kunna börja ett nytt dynamiskt liv i JESUS KRISTUS, såsom en son eller dotter till vår levande Gud. Det är därför inte mer än rimligt att du överlåter ALLTING FULLSTÄNDIGT till Honom i detta nya liv.

ROMARBREVET 12:1-2 "Så förmanar jag nu eder, mina bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära edra kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer - eder andliga tempeltjänst. Och skicken eder icke efter denna tidsålders väsende, utan förvandlen eder genom edert sinnes förnyelse, så att I kunnen pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt."

Vi inser att Gud önskar att vi ger våra liv till Honom och förstår att våra liv NU är totalt beroende av Kristus i oss.

1 KORINTIERBREVET 3:16-17 "Veten I icke, att I ären ett Guds tempel, och att Guds Ande bor i eder? Om nu någon fördärvar Guds tempel, så skall Gud fördärva honom; ty Guds tempel är heligt, och det templet ären I."

Vi vet, att med Kristus i oss finns det ingenting som kunde vara mer underbart och behagligt: Om vi ser den kärlek Gud har för oss, hur kan vi då motstå att själva älska Honom?

1 PETRUSBREVET 1:8-9 "Honom älsken I utan att hava sett honom; och fastän I ännu icke sen honom, tron I dock på honom och fröjden eder över honom med outsäglig och härlig glädje, då I nu även är på väg att vinna det som är målet för eder tro, nämligen edra själars frälsning."

Låt aldrig någon ta bort denna glädje. Vad du har läst är ingenting otroligt eller någon saga. Det är de SANNA ORDEN FRÅN GUD. Din värsta fiende kommer att vara ditt eget förstånd, som säger dig att det är omöjligt eller för enkelt eller någonting liknande. När detta inträffar, IGNORERA det och håll fast vid Guds Ord. Vi förstår snart att vårt eget förstånd ändå inte alltid kan fatta Bibelns texter. Gud skriver dem i våra hjärtan med hjälp av sin Ande. Börja dina böner med att först av allt läsa igenom dessa blad och sedan be i det nya tungomål som Gud har givit dig. När Anden flödar, kommer du att bli övertygad om sanningen i vad Gud har skrivit, och Han kommer att få dig att förstå mer och mer av vad det betyder att vara I JESUS KRISTUS. Det här - kunskapen om Kristus - är nu det enda målet i ditt liv, och det är värt att offra allting annat för att detta skall finnas i ditt hjärta.

FILIPPERBREVET 3:7-14 "Men allt det som var mig en vinning, det har jag för Kristi skull räknat såsom en förlust. Ja, jag räknar i sanning ALLT SÅSOM FÖRLUST MOT DET SOM ÄR LÅNGT MER VÄRT: KUNSKAPEN OM KRISTUS JESUS, MIN HERRE ... (10) Ty jag vill LÄRA KÄNNA HONOM och hans uppståndelses KRAFT ... (13) men ett gör jag: jag FÖRGÄTER det som är bakom mig och STRÄCKER mig mot det som är framför mig och JAGAR MOT målet för att få den segerlön, som hålles framför oss genom GUDS KALLELSE OVANIFRÅN I KRISTUS JESUS."

JESUS DOG FÖR DIG      JESUS RÄDDADE DIG    JESUS LEVER I DIG  

Rättfärdighet

Ditt gamla liv tog slut när du blev döpt i vatten och mottog den Helige Ande med beviset att tala i tungor. Nu har Kristus kommit för att bo I DIG och ditt liv är på ett dynamiskt sätt förbundet med Honom och i Honom.

Bibelord: KOLOSSERBREVET 1:27, KOLOSSERBREVET 3:3-4, GALATERBREVET 2:20.

ROMARBREVET 8:10 "Om nu Kristus är i eder, så är väl kroppen hemfallen åt döden, för syndens skull, men Anden är liv, för rättfärdighetens skull."

Bibeln säger oss att alla människor är syndare:

ROMARBREVET 3:10  "Så är ock skrivet: Ingen rättfärdig finnes, icke en enda."

'Rättfärdig' betyder helt utan synd.

ROMARBREVET 3:23 "ALLA hava ju syndat och äro i saknad av härligheten från Gud";

Vid Guds rättfärdiga dom blir de som har syndat straffade med döden: bara de rättfärdiga kan bli räddade.

ROMARBREVET 6:23 "Ty den lön som synden giver är döden..."

1 PETRUSBREVET 4:18 "Och om den rättfärdige med knapp nöd bliver frälst, huru skall det då gå den ogudaktige och syndaren?"

HESEKIEL 18:4 "Den som syndar, han SKALL dö"

Kan då någon bli räddad? Guds Ord säger JA och visar oss den ENDA vägen:

1 TIMOTEUSBREVET 1:15 "Det är ett fast ord och i allo värt att mottagas, att KRISTUS JESUS HAR KOMMIT I VÄRLDEN FÖR ATT FRÄLSA SYNDARE",

JOHANNESEVANGELIET 14:6 "Jesus svarade honom: JAG ÄR VÄGEN, sanningen och livet; INGEN kommer till Fadern UTOM GENOM MIG."

Hur kan detta ske? Hur kan vi upphöra att vara syndare?

Svaret finns i ROMARBREVET 8:10, citerat tidigare. "Kroppen är död på grund av synden." När vår gamla människa dog mottog vi vår synds lön, vilken är döden. Vi blev döpta i vatten "till våra synders förlåtelse" (APOSTLAGÄRNINGARNA 2:38). När Jesus Kristus kom för att bo i våra hjärtan, gjorde han oss till en NY SKAPELSE vilken INTE HAR NÅGON FÖRBINDELSE med den syndfulla gamla skapelsen: Han tog med sig SIN EGEN RÄTTFÄRDIGHET och i den rättfärdigheten börjar vi det nya livet: "Anden ÄR LIV på grund av RÄTTFÄRDIGHET".

1 KORINTIERBREVET 6:11 "Sådana (stora syndare) voro ock somliga bland eder, men I (ALLA) haven LÅTIT TVÅ EDER RENA, I haven blivit HELGADE (avskilda för Gud), I haven blivit RÄTTFÄRDIGGJORDA i Herrens, Jesu Kristi, namn och i vår Guds Ande."

