Att byta församling

Vad säger Bibeln om att byta församling?

I dessa moderna tider, då många människor "prövar" olika kyrkor för att se vilken som "passar dem bäst", talar Guds Ord klart och tydligt. Få människor söker Gud innan de hoppar från kyrka till kyrka. Inom "karismatiska" kretsar är det ganska vanligt att folk byter kyrka så fort de känner för det.

Men Bibeln säger tydligt att detta är förbjudet och att Gud förväntar sig att du stannar kvar i den församling där du blev frälst (dvs där du blev döpt genom fullständig nedsänkning och mottog gåvan av den Helige Ande med kännetecknet att tala i tungor). Låt oss ta en närmare titt på bibeltexterna för att ta reda på exakt vad Gud har att säga om denna viktiga fråga.

1. Hedendom, sekt eller så kallad "kristen" kyrka.

Om du kommer från en av dessa grupper, som inte tydligt undervisar om frälsning enligt APOSTLAGÄRNINGARNA 2:38 och inte helt och hållet lyder varje ord i Bibeln, beordrar Gud dig att lämna den så snart som möjligt. Kompromissa inte med Guds Ord.

GALATERBREVET 1:7-8"…det är allenast så, att några finnas som vålla förvirring bland eder och vilja förvända Kristi evangelium. Men om någon, vore det ock vi själva eller en ängel från himmelen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi hava förkunnat för eder, så vare han förbannad."
2 KORINTIERBREVET 6:14-17"Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro; ... Eller huru låter ett Guds tempel förena sig med avgudar? ... Alltså: ‘Gån ut ifrån dem och skiljen eder ifrån dem’"
UPPENBARELSEBOKEN 18:4"...Dragen ut ifrån henne (Babylon)(jfr. JESAJA 52:11; JEREMIA 50:8).

Nästa avsnitt berör endast andefyllda kyrkor vars medlemmar är pånyttfödda.

2. Andefylld kyrka med pånyttfödda kristna.

a) En kropp - olika uppgifter

EFESIERBREVET 4:4-6"en kropp och en Ande, likasom I ock bleven kallade till att leva i ett och samma hopp, det som tillhör eder kallelse - en Herre, en tro, ett dop, en Gud, som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla."
1 KORINTIERBREVET 12:5"Tjänsterna äro mångahanda, men Herren är en och densamme."

Alla pånyttfödda kristna utgör Kristi kropp (1 KORINTIERBREVET 12). Det finns emellertid olika uppgifter för olika församlingar. Gud gjorde inget misstag i att sätta dig i denna församling - du är här på grund av en anledning och med en bestämd avsikt!

2 KORINTIERBREVET 10:13-16Paulus berömde sig inte av någon annans arbete.
ROMARBREVET 15:20Paulus byggde inte på en annan persons grund.
GALATERBREVET 2:7-9Församlingarna har fått olika uppdrag av Gud.

b) Det är ingen slump vilken församling du tillhör!

Du kan helt enkelt inte hitta ett bibelord i Bibeln som nämner "att acceptera Jesus" eller "be Jesus komma in i ditt hjärta." Du valde inte Gud, Bibeln visar tydligt att Gud valde dig.

JOHANNESEVANGELIET 15:16"I haven icke utvalt mig, utan jag har utvalt eder... (JESAJA 43:10,7; JEREMIA 1:5).
2 THESSALONIKERBREVET 2:13-14Du är kallad. Gud har ett särskilt uppdrag för dig.
EFESIERBREVET 1:4Till och med före världens skapelse hade Gud utvalt dig!
ROMARBREVET 9:20Vi är leran, Han är krukmakaren (jfr. JESAJA 29:16; JEREMIA 18:6).
JOHANNESEVANGELIET 15:4"Förbliven i mig, så förbliver ock jag i eder. Såsom grenen icke kan bära frukt av sig själv, utan allenast om den förbliver i vinträdet, så kunnen I det ej heller om I icke förbliven i mig."
1 KORINTIERBREVET 12:12-21"Ty likasom kroppen är en och likväl har många lemmar, och likasom kroppens alla lemmar, fastän de äro många, likväl utgöra en enda kropp, likaså ä r det med Kristus. Ty i en och samme Ande äro vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp, ... Men nu har Gud insatt lemmarna i kroppen, var och en av dem på det sätt som han har velat... Ögat kan icke säga till handen: ‘Jag behöver dig icke’, ej heller huvudet till fötterna: ‘Jag behöver eder icke.’"

