Bibeln - dess betydelse och unika värde

Bibeln är helig! Den är inspirerad av Gud och är den äldsta bok som finns. De fem Moseböckerna skrevs ca 1675 år f.Kr. Först århundraden senare skrevs de österländska religionernas skrifter: t.ex. Zend-Avesta av Zoroaster (Parsee-persernas heliga skrifter på gammaliranska) skrevs ca 1200 f.Kr.; Indiernas vedaskrifter ca 1100 f.Kr.; Konfucius (kinesisk filosof) skrifter ca 1100 f.Kr.; Buddhas (indisk religionsstiftare) skrifter ca 600 f.Kr. och Muhammeds Koran (Islam) ca 600 e.Kr.

Prof. Montiero Williams, en välkänd professor i sanskrit, det ursprungliga språket i Indien och Vedans språk, studerade österländska skrifter i 42 år och jämförde dem med Bibeln. Han sade: "Lägg dem (de österländska böckerna) på den vänstra sidan av skrivbordet och din egen Heliga Bibel på den högra sidan och skapa ett brett tomrum emellan. Det finns nämligen en avgrund mellan österlandets s.k. heliga skrifter och Bibelns Heliga Skrifter, en avgrund som inte kan överbryggas. De är som ett stearinljus i jämförelse med Bibelns ljus!"

Koranen innehåller till och med några citat som är sammansatta från Gamla och Nya Testamentet. Hedningarnas så kallade heliga böcker blottlade många felaktigheter och vidskepliga idéer, vilka endast är en produkt av mänskliga funderingar. Förståelsen för den sanne levande Guden är liten. Hur som helst är lagarna i Moseböckerna inte ett mänskligt påfund utan de är Guds lag. Bibeln är grunden för Gudomlig uppenbarelse till mänskligheten. Ingen människa skulle kunna ha sammanställt ett sådant verk. Detta visas på ett unikt sätt genom Ivan Panins upptäckt av ett system av numeriska värden, som löper genom hela Bibeln. Dessa värden utgör, likt en mosaik, grunden för Bibeln. Det prästerliga tyranni och religiösa förtryck som finns i dessa andra så kallade heliga skrifter kan inte hittas i Bibeln. Bibeln är fri från mystik, häxkraft, obscena vanor och trolleri, vilket gör de hedniska skrifterna till styggelser inför Gud.

Bibelns grundsatser pekar på Guds helighet och mänsklighetens syndfullhet, nödvändigheten av försoning, frälsning och det rättfärdiga tillstånd, till vilket Skaparen har lovat att lyfta upp den fallna mänskligheten. Straffen är rättvisa, och Hans belöningar är utformade på så sätt att de visar på Guds kärlek.

Ordet "bibel" har sitt ursprung i det grekiska ordet "biblia"- böcker. Ändringen från plural till singular skedde på 1200-talet. Sedan dess har böckerna kallats "bok", d.v.s. "Bibel". Som inledning därtill kan du läsa JESAJA 34 vers 16: "Söken efter i Herrens bok och läsen däri; icke ett enda av de djuren skall utebliva, det ena skall inte fåfängt söka det andra. Ty det är hans mun som bjuder det, det är hans Ande som samlar dem tillhopa". Bibelns stora betydelse är beskriven i 2 TIMOTEUSBREVET 3, vers 16-17: "All skrift som är ingiven av Gud är ock nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, så att en gudsmänniska kan bliva fullt färdig, väl skickad till allt gott verk."

Skillnaden gentemot de hedniska skrifterna framgår också av dess konstruktion

Bibeln är unikt sammanhängande. Den skrevs under en period av ungefär 1700 år av över 40 författare med olika bakgrund. Moses var ledare av en nation, uppfostrad såsom prins och tilltänkt Farao. Amos var herde, Petrus fiskare, Josua general, Nehemja var guvernör, Esra överstepräst, Daniel statsminister, Lukas var läkare, Matteus tullindrivare och Paulus var rabbin.

Bibeln skrevs på olika platser: i öknens vildmark, i palats, i fängelser och på tre kontinenter: i Europa, Asien och Afrika. Den skrevs på tre språk: Gamla testamentet på hebreiska, förutom ESRA 4 vers 8 till ESRA 6 vers 18 och ESRA 7 vers 12-26 och DANIEL 2 vers 4-7 och 28 som skrevs på arameiska, som på den tiden kallades 'kaldeiska'. Nya Testamentets språk är grekiska, vilket på Jesu tid var hela romarrikets handels- och vardagsspråk.