Detta är den första stora konsekvensen av 'Kristus i dig': DU ÄR RÄTTFÄRDIG. GUD SÄGER DET. Du är INTE någon syndare: du var det en gång, men INTE LÄNGRE. DU ÄR RÄTTFÄRDIGGJORD. När förståndet konfronteras med detta häpnadsväckande FAKTUM, gör det uppror och säger 'omöjligt'. Men Gud SÄGER att det är möjligt och att så också har SKETT. Vem avgör om vi är syndare eller inte? Det gör Gud, inte vi. HAN SÄGER ATT VI INTE LÄNGRE ÄR SYNDARE, DÄRFÖR ÄR VI INTE DET. Han säger detta med kraftigast möjliga språk.

1 JOHANNESBREVET 3:9 "VAR OCH EN SOM ÄR FÖDD AV GUD, HAN GÖR ICKE SYND, ty Guds säd förbliver i honom: HAN KAN ICKE SYNDA, eftersom han är född av Gud."

Var och en, som har blivit begravd med Kristus i dopet, och uppstått med Honom genom Anden befinner sig i detta läge: KRISTUS BOR I HONOM, Guds oförgängliga säd, och detta är allt Gud ser. Kristus syndar inte och därför syndar inte vi: KRISTUS I DIG ÄR DIN RÄTTFÄRDIGHET.

1 KORINTIERBREVET 1:30 "Men Hans (Guds) verk är det, att I ÄREN I KRISTUS JESUS, som (Kristus) för oss har blivit till VISDOM från Gud, till RÄTTFÄRDIGHET och HELGELSE och till FÖRLOSSNING."

Det vill säga, Gud har gjort Kristus till alla dessa saker för oss: inte bara rättfärdighet genom Kristus, utan KRISTUS VÅR RÄTTFÄRDIGHET. Jeremia förutsåg detta i JEREMIA 23:6.

Vi måste särskilt lägga märke till hur vi kan bli mirakulöst förändrade från att ha varit en syndare och en fiende till Gud till att bli en av hans söner eller döttrar. Gud förklarar att när en synd har begåtts kan den endast bli förlåten genom att offra ett lämpligt blodsoffer: HEBRÉERBREVET 9:22. Det här är precis vad Jesus gjorde för ALLA våra synder när Han blev korsfäst på Golgata.

EFESIERBREVET 2:13 "Nu däremot, då I ären I KRISTUS JESUS, HAVEN I, som förut voren fjärran, kommit nära (nära Gud), i och genom KRISTI BLOD."

Jesus, Guds son, kom till jorden och dog så att Hans utgjutna blod kunde ta bort DIN synd och göra DIG rättfärdig. Denna rening fortsätter för evigt, så länge som Kristus bor i dig (det vill säga, så länge du är fylld av Hans Ande).

1 JOHANNESBREVET 1:7 "Men om vi vandra i ljuset, såsom han är i ljuset, så hava vi gemenskap med varandra och JESU, HANS SONS, BLOD RENAR OSS FRÅN ALL SYND."

Den här reningen är så FULLSTÄNDIG och så SLUTGILTIG att vi är lika rättfärdiga som Kristus - LIKA RÄTTFÄRDIGA SOM GUD!! Det här är ingen hädelse utan ett underbart FAKTUM, dynamiskt uppenbarat i Guds Ord: vi har GUDS RÄTTFÄRDIGHET!

ROMARBREVET 3:21-26 "Men nu har, utan lag EN RÄTTFÄRDIGHET FRÅN GUD blivit UPPENBARAD, en som lagen och profeterna vittna om, en RÄTTFÄRDIGHET FRÅN GUD genom tro på Jesus Kristus, för ALLA DEM SOM TRO. Ty här är ingen åtskillnad. Alla hava ju syndat och äro i saknad av härligheten från Gud; och de bliva RÄTTFÄRDIGGJORDA utan förskyllan, av hans nåd, genom förlossningen i KRISTUS JESUS, honom som Gud har ställt fram såsom ett försoningsmedel genom tro, i hans blod. Så ville Gud - då han i sin skonsamhet hade haft fördrag med de synder som förut hade blivit begångna - nu visa att HAN DOCK VAR RÄTTFÄRDIG. Ja, så ville han i den tid som nu är, lämna beviset för att HAN ÄR RÄTTFÄRDIG. Härigenom skulle han både själv befinnas vara rättfärdig och göra den RÄTTFÄRDIG, som låter det bero på tro på Jesus."

Den här textpassagen pekar på många underbara fakta om DIN rättfärdighet - den rättfärdighet som Gud har givit till DIG.

För det första, i vers 25 talar Gud om "synder som är BEGÅNGNA". Det här betyder att alla synder, som vi har begått OCH de saker vi kommer att göra i framtiden som skulle räknats som synd, OM vi inte vore räddade, ALLA är borta och glömda.

JESAJA 53:6 "Vi gingo alla vilse såsom får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men HERREN LÄT ALLAS VÅR MISSGÄRNING DRABBA HONOM."

Följaktligen, när vi gör ett misstag eller gör något vi inte bör göra är det INTE den nya skapelsen som syndar: Kristus bor i oss och Gud KAN INTE fördöma oss utan att fördöma Sin Son.

ROMARBREVET 7:17 "Så är det nu icke mer jag, som gör sådant, utan synden, som bor i mig."

Gud har förklarat oss RÄTTFÄRDIGA och kan inte säga emot Sitt Ord därför att VI ÄR I KRISTUS.

ROMARBREVET 8:1 "Så finnes nu INGEN FÖRDÖMELSE för dem som äro i Kristus Jesus."

Med Kristus i oss är vi en NY, SYNDFRI SKAPELSE (2 KORINTIERBREVET 5:17). ALLA de gamla gärningarna, inklusive synderna, är BORTA.

ROMARBREVET 8:31-34 "Vad skall vi nu säga härom? Är Gud för oss (vilket Han säger att Han är), vem kan då vara emot oss? Han som icke har skonat sin egen Son, utan utgivit honom för oss alla, huru skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem vill anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör. Vem är den som vill fördöma? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har uppstått; och han sitter på Guds högra sida, HAN MANAR OCK GOTT FÖR OSS."

Kristus står alltid på Guds högra sida för att medla och be för oss, så att Hans Blod HELA TIDEN RENAR.

Om vi återvänder till stycket i ROMARBREVET 3 som citerades tidigare, märker vi i vers 23 och 24 att INGEN av oss förtjänar denna rättfärdighet; tvärtom är det en fri gåva. Bibelns ord för en oförtjänt gåva är NÅD: det finns INGEN ANNAN VÄG att bli rättfärdig.

