Fördärvet av det amerikanska jordbruket

Union Jack USA flag St.George flag USA flag Union Jack

Jordbruket är en av de mest kritiska och traditionellt stabila sektorerna av den amerikanska ekonomin.

Den verkliga orsaken

Orsakerna till Amerikas jordbruks fördärv är lätta att förstå. Det finns påtagliga bevis som vittnar om sanningsenligheten i dem. Men förstår du ORSAKEN till dessa problem? Amerika har mer jordbruksmark än någon annan nation på jorden, men ändå står dess bönder inför en hård konkurrens från bönder i mindre och inte lika utvecklade nationer. Vad ligger bakom Amerikas oförutsägbara väderlek? Vad ligger bakom den globala anti-amerikanska trenden som kommer att påverka amerikanskt jordbruk? Svaret på dessa frågor utgör kärnpunkten i den hotande undergången av Amerikas jordbruk.

I sitt offentliga tal från 1863 där han förespråkade en nationell fastedag, summerade Abraham Lincoln VARFÖR Amerika har sådan rikedom, och även VARFÖR Amerika skulle kunna förlora denna rikedom. Lincoln sade: “Det är nationers plikt, såväl som människors plikt, att vara beroende av Guds allsmäktiga kraft och att erkänna den storslagna sanningen, tillkännagiven i den Heliga Skriften och väl beprövad genom historien, att endast de nationer är välsignade vars Gud är Herren. … Vi har varit mottagare av himmelens bästa gåvor. Vi har under alla dessa år bevarats i fred och framgång. Vi har växt i antal, rikedom och makt såsom ingen annan nation någonsin har gjort; MEN VI HAR GLÖMT GUD. Vi har glömt den nåderika hand som bevarade oss i fred, och förökade och berikade och styrkte oss; och vi har fåfängt tänkt, i våra hjärtans bedräglighet, att alla dessa välsignelser producerats av vår egen överlägsna vishet och dygd.”

President Lincoln visste att Amerikas jordbruksrikedomar var en gåva från Gud. Du kan också lära dig om Guds stora rikedomsgåva till Amerika i boken ‘The United States and Britain In Prophecy’. I denna bok visar Herbert W. Armstrong tydligt och utan tvivel att Amerikas och Storbritanniens folk härstammar från den bibliske patriarken Josef, Abrahams barnbarnsbarn.

I denna bok kommenterar Mr. Armstrong President Lincolns ord: “Abraham Lincoln visste att dessa stora materiella välsignelser inte hade förtjänats, utan hade givits till vårt folk av Abrahams, Isaks och Israels Gud… Och vi bör acceptera dessa fakta idag och veta att vi givits all denna oerhörda materiella rikedom för att Gud lovade Abraham det, villkorslöst. Och Han utlovade det till Abraham för att Abraham lydde Gud, höll Guds lagar och befallningar.”

Amerikas oöverträffade agrikulturella rikedom är ett resultat av vår patriark Abrahams lydnad, medan vår nuvarande nedgång och framtida undergång är ett resultat av VÅR olydnad och att VI förkastat Gud och Hans lagar. DEN GRUNDLÄGGANDE ORSAKEN TILL AMERIKAS JORDBRUKSPROBLEM ÄR ATT NATIONEN INTE VELAT ERKÄNNA ATT GUD HAR GIVIT DEM DESS VÄLFÄRD, VILKET HAR LETT TILL ATT DESS FOLK FÅFÄNGT AVVISAR GUDS LAGAR. Av denna anledning har Gud förbannat denna nation.

Förbannelsen genom internationell konkurrens profeterades det om i 5 MOSEBOKEN 28:33: “Frukten av din mark och av allt ditt arbete skall förtäras av ett folk som du icke känner; förtryck allenast och övervåld skall du lida i all din tid...”

Oförutsägbart vädermönster profeterades det om i vers 24: “Damm och stoft skall vara det regn HERREN giver åt ditt land; från himmelen skall det komma ned över dig, till dess du förgöres.”

Dålig jordkvalité resulterande i färre skördar profeterades det om i vers 18: “Förbannad skall ditt livs frukt vara, och din marks frukt, dina fäkreaturs avföda och din småboskaps avel.”

Insekter som skulle förstöra skördarna profeterades det om i vers 39: “Vingårdar skall du plantera och skall arbeta i dem, men intet vin skall du få att dricka och intet att lägga i förvar, ty maskar skola äta upp allt.”

Till och med den globala anti-amerikanska stämningen som snart kommer att påverka vår jordbrukshandel profeterades det om i vers 25: “HERREN skall låta dig bliva slagen av dina fiender; på en väg skall du draga ut mot dem, men på sju vägar skall du fly för dem; och du skall bliva en varnagel för alla riken på jorden.”

Praktiskt taget alla orsaker bakom misslyckandet med Amerikas jordbruk idag blev profeterade för över 3000 år sedan – och frukterna visar att dessa profetior var riktiga. Nog bevisar väl detta att Bibeln är Guds Ord.

Av Brad Macdonald
Källa: “THE PHILADELPHIA TRUMPET”, september/october 2004

Union Jack Northern Ireland flag St.George flag Northern Ireland flag Union Jack