Bibeln och Profetiors Uppfyllelse

Bibeln - en dammig gammal bok; händelser i en forntida nation?

 Jesus Kristus - en revolutionär; en person med stora sociala idéer; inget mer?

Om detta är allt vad kristendomen har att erbjuda, bara en idé som har hållit folk trollbundna i nästan tvåtusen år; en illusion, som resulterat i inbördeskrig och förföljelser av judarna; då är det hög tid att bryta med denna farliga och falska lära.

En falsk lära - eller har kristendomen faktiskt mer att erbjuda?

Innehåller inte Bibeln till exempel tydliga profetior, vilka har visats vara nedskrivna århundraden före de gick i uppfyllelse, och har blivit uppfyllda, ord för ord, och vilka fortfarande blir uppfyllda?

Dessa bekräftar att Bibeln är mer än bara en gammal bok och att Jesus Kristus är mer än bara en stor person - dvs att Bibeln är Guds Ord och Kristus är Guds Son.

Följaktligen kan frågan om Bibeln är sann eller inte slutligen bevisas genom trovärdigheten av biblisk profetia. Jesus är medelpunkten i många av Gamla Testamentets profetior - de beskriver ofta alla de viktiga perioderna i Hans liv ända in i minsta detalj. Låt oss börja med Hans födelseort i Betlehem:

"Men du Bet-Lehem Efrata, som är så ringa för att vara bland Juda släkter, av dig skall åt mig utgå en som skall bliva en furste i Israel..." MIKA 5:2 (skrivet år 700 f.Kr.)

Uppfyllt i LUKASEVANGELIET 2:4-7

I JESAJA 35:4-6 och JESAJA 61:1 är två olika aspekter av Hans verk rapporterade. Det första bibelordet beskriver tydligt Jesu synliga verk, vilka vi har oräkneliga rapporter om i Evangelierna. Det andra bibelordet i Jesaja visar den andra, viktigare delen, som Jesus gav människorna, helande och omsorg om själen.

"Sägen till de försagda: 'Varen frimodiga, frukten icke.' Se, eder Gud kommer med hämnd; vedergällning kommer från Gud, ja, själv kommer han och frälsar eder. Då skola de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Då skall den lame hoppa såsom en hjort, och den stummes tunga skall jubla..." JESAJA 35:4-6a (skrivet år 700 f.Kr.) 

Uppfyllt i MATTEUSEVANGELIET 15:30-31

"HERRENS, Herrens Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka; han har sänt mig till att läka dem som hava ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och förlossning för de bundna",
JESAJA 61:1 (skrivet år 700 f.Kr.)

Uppfyllt i MATTEUSEVANGELIET 11:28

Vidare är det Jesu resa in till Jerusalem.

"...Se, din konung kommer till dig; rättfärdig och segerrik är han. Han kommer fattig, ridande på en åsna, på en åsninnas fåle." SAKARJA 9:9 (skrivet år 500 f.Kr.)

Uppfyllt i MATTEUSEVANGELIET 21:7

Likaså, hittar vi i Sakarja, Judas avskyvärda förräderi, för vilket han fick trettio silverpenningar av Fariséerna, vilka han senare kastade för deras fötter i templet i en handling av förtvivlan.

"Då sade HERRREN till mig: 'Kasta det åt krukmakaren' - det härliga pris vartill jag hade blivit värderad av dem! Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren." SAKARJA 11:13 (skrivet år 500 f.Kr.) 

Uppfyllt i MATTEUSEVANGELIET 27:3-7

I den 22:a Psalmen följer vi noga upp Kristi korsfästelse (skrivet år 1000 f.Kr.)

"Jag är lik vatten som utgjutes, alla mina leder hava skilts åt..." PSALTAREN 22:14

En av de mest ohyggliga sakerna med korsfästelsen är den långsamma utsträckningen av senorna, varvid benen bringas ur sina ledskålar.

"Min kraft är förtorkad och lik en lerskärva, min tunga låder vid min gom..." PSALTAREN 22:16

Vi känner alla till Jesu rop: "Jag törstar", när Han hängde på korset.

"Ty hundar omgiva mig; de ondas hop har kringränt mig, mina händer och fötter hava de genomborrat." PSALTAREN 22:17

Ordet "hundar" användes av judarna som ett allmänt, vardagligt namn för hedningar. De romerska legionärerna som korsfäste Jesus var också kända under denna term. Den mest slående detaljen här är den typ av tortyr som beskrivs, nämligen korsfästelsen, vilken introducerades först 800 år senare av romarna.