ROMARBREVET 5:17 "Och om döden på grund av en endas fall kom till konungavälde genom denne ene, så skola ännu mycket mer de som undfå den överflödande nåden och RÄTTFÄRDIGHETSGÅVAN få konungsligt välde i liv, också det genom en enda, JESUS KRISTUS."

Det finns därför ingenting som en kristen är förbjuden att göra, därför att hans synder är borttagna, men det finns många saker som HAN INTE GÖR därför att han älskar Gud: med Kristus i oss lever vi som Kristus gjorde.

1 KORINTIERBREVET 6:12 "Allt är mig lovligt; ja, men icke allt är nyttigt..."

ROMARBREVET 6:1-2 "Vad skola vi då säga? Skola vi förbliva i synden, för att nåden skall bliva så mycket större? Bort det! Vi som hava dött från synden, huru skulle vi ännu kunna leva i den?"

1 JOHANNESBREVET 2:6 "Den som säger sig förbliva i honom, han är ock pliktig att själv så vandra som Han vandrade."

Vi missbrukar och utnyttjar inte Guds nåd, utan UNDERKASTAR oss tvärtom i tacksamhet.

ROMARBREVET 6:13-14 "Och ställen icke edra lemmar i syndens tjänst, att vara orättfärdighetsvapen, utan STÄLLEN EDER SJÄLVA I Guds TJÄNST, såsom de där FRÅN DÖDEN HAVA KOMMIT TILL LIVET, och edra lemmar i Guds tjänst, att vara RÄTTFÄRDIGHETSVAPEN. Ty synden SKALL ICKE råda över EDER, eftersom I icke stån under lagen, utan under nåden."

Gud säger att nåden själv lär oss hur vi ska leva.

TITUSBREVET 2:11-14 "Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor; den fostrar oss till att AVSÄGA OSS all ogudaktighet och alla världsliga begärelser, och till att leva TUKTIGT och RÄTTFÄRDIGT och GUDFRUKTIGT i den tidsålder som nu är, medan vi vänta på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets uppenbarelse - Hans som har utgivit sig själv för oss, till att förlossa oss från ALL orättfärdighet, och till att rena åt sig ETT EGENDOMSFOLK, SOM BEFLITAR SIG OM ATT GÖRA VAD GOTT ÄR."

Om vi går tillbaka till ROMARBREVET 3:26, märker vi att denna rättfärdighet tillhör ENDAST GUD, och att KRISTUS är den som gör oss rättfärdiga - INTE VI SJÄLVA. Vi är döda och lever endast genom Kristus: Vad vi nu gör, gör i själva verket inte vi: KRISTUS I OSS ÄR ALLT SOM RÄKNAS. Att försöka räkna de goda gärningar, som nämndes i stycket ovan (TITUSBREVET 2:14), till EGEN förtjänst är omöjligt: Vi kan inte 'förbättra' vårt förhållande till Gud därför att VÅR egen rättfärdighet aldrig kan bli accepterad; bara Kristi rättfärdighet kan accepteras och vad VI gör har ingen inverkan på Honom.

JESAJA 64:6 "VI blevo allesammans lika orena människor, och all VÅR rättfärdighet var såsom en fläckad klädnad."

Gud är så bestämd på denna punkt att Han säger oss: om vi försöker att göra oss själva 'bättre' genom goda gärningar, d.v.s. att göra OSS SJÄLVA rättfärdiga, kan Kristus inte göra något mer för oss förrän Han får oss att inse vårt misstag.

GALATERBREVET 5:4 "I haven KOMMIT BORT ifrån Kristus, I som viljen bliva rättfärdiga i kraft av lagen: I haven fallit ur nåden."

Enkelt uttryckt är det så här: om vi ber Gud att ge oss 'belöning' för de goda sakerna som vi har gjort, måste vi också förvänta oss att Han fördömer oss för de övriga, och Kristus är då ute ur bilden. Alternativet är att GLÖMMA varje föreställning att behaga Gud med goda gärningar och acceptera den rättfärdighet som Kristus ger oss som ett ABSOLUT FAKTUM. Naturligtvis BLIR vi med Kristus i oss IVRIGA att göra goda gärningar, men VI kan inte få äran av det eftersom det bara är KRISTUS SOM VERKAR GENOM OSS. Gud har redan dömt oss RÄTTFÄRDIGA och är inte längre intresserad av att döma våra gärningar: De saker som Kristus gör i OSS har redan blivit bestämda av Fadern.

EFESIERBREVET 2:8-10 "Ty av NÅDEN ären I frälsta genom tro - och det ICKE AV EDER SJÄLVA, Guds GÅVA är det - ICKE AV GÄRNINGAR, för att ingen skall berömma sig. Ty HANS VERK äro vi, skapade i KRISTUS JESUS till goda gärningar, vilka Gud förut har berett, för att vi skola vandra i dem."

Vi kan inte bättra på detta med gärningar eller något annat. Inte heller kan vi göra oss själva värdiga denna nåd, inte därför att vi aldrig kan göra oss värdiga, utan snarare därför att GUD REDAN HAR GJORT OSS VÄRDIGA!!

KOLOSSERBREVET 1:12 "och I skolen med glädje tacka Fadern, som har GJORT EDER SKICKLIGA (lämpliga) till delaktighet i den arvslott som de heliga hava i ljuset."

Så en kristen skäms aldrig och fördömer inte heller sig själv: vi närmar oss inte Gud och känner oss ovärdiga eller rädda, därför att KRISTUS ÄR I OSS och VI ÄR I HONOM. Bara syndare behöver bäva inför Gud: vi var en gång syndare, men genom Guds nåd och kärlek till oss syndar vi inte alls längre. På detta sätt visar Han oss sin kärlek.

ROMARBREVET 5:8-9 "men Gud bevisar sin kärlek till oss däri att KRISTUS DOG FÖR OSS, medan vi ännu voro syndare. Så mycket mer skola vi därför, sedan vi nu hava blivit rättfärdiggjorda i och genom hans blod, också genom honom bliva frälsta undan vredesdomen."

Vi kan inte göra något i gengäld förutom att älska Honom med hela vårt hjärta, själ och förstånd (MATTEUSEVANGELIET 22:37). "Vi älska honom, därför att han först har älskat oss." (1 JOHANNESBREVET 4:19) Blodet som Jesus utgjöt för DIG var priset som Han betalade för att återlösa dig, dvs att köpa dig tillbaka från dina synder: det medför att VI TILLHÖR HONOM.