Du kan inte ta bort/koppla ur dig själv från den församling Gud har planterat dig i. Jesus vill kanske att du skall vara en sten i väggen i det tempel som Han bygger. Du kan inte helt plötsligt bestämma dig för att du hellre vill vara en del av taket! Istället för att söka efter det som passar dig själv, sök efter det som Gud har planerat för dig. Varför försöker du inte förstå ditt uppdrag och din församlings uppdrag och hjälpa till i byggandet av Guds tempel (EFESIERBREVET 2:19-21)?

Vi behöver ödmjuka oss själva och acceptera Guds ledning och auktoritet. Lita på Gud, eftersom Han vet exakt var Han kan forma och använda dig bäst.

c) Du blev född pånytt in i en familj.

Gud använder familjens exempel. Precis såsom du föddes in i en naturlig familj, så föds du på nytt, när du döps i den Helige Ande, in i en andlig familj. Och eftersom du inte kan byta ut din mamma och pappa mot en annan familj, så förväntar sig Gud på samma sätt att du stannar kvar och växer i den andliga familj där han placerat dig. 

APOSTLAGÄRNINGARNA 2:42,44,46Exempel på de första kristna: de var verkligen en riktig familj.
1 JOHANNESBREVET 3:16Du förbereds för att ge upp ditt liv för dina bröder och systrar.
(Se också: GALATERBREVET 6:10; 2 PETRUSBREVET 1:7; JOHANNESEVANGELIET 15:13-14; JOHANNESEVANGELIET 13:34-35).
EFESIERBREVET 2:19-22"...ären Guds husfolk, uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv..." Om vi lämnar vår plats i denna byggnad, kan byggnaden aldrig bli färdig!
MATTEUSEVANGELIET 12:50"Ty var och en som gör min himmelske Faders vilja, den är min broder och min syster och min moder."

Liksom ett normalt barn följer sina föräldrars exempel, så beordrar Bibeln dig att följa din pastors eller tillsyningsmans exempel.

1 KORINTIERBREVET 4:15-16Andligt sett är tillsyningsmannen din far, vilken du skall efterfölja.
1 KORINTIERBREVET 9:2"Om jag icke för andra är en apostel, så är jag det åtminstone för eder..."

HEBRÉERBREVET 13:7,17Efterfölj dina lärares tro; de måste stå till svars för dig.
FILIPPERBREVET 3:17Uppmaning att följa tillsyningsmannens exempel (1 KORINTIERBREVET 11:1,2).

d) Lämna aldrig din plats!

Nya testamentet är fullt av bibelord som beordrar oss att varken lämna den plats som Gud har kallat oss till eller att försaka den undervisning som vi har fått.

1 KORINTIERBREVET 7:17-24Alla skall stanna kvar där de blev kallade av Gud.
HEBRÉERBREVET 10:38"och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom."
2 THESSALONIKERBREVET 2:15"...hållen eder vid de lärdomar som I haven mottagit av oss..."

2 TIMOTEUSBREVET 3:14"Men förbliv du vid det som du har lärt, och som du har fått visshet om..."

Det finns "ingen utväg" ur denna Familj som älskar dig... de som har gått "någon annanstans" kan inte hitta ett sådant bibelord i Guds Ord. Hur kan du lämna din egna kroppsliga familj och förneka dem? De är din familj, och Gud befaller dig att stanna kvar där du blev född - så att du kan bli lära dig. Om du lämnar din Guds familj, då räknas du som en "irrande stjärna" vilken Gud kommer att förgöra på Domedagen (JUDASBREVET 12-13).

EFESIERBREVET 4:14Låt dig inte ledas bort "av vart vindkast i läran.".
ROMARBREVET 16:17-18"...att hava akt på dem som vålla tvedräkt och kunna bliva eder till fall, i strid med den lära som I haven inhämtat; dragen eder ifrån dem. Ty sådana tjäna icke vår Herre Kristus, utan sin egen buk; och genom sina milda ord och sitt fagra tal bedraga de oskyldiga människors hjärtan."
1 JOHANNESBREVET 2:19"Från oss hava de utgått, men de hörde icke till oss, ty hade de hört till oss, så hade de förblivit hos oss."
1 TIMOTEUSBREVET 4:16"Hav akt på dig själv och på din undervisning, och håll stadigt ut därmed; ty om du så gör, frälsar du både dig själv och dem som höra dig."

e) Rekommendationsbrev

APOSTLAGÄRNINGARNA 15:22-27,30-31På grund av ändrad arbetsplats eller andra omständigheter, kan din pastor skriva ett rekommendationsbrev med tillåtelsen att du lämnar din församling och ansluter dig till en annan församling (om deras pastor tillåter). (Se APOSTLAGÄRNINGARNA 18:27).

