Bibeln & matematik

Bibeln & Matematik 

1. PANIN OCH BIBELNUMEROLOGI
2. TEOMATIK
3. ELS GÖMD I TORAN
4. KVANTITATIV STRUKTURANALYS


 

 1. PANIN OCH BIBELNUMEROLOGI
 

Ivan Panin var en ryss som emigrerade till Amerika och som omvändes till kristendomen när han upptäckte häpnadsväckande numeriska mönster i naturen, vilka han trodde endast kunde vara ett verk av Skaparen. 1890 började Panin upptäcka NUMERISKA SYSTEM I BIBELN, och fortsatte att ägna en stor del av sitt liv (40-50 år) åt att undersöka de mönster han hittade.
 

GUDS MÖNSTER I NATUREN
 

Modern naturvetenskap började "explodera" när vetenskapsmän utifrån Bibeln insåg att Gud är en ordningens Gud och att DENNA ORDNING FINNS I HANS SKAPELSE. Logiskt sett innebär det att om Gud har lagt in ordning i hela Sin skapelse, hur mycket mer skulle Han då inte ha lagt in ordning i Sitt Ord, Bibeln.

Till exempel måste det nämnas att berömda vetenskapsmän, såsom ISAAC NEWTON, som bidrog med så mycket till modern fysik och matematik, tillbringade många år av sin personliga forskning inom ämnet “Bibelns Talsystem”. Newton måste ha känt att han "kommit något på spåret".

Följande text är ett utdrag från Bullingers bok: BULLINGER, E. W., "NUMBER IN SCRIPTURE", The Lamp Press, London, 1952.

"FYSIOLOGI erbjuder ett omfattande område för illustration, men här ser man återigen hur talet SJU satt sin prägel. Människans livslängd är sjuttio år (7 x 10). På SJU år förnyas hela människans kroppsstruktur: och vi känner alla till "människans sju tidsåldrar".

De olika HAVANDESKAPSPERIODERNA är också vanligtvis en multipel av SJU, antingen i dagar eller i veckor.

Hos INSEKTER kläcks äggen efter multipler av SJU halvdagar (t ex hos getingen, biet etc.); medan det för andra är multipler av SJU hela dagar. Majoriteten av insekter behöver alltifrån 14 (2 x 7) till 42 (6 x 7) dagar; samma gäller för larvstadiet.

Hos DJUR är havandeskapsperioden för:

 • Musen, 21 (3 x 7) dagar.
 • Haren och råttan, 28 (4 x 7) dagar.
 • Katten, 56 (8 x 7) dagar.
 • Hunden, 63 (9 x 7) dagar.
 • Lejonet, 98 (14 x 7) dagar.
 • Fåret, 147 (21 x 7) dagar.

Hos FÅGLAR är ruvningstiden för:

 • Hönan, 21 (3 x 7) dagar.
 • Ankan, 28 (4 x 7) dagar.

Hos MÄNNISKAN är den 280 dagar (eller 40 x 7).

Dessutom verkar människan vara skapad efter vad vi kan kalla SJUDAGARSPRINCIPEN. Vid olika sjukdomar är den SJUNDE, FJORTONDE, TJUGOFÖRSTA dagen kritiska dagar; och i andra fall, SJU eller 14 halvdagar. Människans puls slår enligt SJUDAGARSPRINCIPEN... under sex av de sju dagarna slår den fortare på morgonen än på kvällen, medan den slår långsammare på den sjunde dagen. Således har FYSIOLOGI PRÄGLATS AV TALET SJU, och man uppmanas således, som människa, att vila var sjunde dag. Man kan inte bryta denna lag ostraffat, för den finns invävd i vår varelse." [Slut citat].

Vid tiden för den franska revolutionen under Robespierre, introducerades en TIODAGARSVECKA, istället för den av GUD FÖRESKRIVNA SJUDAGARSVECKAN. Människor och djur kunde inte klara av att vila bara var tionde dag. Människor började bli sjuka och boskapen kollapsade på fälten. Snart var de tvungna att gå tillbaka till sjudagarsveckan. Det visade sig tydligt att Guds mönster inte kan brytas.

Celler i den mänskliga kroppen dör och ersätts hela tiden. Detta sker enligt en cykel på sju år, varigenom varenda cell i kroppen byts ut under en period av sju år.

Många andra otroliga mönster finns i naturen, Fibbonaccital är ett av de mer välkända. En sådan otrolig design finns i naturen att vi kunde räkna upp exempel hela dagen lång, men vi tror att du förstår huvudpoängen. I NATUREN KAN VI TYDLIGT SE GUDS PRÄGEL PÅ HELA SKAPELSEN.

Den stora frågan är om vi inte kan förvänta oss att hitta samma fenomen i det största av alla Guds verk, Hans Ord?

"Genom tron förstå vi att världen har blivit fullbordad genom ett ord av Gud, så att det man ser icke har blivit till av något synligt" (HEBRÉERBREVET 11:3).
 

IVAN PANIN
 

Många kristna tror att Ivan Panin hittade ett numeriskt mönster i Bibeln. Emellertid har Panins upptäckter kommit så mycket under ATTACK att en del församlingar har uteslutit ämnet "Bibelns talsystem" från sin undervisning.

I vår församling har "Bibelns talsystem" setts som ytterligare bevis på att Bibeln är Guds inspirerade Ord. Vi BEHÖVER inte Bibelns talsystem för att bevisa eller tro att Bibeln är Sanningen, men vi har alltid haft som mål att lära ut HELA Guds RÅDSLUT.

Som reaktion på att frågor ställts till oss, satte vi ihop en grupp av mer "matematiskt kunniga" personer i vår församling, av vilka några också visste en del om Bibelns gamla hebreiska och grekiska texter. De fick uppgiften att utvärdera sanningen om Bibelns talsystem.