1 KORINTIERBREVET 6:19-20 "Veten I då icke att EDER KROPP ÄR ETT TEMPEL ÅT DEN HELIGE ANDE, som bor i eder, och som I haven undfått av Gud, och att I ICKE ÄREN EDRA EGNA? I ÄREN JU KÖPTA, OCH BETALNING ÄR GIVEN. Så förhärligen då Gud i eder kropp."

Vi vet att vi inte längre är syndare utan istället Guds barn, kallade att tjäna Honom och älska Honom med hela vårt hjärta. På grund av den rättfärdighet Han har givit OSS i Kristus, behöver vi aldrig vara rädda, utan vi kan helt enkelt komma inför Honom som barn som sätter sin tilltro till en kärleksfull Fader, I VETSKAP OM att Han har GJORT oss värdiga detta underbara privilegium.

JESAJA 32:17 "Och rättfärdighetens frukt skall vara frid, och rättfärdighetens vinning vara RO MED TRYGGHET TILL EVIG TID."

HEBRÉERBREVET 4:16 "Låtom oss därför MED FRIMODIGHET gå fram till nådens tron, för att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid."

JESUS DOG FÖR DINA SYNDER    JESUS ÄR DITT LIV     JESUS ÄR DIN RÄTTFÄRDIGHET

ALLT EFTERSOM DU LÄSER IGENOM DESSA STUDIER, SLÅ UPP TEXTERNA I DIN BIBEL OCH LÄS DEM OMSORGSFULLT. BE SEDAN ÖVER DEM OCH BE GUD ATT FULLT UPPENBARA I DITT HJÄRTA VAD HAN HAR SAGT.

DET ÄR HANS ORD - BARA HAN KAN VISA DET FÖR DIG.

Om du inte är van vid hur man hittar en vers i Bibeln - läs igenom nästa sida också. 

Hur man använder en Bibel

Bibeln är indelad i två Testamenten, Gamla Testamentet och Nya Testamentet. Båda är indelade i böcker, 39 i det Gamla, 27 i det Nya. Böckerna är indelade (förutom de mycket korta böckerna: Obadja, Filemonbrevet, 2 JOHANNESEVANGELIET, 3 JOHANNESEVANGELIET och JUDASBREVET) i kapitel, och dessa kapitel är sedan indelade i verser. Varje vers betecknas genom att först ange namnet på boken, sedan numret på kapitlet och till sist numret på versen. De enda undantagen är de fyra böckerna med bara ett kapitel, där allt vi behöver är bokens namn och versens nummer. Följaktligen betyder JESAJA 27:3 den tredje versen i det tjugosjunde kapitlet i Jesaja; 1 PETRUSBREVET 4:10 betyder den tionde versen i det fjärde kapitlet i Petrus första brev, JUDASBREVET 11 betyder den elfte versen i JUDASBREVET, och så vidare.

För att hitta en given vers måste du först hitta den rätta boken, vilket är det svåraste. Om du slår upp det första uppslaget i din Bibel bör du finna en lista över alla böcker i turordning och med sidhänvisning; om det inte finns en sådan lista är det väl värt tiden att göra en egen medan du arbetar dig igenom Bibeln; se till att du får med alla 66 böckerna! När du väl funnit boken är det sedan enkelt att finna det rätta kapitlet och den rätta versen; de är alla väl markerade. Om du behöver hjälp, så fråga någon. Slå som övning upp några av de texter i studierna som du har läst och se till att versen du finner är just den som är citerad.

Notera att namnen på några böcker börjar med ett nummer; 1 SAMUELSBOKEN (läses som "Första Samuelsboken"), 2 SAMUELSBOKEN ("Andra Samuelsboken"), 1 KONUNGABOKEN ("Första Konungaboken") och så vidare. Var noga med att skilja mellan Johannesevangeliet (Joh) och Johannes brev (1 JOHANNESBREVET, 2 JOHANNESBREVET och 3 JOHANNESBREVET).

De fyra första böckerna i Nya Testamentet (MATTEUSEVANGELIET, MARKUSEVANGELIET, LUKASEVANGELIET, JOHANNESEVANGELIET) kallas Evangelier.

Böckerna från ROMARBREVET till JUDASBREVET kallas Epistlar, vilket helt enkelt betyder 'brev'. De från ROMARBREVET till FILEMONBREVET är skrivna av Paulus och är uppkallade efter den kyrka eller den person till vilken de från början var skrivna. De från JAKOBSBREVET till JUDASBREVET är uppkallade efter de personer som skrev dem.

Ibland förkortar vi namnet på en bok för att spara utrymme. Var försiktig när du gör detta så att det tydligt framgår vilken bok du menar. 'T' skulle kunna betyda 'Timoteus' eller 'Titus', så vi skriver vanligtvis 'TIM' eller 'TIT'. En förkortning som alltid orsakar problem är 'FIL', om den åtföljs av en hänvisning till kapitel och vers avses 'Filipperbrevet', om den åtföljs av ett nummer är det troligtvis 'Filemonbrevet' och versnummer, trots att 'FIL 3' också kan betyda 'Filipperbrevet kapitel tre' - då man ibland vill tala om ett helt kapitel. Det är troligen säkrare att alltid använda 'FILEM' för 'Filemonbrevet'. Från och med nu kommer några förkortningar att användas i studierna: om du är osäker, fråga.

Be alltid till Gud över skrifterna du har läst och be Honom att visa dig vad som menas. Det är Hans Ord - bara Han kan få dig att förstå det.

2 TIMOTEUSBREVET 2:15 "Sträva med all flit efter att själv kunna träda fram inför Gud såsom en som håller provet, en arbetare som icke behöver blygas, utan rätt förvaltar sanningens ord."

Bön

Vi vet att Gud älskar oss, därför att Han sände Sin Son Jesus att dö för oss, så att vi genom Jesu Blod kan bli rättfärdiggjorda inför Gud. På grund av detta älskar vi Honom tillbaka: Vi är HANS och vi ger våra liv till Honom.

1 JOHANNESBREVET 3:16 "Därav att HAN GAV SITT LIV FÖR OSS hava vi lärt känna kärleken; så äro också VI pliktiga att giva VÅRA liv för bröderna."

Vi vet också att Gud älskar oss, därför att Han har gjort oss till SINA BARN genom KRISTUS I OSS.

1 JOHANNESBREVET 3:1 "Sen, vilken kärlek Fadern har bevisat OSS därmed att VI få kallas GUDS BARN, vilket vi ock äro. Därför känner världen oss icke, eftersom den icke har lärt känna honom."