Kristna bör alltid fråga om råd innan någon flytt (se ORDSPRÅKSBOKEN 12:15; 15:22), och speciellt ett sådant viktigt steg som att byta församling behöver vara baserat på mycket rådgivning, bön och lydnad. Ingen bör "lita på sitt eget förstånd" i denna fråga (ORDSPRÅKSBOKEN 3:5).

Detta är den enda situation i vilken det är bibliskt tillåtet att lämna en församling för en annan. Båda parter måste vara eniga.

f) Vad kan du göra när saker inte står rätt till i din församling?

EFESIERBREVET 4:11-14Gud tillsätter avsiktligt herdar i en församling så att "…vi allasammans komma fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till manlig mognad, och så bliva fullvuxna, intill Kristi fullhet..."
JOHANNESEVANGELIET 21:15-17Order till herdarna: "Varen herdar för Guds hjord!" (1 PETRUSBREVET 5:2-3;APOSTLAGÄRNIGARNA 20:28;4 MOSEBOKEN 27:15-17; JEREMIA 23:4)

Om du har intrycket att pastorn i din församling inte undervisar eller agerar riktigt, om han, enligt din mening, inte håIler sig till bibliska principer och församlingen verkar gå i fel riktning, är du enligt Bibeln beordrad att göra följande:

2 KORINTIERBREVET 13:5"Rannsaken eder själva, huruvida I ären i tron, ja, pröven eder själva..."
MATTEUSEVANGELIET 18:15-17Tala alltid först privat med din broder.
ORDSPRÅKSBOKEN 18:13Gå alltid till källan. Lita inte på rykten. Lyssna först till berörda personer.
5 MOSEBOKEN 19:15...Efter två eller efter tre vittnens utsago skall var sak avgöras."

Din pastor är bara människa. Varför skulle han inte göra misstag? Å andra sidan har han mer erfarenhet och en uppgift i Herren som han måste lyda (2 MOSEBOKEN 4:10-12).

Den viktigaste frågan du måste ställa dig är emellertid: Litar du på att Gud leder din församling? Din pastor har blivit tillsatt av Gud och är ledd av Gud. Om han vandrar sin egen väg och inte Guds, kommer Gud att ta itu med honom, som i exemplet med David och Saul. David lyfte aldrig sin hand mot Saul; Gud tog bort Saul (1 SAMUELSBOKEN 24:6-9).

HESEKIEL 34:10Gud tar bort herdar som inte fullgör sin tjänst (JEREMIA 23:1-3).
1 THESSALONIKERBREVET 5:25Be därför alltid för din tillsyningsman (EFESIERBREVET 6:18-19).
PREDIKAREN 10:4"Om hos en furste vrede uppstår mot dig, så håll dig dock stilla..."
ROMARBREVET 8:28"Men vi veta att för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa, för dem som äro kallade efter hans rådslut."

Låt oss hålla oss till Bibeln. Låt oss förkunna Hans Ord med djärvhet. Gud har INTE gjort ett misstag genom att sätta dig i denna församling. Lär dig att söka Guds vägar och tankar i alla Frågor. Det är hög tid att vi vaknar upp och uppför oss som ståndaktiga, diciplinerade Kristna, vilka inte vacklar vid varje falsk lära. Guds Ord är tydligt - du borde lita på och lyda Gud i varje aspekt av ditt liv. Begrunda följande bibelord djupt och låt det sjunka in i ditt hjärta.

" Och låtom oss akta på varandra för att uppliva varandra till kärlek och goda gärningar; låtom oss ickeö vergiva vår församlingsgemenskap, såsom somliga hava för sed, utan må vi förmana varandra - detta så mycket mer som I sen huru ‘dagen’ nalkas." (HEBRÉERBREVET 10:24-25