Grisen och du

För några år sedan bodde vi i en marknadsstad i Devon i England. Vår hyresvärd, en bonde, och hans två söner var mjölkleverantörer, och en dag berättade bonden för oss om följande incident:

En liten bit längre bort på samma gata där vi bodde hade det funnits ett gammalt tullhus och innan det revs hade den enda som bott där varit en gammal landsbygdskvinna. Hon hade haft för vana att ställa sin tillbringare eller skål på farstutrappan för att vara redo för mjölkmannens tidiga runda, detta förstås innan mjölk på flaska var normalt. En dag ropade den gamla kvinnan till sig vår hyresvärd när han passerade hennes trädgård och berättade för honom att hon nästan hade förlorat mjölken från dagen innan. Det visade sig att när hon gick för att hämta den från farstutrappan hittade hon en stor råtta upp-och-ner i mjölken. "Han va' dö' när jag dro' upp han", sade hon, "och hälften av mjölken hade spillt ut. Men jag lyckades samla upp tillräckligt för min kopp te."

Förmodligen är läsarnas reaktion liknande vår egen när den här historien berättades för oss! "Usch! Så förskräckligt! Tänk dig att dricka mjölk som nästan hade en hel råttas kropp i sig! Det får en att rysa när man tänker på det!" Men varför rysa? Varför känna någon motvilja? Varför skulle inte den gamla damen ha druckit mjölken och till och med ha ätit råttan?

Denna artikel riktar sig huvudsakligen till dem som kan betecknas "kristna", men vi ber för att den skall komma i händerna på icke-kristna och de som är väldigt ljumma. Den sanna berättelsen citerad ovan relateras dock huvudsakligen till nytta för kristna som tror på Guds Ord (Bibeln), och i synnerhet till de kristna som säger att de bibliska lagarna om mat inte är menade för vår tid eftersom vi nu är under nåd och inte under lagen. Dessa goda människor citerar ofta sådana bibelcitat som dessa: "Allt är rent för dem som äro rena:" (TITUSBREVET 1:15); "Jag vet väl och är i Herren Jesus viss om att intet i sig självt är orent; allenast om någon håller något för orent, så är det för honom orent" (ROMARBREVET 14:14); "Ty Guds rike består icke i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den Helige Ande" (ROMARBREVET 14:17); "äten vad som sättes fram åt eder…" (LUKASEVANGELIET 10:8), och som citerar Petrus dröm när han såg linneduken komma ned från himlen fylld med alla slags djur, och han befalldes av Herren, "Stå upp, Petrus, slakta och ät" (APOSTLAGÄRNINGARNA 10:13). Därför upprepar vi till dessa kristna: Varför skulle inte den gamla damen till och med ha ätit råttan? Om alla ting är rena, så måste också råttan vara ren. Om inget är orent i sig självt, måste råttan vara ren och ätas med tacksägelse. Det finns en brist någonstans i detta resonemang, eller hur? Låt oss vara uppriktiga! Vi vet givetvis att råttan inte är ren, utan att den snarare är en smutsig och lopplusad asätare, som lever i avlopp och äter från kloaker. Hade Paulus fel i så fall? Misstog han sig i att anta att alla ting var rena? Paulus hade inte fel, men hans ord kan tolkas väldigt felaktigt om man bortser från omständigheterna i samband med hans uttalande. Vi kommer att vara uppriktiga. Den sanna historien om den gamla damen och råttan har berättats för att redan från början sätta stopp för idén att det inte är nödvändigt att hålla de bibliska lagarna om mat, trots att Paulus gjorde de ovan citerade uttalandena och vår Herre uppmanade Petrus att stiga upp och äta. Gud, som tillät råttans existens tillät också grisens existens (och denna artikel handlar huvudsakligen om grisar) och ingen av dem är någonsin omnämnd i Hans Ord som mänsklig föda.

Utrymmet här tillåter inte en utvikning om alla de djur som är förbjudna som mat, och inte heller om dem som är tillåtna att äta. Den uppriktige läsaren kan slå upp Fjärde Moseboken, kapitel elva, och också Femte Moseboken, kapitel fjorton, och noggrant på egen hand studera hela frågan om de gudomliga lagarna om mat.