Vi skulle väldigt gärna velat ha Panin här idag så att han kunde försvara sig emot alla orättvisa anklagelser. Panin utförde ett oerhört omfattande arbete för att hitta dessa numeriska mönster. Nuförtiden utför datorer denna omsorgsfulla uppgift.

Vi tror att det finns goda argument för och emot Panins arbete: det finns VISSA OMRÅDEN SOM ÄR GANSKA SÄKRA att gå in på och ANDRA där argumenten är OSÄKRA och dåligt underbyggda. Vi kan dock inte utesluta eller avfärda bevisen som presenterats och måste erkänna: "Det kan finnas mer!” Det skulle inte vara rättvist mot alla dem som har ägnat en stor del av sina liv åt att studera detta ämnesområde, att helt enkelt försöka motbevisa deras fynd med en enkel handviftning med stöd av undersökningar som gjorts under en tvåveckorsperiod.

Panin använde Bibelns texter på originalspråken och räknade ord och bokstäver. Han beräknade numeriska värden av ord och bokstäver, och beräknade platsvärden av ord och bokstäver i ett stycke. Han valde ut ord och bokstäver enligt symmetrier (t ex första och sista orden), grupper (t ex meningar, namn, teman, passagens vokabulär) och så vidare.
 

ARGUMENTEN FÖR PANIN
 

Panin var den som drog allmän uppmärksamhet till gematri, vilket betyder tilldelande av ett numeriskt värde till en bokstav baserat på de grekiska/hebreiska numreringssystemen. Följande är några mycket intressanta exempel på gematri (teomatik gör också anspråk på dem): 888 är talvärdet för JESUS på grekiska. De NUMERISKA VÄRDENA AV ALLA HUVUDSAKLIGA TITLAR PÅ JESUS PÅ GREKISKA ÄR DELBARA MED 8 (t ex Herre = 800). Detta är helt otroligt och ger anledning att förknippa Jesus med talet 8. Alla exempel med 666 är intressanta, och det finns länkar mellan några av påvens titlar och 666. En del säger att 13 är ett tal förenat med djävulen eftersom de numeriska värdena av drake, frestare, Belial, mördare och orm alla är delbara med 13.

Ett annat exempel finns i JOHANNES 21:11 , med de 153 fiskarna. Många grekiska ord eller fraser förbundna med denna vers är multipler av det värdet: FISKAR = 153 x 8, NÄTET = 153 x 8, FULLT AV FISKAR = 153 x 8 x 2, MÄNNISKOFISKARE = 153 x 14.

Medan vissa hävdar att mönstret med sju inte finns i varje vers, är det möjligt att varje vers har sin egen uppsättning av utmärkande drag. Författare som E. W. Bullinger har undersökt betydelsen av många olika tal. Till exempel har TALET 13 VÄVTS IN I VERS 2 I FÖRSTA MOSEBOKENS FÖRSTA KAPITEL, EFTERSOM TEMAT I DENNA VERS ÄR OFÖRENLIGHET. Likaså har vers 3 sitt eget mönster, men denna gång är numren som används 13 och 11. Införandet av talet 11 i denna vers är passande eftersom Gud i denna vers säger: "Varde ljus." Eftersom talet 11 betecknar instruktion eller uppenbarelse, måste det finnas ljus innan någon kunde se eller få instruktioner.

En faktor är att Skriften ursprungligen inte delades upp i kapitel och verser, utan strukturerades på det här sättet senare. Detta förklarar en del av kritiken, där kritikerna försöker fokusera på vissa verser för att vederlägga mönstren. Panin tittade emellertid på de verser SOM UTGÖR EN NATURLIG ENHET, t ex 1 MOSEBOKEN 1:1-5. Dessa fem första verser innehåller redogörelsen för skapelsens första dag.

Här är bara ett exempel på hans arbete:

FÖRSTA MOSEBOK 1:1-5

 1. De 33 hebreiska orden som används har ett numeriskt värde av 6188, eller 884 x 7
 2. Det totala värdet av de 33 begynnelsebokstäverna som används är 2401, eller 7x7x7x7 (eller 49x49)
 3. De 16 olika begynnelsebokstäverna har ett värde av 1281, eller 183 x 7
 4. De första och sista orden i vokabulären i alfabetisk ordning uppgår totalt till 658, eller 94 x 7
 5. Arrangerat i den ordning de uppkommer uppgår värdet av de första och de sista orden till 924, eller 132 x 7
 6. Det sammanlagda värdet av vart sjunde ord uppgår till 1008, vilket är 7 x 3 x 3 x 2 x 2 x2 x 2, inte bara en multipel av 7;
 7. utan av sju faktorer,
 8. vilka adderas till 21, eller 3 x 7

Ivan Panin fortsätter att lista 14 särdrag innehållande talet 7, och 7 särdrag innehållande talet 13 med avseende på dessa första fem verser.

SAMMANFATTNING

Panin arbetade igenom ett stort antal skrifter och skrev ned många särdrag. Vissa kanske är lite långsökta men många fler är slående. Även om hans sannolikhetsberäkningar inte var helt korrekta, så avslöjade han många intressanta, gömda aspekter. Mer efterforskningar och analys behövs för att sammanfatta och slutföra vad Panin och andra startade. Panins arbete kan liknas vid astronomen Tycho Brahes, som undersökte planeternas rörelser i stor detalj under 40 år. Först senare härledde Kepler de berömda Kepler-lagarna från den otroligt stora mängden data som samlats.