"De dela mina kläder mellan sig och kasta lott om min klädnad." PSALTAREN 22:19

Vid korsets fot fördelades Jesu kläder mellan soldaterna.

Uppfyllt i JOHANNESEVANGELIET 19:23-24, 28

Slutligen, några ord om begravningen. Evangelierna rapporterar att en rik man från Arimatea lade Honom i en grav uthuggen ur sten. Se JESAJA 53:9:

"Och bland de ogudaktiga fick han sin grav - bland de rika kom han först när han var död..." JESAJA 53:9

Uppfyllt i LUKASEVANGELIET 23:50-55

DANIEL 9:25-27 finner vi en fantastisk uppfyllelse av profetia:

"Så vet nu och förstå: Från den tid då ordet om att Jerusalem åter skulle byggas upp utgick, till dess en smord, en furste, kommer, skola sju veckor förgå; och under sextiotvå veckor skall det åter byggas upp med sina gator och sina vallgravar, om ock i tider av trångmål. Men efter de sextiotvå veckorna skall en som är smord förgöras, utan att någon efterföljer honom.... Och han skall med många sluta ett starkt förbund för en vecka..." DANIEL 9:25-27

I enlighet med 2 PETRUSBREVET 3:8, 4 MOSEBOKEN 14:34 och HESEKIEL 4:6 kan man ta en dag för att vara detsamma som ett år. Därför är 69 (= 62 + 7) veckor detsamma som 483 dagar eller år. 

Det mest sannolika datumet för tiden "då ordet ... utgick", är påpbudet under Artasastas 7:e år (= 457 f.Kr.) (se ESRA 7:11-26). Om man räknar 69 veckor = 483 år framåt från det datumet, kommer man till året 26/27 e.Kr. Detta är året under vilket Jesus döptes av Johannes och började sin tjänst (Kom ihåg att året för Jesu födelse i verkligheten är år 4 f.Kr.).

I sextionio veckor hade befallningen att återställa templet givits, ofta i "tider av trångmål" (då det var under Lagen vid den tiden). Messias som kom efter den här tiden var Jesus (LUKASEVANGELIET 4:18). Som man kan läsa in DANIEL 9:24 kom Han för att sätta stopp för all ondska och synd, och bli försoningen för synd och ge evig rättfärdighet. Han "slöt" (Abrahams) "förbund med många", genom att bli en välsignelse för alla nationer (JESAJA 53:11; LUKASEVANGELIET 1:16; 2:34; MARKUSEVANGELIET 20:28).

"...och för en half vecka" (= efter 3½ år) "skola genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade...". Jesus blev korsfäst efter 3½ år, vilket inträffade år 31 e.Kr. När Jesus dog blev förhänget i templet iturivet, denna händelse visade att slaktoffer och spisoffer från den stunden ej längre behövdes, eftersom Jesus en gång för alla hade givit Sitt perfekta slaktoffer.

Slutligen, en profetia från Jesus om den 'de yttersta dagarna': Jesus profeterade att den 'sista tiden' ska börja då fikonträdet börjar blomma igen. Den generation som lever från denna tid och framåt, fortsätter Han, kommer inte att dö förrän alla dessa händelser i de sista dagarna har uppfyllts och krönts av Hans återkomst. Genom hela Bibeln är fikonträdet en symbol för Israel. Det var dött en lång tid och utspritt över alla nationer - vilket vi kommer att titta på i detalj. Då hände ett mirakel som du kanske känner till - ett mirakel liknad vid ett förtorkat träd, som börjar att blomma en gång till. Denna liknelse framställs för att visa hur profetiorna om Israel passar in i tidsramen.

Ett häpnadsväckande historiskt faktum hände i Palestina den 15.05.1948. En stat grundades av en nation som hade drivits bort från sitt hemland mer än 2000 år tidigare. Emellertid var detta inte den första gången som judarna blev bortdrivna och sedan återvände igen. År 536 f.Kr. skickade den persiske kungen Cyrus dem - efter sjuttio år av fångenskap - tillbaka till deras hemland. Detta är väldigt ovanligt, för i nationernas historia finns det inte något liknande, att en nation tillåts att återvända hem och återuppbygga dess städer och tempel efter en sådan lång period av fångenskap. Sexhundra år senare skingrades judarna igen men denna gång över hela världen såsom Mose hade profeterat:

"Och HERREN skall förströ dig bland alla folk, ifrån jordens ena ända till den andra..." 5 MOSEBOKEN 28:64a

Vid tiden för deras exil, år 70 e.Kr,. började en världsvid förföljelse av judarna, känd som antisemitism, vilken fortfarande pågår idag. Dess utveckling sammanfattas i punktform: 