Grisen

Författaren är inte på något sätt ensam i att förkunna det faktum att grisen eller svinet är olämpligt som mänsklig föda. Tacka Gud för att det finns många som, ledda av Honom och Hans Ord, för länge sedan har upphört med att äta förbjudna ting själva eller att bjuda andra på dem. Vi ger några exempel innan vi tar itu med de medicinska och vetenskapliga aspekterna.

En annan vän som var bonde, och vars inkomst huvudsakligen kom från grisuppfödning, blev så övertygad om nödvändigheten av att hålla lagarna om mat som vår Allsmäktige och Nåderike Gud instiftat - den ende frälsaren för mänskligheten - att han gjorde sig av med alla sina grisar. Hans fru var upprörd över att se honom kasta bort denna huvudsakliga inkomstkälla och trots att hon var kristen försökte hon övertyga honom att behålla djuren. Men han var icke desto mindre övertygad av Guds Ord. Inom kort efter det att han övergått till att bedriva jordbruk på det rätta sättet, uppdagades automatiskt ytterligare en inkomstkälla och han belönades för sitt handlande i lydnad. Om bara alla kristna lydde i stället för att argumentera när det gäller Herrens bud! Oändligt lidande under årens lopp skulle ha kunnat undvikas - smärta, tårar, ängslan, sorg - men "Nej"!

I ett annat fall blev en kristen kär vän, en sjuksköterska, ledd av den Allsmäktige utan att vid denna tid känna till Gamla Testamentets lagar. Under sina studier såg hon så mycket av grisens orenhet, att hon visste att hon själv aldrig mer skulle kunna äta griskött igen, eller villigt bjuda någon annan på det. Senare, när Herren ledde henne djupare in i studier av Skriften, argumenterade hon inte mot att hålla Lagarna om mat. Hon såg, eller åtminstone anade, det som hennes Skapare så väl visste, nämligen att gris, som mat, är en styggelse i ordets alla bemärkelser.

I JESAJA 55:8-9 ser vi någonting av Gudomlig kunskap, jämfört med mänsklig kunskap: "Se, Mina tankar äro icke edra tankar, och edra vägar äro icke Mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket äro och Mina vägar högre än edra vägar och Mina tankar högre än edra tankar." I Tredje Moseboken, kapitel elva, och i andra delar av Bibeln avslöjar Han lite för oss om Sina tankar angående att äta griskött. Det är förbjudet i Hans lagar om Israels diet. "Svinet... det skall gälla för eder såsom orent. Av dessa djurs kött skolen I icke äta, ej heller skolen I komma vid deras döda kroppar; de skola gälla för eder såsom orena" (3 MOSEBOKEN 11:7-8). Ätandet av gris drog Guds allvarliga bestraffning på det olydiga, avgudadyrkande Israel, "... som äter svinens kött och har vederstygglig spis i sina kärl..." (JESAJA 65:4) HERREN visar att den som frambär ett offer i Hans rike skall betraktas som om han framburit griskött. Innebörden här är följande: att Frälsaren, som en gång för alla har betalat det yttersta offret, smutskastas av var och en som fortfarande erbjuder ett offer, som om Hans offer vore otillräckligt. Även om offret skulle ha varit riktigt vid tiden före Golgata, skulle det vara så skändligt i tiden efter Jesus, att det vore jämförbart med att offra det värsta av alla styggelser - grisblod (JESAJA 66:3). Enligt JESAJA 66:17 nämns ätandet av svinkött tillsammans med andra avgudadyrkande handlingar som kommer att möta Herrens fulla bestraffning vid Hans ankomst.

Den nytestamentliga berättelsen om den förlorade sonen berättar om hur den unge mannen, när han hade spenderat alla sina pengar på ett utsvävande leverne och var utfattig, var tvungen att ta ett av de värsta jobb en man kunde ha - han skickades ut på fälten för att mata svinen.

Vår Herre, Som aldrig skulle förstöra mänsklig föda (JOHANNESEVANGELIET 6:12-13), förgjorde inte desto mindre svinen (LUKASEVANGELIET 8:26-39).

Det är av intresse att notera att det var Lukas, den "Käre Läkaren", som under den Helige Andes ledning skrev ned dessa händelser om svin - och INTE, märk väl, i samband med mänsklig föda.

