Guds Ord fördömer satan och alla hans verk

Trolldom - magi - astrologi - hypnotism - seanser osv.

Guds Ord talar om för oss varför det finns så många problem i världen idag:

"Men ve dig, du jord, och dig, du hav! Ty DJÄVULEN HAR KOMMIT NED TILL EDER i stor vrede, eftersom han vet att den tid han har kvar är kort" UPPENBARELSEBOKEN 12:12.

"Och den store draken, den gamle ormen, blev nedkastad, han som kallas Djävul och Satan, och som förvillar hela världen; han blev nedkastad TILL JORDEN, och hans änglar kastades ned jämte honom" UPPENBARELSEBOKEN 12:9.

Djävulen existerar verkligen och han finns i världen idag! Och han och hans änglar arbetar på att VILSELEDA DIG så att du inte skall bli frälst. Han har särskilt lyckats med att lura större delen av världen att tro att han är en myt och inte existerar. Detta är en VILLFARELSE.

"Då sade han till dem: 'Jag såg Satan falla ned från himmelen såsom en ljungeld'" LUKASEVANGELIET 10:18.

Jesus hade inga hallucinationer! Han SÅG Satan! Och under hela sin verksamma tid gick han omkring och kastade ut demoner, Satans tjänare.

"När dessa voro på väg ut, förde man till honom en dövstum som var besatt. Och när den onde anden hade blivit utdriven, talade den dövstumme. Och folket förundrade sig och sade: 'Sådant har aldrig förut varit sett i Israel'" MATTEUSEVANGELIET 9:32-33.

"Då förde man till honom en besatt, som var blind och dövstum. Och han botade honom, så att den dövstumme talade och såg. Och allt folket uppfylldes av häpnad och sade: 'Månne icke denne är Davids son?'" MATTEUSEVANGELIET 12:22-23.

"Och när de orena andarna sågo honom, föllo de ned för honom och ropade och sade: 'Du är Guds Son'" MARKUSEVANGELIET 3:11.

"förkunnelsen om Jesus från Nasaret och om huru Gud hade smort honom med helig ande och kraft, honom som vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som voro under djävulens våld; ty Gud var med honom" APOSTLAGÄRNINGARNA 10:38.

JESUS HAR ALDRIG FÖRÄNDRATS - Han arbetar fortfarande på detta sätt i Sin kyrka IDAG.

"Och dessa tecken skola åtfölja dem som tro: genom mitt namn skola de driva ut onda andar, de skola tala nya tungomål" MARKUSEVANGELIET 16:17.

Ändå vänder sig världen under tiden mer och mer till Satans villfarelser. Över hela världen vänder sig människor öppet till honom och ärar honom som sin herre - utan att inse att de är på väg RAKT TILL HELVETETS ELD.

Gud säger i Sitt Ord:

"DU SKALL INGA ANDRA GUDAR HAVA JÄMTE MIG" 2 MOSEBOKEN 20:3.

"...ATT DET ICKE FINNES MER ÄN EN ENDA GUD. Ty om ock några så kallade gudar skulle finnas, vare sig i himmelen eller på jorden - och det finnes ju många 'gudar' och många 'herrar' - så finnes dock för oss allenast en enda Gud: Fadern, av vilken allt är,...och en enda Herre: Jesus Kristus, genom vilken allt är ..." 1 KORINTIERBREVET 8:4-6.

"Men HERREN är en SANN GUD, han är en levande Gud och en evig konung; för hans förtörnelse bävar jorden, och folken kunna icke uthärda hans vrede" JEREMIA 10:10.

Detta är inget skämt! Människor som är så vilseledda att de dyrkar Satan eller NÅGON ANNAN GUD kommer att drabbas av den sanne Gudens vrede, i hans dom genom Jesus Kristus. Liksom städerna Sodom och Gomorra är exempel för oss på konsekvenserna av sexuell omoral, så visar länderna i Kanaan, vilka förstördes av Herren inför Josuas arméer, konsekvenserna av att dyrka falska gudar:

"Men om du förgäter HERREN, din Gud, och följer efter andra gudar och tjänar dem och tillbeder dem, så betygar jag i dag inför eder att I förvisso skolen förgås. På samma sätt som hedningarna som HERREN förgör för eder skolen också I då FÖRGÅS, därför att I icke hörden HERRENS, eder Guds, röst" 5 MOSEBOKEN 8:19-20.

Vad var det då för saker som dessa nationer provocerade Gud med?

TROLLDOM & SVARTKONST: ALLT bruk av magi är en direkt utmaning mot Gud som HAN INTE KOMMER ATT TOLERERA. Även underhållningsmagiker leker med väldigt farliga saker!

Guds Ord säger:

"En trollkvinna skall du icke låta leva" 2 MOSEBOKEN 22:18.