År 38 e.Kr.skedde ett massmord av judar i Alexandria; lite senare förlorade ytterligare 50.000 sina liv.
70 e.Kr.Romarna dödade 1 miljon judar.
132-135Ytterligare 500.000.
1095-1270Judarna led en av deras allvarligaste förföljelser i händerna på korsfararna.
1096I Rhenlandet dödades 12.000 judar.
1298Bara i Franken, Bayern och Österrike, ytterligare en miljon.
1348Judarna gavs skulden till "Den svarta döden" - en miljon mördades.
1648-1658400 000 polska judar dödades i det polsk-svenska kriget.
1933-19456 miljoner judar dödades under Hitlers regim.
1945-idagPermanent förföljelse och dödande av judar i östblockets länder.

Förskingringen av judarna över hela världen, som avsnittet ur 5 MOSEBOKEN ovan tydligt visar, fortsätter med följande rapport om antisemitism:

"Och bland de folken skall du icke få någon ro eller någon vila för din fot; HERREN skall där giva dig ett bävande hjärta och förtvinande ögon och en försmäktande själ. Och ditt liv skall synas dig likasom hänga på ett hår; du skall känna fruktan både natt och dag och icke vara säker för ditt liv." 5 MOSEBOKEN 28:65-66

Mose rapport slutar emellertid inte här och det gör inte Israels historia heller.

"Om du nu, när allt detta kommer över dig - välsignelsen och förbannelsen ... och hör hans röst, du med dina barn... i alla stycken såsom jag i dag bjuder dig ... då skall HERREN, din Gud, åter upprätta dig och förbarma sig över dig; HERREN, din Gud, skall då åter församla dig från alla folk bland vilka han har förstrött dig... Och HERREN, din Gud, skall låta dig komma in in det land som dina fäder hava haft till besittning..." Utdrag ur 5 MOSEBOKEN 30:1-5

Detta mirakel i historien, vilket fullbordade Israels folk, förklaras av den välkände teologen F. Rienecker med följande slående ord: "Det är ett mirakel att Israel fortfarande existerar trots alla århundraden av förskingring och förföljelse, medan alla andra antika folk har försvunnit. Alla nationer som levde under profeternas tid, dvs egyptierna, assyrierna, babylonierna, perserna, grekerna och romarna existerar inte längre som nationer som har bevarat sin antika identitet. Endast judarna finns kvar som vittnen till skriftens sanning."

Hittills har denna översikt omfattat över 2000 år. Vi kommer nu att fokusera i detalj på de händelser som har inträffat från sekelskiftet och tills idag. Om vi betraktar den förut nämnda utvecklingen i kronologisk ordning, genom citaten från 5 MOSEBOK. Till detta ger oss profeten Hesekiel en parallell bild av den judiska invandringen till Palestina från dess begynnelse.

I kapitel 37 leds Hesekiel i anden av Gud till en dal där han i en vision ser Israel liggande i form av torra ben.

"...och benen kommo åter tillhopa, så att det ena benet fogades till det andra. Och jag såg huru senor och kött växte på dem och huru de övertäcktes med hud därovanpå; men ingen ande var ännu i dem...

...Och han sade till mig: 'Du männisobarn, dessa ben äro alla Israels barn ... Och jag skall låta min ande komma in i eder, så att I åter bliven levande, och jag skall låta eder få bo i edert land; och I skolen förnimma att jag, HERREN, har talat det, och att jag också har fullbordat det, säger HERREN.'" Utdrag ur HESEKIEL 37:7-14

Uppfyllt sedan 1896.

Samma år skrev T. Herzl boken "The Jewish State" (Den judiska staten), vilken kränkte de moderna Sionisterna och förorsakade en ständigt ökande immigration till dagens Israel: 650.000 judar hade invandrat enbart fram till 1949 - "...och benen kommo åter tillhopa".

Genom etablerandet av kibbutzer och återuppbyggnaden av städer, utvecklades den gradvisa tillväxten av en infrastruktur och flätade samman israeliterna som bodde där "...senor...".

Sammanlänkat med det ovan nämnda är landets konstbevattning, som förvandlade stora delar av öknen till fertil jordmån - "...och kött växte på dem."

Under natten den 14:e till den 15:e maj 1948, fick hela strukturen en stark yttre ram - premiärminister Ben Gurion utropade Israel till en självständig stat - gränserna blev satta - "...och huru de övertäcktes med hud därovanpå."

Utvecklingen är emellertid inte avslutad. Anden fattas fortfarande - Guds ande - "... men ingen ande var ännu i dem."

