Beviset på dopet i den Helige Ande är att tala tungomål

Nya språk förordnade av Gud, ändå föraktade av människor...

Många människor tittar med misstänksamhet på en individ, eller en kyrka, som låter Guds Ord framträda i sin fullhet, och förverkligar Guds Ord i sina liv såsom Han befaller oss att göra. Argumentation uppstår speciellt när Guds Ord om mönstret för frälsning citeras:

"Petrus svarade dem: Gören bättring (ändra ert sinne), och låten alla döpa eder (d.v.s. nedsänkta i vatten) i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande." - med beviset att tala tungomål - APOSTLAGÄRNINGARNA 2:38.

Mycket oenighet uppstår också när man visar att Guds Ord befaller oss att tillbe Honom på det nya språk, som Herren lägger på en människas läppar när Han omvänder honom till den kristna 'vandringen'. Det finns emellertid ingen förvirring eller oenighet i Guds Ord, och Han befaller människor att göra som Han säger, inte vad de vill göra:

"Älsken I mig, så hållen I mina bud." (JOHANNESEVANGELIET 14:15)

Vi finner att Gud säger i JOHANNESEVANGELIET 4:23-24:

"...men den tid skall komma, ja, den är redan inne, då SANNA TILLBEDJARE skola tillbedja Fadern i ande och sanning; ty sådana tillbedjare vill Fadern hava. Gud är ande, och de som tillbedja honom måste tillbedja i ande och sanning."

Se 1 KORINTIERBREVET 14:14 där Aposteln Paulus upplyser oss beträffande hans förmåga att be i Anden genom att använda det nya språket. Läs också vers 18.

Vi lägger märke till att bibelordet i JOHANNESEVANGELIET 4 definierar "sanna tillbedjare", vilket indikerar att det skulle finnas tillbedjare (men inte "sanna" tillbedjare), vilkas tillbedjan inte accepteras av Gud därför att deras böner inte är i Anden (d.v.s. bön till Gud i de nya tungomål Han ger).

Gud gav många människor de nya mirakulösa språken på deras läppar på pingstdagen (ungefär femtio dagar efter Kristi korsfästelse) - APOSTLAGÄRNINGARNA 2:1-4. På den dagen föddes den kristna kyrkan, och dessa nya språk förhärligade Guds verk (se vers 11).

APOSTLAGÄRNINGARNA 2:37 till 39 ger hela mänskligheten det fullständiga mönstret för Guds frälsning. Det går inte att kompromissa med Guds Ord! Vi ser i JOHANNESEVANGELIET 16:14 att Guds Ande (under det att vi ber med det nya språket) förhärligar Jesus och uppenbarar Honom för oss. Vidare ser vi i APOSTLAGÄRNINGARNA 2:11 att Anden förhärligade Gud när de bad på de nya språken: Gud klargör att detta är ett 'MÅSTE' för dem som tillber Honom (de som är räddade) - JOHANNESEVANGELIET 4:24.

Varför finns det då, när Guds Ord är så tydligt, uppror och förvirring i världen idag angående denna fråga? Guds Ord säger oss varför! Därför att människan och hennes vägar är i fiendskap med Gud - JAKOBBREVET 4:4;
1 JOHANNESBREVET 2:15-16; JESAJA 55:8-9. Denna fiendskap visas tydligt i dessa bibelord.

LUKASEVANGELIET 2:34 "Och Simeon välsignade dem och sade till Maria, hans moder: 'Se, denne är satt till fall eller upprättelse för många i Israel, och till ett tecken som skall bliva motsagt.'"

Vi noterar att Guds Ord i APOSTLAGÄRNINGARNA 28:22 säger att det talades mot 'denna sekt' överallt.

APOSTLAGÄRNINGARNA 2:22 säger: "I män av Israel, hören dessa ord: Jesus från Nasaret, en man som inför eder fick vittnesbörd av Gud genom kraftgärningar och under och tecken, vilka Gud genom honom gjorde bland eder, såsom I själva veten."

JESAJA 66:18-19 säger oss att detta tecken skulle vara mitt ibland Hans folk.

Människor som ber i Anden (med de mirakulösa nya språken som Gud har givit dem), sägs vara kättare, fanatiker och så vidare. Guds Ord förvarnar oss att människorna skulle säga just detta:

APOSTLAGÄRNINGARNA 24:14 "Men det bekänner jag för dig att jag, i enlighet med den vägen, vilken de kalla en partimening, så tjänar mina fäders Gud, att jag tror allt vad som är skrivet i lagen och i profeterna."

Notera också vers 25 i APOSTLAGÄRNINGARNA 24 som säger oss:
"Men när Paulus talade med dem om rättfärdighet och återhållsamhet och om den tillstundande domen, blev Felix förskräckt och sade: 'Gå din väg för denna gång; när jag får läglig tid, vill jag kalla dig till mig.'"