Ytterligare ett Bibelord - vår Herre sade: "...kasten icke edra pärlor för svinen, på det att dessa icke må trampa dem under fötterna och sedan vända sig om och sarga eder" (MATTEUSEVANGELIET 7:6). Ingen förnuftig person skulle kasta pärlor eller något annat värdefullt ting framför svin, och det finns en djupare mening i Herrens kommentar. Helighet och dyrbara ting är inte förenliga med svin, men ändå kastar tusentals sina pärlor av hälsa - gudagiven hälsa, till svin, genom att äta och inta denna styggelse i sina kroppar. Dålig hälsa (i flera olika former) och sjukdom sliter till slut sönder dem. Synd är överträdelsen av Guds Lag och den Lagen säger att olydnad kommer att föra med sig "varje sjukdom och varje farsot." Många människor bygger sig själva en mur av ursäkter för olydnad: "Tusentals lever långa liv och har aldrig tagit skada trots att de äter griskött!" Vi känner själva en äldre dam som fortfarande bakade för familjen när hon var hundra år gammal. Hon levde till sin 102:a födelsedag sånär som på en månad, och hon hade aldrig någon sjukdom, vad vi kände till. Hon lagade mat med, och åt, gris i alla sina "läckra" former, enligt vår kännedom fullständigt ovetande om att den Gudomliga lagen förbjuder det. Men om hon hade varit mer medveten och lagat annan mat åt familjen kanske hennes dotter inte hade dött genom en inre sjukdom i ganska tidiga år. Olika skäl kan framföras angående varför vissa betalar priset och andra tycks inte göra det. Vi står dock fast vid att lydnad är det viktigaste, och när vi vet, är det vår sak att lyda.

Charles Kingsley sade: "Tro på hela Bibeln. Tro på vad du kan genom sunt förnuft, och, vad du inte kan tro på genom förnuft, tro genom full förtröstan." Om vi verkligen tror, så kommer vi att acceptera att det som Gud kallar en styggelse, är en styggelse.

Vanor, speciellt angående det som vi tycker om att äta, är svåra att bryta, och de läsare som fortfarande känner att de vill äta griskött (bacon till frukost, använda isterflott för matlagning, korv till mellanmål etc.) tror vi skulle göra rätt i att beakta de fakta vi nu kommer att skriva om.

Fallstudier

Vi har framför oss en kopia av tidsskriften The Nursing Mirror från den 3:e juni 1960 - i vilken beskrivs ett fall om en liten flicka som led av en epilepsiliknande defekt av muskelkontroll. Som en inledning till fallet finns en kort beskrivning av Taenia Solium (vanlig bandmask) som hittats i inälvorna hos människor. Äggen från denna mask utvecklas inuti grisen och de vuxna maskarna har hittats levande fyra veckor efter det att grisen slaktats. Köldförvaring dödar inte dessa maskar. The Nursing Mirror berättar: "Om hjärnan påverkas av cysticerci (larvstadiet av bandmasken), kan det öka risken för epileptiska anfall."

Barnet, vars fall är omnämnt ovan, hade visat olika symptom innan hon blev intagen till sjukhus. Dessa innefattade smärtattacker, ingen känsel i vänster arm och ben, kräkningar och ryckningar i vänstra sidan av ansiktet. På sjukhuset var hon ibland ataxisk (Ataxi är defekt muskelkontroll, som resulterar i oregelbundna och krampaktiga rörelser). Efter grundlig undersökning och olika tester bestämdes det att man skulle operera. Ett totalt antal av trettio bandmaskar i larvstadiet hittades liggande över cortex, vilken är den gråa "massan" av hjärnan och majoriteten av dessa satt så inbäddade att det var omöjligt att få ut dem. Några få av dem var fästade vid duran, vilket är det yttre membranet av hjärnhinnan som omger hjärnan och ryggraden, och dessa maskar togs bort. Efter att ha betraktat behandlingen som getts under några veckor sammanfattas denna fallstudie i en prognos om den troliga utvecklingen av sjukdomen. Vi citerar från artikeln: "...sannolikheten för återkommande attacker i framtiden är mycket trolig, och dessa kommer att öka i styrka och komma med allt kortare mellanrum." Som kommentar till denna fallstudie har en sjuksyster frivilligt givit oss sin åsikt om att cysticercistadierna skulle komma att förstoras och öka i antal och att barnet efter en tid skulle vara utom hjälp av läkemedel eller operationer.