GALATERBREVET 3:26 "ALLA ären I GUDS BARN genom tron, i Kristus Jesus"

Då vi vet att Gud älskar oss kan vi lita på att Han sörjer för oss och tar hand om oss. Han MÅSTE göra detta såsom vår Fader, därför att Hans Son Kristus är i oss.

MATTEUSEVANGELIET 6:31-33 "Så gören eder nu icke bekymmer, och sägen icke: 'Vad skola vi äta?' eller: 'Vad skola vi dricka?' eller: 'Vad skola vi kläda oss med?'. Efter allt detta söka ju hedningarna och eder himmelske Fader VET, att I behöven allt detta. Nej, söken FÖRST efter Guds rike och HANS RÄTTFÄRDIGHET, så skall också ALLT detta andra tillfalla eder."

FILIPPERBREVET 4:19 "Så SKALL och min Gud, efter sin rikedom, i fullt mått och på ett härligt sätt i KRISTUS JESUS giva eder ALLT VAD I BEHÖVEN."

Ännu en gång märker vi att denna välsignelse kommer GENOM KRISTUS JESUS - Han som är vårt LIV (KOLOSSERBREVET 3:4). Om vi vore lata eller otacksamma för sådana underbara löften, skulle vi kunna luta oss tillbaka och inte göra någonting medan vi förväntade oss att Gud skulle ta hand om allt. Emellertid förväntar Han sig att vi med Kristus i oss vill tacka Honom och ära Honom för alla välsignelser Han ger oss.

KOLOSSERBREVET 1:12 "Och I skolen med glädje TACKA FADERN, som har gjort eder skickliga till delaktighet i den arvslott, som de heliga hava i ljuset"

När ett behov uppstår förväntar Han sig dessutom att vi BER Honom om hjälp.

FILIPPERBREVET 4:6 "Gören eder INTET bekymmer, utan låten i ALLTING edra önskningar bliva kunniga inför Gud, genom ÅKALLAN (eller uppriktig vädjan) OCH BÖN, MED TACKSÄGELSE."

LUKASEVANGELIET 18:1 "Och han framställde för dem en liknelse, för att lära dem att DE ALLTID BORDE BEDJA, utan att förtröttas (ge upp)." Naturligtvis vet vi innan vi börjar att Han har lovat att förse vårt behov, så vi ber inte i tvivel och ovisshet: tvärtom kommer vi till Gud med lovprisning och tacksägelse på våra läppar och med FULLSTÄNDIG FÖRSÄKRAN i vårt hjärta.

PSALTAREN 100:4 "Gån in i hans portar med TACKSÄGELSE, i hans gårdar med LOV; tacken honom, loven hans namn."

Den Helige Ande

Bibelns mönster för frälsning är klart:

APOSTLAGÄRNINGARNA 2:38 "Petrus svarade dem: 'GÖREN BÄTTRING (OMVÄND ER, 1981 års övers.) och låten alla DÖPA EDER i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; DÅ SKOLEN I SÅSOM GÅVA UNDFÅ DEN HELIGE ANDE."

'Omvända sig, göra bättring' betyder 'vända sitt sinne till' eller 'ändra ditt sinne', vilket innebär att fullständigt ändra sitt sätt att tänka genom Guds kraft och att se på Honom. Många människor misstar detta för frälsning, men Guds Ord är tydligt: om inte BÅDA de andra två villkoren är uppfyllda, är det INGEN FRÄLSNING.

Jesus själv säger detta:

JOHANNESEVANGELIET 3:5 "Jesus svarade: 'Sannerligen, sannerligen säger jag dig: OM en människa ICKE BLIVER FÖDD AV VATTEN OCH ANDE, så KAN hon ICKE komma in i Guds rike."

 Vi konstaterar, att ordet 'Helig' ibland utelämnas och att 'den Helige Ande' bara kallas 'Anden'. Andra namn som Bibeln använder för den Helige Ande är: 

Guds Ande  (MATTEUSEVANGELIET 3:16) Herrens Ande  (LUKASEVANGELIET 4:18)
Kristi Ande  (ROMARBREVET 8:9) Sanningens Ande  (JOHANNESEVANGELIET 14:17)
Livets Ande  (ROMARBREVET 8:2) Barnaskapets Ande  (ROMARBREVET 8:15)

Det finns ytterligare benämningar, men vi måste lägga märke till att de INTE är olika andar, för det finns bara en Guds Ande:

EFESIERBREVET 4:4 "En kropp och EN ANDE, likasom I ock bleven kallade till att leva i ett och samma hopp, det som tillhör eder kallelse."

Således vet vi från Guds Ord att alla de ovan nämnda namnen bara är olika namn för den samme Helige Ande.

Vi vet när den Helige Ande kommer in i oss på grund av det tecken, som alltid följer Honom: att tala i nya tungomål (eller bara 'tala tungomål'): se APOSTLAGÄRNINGARNA 2:4; APOSTLAGÄRNINGARNA 10:46 (även vers 45); APOSTLAGÄRNINGARNA 19:6. När vi 'mottar Den Helige Ande', kommer Han in i oss och lever i oss.

JOHANNESEVANGELIET 14:16-17 "Och jag skall bedja Fadern, och han skall giva eder en annan HJÄLPARE, som FÖR ALLTID SKALL VARA HOS EDER: SANNINGENS ANDE, som världen icke kan taga emot, ty hon ser honom icke och känner honom icke. Men I kännen honom, ty han bor hos eder och skall VARA I EDER."

Men i den följande versen avslöjas något ännu mer underbart:

JOHANNESEVANGELIET 14:18 "Jag skall icke lämna eder faderlösa: JAG SKALL KOMMA TILL EDER."

och igen:

JOHANNESEVANGELIET 14:20 "På den dagen skolen I förstå, att jag är i min Fader och att I ÄREN I MIG och att JAG ÄR I EDER."

Så vi kan återigen förstå vad vi redan vet, att när vi mottog den Helige Ande, så KOM JESUS FÖR ATT LEVA I OSS och VI BÖRJADE ETT NYTT LIV I HONOM (2 KORINTIERBREVET 5:17, KOLOSSERBREVET 1:27, EFESIERBREVET 2:6 och så vidare). Vad vi nu kan förstå är hur den Helige Ande åstadkommer detta och sedan UPPENBARAR DET FÖR OSS. Detta är Hans viktigaste arbete: att VISA DIG KRISTUS I DITT HJÄRTA.