 ARGUMENTEN EMOT PANIN
 

1) GRUNDTEXTER OCH ASSOCIERADE PROBLEM:
 

En av Panins kritiker, Brendan Mackay, en matematiker från Canberra, invänder mot att det finns olika "grundtexter" av Bibeln och att några få ändringar i texten kan ändra de numeriska upptäckterna, t.ex. gjorde R. McCormack en del studier av Matteus första kapitel och hittade många “7:or” där. Det gjorde Panin också. Men McCormack och Panin använde olika texter. Vilken är den "rätta" texten?

Dessutom VALDE Panin TOLKNING efter vad han tyckte passade in. Det bör noteras att vissa olikheter mellan texterna inte spelar någon roll för särdragen; det beror helt och hållet på vad skillnaden är och vilket speciellt särdrag som undersöks.

Emellertid avfärdar Mackay Panins argument att han “korrigerade" grundtexterna för att passa hans matematiska upptäckter med påståendet att detta tillvägagångssätt är cirkelresonemang. Mackay anklagar också Panin för att ha ändrat texten i MARKUS 16:9-20 för att få in 175 ord där.

Mackay erkänner Panins fynd i Första Mosebok 1:1 och Matteus kapitel ett, men argumenterar att det finns en viss sannolikhet att man kommer att hitta sådana kluster i en så lång text som Bibeln. Mackay säger att det, i motsats till Panins anspråk, "otroliga mönstret" ENDAST FINNS I VISSA VERSER i Bibeln.
 

2) SANNOLIKHETSANTAGANDEN:
 

PANINS SANNOLIKHETSEKVATIONER VAR FELAKTIGA. Det råder inget tvivel om att Panins sannolikhetsberäkningar angående särdragen inte är korrekta. Om man skulle leta efter 5 särdrag, och hitta 2 av dem, sade Panin att sannolikheten för denna händelse är 1/7 x 1/7. Detta är dock inte korrekt. Panin kontrollerade så många särdrag att några av dem MÅSTE fungera. Självklart presenterade han inte dem som inte fungerade. Trots att det var väldigt osannolikt att det han hittade skulle ha skett genom en slump, VAR DET INTE SÅ OSANNOLIKT som han trodde.

Det är på grund av detta som varje vers han analyserade uppvisar olika särdrag av talet sju. Om han skulle ta SAMMA grupp av exempelvis 10 särdrag, och kontrollera varje vers för att se om de fanns där, och sedan beräkna sin statistik baserat på detta, skulle det vara matematiskt korrekt. Till exempel säger Mackay att om man kontrollerar hela Bibeln med avseende på särdraget “antal ord” i en vers, så har i medeltal endast var sjunde vers ett antal ord som är delbart med 7.
 

3) LÅNGSÖKTA SÄRDRAG:
 

Vissa av särdragen som Panin använde verkar vara långsökta och man frågar sig om det ligger något bakom dem. Om vart sjunde ord innehåller multipler av sju så OK – det är ganska övertygande. Men andra särdrag VERKAR SVAGA. Ett exempel på svaga “särdrag” ges i 1 MOSEBOKEN 1:1-5: "De första och sista orden i vokabulären ordnade i alfabetisk ordning har numeriska värden som är delbara med 7; och om man radar upp dem i den ordning de kommer i texten är deras totala summa delbar med 7". Denna sorts särdrag kan hittas i ANDRA TEXTER OCKSÅ.

Vi håller alla med om att om vi bara kunde hitta ett särdrag som förekommer i hela Bibeln (varenda mening) skulle det få tyst på alla opponenter. Men hittills har ingen hittat ett sådant mönster.
 

4) BETYDELSEN AV NUMMER:
 

En sak man måste vara mycket FÖRSIKTIG med är att tilldela olika tal viss betydelse. Till exempel vet vi att 666 är “vilddjurets” tal. Detta är direkt bibliskt. Författare såsom Bullinger har dock till många tal TILLDELAT VISS BETYDELSE, vilket inte nödvändigtvis kan stödjas utifrån Ordet. Ett exempel som visar detta är där Bullinger säger att 12 är talet för perfekt styrelse, och därför måste 11 betyda oordning, kaos etc. (12 minus 1). Men Panin säger att talet 11 har en "god" innebörd. Tydligen är Ordet INTE SÅ TYDLIGT angående detta.

Man kan förstås hitta ett mönster ett godtyckligt tal i vilken text som helst. För att kunna uppskatta giltigheten av forskningen, måste man bestämma vilket nummer som ska betyda vad, och om Skriften verkligen stöder detta?
 

SAMMANFATTNING AV ARGUMENTEN MOT PANINS ARBETE
 

Ett av de starkaste argumenten mot Panins arbete är att han inte beräknade sannolikheten av särdragen på rätt sätt.

Emellertid har vi inte stött på någon som beräknat sannolikheter baserat på lingvistiska termer och på värdet av alfabetet i sig självt (aspekter såsom vilka tal och ord som naturligt förekommer oftast i hebreiska/grekiska etc.). En mer exakt och djupgående analys skulle hjälpa för att jämföra Panins fynd med de som kritikerna gjort.

De mest slående argumenten mot Panin är de exempel som ges i annan litteratur än Bibeln. Det finns exempel på detta på Mackays webbplats (3). Hans omfattande samling av särdrag (fastän de flesta är mycket abstrakta) är verkligen slående.

Frågor om olika texter, även om det bara påverkar VISSA särdrag IBLAND, utgör också hinder för Panins fynd.

RESULTAT FRÅN VÅR EGEN EXPERIMENTERING
 

Först studerade vi 1 MOSEBOKEN 1:1-31, och fann att första versen har ett numeriskt värde av 37x73. Ett program skrevs för att undersöka den hebreiska "Ben Asher"-texten (Notera: skillnaderna mot de andra manuskripten är små vad gäller våra undersökningar). Undersökningen av följande verser gav ENDAST GENOMSNITTLIGA RESULTAT. Detta baserades dock på endast mycket få särdrag.

