Jesus Kristus, konungen, skall återkomma i all Sin härlighet

Det är helt tydligt från Guds Ord att Jesus skall återkomma. Här är Jesu egna ord:

"Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han vedergälla var och en efter hans gärningar." MATTEUSEVANGELIET 16:27

Han kommer inte som ett spädbarn i en vagga igen: denna gång kommer Han med all Guds ära som en KUNG och DOMARE:

"Om dessa var det ock som Enok, den sjunde från Adam, profeterade och sade: 'Se, HERREN KOMMER med sina mångtusen heliga, för att hålla dom över alla och bestraffa alla de ogudaktiga för alla de ogudaktiga gärningar som de hava övat, och för alla de förmätna ord som de i sin syndiga ogudaktighet hava talat mot honom.'" JUDASBREVET 14-15

Detta betyder att om du lever vid tiden för Hans återkomst, kommer DU att stå inför Honom och styras av Honom (UPPENBARELSEBOKEN 19:15). På grund av detta kommer Jesu återkomst inte att välkomnas av majoriteten av dem på jorden:

"Och då skall Människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkter på jorden skola då jämra sig. Och man skall få se 'Människosonen komma på himmelens skyar' med stor makt och härlighet." MATTEUSEVANGELIET 24:30

"Se, han kommer med skyarna, och allas ögon skola se honom, ja ock deras som hava stungit honom; och alla släkter på jorden skola jämra sig vid hans åsyn. Ja, amen." UPPENBARELSEBOKEN 1:7

"...när Herren Jesus uppenbarar sig från himmelen med sin makts änglar, 'i lågande eld' , och låter straffet drabba dem som icke känna Gud, och dem som icke äro vår Herre Jesu evangelium lydiga. Dessa skola då bliva straffade med evigt fördärv, bort undan Herrens ansikte och hans överväldigande härlighet."2 THESSALONIKERBREVET 1:7-9

När Jesus anländer kommer det att vara för att FÖRA MED SIG GUDS VREDE ÖVER DENNA ONDA VÄRLD:

"Ty Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycka sanningen. Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem; Gud har ju uppenbarat det för dem." ROMARBREVET 1:18-19

Skriften fortsätter med att visa på de saker för vilka Gud är arg på denna värld - all otukt och avgudadyrkan och stolthet som vi ser överallt omkring oss i denna generation.

"Låten ingen bedraga eder med tomma ord; ty för sådana synder kommer Guds vrede över de ohörsamma."EFESIERBREVET 5:6

Här är en annan beskrivning av vår egen tid som gavs i Guds Ord för hundratals år sedan:

"Men det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skola komma. Ty människorna skola då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygellösa, fientliga mot det goda, förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod; DE SKOLA ÄLSKA VÄLLUST MER ÄN GUD." 2 TIMOTEUSBREVET 3:1-4

Detta är situationen i världen i vår tid: människor som överallt lever utan fruktan för Gud eller kärlek till människor. Gud varnar dig i Sitt Ord att Jesus skall komma tillbaka - och alla i hela världen, med undantag av dem som söker Honom, kommer att vara oförberedda. Guds dom kommer att falla PLÖTSLIGT över denna världen, utan förvarning, precis som floden i Noas dagar eller Sodoms och Gomorras förstörelse i eld. Människor kommer att hålla på med sina egna sysslor precis som vanligt när det PÅ ETT ÖGONBLICK kommer att vara FÖR SENT för dem att ångra sig och vända sig till Gud: de kommer att gå miste om evigt liv!

"Och såsom det skedde på Noas tid, så skall det ock ske i Människosonens dagar: människorna åto och drucko, män tog sig hustrur, och hustrur gåvos åt män, ända till den dag då Noa gick in i arken; då kom floden och förgjorde dem allasammans. Likaledes, såsom det skedde på Lots tid: människor åto och drucko, köpte och sålde, planterade och byggde, men på den dag då Lot gick ut från Sodom regnade eld och svavel ned från himmelen och förgjorde dem allasammans, alldeles på samma sätt skall det ske den dag då Människosonen uppenbaras." LUKASEVANGELIET 17:26-30

Tidpunkten för slutet är fastställd för all tid: slutet kan komma om ett antal år eller imorgon. Ingen vet förutom Gud, inte ens Jesus:

"Men om den dagen och den stunden vet ingen något, icke änglarna i himmelen, icke ens Sonen - ingen utom Fadern."MARKUSEVANGELIET 13:32

Det betyder att du inte kan skjuta upp din frälsning till sista minuten, eftersom du inte vet när det är - och även om du visste det så skulle du kunna dö innan dess. Men det finns tecken på jorden nu som förvarnar oss om Jesu återkomst:

"Och jag skall låta tecken synas på himmelen och på jorden: blod och eld och rökstoder (hebreiska, 'palmträd' av rök). Solen skall vändas i mörker och månen i blod, förrän HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda." JOEL 2:30-31

Det är nu bara lite mer än femtio år sedan det första 'svamp-' eller 'palmträdsmolnet' av rök uppstod på jorden. Alltsedan den tiden har hela världen balanserat på gränsen till katastrof: vid vilket ögonblick som helst kan hela befolkningen på vår planet förgöras. Här är ytterligare några bibelverser som visar oss vad som kommer att ske, vare sig det sker på ovan nämnda sätt eller inte:

"Ty se, dagen kommer, och den skall BRINNA SÅSOM EN UGN. Då skola alla fräcka människor och alla som göra vad
ogudaktigt är
BLIVA LIKA STRÅ..."
MALAKI 4:1

"Men Herrens dag skall komma såsom en tjuv, och då skola himlarna med dånande hast förgås, och HIMLAKROPPARNA UPPLÖSAS AV HETTA, och jorden och de verk som äro därpå brännas upp." 2 PETRUSBREVET 3:10

"Och de som bliva slagna av HERREN på den tiden skola ligga strödda från jordens ena ända till den andra; man skall icke hålla dödsklagan efter dem eller samla dem tillhopa och begrava dem, utan de skola bliva gödsel på marken."JEREMIA 25:33

"Men denna hemsökelse skall HERREN låta drabba alla de folk som drogo ut för att strida mot Jerusalem: han skall låta deras kött ruttna, medan de ännu stå på sina fötter; deras ögon skola ruttna i sina hålor, och deras tunga skall ruttna i deras mun." SAKARJA 14:12

"jorden raglar, ja, den raglar såsom en drucken; den gungar såsom vaktskjulet i trädets topp. Dess överträdelse vilar tung på den, och den faller och kan icke mer stå upp." JESAJA 24:20

Människor vill alltid veta mer exakt när slutet skall komma, och aldrig så ofta påstår sig någon ha vetskap om tiden, men VARJE SÅDANT PÅSTÅENDE ÄR FALSKT och ett BEDRÄGERI. Detta är vad Jesus säger:

"Då frågade de honom och sade: 'Mästare, när skall detta ske? Och vad bliver tecknet till att tiden är inne, då detta kommer att ske?' Han svarade: 'Sen till, att I icke bliven förvillade. Ty många skola komma under mitt namn och säga: 'Det är jag' och: 'Tiden är nära'. Men följen dem icke." LUKASEVANGELIET 21:7-8

Det kommer att finnas krig och svält och liknande, precis som det alltid har funnits bland människor:

"Och I skolen få höra krigslarm och rykten om krig; sen då till, att I icke förloren besinningen, ty sådant måste komma, men därmed är ännu icke änden inne. Ja, folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike, och det skall bliva hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra; men allt detta är allenast begynnelsen till 'födslovåndorna." MATTEUSEVANGELIET 24:6-8

Ingen av dessa saker indikerar ensam att slutet är nära: emellertid försäkrar Jesus oss om att mönstret skall bli VÄRRE OCH VÄRRE tills hela världen befinner sig i DESPERATION.

Ty då skall det bliva 'en stor vedermöda, vars like icke har förekommit allt ifrån världens begynnelse intill nu', ej heller någonsin skall förekomma. Och om den tiden icke bleve förkortad, så skulle intet kött bliva frälst; men för de utvaldas skull skall den tiden bliva förkortad." MATTEUSEVANGELIET 24:21-22

"Och tecken skola ske i solen och i månen och i stjärnorna, och på jorden skall ÅNGEST komma över folken, och de skola STÅ RÅDLÖSA vid havets och vågornas dån, då nu människor uppgiva andan av förskräckelse och ängslan för det som skall övergå världen; ty himmelens makter skola bäva...Likaså, när I sen detta ske, då kunnen I ock veta att Guds rike är nära." LUKASEVANGELIET 21:25-26,31

När den dagen kommer, kommer det att vara FÖR SENT för de flesta i världen att sörja för sin frälsning. Bli inte förledd att anta att du kommer att få tid att omvända dig senare:

"Ty I veten själva nogsamt att Herrens dag kommer såsom en tjuv om natten. Bäst de säga: 'Allt står väl till, och ingen fara är på färde', då kommer PLÖTSLIGT FÖRDÄRV över dem, såsom födslovåndan över en havande kvinna, och DE SKOLA FÖRVISSO ICKE KUNNA FLY UNDAN." 1 THESSALONIKERBREVET 5:2-3

"SÅ VAREN OCK I REDO; ty i en stund då I icke vänten det skall Människosonen komma." LUKASEVANGELIET 12:40

Det enda sättet på vilket du kan förbereda dig för den dagen är att OMVÄNDA DIG, DÖPA DIG och be Gud om GÅVAN AV DEN HELIGE ANDE (APOSTLAGÄRNINGARNA 2:38). Om du gör detta kommer Gud att ge dig evigt liv. Annars kommer DU att förgås på den dagen och bli dömd av Jesus Kristus. Gud ger dig personlig försäkran om att detta är sant, i det faktum att Jesus lever idag:

"Ty han har fastställt en dag då han skall 'döma världen med rättfärdighet', genom en man som han har bestämt därtill; och han har åt alla givit en bekräftelse härpå, i det att han har låtit honom uppstå från de döda."APOSTLAGÄRNINGARNA 17:31

"så skall Kristus, sedan han en gång har blivit offrad för att bära mångas synder, för andra gången, utan synd, låta sig ses av dem som bida efter honom, till frälsning." HEBRÉERBREVET 9:28

"GÖREN därför BÄTTRING och OMVÄNDEN EDER, så att edra synder bliva utplånade, på det att tider av vederkvickelse må komma från Herren..." APOSTLAGÄRNINGARNA 3:19-20

Sammanställt av Pentecost Revival Centre, Ballarat, Australien, omkring 1968-1972.