JOHANNESEVANGELIET 16:14 "Han skall förhärliga mig (Jesus), ty av mitt skall han taga och skall förkunna det för eder."

Den Helige Ande fortsätter sedan att visa oss hur, därför att Kristus är i oss, vi är Guds söner och döttrar:

ROMARBREVET 8:16 "Anden själv vittnar med vår ande, att VI ÄRO Guds barn."

Men den Helige Ande gör ännu mer för oss, för det är GENOM eller I ANDEN som vi kan komma inför Gud som medlemmar av Hans hushåll eller familj.

EFESIERBREVET 2:18-19 "Ty genom honom (Jesus) hava vi, de ena såväl som de andra, I (eller GENOM) EN och samme ANDE tillträde till Fadern. Alltså ären I NU icke mer främlingar och gäster, utan I haven medborgarskap med de heliga och ären Guds husfolk."

Anden ger oss fritt tillträde till Gud på ett mycket enkelt sätt, vilket ett annat bibelord visar:

1 KORINTIERBREVET 14:2 "Ty den som talar tungomål, han talar icke för människor utan för Gud; ingen förstår honom ju, han talar I ANDEHÄNRYCKNING hemlighetsfulla ord."

När vi ber i det nya tungomål, som Gud ger oss, ber vi I ANDEN och talar direkt till Gud. Tungomålet, som du fick när den Helige Ande tog sin boning i dig, är INTE bara en en-gång-i-livet-upplevelse, och det är INTE heller något bara för sällsynta 'speciella tillfällen': det är snarare en LIVSVIKTIG och NÖDVÄNDIG gåva åt DIG, som DU skall använda DAGLIGEN: MED DENNE ANDE STÅR DU I DIN FADERS NÄRVARO.

ROMARBREVET 8:26-27 "Så kommer ock Anden vår svaghet till hjälp; ty VAD VI RÄTTELIGEN BÖRA BEDJA OM, DET VETA VI ICKE, men ANDEN SJÄLV manar gott för oss med outsägliga suckar. Och han som rannsakar hjärtan, han vet vad Anden menar, ty det är efter Guds behag som han manar gott för de heliga."

Dessa verser säger oss att vi INTE KAN be riktigt utan denna mirakulösa hjälp från Anden. Om vi försöker be med våra egna ord, kan vi aldrig göra det så som vi borde; det säger Guds Ord. Det säger även Jesus.

JOHANNESEVANGELIET 4:23-24 "Men den tid skall komma, ja, den är redan inne, då SANNA TILLBEDJARE skola tillbedja Fadern I ANDE OCH SANNING (d.v.s. icke falskt); ty sådana tillbedjare vill Fadern hava. Gud är ande, och de som tillbedja Honom MÅSTE tillbedja I ANDE OCH SANNING."

Vi ser, att det inte finns någon 'utväg', ingen annan möjlighet: vi MÅSTE be till Gud i Anden. Efter att vi har bett om de ting vi vet att Gud vill att vi ber om (enligt Hans Ord), lämnar vi över till Anden och låter Honom be till Gud för vår räkning: "Anden manar gott för oss". För att låta Honom göra detta, ger vi Honom helt enkelt vår mun och låter Honom använda det nya tungomål, som Han har gett oss för att förhärliga Gud. Detta gör att vårt eget förstånd inte längre är i vägen.

1 KORINTIERBREVET 14:14-15 "Ty om jag talar tungomål, när jag beder, så beder visserligen min ande, men mitt förstånd kommer ingen frukt åstad. Vad följer då härav? Jo, jag skall väl bedja med anden, men jag skall ock bedja med förståndet..."

Således består vårt böneliv av två delar: bön I eller MED ANDEN och bön MED FÖRSTÅNDET. Alla människor kan be till Gud med förståndet, men bara de som tillhör Kristus kan be i Anden, och "det är sådana tillbedjare Fadern vill hava". Han söker efter män och kvinnor som är beredda att ge sin tid och ÖVERLÄMNA sina läppar åt Honom för Hans ära, och samtidigt lägga undan sina egna tankar.

HEBRÉERBREVET 13:15 "Så låtom oss då genom HONOM (inte oss själva) ALLTID till Gud 'frambära ett lovets offer', det är 'en frukt ifrån läppar', som prisa hans namn."

OBSERVERA: När du har läst dessa bibelord i din Bibel, kanske du har blivit förbryllad över att Ande ibland skrivs med stor bokstav, ibland med liten. Till exempel talar Jesus om att tillbe Fadern 'i Ande', medan Paulus säger 'i ande'. Detta är emellertid inte något som behöver bekymra dig, eftersom det inte är någon skillnad mellan de två skrivsätten i den ursprungliga nedteckningen av Bibeln (allt skrevs med stora bokstäver), så de två sätten är faktiskt samma sak. 

Förståndet

Anden nöjer sig inte med att visa oss Kristus i våra hjärtan: Hans uppgift sträcker sig vidare till att visa oss mer och mer om Gud, när vi fortsätter vår vandring med Honom.

JOHANNESEVANGELIET 14:26 "Men hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, HAN SKALL LÄRA EDER ALLT och påminna eder om allt vad jag har sagt eder."

JOHANNESEVANGELIET 16:13 "Men när han kommer, som är sanningens Ande, då SKALL HAN LEDA EDER FRAM TILL HELA SANNINGEN. Ty han skall icke tala av sig själv, utan vad han hör, allt det skall han tala; och han skall förkunna för eder, vad komma skall."

Det är viktigt att vi inser hur denna inlärning ges till oss. Om vi ville lära oss själva något skulle vi studera det och tänka igenom det, och sedan lagra det i vårt förstånd. Detta är INTE det sätt Gud verkar på, därför att Han vet att vårt förstånd inte kan hantera de underbara sanningar Han har att visa oss: de flesta av dem verkar helt enkelt för fantastiska för att kunna tro på! Vårt förnuft kan bara inte acceptera vad Gud vill berätta för oss.

JESAJA 55:8-9 "Se, mina tankar äro icke edra tankar, och edra vägar äro icke mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket äro ock mina vägar högre än edra vägar och mina tankar högre än edra tankar."

Därför säger Gud: "Gören eder nu ICKE BEKYMMER" (MATTEUS 6:31). I stället har Han givit oss möjligheten att VETA vad Han vill utan att ens behöva tänka på det: detta görs på ett mirakulöst sätt genom Hans Ande:

1 KORINTIERBREVET 2:12 "Men vi hava icke fått världens ande, utan den Ande, som är av Gud, för att VI SKOLA VETA vad som har BLIVIT OSS SKÄNKT av Gud."