Vi letade också manuellt efter numeriska mönster i Gamla Testamentet (den masoretiska, hebreiska texten) i 1 MOSEBOKEN 1:1-2 och PSALTAREN 117 (bara två verser). Vi sökte huvudsakligen efter mönster med talet sju. Vi lyckades duplicera mönstren i 1 MOSEBOKEN 1:1 vilka Panin beskrivit, men HITTADE INTE några uppenbara mönster i vers 2.

För det tredje undersökte vi om en känd GREKISK text gav samma resultat som när vi undersökte Skriften. Här är några av upptäckterna i Iliaden. Vi försökte använda samma särdrag som Panin använde för de bibliska texterna.
 

1) HOMEROS ILIADEN:
 

HOMEROS ILIADEN är DET STÖRSTA grekiska litterära verket. Det är det tidigaste och mest välkända. Många studenter i grekiska var tvungna att lära sig det utantill. De första 7 verserna valdes ut eftersom detta är introduktionen (prooimion) vilken sammanfattar innehållet i hela det episka verket:

"Sjung, o gudinna, om vreden, som brann hos Peliden Akilles, olycksdiger, till tusende kval för akajernas söner, och som till Hades en mängd av tappra krigares själar störtade ned, men lät dem själva för hundar och fåglar ligga på marken till rov - Zeus` vilja det var som så skedde -, allt från den stund, då de började först sig söndra i tvedräkt, Atreus´ son, härskarornas drott, och den ädle Akilles."

Här är vad vi har funnit – en kombination av alla möjliga nummer, vilket kunde förväntas. Om man skulle anstränga sig kunde man kanske få ihop ett fall med talet 11. Avgör själv.

Det faktum att INGA SÄRDRAG egentligen kunde hittas i de första 7 verserna av Iliaden bevisar förstås inte att det inte kan finnas några i de följande verserna. Men AVSAKNADEN AV SÄRDRAG i introduktionen skulle vara en liten “besvikelse".

 1. Ord som används i avsnittet: 44 = 2 x 2 x 11
 2. Bokstäver som används i avsnittet: 222 = 2 x 3 x 37
 3. Numeriskt värde av avsnittet: 25938 = 2 x 3 x 3 x 11 x 131
 4. Antal substantiv: 19
 5. Antal egennamn: 6
 6. Antal händelser av egennamn: 7
 7. Antal bokstäver för båda huvudpersonerna (Atreidhs, Achilleus): 8
 8. Numeriskt värde för Achilleus: 1276 = 2 x 2 x 11 x 29
 9. Antal verb: 8
 10. Numeriskt värde av substantiv: 12127 = 67 x 181 (vad nu det kan betyda!)
 11. Antal bestämda artiklar: 1
 12. Antal ord som börjar med vokal: 21 = 3 x 7
 13. Antal vokaler i texten: 122 = 2 x 61
 14. Antal konsonanter i texten: 100 = 10 x 10
 15. Antal ord som förekommer mer än en gång: 4
 16. Antal ord som bara förekommer en gång: 40 = 2 x 2 x 10

En undersökning av Panins avhandling om Markus 16 utfördes också:
 

2) VERIFIERING AV MARKUS 16:9-20:
 

Eftersom äktheten av MARKUSEVANGELIET 16:9-20 har ifrågasatts, har inte avsnittet inkluderats i vissa Biblar. Ivan Panin FÖRSÖKTE genom rikedomen och kontinuiteten av dess gematri BEVISA att avsnittet tillhör Bibeln. Gematri är då en sorts VATTENSTÄMPEL eller sigill på äkthet.

Antalet ord i Panins avsnitt är 175 (7 x 25). Den grekiska texten ("Textus Receptus") som ligger till grund för King James Version använder bara 167 ord! För detta problem, se http://cs.anu.edu.au/~adm/dilugim/panin.html (engelsk länk) och bevisen som nämns där om de olika utgåvorna.

Vi försökte verifiera de 175 orden i alla fall, vilket innebar lite gissningsarbete och innefattade några av de 7 eller 8 ord som har lagts till i andra manuskript (exempelvis skriver man i stället för "Jesus uppstånden" "Jesus uppstånden från de döda"). När vi gjorde det kunde vi verifiera många av fynden nedan (exempelvis att man också räknar det grekiska ordet "kakeinoi" som två ord, "kai" och "ekeinoi" – liknande engelskans "it’s" som består av "it is").

Enligt vår mening är Panins fynd i MARKUSEVANGELIET 16 FELAKTIGA eftersom han använde en text som är en MODIFIERAD VERSION av Westcott och Hort (W&H)-texten. Uppenbarligen började Panin med W&H texten, och LADE sedan TILL VISSA ORD från andra texter där han tyckte det behövdes! Detta kastar förstås stort tvivel på denna del av arbetet.

SLUTSATS 

Det finns en hel del bevis som pekar på en viss ordning i Bibeln. Trots att vi tycker att Ivan Panins arbete definitivt hade en del tillkortakommanden, anser vi att några av de numeriska mönstren i Bibeln är alltför imponerande för att kunna förnekas. Å andra sidan tycker vi att det är farligt att använda ett matematiskt mönster för att urskilja vilken del av Bibeln som är rätt eller fel. (t ex MARKUSEVANGELIET 16).