Hjärnhinneinflammation

Vi känner personligen en familj som är mycket lycklig förutom angående en sak. Förlusten av en fyraårig liten pojke orsakade dem stor sorg. Han dog av hjärnhinneinflammation. I detta fall, till skillnad från det vi just tagit upp, känner vi inte till något om de medicinska fynden - om till exempel hjärnan blottlades och undersöktes - men vi känner till att denne lille pojke, på grund av vanorna i familjen, ofta gavs olika delar av grisen som mat. Utan att känna till ämnet, ovetande om de Bibliska Lagarna om mat, gav mamman pojken bacon, skinksmörgåsar, etc, och tyckte att han fick bra mat. När sjukdomen kom utvecklades den snabbt - och dödade honom.

Vi talade på ett möte i norra England, till vilket allmänheten hade tillträde. I svaret på en fråga påpekade vi att - enligt vissa källor - gris måste kokas nästan svart innan man kan vara säker på att skadedjuren inom den har blivit förstörda. En pensionerad bonde bland åhörarna som hade starka känslor om ämnet ifråga, reste sig hastigt och sade: "Fru talare, du överdriver inte. När det gäller gris och olika fiskar utan fenor och fjäll så 'dör deras mask inte'". Han sade vidare att om han oavsiktligt hade ätit något av dem och hade upptäckt det i tid skulle han önska att han hellre tagit något som gjort att han spytt upp det igen än att få in det i systemet. Han upprepade: "deras mask dör inte".

Bandmask eller Cestoda

Den kan utvecklas till en mask av betydande längd. Vi har sett en katt, som tillbringat hela sitt liv på en grisfarm, bärandes på en vit segmenterad bandmask som var ungefär en fot lång. Vid olika tillfällen hade detta lilla djur spridit levande segment av bandmasken - några väldigt små, andra större - och fått avmaskningsmedel som bara gett kortvarig lindring. Varje segment av bandmasken kan innehålla både manliga och kvinnliga produktiva organ. För övrigt har vi på just denna gård sett bonden avmaska varje nyfödd griskulting. "Alla grisar måste avmaskas", talade han om för oss. Synd bara att grisen snart blir smittad igen.

Chambers's Encyclopaedia, Vol. 3, sida 245, där det talas om den farliga grisköttsbandmasken (T. solium) säger, att denna kan bli från två till nästan sex meter lång. "Dessa... klart synliga och vanligtvis upptäckta av hälsoinspektören; om inte upptäckta dödas dessa av tillräcklig kokning..." "Grisen är en smutsig storätare; om den blir smittad så blir den vanligtvis kraftigt smittad..." Kursiv stil vår.

Vi känner oss manade att berätta om en ung man från en familj som vi känner väl och som under en tid gärna åt bacon, fläsk, etc.; och som var benägen att skratta åt folk som inte åt griskött. Medan han utförde ett tillfälligt underhållsjobb i en korvfabrik, tog han en paus i arbetet och betraktade några flickor som höll på med att ta hand om griskroppar, och tydligen kastade bort vissa delar. Plötsligt såg han något som rörde sig i dessa delar som hade hopats på golvet. Vissa delar lossnade och rörde på sig. Fascinerad frågade han flickorna vad detta betydde. De berättade för honom att rörelsen orsakade av levande och aktiva maskar i det råa köttet. Senare kunde han i en burk med skruvlock ta hem några av dessa grismaskar. En familjemedlem berättade för oss: "Min bror såg faktiskt maskarna komma ut ur varenda gris!" Denne unge man är nu en fanatisk icke-grisätare. Undertecknad har förresten sett en röntgenbild av en färdig korv i vilken en tretums mask låg inbäddad. Genom att bli upptäckt i rättan tid blev någon förskonad från den korven!