Anden arbetar inte genom förståndet, därför att Gud har placerat Honom i vårt hjärta.

GALATERBREVET 4:6 "Och eftersom I nu ären söner, har han sänt i våra hjärtan sin Sons Ande, som ropar: 'Abba! Fader!'"

Och det är från hjärtat som Han arbetar och fyller oss med kärleken från Gud.

ROMARBREVET 5:5 "och hoppet låter oss icke komma på skam; ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, vilken har blivit oss given."

Vi ser att det är genom Hans kraft som vi kan ge tillbaka kärleken Han har till oss, såsom Han befaller.

MATTEUSEVANGELIET 22:37-38 "Då svarade han (Jesus) honom: 'Du skall älska Herren, din Gud, av ALLT DITT HJÄRTA och av all din själ och av allt ditt förstånd. Detta är det yppersta och förnämsta budet.'"

Detta är alltsammans fantastiskt enkelt och ingenting kan någonsin ändra det, men vårt förstånd säger oss ibland något annat. Det säger oss att vi inte är värdiga Guds nåd, men Gud säger att Han har gjort oss värdiga (KOLOSSERBREVET 1:12) genom KRISTUS I OSS (KOLOSSERBREVET 1:27). Vårt förstånd säger oss att vi är syndiga och förtjänar att fördömas: Gud säger att Han INTE SKALL fördöma oss därför att vi är I KRISTUS (ROMARBREVET 8:1). Förståndet säger oss att vi brister och är otillräckliga i allt möjligt, men Gud säger att Han har gjort Kristus till vår visdom och rättfärdighet och många andra saker (1 KORINTIERBREVET 1:30) - ja, faktiskt till HELA GUDS FULLKOMLIGHET.

KOLOSSERBREVET 2:9-10 "Ty i honom bor gudomens HELA fullhet lekamligen, och I HONOM HAVEN I BLIVIT DELAKTIGA AV DEN FULLHETEN, i honom som är huvudet för alla andevärldens furstar och väldigheter."

Detta är helt enkelt för mycket för vårt förstånd. Det är till och med för mycket för vårt hjärta, om det inte vore för att Han får oss att VETA det genom kraften av sin Ande i oss.

1 KORINTIERBREVET 2:9-10 "Vi tala - såsom det heter i skriften - 'vad intet öga har sett och intet öra har hört och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älska honom'. Ty FÖR OSS HAR GUD UPPENBARAT DET GENOM SIN ANDE. Anden utrannsakar ju allt, ja, ock Guds djuphet."

Detta är inte något vi kan förstå eller förklara med vårt förstånd: vi BARA VET DET genom Guds kraft. Hela tiden arbetar den Helige Ande i oss, och hela tiden kämpar förståndet emot, argumenterar och ifrågasätter allt som Gud säger till oss, och försöker med alla medel att undanhålla oss kunskapen om Gud. På grund av detta uppmanas vi att lägga undan vårt förstånd och låta Gud ta över.

2 KORINTIERBREVET 10:5 "Ja, vi bryta ned tankebyggnader (eller RESONEMANG) och alla slags höga bålverk, som uppresas mot kunskapen om Gud, och vi taga ALLA slags tankefunder till fånga och lägga dem under Kristi lydnad."

Skriften visar oss tydligt, hur detta skall göras:

1 KORINTIERBREVET 2:14 "Men en 'själisk' människa (en människa som inte är pånyttfödd av Guds Ande) tager icke emot, vad som hör Guds Ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan icke förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt."

Sålunda kan vårt förstånd brytas ned endast genom GUDS ANDES KRAFT I VÅRA HJÄRTAN. BE alltid till Gud om att denna kraft skall arbeta mäktigt i dig och att den visar dig Kristus i ditt hjärta som ditt härlighetshopp - och att den leder dig in i hela sanningen. När du så ber i Anden, blir förståndet HELA TIDEN UNDERTRYCKT och den Helige Ande TAR ÖVER KONTROLLEN.

1 KORINTIERBREVET 14:14 "Ty om jag talar tungomål när jag beder, så beder visserligen min ande, men MITT FÖRSTÅND KOMMER INGEN FRUKT ÅSTAD."

Reservera en halvtimme eller en timme dagligen för att vara ensam med Gud, och för att tala till Honom i Anden. Detta är behagligt inför Gud, eftersom Anden alltid ber enligt Hans vilja (ROMARBREVET 8:27). Det är också MYCKET GIVANDE för dig, därför att Anden flödar genom dig i bön. Han FÖRNYAR och FÖRÄNDRAR ditt gamla sätt att tänka och ger dig VISSHET I DITT HJÄRTA. Detta är precis vad din Fader vill.

ROMARBREVET 12:2 "Och skicken eder icke efter denna tidsålders väsende, utan FÖRVANDLEN EDER genom EDERT SINNES FÖRNYELSE, så att I kunnen pröva, vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt" (även EFESIERBREVET 4:23)

När detta sker, uppenbarar Anden ännu ett FULLBORDAT FAKTUM: På samma sätt som vi redan är fullständigt rättfärdiga, därför att KRISTUS ÄR VÅR RÄTTFÄRDIGHET, så har vi redan HANS FÖRSTÅND.

1 KORINTIERBREVET 2:16 "Ty 'vem har lärt känna Herrens sinne, så att han skulle kunna undervisa honom?' (Se vers 9) Men VI HAVA KRISTI SINNE."

Detta har inget att göra med vårt naturliga förstånd, därför att Anden (och Jesus) ENDAST arbetar från HJÄRTAT. Vi VET, innerst inne, att vad Gud säger är sant, och vi vet vad Han vill att vi skall göra när vi vandrar med Honom dag för dag. Sålunda LEDER Anden oss: vi TÄNKER inte ut lösningar på våra problem, utan låter Gud bestämma i enlighet med Sitt Ord såsom det är lagt i våra hjärtan genom Hans Ande - detta är den livsstil som är den riktiga för oss såsom Guds söner och döttrar.

ROMARBREVET 8:14 "Ty alla de som drivas av Guds Ande, DE äro Guds barn."

Så med alla våra tankar i fångenskap till Kristus och våra hjärtan fyllda med Honom och Hans kärlek går vi fram och prisar vår Fader i Anden - och "Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?" (ROMARBREVET 8:31)

Mycket mer skulle kunna sägas (och kommer att sägas) om sättet på vilket vi måste be till vår Fader. Tills vidare är här några enkla punkter som du bör känna till; om du vill veta mer, sök upp dina pastorer eller äldstebröder och be dem om bibelord.