Det kan tyckas som om folk kan ‘motbevisa’ Panins fynd, men om man studerar ämnet kommer man förstå att det inte är så tydligt. Vi vet att vissa delar av Panins arbete är rätt fantastiska, medan andra delar är tvivelaktiga. När allt kommer omkring kan vi aldrig vara riktigt säkra på exakt hur mycket sanning Panins arbete innehåller. Om Gud visar sig för någon genom talsystem, så Prisa Herren – vårt huvudsakliga mål på denna jord är ändå att föra själar till frälsning.

Vi kontrollerade olika delar av hans arbete (t ex i MATTEUSEVANGELIET 1). En del av det är tvivelaktigt, en del kan till och med vara fel, men de mönster som finns kvar är fortfarande imponerande. I vilket fall som helst värdesätter vi Panins arbete och har stor respekt för honom. Vi vill inte ta ett felaktigt beslut och kasta bort Bibelns talsystem – bara för att en vacker dag upptäcka att det var ett värdefullt verktyg för att se den Allsmäktiges storhet och mäktighet.

Vår grundläggande övertygelse, om man summerar alla delarna av Bibelns talsystem, är denna: Vi tror att det finns något numeriskt i Bibeln, men vi tror inte att någon har avslöjat det helt ännu. Då varje forskare har sina framgångar såväl som att de gör sina misstag, tror vi att den grundläggande uppenbarelsen är densamma:

Gud är en ordningens Gud och Hans Ord är perfekt. Precis som vi ser mönster överallt omkring oss i Guds skapelse, innehåller Hans Ord också otroliga mönster som visar på Hans design.

"Nu se vi ju på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel, men då skola vi se ansikte mot ansikte. NU ÄR MIN KUNSKAP ETT STYCKVERK, men då skall jag känna till fullo, såsom jag själv har blivit till fullo känd" (1 KORINTIERBREVET 13:12).

"Se, MINA TANKAR äro icke edra tankar, och edra vägar äro icke mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket äro ock mina vägar högre än edra vägar och mina tankar högre än edra tankar" (JESAJA 55:8-9).

Gud tillämpar Sitt himmelska mönster på jorden:
"I det att de tjäna i den helgedom som är en avbild och en skugga av den himmelska ... se till, heter det, att du gör allt efter den mönsterbild som har blivit dig visad på berget" (HEBRÉERBREVET 8:5).

Här är ett vittnesbörd från Skriften om dess inspiration och huruvida den har ändrats genom historiens gång:

"...ALLS INTET har uteblivit av allt det goda som han lovade genom sin tjänare Mose" (1 KONUNGABOKEN 8:56).

"Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta BOKSTAV, icke en enda PRICK av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats" (MATTEUSEVANGELIET 5:18).

Ordet “JOT” i engelskans översättning (översatt ’minsta bokstav’ på svenska) syftar verkligen på grekiskans "iota" = hebreiska "Yod", vilken är den minsta bokstaven i det hebreiska alfabetet, jämte engelskans TITTLE (översatt ’prick’ på svenska), vilken på grekiska är "keraia" (liten krok) = hebreiska "Vav", den näst minsta bokstaven.

"Men snarare kunna himmel och jord förgås, än en enda PRICK av lagen kan falla bort" (LUKASEVANGELIET 16:17).

"Summan av ditt ord är sanning, och alla din rättfärdighets rätter vara evinnerligen" (PSALTAREN 119:160).

"I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud" (JOHANNESEVANGELIET 1:1).

"Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden" (UPPENBARELSEBOKEN 22:13).

Det är intressant att Jesus associerar till Sig själv med bokstäver i alfabetet, vilket antyder att det finns mer att upptäcka.

Referenser (på engelska):

1. Ivan Panin, "The Last Twelve Verses of Mark", The Association of the Covenant People, Canada/USA.
2. Ivan Panin, "Verbal Inspiration of the Bible Scientifically Demonstrated"
3. Brendan Mackay, "In Search of Mathematical Miracles", http://cs.anu.edu.au/~bdm/dilugim/index.html
4. Col. J. H. Durrant, "Bible Numerics", p.7.
5. Bullinger, E.W., "Number in Scripture", The Lamp Press, London (1952)
6. Payne, F.C., "The Seal of God", ELE Trust, Brendale (1996) 

[Början av sidan

2. TEOMATIK

(För mer information, se webbsidan http://www.theomatics.com, av Mr. Del Washburn) 

VAD ÄR TEOMATIK?
 

Det väsentliga i teomatik är att undersöka alla bibliska referenser till ett SÄRSKILT ÄMNE och sedan använda GEMATRI – samma grekiska/hebreiska numreringssystem som Panin använde (se Panin och bibelnumerologi) – för att beräkna de numeriska värdenas egenskaper i relevanta fraser.

Till exempel: I det ursprungliga grekiska Nya Testamentet innehåller de 32 nyckelhänvisningarna till Jesu födelse fraser med en multipel av 111:

 Jesus = 111 x 8 = 888                         
Kristus = 111 x 12
"med Jesu Kristi födelse gick det så till" = 111 x 49 (MATTEUSEVANGELIET 1:18)
"och hon skall föda en Son" = 111 x 11 (MATTEUSEVANGELIET 1:21)
"giva eder ett tecken: Se, den unga kvinnan skall varda havande" = 111 x 8 (JESAJA 7:14)

Teomatik baseras på tjugo års omfattande forskning och utgör en utmaning för alla skeptiker. Det är ett statistiskt tillvägagångssätt och man måste förstå en del av denna ganska knepiga sysselsättning.

Del Washburn skriver: "För att kunna utföra en objektiv och vetenskaplig undersökning, måste både tillvägagångssättet och slutresultatet vara: (1) definierbart, (2) testningsbart, (3) testerna repeterbara och (4) resultatet förutsägbart. När teomatik upptäcker ett mönster, måste det vara definierbart genom användandet av ett speciellt hebreiskt eller grekiskt ord. Varje fras som undersöks måste:

 1. Innehålla ett visst ord,
 2. Finnas på ett visst avstånd från det ordet i båda riktningarna,
 3. Använda endast en text,
 4. Undersöka varje fras, kombination eller matematisk möjlighet som finns.