Om Paulus, vandrande på 'den vägen', genom Guds kraft fick landshövdingen Felix att bäva, så borde vi också hålla oss till Guds Ord och följa Guds väg, och låta Gud få nationen att bäva och vända sig till Honom. Varför tala emot 'Guds väg' när nationen är i ett sådant trängande behov? Eller rättare sagt, varför tala emot Guds ord och bli dömd för det?

HEBRÉERBREVET 13:15 säger: "Så låtom oss då genom honom alltid till Gud 'frambära ett lovets offer', det är 'en frukt ifrån (våra) läppar', som prisa hans namn."

Detta bibelord skrevs till Hebréerna, som var Andefyllda.

Vi har tidigare sett i APOSTLAGÄRNINGARNA 2:1-4 hur Guds Helige Ande utgjöts när Kyrkan föddes.

Andra relevanta bibelord är:
APOSTLAGÄRNINGARNA 10:44-48 (Vers 46 visar hur de visste att den Helige Ande utgjöts).
APOSTLAGÄRNINGARNA 11:15-17 (Petrus var närvarande på pingstdagen).
APOSTLAGÄRNINGARNA 19:1-6.

Guds Ord i 5 MOSEBOKEN 4:2, ORDSPRÅKSBOKEN 30:6 och PREDIKAREN 3:14 varnar varje människa att inte lägga till något till Guds Ord, och inte heller ta bort något, UTAN att acceptera det såsom skrivet av människor inspirerade av den Helige Ande.

"Frukten från läppar(na)" från de människor i HEBRÉERBREVET 13:15 till vilka Paulus skrev skulle innefatta de nya, mirakulösa, Gudagivna språken i Helig Ande.

Alla dessa bibelord borde vara uppenbara för alla Guds 'pånyttfödda' (JOHANNESEVANGELIET 3:1-7) söner och döttrar (OCKSÅ för den ofrälsta människan, som borde ge akt på vad Gud har skrivit).

Kom ihåg, att när man tillber Gud i det nya himmelska språket, så förhärligas Gud av den Helige Ande (APOSTLAGÄRNINGARNA 2:11), som ber i enlighet med Hans vilja (ROMARBREVET 8:26-27), och förhärligar och uppenbarar Jesus för den troende (JOHANNESEVANGELIET 16:14).

Jesus sade verkligen att dessa tecken skulle följa dem som tror. Han sade inte att dessa tecken skall följa de otroende och kritikerna. Sålunda inser vi att ingen människa har någon rätt att ändra mönstret såsom det är nedlagt av Gud i Hans Ord! ALLA måste vägra att kompromissa med Guds Ord.

Vi noterar i 1 PETRUSBREVET 2:6, att Gud säger att en 'hörnsten' är lagd (d.v.s. Jesus Kristus, som är Guds Ord). Verserna 7 och 8 säger oss:
"För eder, I som tron (som litar på och troget håller er till Jesus), är stenen alltså dyrbar, men för sådana som icke tro 'har den sten, som byggningsmännen (judarna) förkastade, blivit en hörnsten', som är 'en stötesten och en klippa till fall'. Eftersom de icke hörsamma ordet, stöta de sig: så var det ock bestämt om dem."

JOHANNESEVANGELIET 1:1-14 påminner oss om att Jesus Kristus är Guds Ord. Därför att människor är ohörsamma gentemot Jesu Ord, och inte vill lyda dem, stöter de sig på dem. Jesus sade:

"Älsken I mig, hållen I mina bud." (JOHANNESEVANGELIET 14:15).

GUDS ORD ÄR TYDLIGT !!

GUDS ORD BEHÖVER INTE TOLKAS - UTAN GÖRAS !

Vi skall alltid ...

UPPHÖJA NAMNET JESUS KRISTUS, HAN SOM ÄR VÅR FRÄLSARE, DÖPARE, ÄRORIKE HERRE OCH KOMMANDE KUNG.

...OCH det finns inget sätt att göra detta på, förutom att berätta för andra om mönstret för frälsning såsom det är beskrivet i Guds Ord, läsa och lyda Ordet och lovprisa Gud genom att be på det nya, från himmelen givna tungomål som utgjuts över Hans folk när de räddas av Hans nåd.

DENNA FÖRSAMLING KOMMER INTE ATT KOMPROMISSA MED GUDS ORD PÅ NÅGOT SÄTT! 

APOSTLAGÄRNINGARNA 2:37-38 "När de hörde detta, kände de ett styng i hjärtat. Och de sade till Petrus och de andra apostlarna: 'Bröder, vad skola vi göra?' Petrus svarade dem: 'Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande."

Sammanställt av Pentecost Revival Centre, Ballarat, Australien, omkring 1968-1972.