Ditt namn skall prisas

Fader vår som är i himmelen! helgat varde Ditt Namn

Vi har rituellt läst upp denna form av bön under en lång tid. Men vad Jesus Kristus verkligen menade var endast att vi skulle följa detta bönemönster. Så vi måste lära oss att be effektivt och hur man ber en längre tid genom att följa mönstret i Fader Vår.

Jag ber regelbundet tre gånger om dagen; på morgonen, under dagen och på kvällen. Jag utformar alltid min bön enligt Fader Vår. Jag blir aldrig trött på mitt böneliv därför att jag följer Herren Jesus Kristus.

Vår bön måste vara riktad till Gud. Många människor kommer till Herren och ber genast Honom att göra någonting för dem. Det är inte den rätta sortens bön.

Vår bön måste riktas till den himmelske Fadern och Hans Son Jesus Kristus. När vi riktar vår bön till Gud, bör vi börja med att lovprisa och tacka Gud. Lovprisning har en enorm kraft. När jag inte har tillräckligt med tid att be men ändå har ett viktigt arbete att utföra, ber jag aldrig Gud att hjälpa mig utan jag börjar bara att lovprisa Honom under den korta tiden.

Lovprisning öppnar de himmelska portarna och drar genast in Guds kraft i våra liv. Jag kan inte nog poängtera betydelsen av lovprisning. Varje morgon när jag börjar be tillbringar jag tid av kvalitet med att lovprisa Gud och tacka Gud.

Närhelst jag börjar att lovprisa och tacka Gud känner jag genast hur den Helige Ande börjar vibrera i min själ. Den Helige Ande besvarar genast min lovprisning och tacksamhet. Jag känner mig förnyad i min ande, själ och kropp.

I dessa dagar måste vi utveckla tekniken att lovprisa och tacka Gud mer. Lovprisning är den viktigaste delen av din bön. När jag ber börjar jag, "O himmelske Fader, jag tackar Dig för Din frälsande nåd genom Jesus Kristus. O Fader, Du är en stor Gud. Jag älskar Dig. Jag lovprisar Dig. Jag tackar Dig. Jag är berörd av Dig. Jag dyrkar Dig. Jag tillber Dig."

Jag tar tillräckligt med tid att prisa vår himmelske Fader. Varje dag försöker jag att hitta en annorlunda metod att lovprisa Gud på ett ännu större sätt och försöker hitta det rätta språket att prisa Gud på. Jag vill göra Gud väldigt mäktig i mitt liv genom mina ord av lovprisning.

Många människor gör Gud väldigt liten i sina liv därför att de saknar det lovprisande språket. Följdaktligen blir de övermannade och styrda av problemen här i livet.

Jag försöker hela tiden att hitta ett språk som gör Gud stor i min lovprisning. Ju mer jag använder ett vackert språk när jag lovprisar Gud på ett större sätt, desto större tro kan jag känna i mitt hjärta. Så jag säger, "O Gud, Du skapade himmelen. Sedan skapade Du himlarnas himmel. Sedan skapade Du den underbara solen, månen och stjärnorna... titta på dessa stjärnor... miljarder och åter miljarder utav dem. Du är en stor Gud. Du är en fantastisk Gud. Jag prisar dig storligen."

Sedan överväldigas hela jag av Guds närvaro. Då fortsätter jag att prisa Gud. "Gud, Du är så underbar. Du gör alla blommorna, fåglarna, träden och alla levande ting så fina."

Jag fyller mitt sinne med den enormt underbara närvaron av Gud. Sedan vänder jag mig till vår Herre, Jesus Kristus. Jag säger: "Käre Jesus, jag älskar Dig. O, jag lovprisar Dig. Att Du älskade mig så mycket! Jag uppskattar Dig verkligen. Du dog i mitt ställe på korset. Du led enormt för min frälsning. Jag tackar Dig för din sargade kropp.

Jag uppskattar Ditt utgjutna Blod.

Jag tackar Dig för Ditt lidande. Jag tackar Dig för gåvan av rättfärdighet. Jag tackar Dig för Din Helige Ande. Jag tackar Dig för Ditt gudomliga helande. Jag tackar Dig för din speciella frälsning ifrån fördömelsen. Jag tackar Dig för evigt liv. Jag tackar Dig för din återkomst. Jag uppskattar Dig, Jesus. Jag tackar Dig därför att Du medlar för mig just nu på den högra sidan om Guds tron. Jesus, Du är min Frälsare och jag uppskattar Dig. Jag prisar Ditt namn och jag förkunnar Ditt namn."

Sedan vänder jag mig till den Helige Ande. "Käre Helige Ande, Du är med mig och Du är inom mig. Du är min tröstare. Du har blivit sänd för att hjälpa mig varje dag. Jag uppskattar Dig. Du är min advokat. Du är den som uppenbarar saker för mig. Du är min lärare som också fostrar mig. Du visar mig alltid vägen. Du styrker mig alltid. Jag tackar Dig för din visdom och kunskap. Jag uppskattar Dig, käre Helige Ande. O, jag välkomnar Dig och uppskattar Dig. Jag älskar Dig. Jag känns vid Dig. Jag är beroende av Dig. Jag vill följa Dig. O, jag prisar Dig."

Sedan säger jag: "O, käre treenige Gud, jag tillber Dig. Jag prisar Dig."

Ett vackert poetiskt språk är mycket viktigt i bönen. Vet du varför Gud älskade David så mycket? David var en poet och han använde ett vackert poetiskt språk när han lovprisade Gud och uttryckte sin kärlek till Gud.

På samma sätt måste också vi använda ett vackert och underbart språk i vår bön och lovprisning för att beskriva Guds personlighet.