Datorn fortsätter sedan genom alla fraser och letar efter utmärkande särdrag. Därefter går dataprogrammet tillbaka genom samma Bibelreferenser och letar efter särdragen igen.

Men denna gång blandas alla bokstävernas numeriska VÄRDEN ihop och ges SLUMPMÄSSIGA POSITIONER. Till exempel är namnet "Jesus" lika med 888 i teomatik. Med de andra slumpmässiga värdena skulle ordet t ex kunna bli 974 istället.

Detta visar att Mr. Washburn arbetade vetenskapligt. Om skeptiker vill upprepa dessa test för att verifiera resultaten, måste de tillämpa samma tillvägagångssätt (liksom i all vetenskaplig forskning).

KLUSTER:
 

Kluster är ett begrepp där tal hopar sig runt stora multipler. Det undersöker de teomatiska “träffarna” som faller inom gränserna för ett eller två heltal på var sida av målet. Till exempel undersöker man också resultatet av 223, i stället för att bara undersöka 222 (111 x 2).

Normalt sett skulle man förvänta sig att slumpmässiga tal skulle uppkomma på så sätt att det skulle finnas ungefär SAMMA MÄNGD utfall av -1 och +1 som av -2 och +2. Men för att citera teomatikwebbplatsen: "I så gott som varje teomatiskt huvudmönster som har upptäckts till dags dato och när alla träffar noggrant skrivs ned, finns det nästan alltid DUBBELT SÅ MÅNGA utfall av -1, +1 som av -2, +2, samt många fler direkta träffar än det förväntade resultatet. Om talen var slumpmässiga, skulle detta vara som att bevittna ett MATEMATISKT MIRAKEL. Det skulle vara detsamma som att utmana en person att singla slant 1000 gånger, och få 800 klave och 200 krona - en "fullständig" omöjlighet. Detta anhopningsfenomen har under åren hänt KONSEKVENT med tiotusentals teomatiska särdrag. Det misslyckas praktiskt taget aldrig (utom kanske i några få exempel).

Här är lite mer fakta om teomatik:

 1. Fenomenet fungerar bara i Bibeln och ingen annanstans.
 2. Fenomenet fungerar bara med de normala numeriska tilldelningarna (t ex alfa = 1, beta = 2, etc …) i alfabetet. När någon av de andra 403 septiljoner slumppermutationerna undersöks, upptäcks inte ens i Bibeln någonting utöver det som kan förväntas.
 3. Fenomenet fungerar bara i Bibeln NÄR ord och fraser med relaterade eller liknande teologiska betydelser undersöks. Exemplet som nämns i "Panin och Bibelns talsystem", med fisken som relateras till talet 153, expanderas i teomatik. Många exempel ges på olika fraser som involverar fisk och har ett talvärde av 153.

Hittills har INGEN KRITIKER kunnat motbevisa teomatiska upptäckter. Detta kan också bero på komplexiteten av de numeriska mönster som hittills hittats. Det är mycket svårare att hitta mönster som är delbara med 111 eller 153 än med sju!

SLUTSATS
 

Från vår undersökning har vi dragit slutsatsen att teomatik GENERELLT SETT är HÅLLBART. Vi har en del reservationer mot "klusterteorin". Förutom klusterstatistiken, räknar Washburn ofta klusterträffarna som faktiska träffar när han presenterar resultaten. En annan punkt vi lade märke till är att Washburn, med avseende på fiskexemplet, nästan verkar antyda att anledningen till att det står “153 fiskar” helt enkelt är för att uppfylla teomatik. Generellt sett tycker vi dock att metoden som används är VETENSKAPLIGT HÅLLBAR. Om man antar att han följde metoden som han beskrivit på webbplatsen så verkar hans resultat vara ganska välgrundade. Vi vill dock påpeka att vi bara gått efter det vi läst på webbplatsen och att vi ännu inte har gjort några djupare studier av hans böcker.
 

[Början av sidan]  

3. ELS GÖMD I TORAN

Det har den senaste tiden debatterats mycket om en påstådd BIBELKOD, som förmodas finnas i de första fem böckerna i Bibeln (på hebreiska "TORAN") om man läser endast var femtielfte bokstav i det hebreiska originalet. Detta ämne kallas förkortat ELS (Equidistant Letter Sequence; på svenska: ekvidistant bokstavsföljd).

Då detta tidigare skulle ha varit en petig uppgift att utföra manuellt är det nu, med utvecklingen av datorer och lämplig mjukvara för uppgiften, relativt lätt och har därför fått stor uppmärksamhet i vetenskapliga kretsar. VISSA FÖRSVARAR IVRIGT dess giltighet, andra avfärdar det rent av som en BLUFF.

I denna avhandling vill vi inte gå in på sådana ämnen som om lönnmordet på YITZHAK RABIN kunde hittas gömt i texten och därför var profetiskt förutsagt. EMELLERTID kastar vissa aspekter och upptäckter inom denna disciplin nytt ljus över ämnet matematik i Bibeln.

Följande är taget och bearbetat från en webbplats kallad "Super Computers Discover Mathematically Coded Words in the Bible" (sv. Superdatorer upptäcker matematiskt kodade ord i Bibeln).

En anmärkning på webbplatsen talar om för läsaren att slutsatserna i avhandlingen har ogiltigförklarats av nya forskningsrön. Men när man läser motbevisen kan man egentligen inte hitta något argument mot vad som presenteras här:

På hebreiska representeras ordet Tora av konsonanterna T-V-R-H.