Trikonos

Verkningarna av denna sjukdom är omfattande och svåra att diagnostisera då symptomen varierar från s.k. reumatism, muskelparalys, blodbrist och intern blödning - och till och med blindhet. Så sent som två månader innan sammanställningen av denna artikel har ett verkligen mycket chockerande tillstånd avslöjats genom fynd rörande trikinos, gjorda av en grupp medicinska experter vid New York Hospital, Cornell Medical Centre. Herren skulle med all säkerhet betrakta detta såsom en stor styggelse, men till och med människan - den upplysta - kan se att detta är "chockerande". Med hänvisning till gruppens undersökning beskriver vetenskapsredaktören vid tidningen New York Herald Tribune, citerande en av forskarna, situationen som en nationell skandal. Han påpekar att trikinos drabbar ungefär en av fyra personer vid något tillfälle i deras liv. Själva parasiten överförs till människan i form av en mask. (Vi kan tillägga från andra källor, såsom en mycket liten mask, så kära läsare, tro inte att du kan se den när du just skall börja äta!) Han hävdar att en enda tesked ej tillräckligt genomstekt fläskkött kan innehålla tusentals av dessa maskar, både hanar och honor. Väl inne i matsmältningskanalen utvecklas maskarna till fullvuxna och parar sig. Varje havande hona föder tusentals levande unga maskar, vilka gnager sig igenom tunntarmen och sedan färdas via blodomloppet till musklerna där de ger upphov till cystor. (Denna information kommer från "Prophetic News Herald", december 1964, och citeras i tidskriften Kingdom Digest).

Om några läsare lider av något av dessa hittills nämnda symptom, kan de kanske inte säga att de aldrig har ätit gris, men de KAN säga att de från och med idag inte kommer att röra denna orena varelse. Bacon, fläsk, skinka etc. tillagat på vanligt sätt, kan ofta vara otillräckligt genomstekt.

Chamber's Encyclopedia, vol. 14, sida 742 säger, under den allmänna rubriken maskangrepp i människa, att "Trichinella spiralis, orsaken till trikinos, normalt är en parasit i gris eller råtta."

Det finns många olika sorters maskar och parasiter som överförs till människan och symptomen på deras närvaro varierar nästan lika mycket. Det finns endast en lösning på detta, strikt hygien och strikt lydnad.

Cancer

Vi undrar vad resultatet hade blivit om cancerforskare inriktade sin uppmärksamhet på de djur som förbjudits som föda av den Gudomlige Läkaren? Denna plåga kanske då till slut skulle kunna hejdas och kanske skulle man då tycka att enorma mängder pengar hade blivit bortslösade genom att följa spår av mindre viktiga eller till och med fel slag. Det måste medges, att trots all forskning fram till idag, så tar cancer ett allt starkare grepp om mänskligheten. Kanhända är det sant att cancer kan orsakas på mer än ett sätt. Brist på vissa mineraler är kanske orsaken för en del av de drabbade. Det finns tillräckligt med bevis för att mycket av lungcancer har orsakats av rökning - trots att rökare själva och de som har kapitalintressen kan vilja förneka detta. Fastän det kanske inte ännu är fullt klarlagt att det finns ett direkt samband mellan grisätande och cancer eller mellan skaldjurskonsumtion och denna sjukdom, så vill vi göra gällande att förtäring av förbjuden föda troligen är den största faktorn av dem alla. Vi berättar följande historier som stöd för detta argument.

I ett tehus i London:

Efter ett möte i södra London bestämde sig undertecknad och andra för en pratstund över en kopp te. Vid ett annat bord satt en kristen man som hade varit på samma möte. Han var en livsmedelshandlare från Wales. Han kom över och slöt sig till vårt bord och snart övergick diskussionsämnet till Bibelns lagar om mat. "Nästan varenda gris har en cancerväxt" sade vår vän, och han fortsatte med att berätta för oss var den vanligtvis är lokaliserad. "Jag vet", sade han, "att Bibeln förbjuder förtärande av griskött men jag tycker så mycket om det, och jag är rädd för att jag ger efter och äter det ofta, trots det faktum att jag vet att de har denna sjukdom." Vi var alla mycket ledsna - en så snäll man, vi bara önskade att han vore mer angelägen om att hålla Lagen. Inte långt efter detta möte encounter fick vi reda på att han hade dött - och dödsorsaken var cancer.

Bibelstudiegrupp:

Vi deltog i en bibelstudiegrupp och en dag ombads vi att ge ett kort anförande om något ämne som anknöt till Guds Ord. Lagarna om mat valdes. Efter mötet kom en gentleman fram och sade med eftertryck att han inte kunde hålla med om att dessa lagar är menade för vår tid. "Jag äter vad helst jag vill", sade han. "Allt jag behöver göra är att be Gud att välsigna det till min nytta. Detta gör han, och därför kan det inte bli mig till skada." Några veckor senare ringde hans fru oss för att träffa oss. "Jag har kommit för att tala om att min man är mycket sjuk och ligger på sjukhus. De trodde att han hade ett magsår i tolvfingertarmen, men när de skulle operera hittade de cancer, så elakartad och långt gången att det är för sent att göra något för honom." Denne käre man dog några veckor senare. Också han hade varit så säker på att vi nu är under nåd och inte under lagen, och att vi därför får äta allt vi önskar. Tyvärr kunde han inte föreställa sig - och det finns många andra uppriktiga kristna som inte kan föreställa sig - att Gud aldrig välsignar som mänsklig föda det som Han har förbjudit oss att äta.