Kom ihåg verserna i början av detta studium: du är ett Guds barn och kan tala fritt med Honom som en Far. Lita på Honom! Han har lovat att ta hand om dig och Han håller alltid Sitt Ord.

Kom ihåg att du nu är satt i himmelen, i Kristus (EFESIERBREVET 2:6), så se alltid Gud framför dig när du ber: Han är inte långt borta, så det finns ingen anledning att skrika! Du talar med Honom ansikte mot ansikte!

Kom ihåg att det, efter att du har lagt fram dina egna speciella önskemål på ditt eget språk, är lättare och mycket mer lönsamt att be i Anden, därför att du VET att du ber i enlighet med HANS vilja (ROMARBREVET 8:27). Detta är vad Gud har sagt, så liksom med allt annat bara litar du på Gud och tror att det är sant. Skriften säger att du inte kommer att förstå vad du säger och ingen annan gör det heller (1 KORINTIERBREVET 14:2), därför att DU TALAR TILL GUD. Bara lovprisa Honom i ditt hjärta och låt Honom använda din mun till Sin ära. Detta är det enda sätt du kan tala till Honom på, utan att ditt eget förstånd sätter sig i vägen.

Den mesta tiden av din bön kommer du helt enkelt att lovprisa Gud i Anden och tacka Honom för de underbara ting Han har gjort i ditt liv, men det finns några saker som du särskilt kan be för:

  • För allt arbete att sprida Guds ord i hela världen (2 TESSALONIKERBREVET 3:1).
  • För dina bröder och systrar i Herren (JAKOBSBREVET 5:16).
  • För själars frälsning, SPECIELLT de som bekämpar Ordet (LUKASEVANGELIET 6:28).
  • För alla överordnade, i kyrkan och i världen (HEBRÉERBREVET 13:7; 1 TIMOTEUSBREVET 2:1-4).
  • För vishet (JAKOBSBREVET 1:5).
  • För att skriften skall uppenbaras helt och fullt, särskilt verser som du inte förstår (påpeka för Gud vad Han har sagt och be Honom uppenbara för dig vad det betyder genom Anden som Han har givit dig i ditt hjärta).
  • För kärlek, glädje, frid, tålamod, tro, ödmjukhet etc. (många verser!).
  • För att DU skall förstå Herrens vilja och veta din kallelse - var du passar in i Hans verk. (EFESIERBREVET 5:17).
  • För att Gud skall bli förhärligad på jorden (1 PETRUSBREVET 4:11).
  • För att Guds vilja skall ske i allt (LUKASEVANGELIET 22:42).;

Om du någon gång ber för ett behov och Gud inte verkar svara, ge då inte upp: fortsätt att be och tacka Honom för att Han har lovat att tillgodose alla dina behov. Om Han håller det tillbaka beror det på att Han väntar och ser om du kommer att vara trofast eller inte - så ge inte upp utan fortsätt att be!

Var inte försagd inför Gud: ödmjuk naturligtvis, men var på samma gång medveten om dina rättigheter! Han vill att vi skall vara djärva och oförställda inför Honom. Var medveten om att du har Jesu rättfärdighet och att du aldrig behöver skämmas eller känna dig generad: bön är helt och hållet något verkligt - så det finns inget utrymme för vare sig hysteri eller starka känslor.

När du ber med alla andra under ett möte, så håll din röst jämn och på samma ljudnivå som de andra. En röst som är starkare än de övrigas eller en som ber ryckigt är distraherande för de andra.

När du har bestämt dig för att umgås med Gud och be till Honom, be! Försök inte att göra något annat samtidigt - inte ens läsa Bibeln, därför att detta kommer att dra din uppmärksamhet ifrån bönen. (Någon enstaka gång medan du ber kan Anden uppenbara något för dig på ett sådant sätt att du behöver slå upp ett bibelställe: om detta sker, kontrollera det men återgå till bönen så snart som möjligt. Om du inte kan göra det snabbt, skriv ner det på en bit papper och ta itu med det senare.)

Man kan inte säga hur mycket tid du måste tillbringa i bön, men de flesta har upptäckt att en halvtimma om dagen är ett acceptabelt minimum. På denna och alla andra punkter, kom ihåg att du är död och att ditt liv nu är i Gud (KOLOSSERBREVET 3:3) - ALLTING görs för att prisa Honom, vare sig du är i bön eller inte. Så det handlar inte om att be en halvtimma på tid och sedan glömma Gud för att göra andra saker - allt eftersom du vandrar med Honom kommer du självmant att vilja tillbringa mer och mer tid på dina knän och prisa Gud på andra sätt resten av tiden. Längre tider i bön är alltid till hjälp: många försöker sätta av en timma varje dag till bön och då och då två eller till och med tre timmar åt gången. I början kanske du tycker att det är svårt att be länge (och självklart måste man göra det i Anden), därför att ditt förstånd hela tiden blir reducerat. Håll ut och snart blir det helt naturligt. Det är viktigt att inte be oregelbundet - en minut här, fem minuter där - utan snarare att ägna en viss tid till att helt och hållet tala till din Fader.

Skryt aldrig med den bön du har förrättat: det är mellan dig och Gud. Titta dig inte omkring eller lyssna till andra personer under mötet: du befinner dig i himlen tillsammans med Jesus och borde inte vara befattad med något annat.

Om du ber framför en stol eller en säng, så begrav inte ditt huvud i den: titta upp. Tala till Gud som till någon som sitter precis framför dig. Ofta lyfter vi upp våra händer för att prisa Gud: detta är i enlighet med skriften (1 TIMOTEUSBREVET 2:8).

Var inte rädd för att hålla Gud ansvarig för vad Han har sagt: citera djärvt bibelställen inför Honom och tala om för Honom vad Han redan har lovat att göra för dig! Var ivrig och ihärdig i dina böner! Var aldrig halvhjärtad vare sig i din bön eller i någonting annat: du tjänar Gud nu. Snarare så här:

HEBRÉERBREVET 10:22 "Så låtom oss med UPPRIKTIGA hjärtan gå fram i FULL TROSVISSHET, bestänkta till våra hjärtan och därigenom renade från ett ont samvete, och till kroppen tvagna med rent vatten."

Sammanställt av Pentecost Revival Centre, Ballarat, Australien, omkring 1968-1972.