Om man i den hebreiska texten i Första Moseboken tar det första ("T:et") i ordet "bere’shiyt" = "I begynnelsen", och sedan räknar 49 bokstäver, är den nästa bokstaven (den 50:e) ett ("V"); nästa 50:e är ("R"); och den nästkommande 50:e är ("H"). Med andra ord hittar vi, efter det första "T:et" i intervall av 50 bokstäver, BOKSTÄVERNA SOM INGÅR I ORDET "TORAH".

I Andra Moseboken stöter vi på samma resultat.

Det verkar dock inte fungera med den Tredje Moseboken (Leviticus). Men läs vidare…

I den fjärde boken i Toran, Fjärde Moseboken (Numeri), upptäcker vi att detta intervall av 49 bokstäver fungerar med "HRVT", d v s TVRH baklänges.

Ett liknande intervall av 49 bokstäver förekommer också i Torans femte bok, Femte Moseboken (Deuteronomium). Men i Femte Moseboken börjar intervallet i femte versen i stället för i den första. Varför den femte versen? Detta kan vara en förklaring – enligt Talmud börjar inte Femte Moseboken förrän i den femte versen där det står: "På andra sidan Jordan, i Moabs lan, begynte Mose denna lagutläggning…" De fem första verserna kan ha tagits från slutet av Fjärde Moseboken.

I den mellersta boken, Tredje Moseboken, verkar det inte fungera på något av sätten. Men det fungerar för YHVH, det heliga namnet på Gud ("Yahweh" eller "Jehovah", översatt "HERREN" i Bibeln), om man räknar intervall om sju bokstäver.

Det verkar som om Toran (TVRH) ALLTID PEKAR MOT GUDS NAMN.

Här är en översikt:

1 Moseboken 2 Moseboken 3 Moseboken 4 Moseboken 5 Moseboken
TVRH--> TVRH--> YHVH <--HRVT <--HRVT

Detta kan vara ytterligare en antydan att det finns MYCKET MER GÖMT i själva textens struktur än vi någonsin har kunnat drömma om. Det är uppenbart att det finns mycket mer bakom detta än vad som först möter ögat hos en ytlig observatör.
 

50-INTERVALLET:
 

Att talet sju används ihop med Guds namn bör inte överraska oss, med sabbater av dagar, veckor, månader och år, och många andra strukturer av talet sju i Bibeln. Men varför intervall av 50?

Talet 50 har flera viktiga betydelser i judendomen. Vart femtionde år är ett jubelår; Toran gavs 50 dagar efter uttåget ur Egypten.

Detta och många andra mönster kan hittas i den hebreiska texten beroende på budskapet i texten:

Ordet A B Ra Ha M hittades i ett intervall av 50 bokstäver runt 1 MOSEBOKEN 1:28 "Varen fruktsamma och föröken". En slump?

Anmärkningsvärt är att datorn visade att ordet YiShRAeL (Israel) finns två gånger, i intervall av 7 och 50 i 1 MOSEBOKEN 1:30 till 2:3.

Betydelsen av denna upptäckt är att:

Dessa är exakt de fyra verser som utgör "kiddush", vilken judarna uttalar över en bägare vin varje fredag kväll för att helga sabbaten. Detta är förbluffande eftersom 7 och 50 är de enda talen som relateras till sabbaten. Sju står för både Skapelsens Sjunde Dag och det sjunde året när landet vilar. Efter sju cykler vilar landet också på det femtionde året, jubelåret. Är detta bara en slump?
 

VILKEN TEXT ANVÄNDE DE FÖR BERÄKNINGARNA?
 

Det är troligt att skeptikern argumenterar att slumpen är tillräcklig för att producera de mönster som vi har sett. Men det visar sig att när en dator undersöker en Tora-text med endast små variationer, är statistiskt betydelsefulla, kodade mönster borta.

Toran i den "officiella" masoretiska texten (använd av forskare) innehåller exakt 304 805 bokstäver.

Samariterna, som existerar än idag, har en text av Toran, kallad den samaritiska pentateuken, vilken avviker på flera hundra ställen (specifika bokstäver) från den masoretiska texten. I det sjunde århundradet f.Kr, blev de tio nordliga stammarna av Israel förda i exil. I deras ställe fördes hedningar från olika nationer till Israel. Samariterna tros vara ättlingarna till dessa folk. Fastän de influerades av judendomen, ansågs de inte vara en del av den judiska nationen. När datorer sattes i arbete på den samaritiska Toran, KUNDE forskare INTE HITTA några betydelsefulla kodord förutom vad som förväntades uppkomma statistiskt av slumpen.

När nationen Israel bildades på nytt år 1948, återvände en grupp judar från Jemen till Israel med sina Torarullar. Fastän dessa judar hade varit isolerade från den ledande judendomen sedan Templets förstörelse år 586 f.Kr., skiljde sig deras text från den masoretiska texten bara med nio bokstäver! När den undersöktes av forskare MISSLYCKADES också den att ge de många ekvidistanta "Torakoderna" när texten i fråga endast innehöll EN BOKSTAVSSKILLNAD!

Intressant nog använde forskarna den så kallade KOREN-utgåvan av den masoretiska texten, vilken är den text som också används för TEXTUS RECEPTUS (som i sin tur ligger till grund för engelskans King James Version). Det verkar som om den vanligtvis förordade BEN ASHER-texten, vilken baseras på Leningradmanuskriptet, skiljer sig med ungefär 22 bokstäver genom de första 5 böckerna i BIBELN.
 

KAN EN ÖVERNITISK FÖRFATTARE HA LAGT IN DEM? 