Skapelsens förlorade paradis har blivit ett återvunnet paradis av uppenbarelser. Bibeln är inte bara ett 'gudomligt uttryck' i form av en bok med ett 'övernaturligt språk' - utan den är förståelig för alla människor under alla århundraden. Trots att Bibeln skrevs under en så lång tidsperiod, uppvisar den en fullkomlig enhetlighet. Fastän författarna inte kände till varandra och inte hade för avsikt att skriva en bok, är det ändå en bok skriven av män som Gud använde för att skriva ner Sina uppenbarelser.

Bibeln rättar sig inte efter människors smak eller vanor och den är inte avsedd för en bestämd tidsperiod, utan passar för alla människor och i alla tider. Den är Guds vilja - Guds testamente till alla människor.

Betraktad som ett litterärt verk är Bibeln den mest häpnadsväckande bok som någonsin har skrivits. Den är ett bibliotek bestående av 66 böcker, varav några har ett ansenligt omfång, medan andra inte är större än en folder. De omfattar många olika litterära former, historia, biografi, poesi, ordspråk, talesätt, hymner, brev, lagar, instruktioner, helig tillbedjan, liknelser, gåtor, profetior och alla andra mänskliga uttrycksformer. Man kan läsa den för att bli vis; tro på den, för att bli frälst; efterleva den för att bli helig; eller för att låta den fylla ens sinne och leda ens hjärta. Man kan läsa den på ett bedjande sätt, vördnadsfullt, alltid studerande, och ändå är den alltid ny och full av liv och kraft.

Dess skillnad gentemot hedniska skrifter ses vidare i dess spridning

Bibeln har blivit läst av fler människor och översatt till fler språk än någon annan bok. Den är den första boken som trycktes av Gutenberg i Mainz. Den är verkligen Guds Ord! Den är också den första bok som har blivit översatt till ett annat språk - nämligen från hebreiska till grekiska år 250 f. Kr. Den översattes av 70 hebreiska lärde i Alexandria, och eftersom grekiska då var världens huvudspråk, fick den namnet "Septuaginta", d.v.s. "sjuttio". Mellan år 366 och 384 e.Kr. blev Bibeln översatt till latin. Den kallades "Vulgata", vilket betyder "den populära".

Bibeln är unik genom att ha överlevt

Gång efter gång har den blivit kopierad, århundraden innan boktryckarkonsten uppfanns; gång på gång blev den kopierad, därför att kopiematerialet blev slitet. Det finns fler manuskript och handskrifter av Bibeln än av någon annan bok i världen. Bibeln är bättre bevarad än litteratur av Shakespeare, som levde för bara 300 år sedan. Texten i hans skrifter är mer osäker än vad t.ex. Nya Testamentets texter är. Bibeln överlevde alla förföljelser och all kritik.

Bibeln är också unik för sin undervisning. Jesus Kristus övervann utan vapen, och utan vetenskap, miljoner fler människor än vad Alexander den store, Caesar och Muhammed gjorde tillsammans. Han kastade mer ljus över mänskliga och gudomliga ting än alla filosofer tillsammans. Han talade sådana ord av liv, som aldrig förut hade sagts och som aldrig sagts sedan dess.

Bibeln tillförlitlighet

Vi har mer än 5 300 kända manuskript av Nya Testamentet, mer än 10 000 av Latinska "Vulgata" och mer än 24 000 textkopior av Nya Testamentet. Kopiorna var så noggranna och exakta att de ofta betraktades som original. Judarna hade stor respekt för Guds Ord och aktade noga på att inget lades till, korrigerades eller utelämnades. Detta var också strängt förbjudet - se UPPENBARELSEBOKEN 22 vers 18-19, 5 MOSEBOKEN 4, vers 2, och andra stycken. Detta är ett fenomen, en händelse, som saknar motstycke i litteraturhistorien. De arkeologiska fynden bekräftar också Bibelns äkthet, t.ex. att Jerikos murar inte föll inåt (vilket de skulle ha gjort vid ett militärt anfall) utan utåt (JOSUA 6, vers 20). Apostlagärningarna, som skrevs av Lukas, är ensam i sitt slag när det gäller historisk tillförlitlighet - Lukas var en perfekt historiker.