Under en lång tid i min tjänst brydde jag mig inte om att använda något särskilt språk när jag prisade Gud. Men efter att ha varit i tjänsten i 33 år kan jag säga att ju längre jag är i tjänsten, desto mer känner jag behovet av ett vackert, rikt vokabulär som beskriver Gud och lovprisar Honom.

När jag börjar att använda ett finkänsligt och vackert språk när jag prisar Gud, känner jag den Helige Andes inflytande inom mig på ett tydligare sätt. Många människor använder ett väldigt enkelt och fult språk. Jag brukade be på det sättet, men inte nu längre. Jag försöker att använda synnerligen fina koreanska fraser när jag prisar Gud.

Så, jag prisar den himmelske Fadern, jag prisar Herren Jesus Kristus och jag prisar den Helige Ande. Ibland tillbringar jag så lång tid med att prisa Gud att jag inte får någon tid över till att be den resterande delen av min bön.

När jag avslutar lovprisningen av den treenige Guden, då börjar jag att läsa upp vart och ett namn på vår himmelske Fader och jag fortsätter med att lovprisa därför att Bibeln säger att man ska be på detta sättet: "Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde Ditt Namn."

I Bibeln finns sju återlösande namn på vår Gud "Yahweh". Det första namnet på vår himmelske Fader är JAHVE-JIREH. Jag säger: "Jahve-Jireh, jag prisar Ditt Namn. Du ombesörjer alla mina behov. Du vet allting i förväg och Du förbereder allting för mig. Så jag sätter min tillit till Dig. O, jag prisar Dig. Jag tackar Dig, min Jahve-Jireh."

Det andra namnet är JAHVE-ROPHE. "Jag älskar Dig, Jahve-Rophe, jag prisar Dig. Du är min helare. Du helar min ande. Du helar min själ. Du helar min kropp. Du helar mitt hem. Du är den store helaren. Jag värmer mig i ditt helande ljus. Jag uppskattar Dig. Du är en stor helare. Låt Din helande kraft strömma genom mitt liv. Låt människor bli helade genom min tjänst."

Det tredje namnet är JAHVE-NISSI. "Jag uppskattar Dig. Du är mitt baner. Du strider för mig. Krig tillhör Dig. Jag behöver inte strida. Du strider i mitt ställe. Du reser upp segerns baner i mitt liv. Jag prisar Dig, o Gud. Jag tackar Dig. Jag tror att jag skall gå segerrik genom mitt liv därför att Ditt Namn är Jahve-Nissi."

Det fjärde namnet är JAHVE-SHALOM. "Du är min frid. Varje dag har jag Din frid i mitt hjärta. Må jag föra ut detta budskap om frid över hela världen. Bara Din närvaro skänker frid. Jag uppskattar Dig och tackar Dig för Din frid. Jag prisar Gud för Hans överflödiga frid i mitt liv."

Det femte namnet är JAHVE-ROHI. "Min Gud, Du är min herde. Du har lett mitt liv genom de gröna betesmarkerna. Du har all makt och auktoritet att leda mig genom resten av mitt liv, så jag prisar Dig. Jag har många saker att oroa mig för, men jag försöker inte att hindra Ditt verk med min egen kraft därför att Du är min herde. Jag lägger allting i Din hand. Genom din Kraft och vishet löser Du allting för mig."

Många gånger blir mitt sinne överhopat av alla program in min kyrka, men när jag komer till min Herde säger jag: "Jahve-Rohi, Du är min herde; jag lägger allting in Din hand. Arbetet tillhör Dig, inte mig, detta är Ditt arbete. Jag försöker inte att fatta beslut som rör Ditt arbete. Jag är bara Din föreståndare. Du leder mig och du lägger all denna visdom och kunskap i mitt sinne för att jag ska kunna ta hand om alla ärenden." Jag prisar Gud därför att Han är min herde.

Det sjätte namnet är JAHVE-TSIDKENU. "Ditt namn är rättfärdig. Jag har inte min egen rättfärdighet. Jag prisar Ditt Namn därför att jag har denna rättfärdighet i Jesu Kristi rättfärdighet. Genom denna rättfärdighet har jag frid och glädje i mitt liv, och jag prisar Gud för det."

Det sjunde namnet är JAHVE-SHAMMAH. "Min himmelske Fader, Du är alltid med mig. Ditt Namn är Jahve-Shammah och Din närvaro är alltid med mig. Jag kan lämna Dig, men Du skall aldrig lämna mig. Jag prisar Ditt Namn. Jag tackar Dig. Jag tillber Dig."

Vi är kallade till att tjäna Gud. Tjänande av Gud måste komma före tjänande av människor.

Många gånger när jag ber nämner jag inte ens behoven i mitt eget liv eller folkets behov. Gud känner redan till dessa behov. Om jag har tillräckligt med tid över efter att ha prisat Gud, då ber jag för behoven i min församling och för mina egna behov.

Min viktigaste angelägenhet är hur jag ska prisa Gud, och hur jag kan göra Honom stor i mitt liv. Gör Gud stor i ditt liv. Gud är så stor i ditt liv som du gör Honom, eller lika liten i ditt liv som du gör Honom. Du kan göra Gud större i ditt liv genom att prisa Honom på ett storartat sätt. Så tillbringa mer tid till att prisa Gud på ditt eget språk, och gör Honom mycket stor i ditt liv. Då skall himlarna öppnas och Guds kraft skall komma in i ditt liv. Om du utvecklar detta sätt att prisa Gud, kommer du att bli mäktigt använd av Gud i din tjänst.

av David Yonggi Cho
Källa: "Church Growth", hösten 1992