Bibelstudium: Guds plan för familjen

Man och hustru / föräldrar

Liksom Gud skapade allting, grundade Han också familjen. Vi skall i detta studium reflektera över vad Hans plan för familjen är. När allt kommer omkring är Han, om Han grundade den, den bästa informationskällan för hur familjen skall fungera.

Pappa och barn i solnedgångPappa och barn i solnedgång Läs 1 MOSEBOKEN 1:27-28 och 1 MOSEBOKEN 2:21-24. Beskriv familjen som Gud grundade här. Vilka familjemedlemmar nämns? Ett kvickhuvud påpekade att vi ser att Gud vid skapelsen skapade en man och en kvinna; Han gjorde inte Adam, Eva – och Susanne för säkerhets skull. Inte heller var det Adam, Eva och Samuel för säkerhets skull. Hur ser denna bild av familjen ut i jämförelse med världens förståelse av familjen? Jämför detta med definitionerna som “Vita husets konferens om familjen" godkände, som omnämndes i denna månads utgåva av 'World View'. Vad sade Gud om den första familjen i 1 MOSEBOKEN 1:31?

Den första familjemedlemmen vi möter är mannen/fadern. Han har många ansvarsområden, eller plikter, i sin ställning. Vad skall han göra enligt 5 MOSEBOKEN 6:4-7? Hur mycket av detta görs vanligtvis i dagens familj? Reflektera över varför det är som det är. Vilket antagande görs i det som nämnts ovan om familjens överhuvud? Läs PSALTAREN 128 för att få insikt i hur han skall vara. I JOB 1:5 ser vi en annan aspekt av familjeöverhuvudets ansvar. Läs 1 TIMOTEUSBREVET 2:8 för att se ytterligare en av hans plikter. Hur kan dessa återinföras i våra familjeliv idag?

Inom familjen skall mannen/fadern vara en lärare och föregå med gott exempel. Han skall också vara familjeförsörjaren. Läs 1 MOSEBOKEN 3:19 och 1 THESSALONIKERBREVET 4:11-12. Vad säger de om att försörja familjen ? Hur ställer de sig till den mångfald av pro­gram och tävlingar med "lättförtjänta pengar" som blir alltmer vanliga i vår kultur? De lättförtjänta pengarna löser inga problem. Grundläggande åsikter förändras inte, och problem kan uppstå inom ännu fler områden. (I staten Washington blev en lotterivinnare som vunnit en miljon dollar – och som fick 40000 dollar utbetalt per år – nyligen ertappad med att råna en livsmedelsaffär.) Gud ger också vägledning för hemmets överhuvud i hans relation till de andra medlemmarna i hushållet. Läs EFESIERBREVET 5:23, 25, och diskutera hur hans relation till hustrun skall vara. Hur skiljer sig detta från vad vi ser omkring oss i världen? Vilken inställning, Guds eller världens, ger bäst relationsmöjligheter? Förklara ditt svar.

Om vi ser på faderns förhållande till sina barn så hittar vi två aspekter. Den första hittar vi i ORDSPRÅKSBOKEN
22:6. Detta knyter an till vad vi såg tidigare i 5 MOSEBOKEN 6. På samma gång skall EFESIERBREVET 6:4 följas. Vad är problemet som så många människor har inom detta område? Varför är det så svårt att balansera dessa två punkter? Det måste finnas en balans mellan träning och disciplin. För att disciplineringen skall fungera måste det finnas någon form av straff. Guds Ord stödjer inte misshandel, inte heller håller det med dem som säger att allt kroppsligt straff är misshandel. Faktum är att Gud skulle kalla oss misshandlare om vi underlåter att rätt träna och disciplinera våra barn.

När dessa män blir äldstemedlemmar i sina församlingar har Gud fler råd för dem. Se TITUSBREVET 2:2. Vilken livsstil framställs här? Vilka konsekvenser har detta för våra liv före ålderdomen?

Vi kommer nu till den andra personen i familjen – hustrun/modern. För att veta varför hon behövs i familjen, läs 1 MOSEBOKEN 2:20-22 igen. Hennes plats i familjen beskrivs vidare av Gud i 1 MOSEBOKEN 3:16. För att bättre förstå begreppet att "råda", som används här, var snäll och läs 1 MOSEBOKEN 4:7 där samma stam av ordet används. (Det hebreiska grundordet i dessa båda verser är "mashal"). Deras inbördes relation framställs igen i EFESIERBREVET 5:33. På vilka sätt står detta i konflikt med världens syn på sådana relationer?