"Men de fega och de otrogna, och de som hava gjort vad styggeligt är, och dråpare och otuktiga människor OCH TROLLKARLAR och avgudadyrkare och alla lögnare SKOLA FÅ SIN DEL I DEN SJÖ SOM BRINNER MED ELD OCH SVAVEL; detta är den andra döden" UPPENBARELSEBOKEN 21:8.

FÖRTROLLNING: Användandet av trollformler: en sorts svartkonst.

SPÅDOM: Att spå i handen, tarotkort, kristallkulor, ödet!

Alla dessa saker är bedrägeri och hånar Gud.

TECKENTYDNING: Astrologi och spådom - detta inkluderar de 'oskyldiga' horoskopen som trycks över hela landet! Detta är Guds dom över de människor som är involverade i sådana saker:

"Må de nu träda fram, må de frälsa dig, dessa som avmäta himmelen och spana i stjärnorna och var nymånad kungöra varifrån ditt öde skall komma över dig. MEN SE, DE ÄRO ATT LIKNA VID STRÅ SOM BRÄNNES UPP I ELD, de kunna icke rädda sitt liv ur lågornas våld ..." JESAJA 47:13-14.

HYPNOTISM: Detta är ett av Satans trick!

YOGA: Detta är österländsk mystik som ger folken en falsk och satansinspirerad 'frid' - i direkt motsats till Bibelns Jesus Kristus som säger:

"Frid lämnar jag efter mig åt eder, min frid giver jag eder; icke giver jag eder den såsom världen giver..." JOHANNESEVANGELIET 14:27.

TJÄNANDE ANDAR: Personer med tjänande andar är de spiritister som påstår sig ha kontakt med de döda (ANDEBESVÄRJARE) eller kunna förutsäga framtiden (TROLLKARLAR, eller KLÄRVOAJANTA PERSONER). Också MEDIER som påstår sig kunna utföra seanser och liknande. Gud fördömer alla dessa, liksom de människor som har att göra med dem eller tar hjälp av dem!

"I SKOLEN ICKE VÄNDA EDER TILL ANDAR som tala genom besvärjare eller spåmän. Söken icke sådana, så att I bliven orena genom dem. Jag är HERREN, eder Gud" 3 MOSEBOKEN 19:31.

"Och om någon vänder sig till andar som tala genom besvärjare eller spåmän, för att i trolös avfällighet löpa efter dem, så skall jag vända mitt ansikte mot honom och utrota honom ur hans folk" 3 MOSEBOKEN 20:6.

"När någon, man eller kvinna, befattar sig med andebesvärjelse eller spådom, skall denne straffas med döden; man skall stena honom, blodskuld låder vid honom" 3 MOSEBOKEN 20:27.

Alla dessa saker är styggelser för den levande Guden; det är också de som utför dem, och deras straff är drastiskt. Låt inte Satan lura dig till att tro att du kan hålla på med någon av dessa saker och undslippa Guds vrede - inte ens horoskop, eller 'magiska' trollformler, eller en seans med dina vänner 'bara på skoj'. Satan och hans änglar arbetar genom ALLA dessa saker, och om du låter dig involveras kommer Gud att hålla dig ansvarig för det.

"Hos dig MÅ ICKE FINNAS någon som låter sin som eller dotter gå genom eld, eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri, ingen som förehar besvärjelsekonster, ingen som frågar andar, eller som är en spåman, eller som söker råd hos de döda. Ty EN STYGGELSE FÖR HERREN ÄR VAR OCH EN SOM GÖR SÅDANT, och för sådana styggelsers skull fördriver HERREN, din Gud, dem (Kanaans folkstammar) för dig" 5 MOSEBOKEN 18:10-12.

Om du har blivit lurad och indragen i dessa saker, OMVÄND DIG och LÅT JESUS GÖRA DIG FRI från Satans makt. Han kommer snart för att döma världen och föra alla dem som älskar Honom in i Sin Heliga Stad för evigt:

"Se, jag kommer snart och har med mig min lön, för att vedergälla var och en efter som hans gärningar äro. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. SALIGA ÄRO DE SOM TVÅ SINA KLÄDER för att få rätt att äta av livets träd och att gå in i staden genom dess portar. Men de som äro hundar OCH TROLLKARLAR och otuktiga och dråpare och avgudadyrkare, och alla som älska och göra lögn, de måste stanna därutanför" UPPENBARELSEBOKEN 22:12-15.

INGEN ANNAN kan frälsa dig: OMVÄND DIG NU innan det är för sent!

"När de hörde detta, kände de ett styng i hjärtat. Och de sade till Petrus och de andra apostlarna: 'Bröder, vad skola vi göra?' Petrus svarade dem: 'GÖREN BÄTTRING, och LÅTEN alla DÖPA eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I SÅSOM GÅVA UNDFÅ DEN HELIGE ANDE. Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som äro i fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar'" APOSTLAGÄRNINGARNA 2:37-39.

Sammanställt av Pentecost Revival Centre, Ballarat, Australien, omkring 1968-1972.