De moderna historikerna börjar sina så kallade "kritiska, öppna och ärliga" undersökningar av skrifterna med antaganden som: 'det finns ingen Gud', 'det sker inga mirakler (de är omöjliga)'; 'vi lever i ett slutet system och det finns inget övernaturligt'. Om de undersöker Kristi liv, undren och uppståndelsen, drar de slutsatsen att det inte har skett några under och ingen uppståndelse, eftersom de tror att det inte finns någon Gud. Detta bygger inte på historiska fakta, utan i högsta grad på filosofiska fördomar. Historia kan endast grundas på underrättelser. Exempelvis har ingen av historikerna någonsin sett Abraham Lincoln eller Fredrik den Store. Emellertid tror alla att de har existerat på grund av dokument som avslöjar, att Lincoln levde och var president i USA, och att Fredrik den Store levde och grundade staten Preussen. Och hur behandlas de perfekta dokumenten om Jesus och Hans under? - De förnekas av många.

Bibeln stora betydelse

Eftersom Bibeln är Guds Ord är det en bok av avgörande betydelse för människan. Människans öde beror på hennes inställning till den. Den utmanar henne att fatta beslut. Den visar henne att hon i sitt naturliga tillstånd inte kan komma inför Gud, som är helig. Den visar henne tydligt att hon är en syndare och att synden separerar henne från Gud. Men den berättar också, att Gud fortfarande älskar människorna och att Han har skapat en väg som kan upprätta relationen. Denna väg uppnåddes genom vår frälsare Jesus Kristus och genom Hans försoningsdöd på korset på Golgata. Han kunde säga om sig själv:

"Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig." JOHANNESEVANGELIET 14:6

Det beror endast på varje individs självständiga beslut, att antingen i tro acceptera att vår frälsares Jesu Kristi verk har ägt rum och att vandra på den väg som leder till himlen, eller att förkasta det och gå förlorad i ett evigt mörker, skild från Gud. Man kan inte vara likgiltig för Guds erbjudande. Den som tror att han kan avfärda det med en likgiltig inställning måste förstå, att Gud en dag kommer att kräva räkenskap av honom.

Det finns kraft i Guds Ord. I HEBRÉERBREVET 4 vers 12 står det "Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar." Men Guds Ord ger också kraft - Det har givit tusen och åter tusen människor kraften att lämna hem, hus och land hellre än att vara utan Bibeln. Miljoner människor har givit sina liv för sin tro.

Vem som helst kan själv erfara att Bibeln är Guds Ord. Om någon läser Bibeln med en ärlig längtan (du bör börja med Evangelierna i Nya Testamentet) och om han först ber Gud att öppna sitt sinne för de Heliga Skrifterna, kommer han snart att erfara en positiv förändring i livet. Så snart han förstår storheten i Jesu Kristi offer, litar på Honom och lägger sitt liv i den Allsmäktiges händer, kommer han att bli övertygad om och ledas till frälsning, (d.v.s. han springer inte längre iväg från Gud, utan vänder sig till Honom). När han sedan blir medveten om misstagen i sitt liv, och erkänner dem, kommer han att erfara en glädje och frid i sitt hjärta, som inte längre någon kan taga ifrån honom. Med andra ord har han nu själv erfarit att Bibeln är Guds Ord och att det skapar ett nytt liv. Han kommer också att kunna förstå att de löften, som ges till dem som frågar, har en speciell betydelse i det dagliga livet. Jesu löfte t.ex. i MATTEUSEVANGELIET 7 vers 7 "Bedjen och eder skall varda givet; söken och i skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet." gäller inte bara andliga ting, utan också alla situationer i det dagliga livet, för att hjälpa dig ur svårigheter av varierande slag, vad det än må vara.

Det underliga med att läsa Bibeln är att det hindrar människor från att synda (se PSALTAREN 119 vers 11 och JOHANNESEVANGELIET 15 vers 3). Att ta sig tid att läsa Guds Ord är det sätt, med vilkens hjälp man håller synden på avstånd. Då får Herren möjlighet att hålla våra tankar upptagna med Ordet och på så sätt hindra en mängd onda tankar att väckas. Det medför en rening av anden, själen och kroppen. Ingen vill synda, men Bibeln visar vägen som håller synden på avstånd. Den kraft som finns i Guds Ord, har också helat människor bara genom att de läst Bibeln. Eftersom det finns så mycket kraft i Guds Ord måste det läsas med bön, därför att själens fiende, som med alla medel försöker hålla människor borta från Gud, strider väldigt starkt med dina tankar.

De flesta av Bibelns profetior har gått i uppfyllelse och de som återstår kommer att uppfyllas. Således har den människa, som känner till Bibelns innehåll, kunskap om kommande ting och kan vara övertygad om att Gud håller allt i Sin hand. Därför kan han se framtiden an, utan fruktan och full av tillit.

Källa: Översatt från det tyska orginalet "Die Bibel", Rundbrief Nr. 3/4, 1980, Deutsche Spätregen-Mission, Beilstein, Germany