Denna profetia, som också ligger i vår framtid, utgör slutsatsen i Hesekiels andliga vision "...Och jag skall låta min ande komma in i eder."

Denna tolkning har inte valts slumpvis av oss själva, och följande Bibelavsnitt visar detaljerna i Israels historiska utveckling vilka ofta har händ på häpnadsväckande sätt:

"Så sant HERREN lever, han som har fört Israels barn upp ur nordlandet, och ur alla andra länder till vilka han hade drivit dem bort. Ty jag skall föra dem tillbaka till deras land, det som jag gav åt deras fäder. Se, jag skall sända bud efter många fiskare, säger HERREN, och de skola fiska upp dem; och sedan skall jag sända bud efter många jägare..." JEREMIA 16:15-16

Speciellt "nordlandet" nämns - Ryssland har det största antalet judar bland sin befolkning, men samtidigt är det också det land som skapar flest problem i samband med utfärdandet av visa till Israeliter. Skriften nämner också "Fiskare och jägare". Låt oss titta speciellt på den till synes paradoxala ordningen. Historien har visat sig vara korrekt: Sionismen, som jämförs med 'fiskarna', organiserades 1897 vid den första sionistiska kongressen i Basel, och 'jägaren', jämfört med modern antisemitism, genom vilken judarna drevs till Palestina, uppkom först genom det Tredje Riket.

Vi kan se att de främsta orsakerna till den judiska utvandringen tydligt visas i vårt avsnitt i Jeremia; en annan vers visar också tydligt hur judarna återvände till sitt land:

"Vilka äro dessa som komma farande lika moln, lika duvor som flyga till sitt duvslag? Se, havsländerna bida efter mig, och främst komma Tarsis' skepp; de vilja föra dina söner hem ifrån fjärran land..." JESAJA 60:8-9a

"lika duvor som flyga till sitt duvslag"; bara från det före detta kungadömet Yemen, fördes 40.000 judar till Israel med flygplan. "och främst komma Tarsis' skepp"; ordet "Tarsis' skepp" var på Jesajas tid ett vanligt uttryck för stora skepp, vilka i huvudsak gick på långa resor. Denna del visar speciellt, liksom alla andra Bibelverser citerade här, att det inte är återvändandet från den Babyloniska fångenskapen som hänvisas till. På den tiden existerade inte flygplan och skepp behövdes inte. Likaså är detta falska antagande försvagat genom följande tydliga påstående vilket vi läste tidigare i 5 MOSEBOKEN:

"...HERREN, din Gud, skall då åter församla dig från alla folk..."

"Och de skola bygga upp de gamla ruinerna och upprätta förfädernas ödeplatser; de skola återställa de förödda städerna, de platser som hava legat öde släkte efter släkte." JESAJA 61:4

Beer-Seba, som ligger i södra delen av landet och som genom århundradena hade krympt till några hyddors storlek, har idag mer än 20.000 invånare. Det fullständigt övergivna Caesarea har också blivit återupprättat; Askalon och en rad andra orter utgör ytterligare exempel på uppfyllande av våra Bibelpassager.

"du som jag har hämtat från jordens ändar och kallat hit från dess yttersta hörn... Jag skall låta strömmar rinna upp på höjderna och källor i dalarna; jag skall göra öknen till en vattenrik sjö och torrt land till källsprång. Och jag skall låta cedrar och akacieträd växa upp i öknen, jämte myrten och olivträd, och skall på hedmarken plantera cypress, tillsammans med alm och buxbom, för att man skall både se och veta och akta på och förstå..." JESAJA 41:9,18-20

"Jag skall säga till norden: 'Giv hit', och till södern: 'Förhåll mig dem icke; för hit mina söner ifrån fjärran och mina döttrar ifrån jordens ända...' Ja, jag skall göra en väg i öknen och strömmar i ödemarken... därför att jag låter vatten flyta i öknen, strömmar i ödemarken, så att mitt folk, min utkorade, kan få dricka." JESAJA 43:6,19-20 

Dessa delar har också uppfyllts: Idag är Israel ett av de mest bördiga länderna i världen; under de fåtal år det har existerat har det blivit en av de största fruktleverantörerna - en fjärdedel av all grapefrukt kommer från Israel. Det är världens näst största exportör av apelsiner.

Frågan var tydligt ställd: Är Bibeln sann, och följaktligen Guds Ord, eller är den falsk och av enbart antikt värde? Denna fråga besvarades tydligt: Profetior som är så exakta har hittats i Septuaginta och i Kumranrullarna, vilka skrivits långt före Kristi födelse. Det kan inte vara någon slump, eller myter som är baserade på mänsklig betraktelse och intelligens.