(Om du skulle vilja studera mer senare, läs RUTS bok - 4 kapitel - och diskutera relationen mellan Boas och Rut, när de träffas och lär känna varandra.)

Andra karaktärsdrag hos hustrun/modern ges i TITUSBREVET 2:3-5. Vilka ansvarsområden tas upp här? Hur kan dessa uppfyllas? Beskriv den typ av kvinna som framställs här och hur hon passar in i dagens värld. En vidareutveckling av detta tema hittas i ORDSPRÅKSBOKEN 31:10-31. Räkna upp de personliga karaktärsdragen hos denna ideala kvinna. Varför ges vi en sådan beskrivning? Även om det är osannolikt att någon skulle kunna göra allt detta, ger det oss verkligen ett mål som vi kan sträva mot med Herrens hjälp.

Barn

Barnen i familjen är de familjemedlemmar som vi skall betrakta i detta Bibelstudium.

Läs PSALTAREN 127:3-5. Hur skall vi se på barnen i familjen enligt dessa verser? På vilka sätt har vårt samhälle förkastat denna undervisning? Gud sätter värde på allt liv - för Han är dess ursprung. När vi också värdesätter livet, följer vi i Hans fotspår.

Barn skall hedra sina föräldrar. I LUKASEVANGELIET 2:51-52 finner vi ett utmärkt exempel för alla att följa. Varför är detta en så bra lektion i detta avseende? Lägg märke till att Jesus Kristus inte bara för oss som vuxna fullkomligt uppfyllde Guds vilja i vårt ställe, utan också för oss när vi var barn. Hur kan detta användas för att ge barn en grundläggande lektion om Guds förlåtande nåd?

Samma uppförande som den unge Jesus hade, uppmanas barnen till upprepade gånger i Bibeln. Läs EFESIERBREVET 6:1-3 och MARKUSEVANGELIET 7:10 för andra påpekanden angående detta. 2 MOSEBOKEN 20:12, 21:17, och 5 MOSEBOKEN 5:16 är ytterligare verser som bör tas hänsyn till. Hur viktigt säger Gud att det är för föräldrar att hedras av sina barn?

Genom Bibeln hittar vi söner i familjen som lär sig av sina fäder att förtjäna sitt levebröd. I 1 MOSEBOKEN 24 och följande kapitel har vi Isak som lär sig ta hand om Abrahams hjordar; Jakob och Esau jagar och tar hand om Isaks och Labans hjordar; och Josefs tio bröder som tar hand om sin fars hjordar. Denna träning är till hjälp när man lär sig att vara förståndig. Läs TITUSBREVET 2:6.

Jesus var/är återigen ett exempel för oss. När Han växte upp, lärde Han sig snickaryrket; se MARKUSEVANGELIET 6:3. På samma sätt lärde sig aposteln Paulus tältmakeri (APOSTLAGÄRNINGARNA 18:3).

Döttrarna behöver lära sig hushållskunskap. Efter att ha genomgått sådan träning kunde kvinnorna tillhandahålla handspunnen tråd, tyg och linneväv som behövdes till Tabernaklet och till prästernas kläder i öknen - se 2 MOSEBOKEN 35:25-26.

Du kan också på nytt gå igenom Ordspråksboken 31:10-28, för ännu ett exempel på hur en kvinnas träning och gudfruktiga personlighet skall synas i hennes liv. När måste sådan träning börja för att kunna skapa denna typ av hustru och moder?

Sådan träning, för både pojkar och flickor, skall inte hindra dem från att springa omkring och leka. Detta är också viktigt, som vi kan se i SAKARJA 8:5.

Allt detta måste balanseras. Hur åstadkommer världen obalans i våra liv? Hur kan vi undvika att falla in i världens obalans?

Innan vi avslutar detta studium om Guds plan för familjen, tänk på hur din familj kommer till korta i fråga om vad Gud har för plan för er. Bekänn era tillkortakommanden och sök Hans kraft och hjälp i att bli mer lik den familj Han vill att ni skall vara.

Avsluta med en hängiven läsning av PSALTAREN 133, som beskriver resultaten av bra familjerelationer.

av Rev. Steven T. Cook

Källa: 'Bible Science Newsletter', february 1990