Slutligen, för dem som skulle vilja argumentera att dessa koder har placerats där av rabbiner som haft mycket tid till sitt förfogande, måste vi påpeka att den statistiska sällsyntheten av dessa designade särdrag inte kunde uppskattas innan datorn var uppfunnen. Sedan superdatorn kom till har det visat sig att förekomsten av dessa kodade sekvenser är mycket vanligare än vad som kan förväntas av en slumpmässig uppkomst av sådana bokstavssekvenser. Lade Mose och de gamla rabbinerna in dessa koder i Toran för att imponera på framtida generationers datoranvändare? TEXTENS NATUR OCH DESS INNEHÅLL GÖR DETTA HÖGST OSANNOLIKT.
 

CAI:s SLUTSATS
 

Vad tycker vi om detta? Med all debatt om “profetia” och idéer som cirkulerar om gömd information i “Bibelkoden, gör vi i CAI hellre en FELBEDÖMNING ÅT DEN FÖRSIKTIGA SIDAN. Vårt främsta mål är att se på den DIREKTA INNEBÖRDEN av skriften, snarare än att leta efter gömda meddelanden som kanske eller kanske inte existerar. Fallet som vi har redogjort för ovan är ytterligare ett intressant särdrag som KAN peka på gudomlig inspiration.

[Början av sidan]  

4. KVANTITATIV STRUKTURANALYS

DEN KVANTITATIVA STRUKTURANALYSEN AV DE BIBLISKA TEXTERNA

Kan ett numeriskt mönster av, låt oss säga talet 7, ha vävts in i strukturen redan i grundtexten?

Kan det vara så att personer som Panin helt enkelt återupptäckte ett numeriskt mönster, som ursprungligen hade LAGTS IN I SKRIFTEN AV DESS FÖRFATTARE? En ganska ny publikation av en viss Prof. Labuschagne "NUMERISKA HEMLIGHETER I BIBELN" stöder denna åsikt.

Bibliska skrifter kan ses som "numeriska kompositioner". Det betyder att de har designats med avseende på antalet ord och bokstäver som skulle finnas i texten. Antalet ord som används är inte en produkt av slumpen, utan var avsiktligt valda av författaren. På så sätt är texten strukturerad på ett kvantitativt sätt, genom tal, och inte bara på ett kvalitativt sätt, t ex genom ordningen i ämnenas sekvens.

Det finns tydliga exempel på numeriska kompositioner i Gamla Testamentet: till exempel de alfabetiska poemen, som PSALTAREN 119. Labuschagne drar uppmärksamheten till den välkända användningen av de 22 hebreiska bokstäverna som ett sätt att strukturera, men också till den oväntade tolkningen av versavskiljaren "atnach" som en numerisk avskiljare för en hel psalm.

Klagovisorna verkar vara ett bra exempel för numeriska studier. Labuschagne hittade ett par uppenbara, såväl som mer eller mindre 'gömda', kvantitativa strukturer: En symmetrisk distribution av verser, rader och ord – de flesta av dem med någon anknytning till talet 22.

En sjufaldig struktur kan också hittas. Den skall uppfattas som en symmetri på det sätt att det finns textavsnitt vilka har identisk längd om man räknar dem i verser. I Klagovisorna kapitel 5 hittas till och med alfabetiska namndikter.

Labuschagne nämner många intressanta faktorer i sin bok såsom:

 • De ELVA Gudomliga Monologerna i pentateuken
 • De ELVA Toledotformuleringarna (= "detta är berättelsen om….. släkt…") i Första Moseboken
 • Rollen av talet 7 i livslängden hos patriarkerna. Till exempel: "Alltså blev Lemeks hela ålder sju hundra sjuttiosju år; därefter dog han." (1 MOSEBOKEN 5:31)
 • Betydelsefulla tal i de Gudomliga Anförandena i Första Moseboken
 • Framträdande tal i de Gudomliga Anförandena i Femte Moseboken
 • Den symboliska betydelsen av 17 och 26
 • Det Gudomliga Namnet YHVH invävt i textens konstruktion
 • De tal i de Gudomliga Namnen som betecknar Guds Närvaro
 • 17 & 26 i patriarkernas livslängd och i släkttavlorna
 • Vattenstämpeln på Guds Namn som kännetecknet på den Heliga Skriften
 • Hur numeriska strukturer stöder textens budskap
 • o s v…


Alla Bibelläsare vet att tal som 7 ofta uppträder uttryckligen i många av Bibelns böcker: Från skapelsens sjudagarsvecka, till dess omfattande användning i Uppenbarelseboken. Utöver detta finns det flera exempel där sju saker tas upp UTAN att nummer sju uttryckligen nämns.

Och detta är det viktiga faktumet: Texten i sig själv har STRUKTURERATS genom ett tal. Det kan redan upptäckas i en bra översättning av Bibeln, så man behöver inte läsa hebreiska eller grekiska.


Bara för att nämna två exempel från Nya Testamentet:

"Men den vishet som kommer ovanifrån är först och främst ren (1), vidare fridsam (2), foglig (3), och mild (4), full av barmhärtighet och andra goda frukter (5), fri ifrån tvivel (6), fri ifrån skrymtan (7)" (JAKOBSBREVET 3:17).

"…Lammet som blev slaktat, är värdigt att mottaga makten (1), så ock rikedom (2), och vishet (3), och starkhet (3), och ära (4), och pris (6), och lov (7)" (UPPENBARELSEBOKEN 5:12).

Det finns en rikedom av information tillgänglig om Bibelns kvantitativa struktur och flera studier har gjorts av oberoende författare. Vi har verkligen inte hört det sista ordet angående detta ämne!

[Början av sidan]