En intressant iaktagelse? Nej - en väldig farlig slutsats!

Den döde Guden blir plötsligt levande; denne Gud, som du inte ville ha något med att göra, som du trodde bara var en fix idé hos religiösa fanatiker, utvecklas plötsligt till ett pinsamt hinder.

Du kanske sedan försöker skaka av dig detta hinder och säga: "Men det finns så många fler motsägelser i Bibeln". Du kanske gradvis lugnar ner dig; tids nog bleknar alla dessa obehagliga frågor bort och till slut kanske du ler åt din egen naivitet.

Du kan också göra det annorlunda och ta utmaningen på allvar. Till och med då har du kanske fortfarande många frågor. Till en början kanske du finner många till synes uppenbara disharmonier, innan du så sakteliga upptäcker, att felet inte beror på Boken, utan på dig. Många 'öppna' frågor och uppenbara motsättningar liknande de i Bibeln, existerar i naturvetenskapen. Och naturen själv, liksom Bibeln, tillhandahåller tydiga bevis, att den inte är meningslös utan har blivit etablerad i enligthet med naturlagarna.

Med hjälp av många tydliga experiment ser vetenskapsmannen precisionen i dessa naturlagar. Han ser också att felet med några av missförstånden och de till synes existerande motsättningarna ligger hos honom, och inte i naturen. Vi har samma situation i Bibeln; den olyckliga skillnaden är, att några få teologer inte vill förstå detta, och genom att överskatta sig själva, överför de sin egen otillräcklighet på Bibeln. Teologer befinner sig inte i någon avundsvärd position; inte bara är de tvungna att ge räkenskap för sig själva, utan också för människorna som de "predikar" Bibeln för som om den vore orientalisk visdom. De befinner sig då i en liknande situation som fariséerna, om vilka Jesu ord i MATTEUSEVANGELIET 23 knappast kan förnekas:

"Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som tillsluten himmelriket för människorna! Själva kommen I icke ditin, och dem som vilja komma dit tillstädjen I icke att komma in." MATTEUSEVANGELIET 23:13

Till slut är detta ingen ursäkt för dig heller. Frågan som ställdes i början är personligt ställd till var och en: Är Kristus Guds Son eller inte? Svaret på denna fråga är alltför viktigt för att lämna till någon annan.

Du kanske tycker, "Nu är vi här igen", ett sista, känslomässigt försök att övertyga mig, och driva på för att få mig på den rätta vägen. Kanske har du rätt, faran för att bli alltför känslosam finns där. Men har du någonsin varit riktigt kär, och ändå kunnat tala eller skriva objektivt om denna man eller kvinna? Du tycker kanske att denna jämförelse är löjlig och säger att du hittills inte upplevt så värst mycket med denne Jesus. Innan vi har kontakt med en annan person upplever vi inte en massa tillsammans med dem; så frågan är snarare: Om en sådan kontakt skulle uppstå och bli djup, skulle vi då hitta den tillfredsställelse vi sökte efter?

Vi har sysselsatt oss med två profetiska ämnen: "Jesu liv" och "Israeliternas återvändande". Två gånger har vi fått inse att dessa påståenden inte kan komma från människor. Vi har endast behandlat dem med ett "hur", aldrig med ett bestämt "varför", vilket slutligen kommer att ge svaret på frågan varför Jesus är så viktig för oss. Låt en profetia tala ännu en gång:

"Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull; och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår bliva vi helade." JESAJA 53:5

Mänskliga relationer, även om de är riktigt djupa och underbara i början, kan brytas upp. Människor felar och det är därför som de innersta problemen hos var och en av oss i slutändan, inte kan lösas genom en annan person. Detta beror på det faktum att de har samma svårigheter och otillräckligheter som vi har och kan inte överskrida sina egna begränsningar. Dessa begränsningar, vilka är satta för var och en av oss, ligger i vår otillräcklighet, i våra misstag, eller låt oss kalla det vid namn - i våra synder. Varje människa är drabbad av dem, och ingen är kapabel att ta bort dem från någon annan, förutom genom den som övervann dem - för oss alla, på korset - Jesus Kristus.

Ganska många gånger har du redan i detta blad blivit konfronterad med frågan: Vill du lära känna Jesus närmare, eller inte? Några gånger har vi låtit denna fråga vara obesvarad.

Denna fråga borde inte förbli en fråga; den är alltför viktig och mycket är beroende av svaret. Svaret kan bli ja eller nej, båda valmöjligheterna finns där - men endast dessa två - inser du det?

Författare och källa okända

Översatt från en engelsk översättning av tyska originalet "Die Bibel und ihre Erfüllte Prophetie"