Slutliga Tankar

Guds Ord "gör inga omsvep". Onödiga och meningslösa fraser används aldrig. I 2 MOSEBOKEN 15:26 läser vi: "... Om du hör HERRENS, din Guds, röst och gör vad rätt är i Hans ögon och lyssnar till Hans bud och håller alla Hans stadgar, så skall jag icke lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, ty jag är HERREN, din läkare." Åter igen, i 5 MOSEBOKEN 7:11 och 15: "Så håll nu de bud och stadgar och rätter som jag i dag giver dig, och gör efter dem. Och HERREN skall avvända från dig all krankhet; ingen av Egyptens alla svåra sjukdomar, som du väl känner, skall han lägga på dig; han skall i stället låta dem komma över alla dem som hata dig." Varningen rörande olydnad kan läsas i 5 MOSEBOKEN 28:58-60: "Om du icke håller alla denna lags ord, som äro skrivna i denna bok, och gör efter dem, så att du fruktar detta härliga och fruktansvärda namn 'HERREN, DIN GUD', så skall HERREN sända underliga plågor över dig och dina efterkommande, stora och långvariga plågor, svåra och långvariga krankheter. Han skall låta komma över dig alla Egyptens sjukdomar, som du fruktar för, och de skola ansätta dig."

Vad var detta för sjukdomar i Egypten, som skulle bli belöningen för olydnad gentemot en allvetande och kärleksfull Gud? Informationen i Chambers Uppslagsverk (Chamber's Encyclopedia) under rubriken: "Maskangrepp i Människa - vilket vi redan har refererat till, kan upplysa oss till en viss grad. "...och vår kunskap om sådana parasiters existens och verkningar går tillbaka, i människans fall, till egyptiska papyrusrullar från ca 1500 f.Kr., vilka innehåller berättelser om anemiframkallande sjukdom, så tydligt beskrivet att det inte råder något tvivel om att orsaken var ancylostomiasis. Idag är ett av de största medicinska problemen i Egypten kontroll av helmintinfektionen schistosomiasis. Att detta inte är ett nytt problem bevisas genom fynd av schistosomägg i vävnad utskuren från de balsamerade faraonerna..." Hänvisning till ett medicinskt lexikon visar att "ancylostomiasis" eller "Ankylostoma" är en hakmasksjukdom. "Helmint" är en mask som infekterar tarmen.

I sin bok Digest of the Divine Law gör Howard B. Rand följande kommentar: "Varhelst det finns sjukdom bland Hans folk ... vägrar de att hålla och utöva Hans lag. Massor av människor fortsätter att leva i smärta och lidande, medan ett oräkneligt antal har gått en för tidig död till mötes på grund av ett nationellt misslyckande att hålla och utöva lagen och ge akt på kraven för fortskridande och oavbruten hälsa. Vissa fundamentala lagar är givna i Bibeln vilka, om de hålls, skulle åstadkomma den hälsa och vigör som var så karakteristiska för Mose liv. Moses dog vid en ålder av etthundratjugo år och orden lyder: "Hans ögon voro icke skumma, och hans livskraft hade icke försvunnit" (5 MOSEBOKEN 34:7).

En vän i den medicinska världen har sagt: ”Om folk bara kunde förstå att även om masken dör eller avlägsnas, så förblir den skadade vävnaden troligen inflammerad och är med all säkerhet öppen för invasion av andra organismer eller bakterier, som åstadkommer fler sorters sjukdom, och kanske också elakartade utväxter."

Läsare, denna artikel är skriven för ditt eget bästa och för dina käras lycka. Den är skriven vädjande, men En som är större än alla andra vädjar långt mer djupgående, och med vishet som är OÄNDLIG: "Älsken I Mig, så hållen I Mina bud."

av Doro Stell, A.R.C.A.

Källa: The Ensign Message, october-december 2000.