POLSKA UWAGA

Życie ludzi w końcu XX stulecia staje się coraz bardziej zagrożone. Chociaż istnieje wiele rozwiązań, to jednak realia pokazują, że nie są one prawdziwe i długotrwałe.

Jeżeli chcemy być szczerzy, musimy przyznać, że ludzkość niczego się nie nauczyła ze swej historii. Żyjąc w dzisiejszym świecie musimy wiedzieć, że nowoczesna technika i dobrobyt nie mogą być treścią życia.

Jednak wiele osób poszukuje spełnienia poprzez prawe życie.

Pytanie brzmi: Czy droga, którą wybierają jest właściwa?
Pytanie brzmi: Czy ludzkie pragnienie pokoju może być spełnione przez ruchy pokojowe?
Pytanie brzmi: Czy odpowiedź na stres zawodowy i presję społeczną można odnaleźć w wycofaniu się?
Pytanie brzmi: Czy odpowiedź na puste, pozbawione sensu życie znajdziemy w sztywnych tradycjach kościelnych lub religiach wschodu?

Teraz, jak zawsze, czy to nie emocje określają stan naszego umysłu?

Czy faktycznie bardziej poruszają nas radość i ból, a mniej najnowsze osiągnięcia techniki?

Czy bardziej poruszają nas uczucia miłości lub nienawiści żywione wobec kogoś, a mniej sensacyjne wiadomości o katastrofach i wojnach?

Czy uprzejmość i pomoc przyjacielska daje nam więcej bezpieczeństwa niż słowa psychologów i teologów?

Dlatego jesteśmy szczęśliwi i zadowoleni w jednej chwili, a nieszczęśliwi i bezradni w drugiej? Istnieje pewna księga, która objawia najgłębsze rzeczy wnętrza człowieka. Do tej księgi często podchodzi się bardzo sceptycznie i zbyt często jest niesprawiedliwie oceniana. Jeżeli dowiesz się, że chodzi o Biblię, to najprawdopodobniej masz już wyrobione zdanie na ten temat, ale czy twoja opinia jest prawidłowa?

Czy twoje sądy są naprawdę usprawiedliwione? Istnieją konkretne fakty, które pokazują, że Biblia jest czymś więcej niż tylko starą religijną księgą.

Na przykład:

  • Biblijna doskonałość w opisywaniu wydarzeń history-cznych.
  • Opisy wydarzeń potwierdzone znaleziskami archeolo-gicznymi.
  • Jej dokładność z ostatnimi naukowymi odkryciami.
  • Matematyczny system, który ciągnie się przez całą Biblię, pokazując nam, że jest ona czymś więcej niż tylko księgą napisaną ręką człowieka.

Zacznijmy od ostatniego punktu:

BIBLIA I MATEMATYKA

Iwan Panin (1855-1942), rosyjski emigrant w Stanach Zjednoczonych, został nawrócony na chrześcijaństwo, gdy odkrył w Biblii wiele zadziwiających wzorów matematycznych.

Jego odkrycia pokazują na przykład, że cyfra 7 i jej wielokrotność nie tylko odgrywają znaczącą rolę w biologii (na przykład okres płodowy ssaków, okres wylęgu ptaków a także okres rozwoju owadów są dzielne przez okres 7 dni), w chemii (ilość grup w układzie okresowym pierwiastków), w muzyce (siedem stopni oktawy) lecz także są obecne w Biblii.

Oryginalne języki biblijne, hebrajski i aramejski w Starym Testamencie oraz grecki w Nowym Testamencie, są jedynymi językami, w których każda litera ma wartość liczbową. Dlatego dodając każdą literę można określić wartość wyrazu, zdania, itd.

Pierwszy werset w Biblii, 1 MOJŻESZOWA 1:1, zawiera więcej niż 30 różnych matematycznych powiązań zawierających cyfrę 7. Całkowita wartość słów i liter zawsze dzielona jest przez 7. Można również znaleźć powiązania oparte na innych cyfrach: na przykład wartości numeryczne imion danych Jezusowi Chrystusowi (Jezus, Chrystus, Zbawiciel, Mesjasz, Pan, Syn Człowieczy i Prawda) są podzielne przez 8. Ostatnio więcej takich cech zostało odkrytych, jedna z nich wykazuje, że fragmenty nawiązujące do tego samego tematu mają te same wartości numeryczne. Takie dowody potwierdzają doskonałą inspirację całej Biblii w jej oryginalnych językach. W poniższych książkach możesz znaleźć więcej informacji na ten temat.

'Number in Scripture' E.W. Bullinger (ISBN: 0825422388)
'Theomatics II' Del Washburn (ISBN: 0812840232)

BIBLIA A NAUKA

Czy wierzysz tak jak większość ludzi w „teorię ewolucji”, przypadkowy rozwój wszystkich żywych form z martwej materii, dojście do postaci współczesnego człowieka przez okres milionów lat, począwszy od pojedynczej komórki? Prawdopodobieństwo takiego biegu rzeczy jest prawie żadne. II Prawo Termodynamiki, które mówi, że przedmiot lub materia pozostawiona sama sobie będzie dążyć do chaotycznego stanu degeneracji, stwarza ewolucjonistom wielkie problemy. Na przykład Sir Arthur Keith (1866-1955), angielski ewolucjonista powiedział: „Ewolucja nie została do tej pory poparta dowodami i nie może być nimi poparta. Wierzymy w nią jednak, gdyż jedyną alternatywą byłoby stworzenie świata przez Boga, a to jest niewyobrażalne."

Coraz więcej naukowców na całym świecie odrzuca teorię ewolucji, jako „naukowo nie do przyjęcia”.

Według teorii ewolucji dinozaury wymarły ok. 60 milionów lat przed pojawieniem się człowieka. Jednakże odnalezione zostały, w tej samej warstwie wapiennej w kilku rejonach Północnej Ameryki, zachowane ślady ludzkich stóp obok śladów dinozaurów. W 1977 roku japońscy rybacy złapali „coś”, co przez naukowców zostało określone jako „plesiosaur”, który wydawał się być martwy od krótkiego okresu czasu, gdyż jego ciało nie zaczęło się jeszcze rozkładać.

Osobliwym faktem jest to, że nie znaleziono skamieniałości, które jednoznacznie udowodniłyby ewolucyjny rozwój życia, choć powinno ich być przecież mnóstwo. Nawet Darwin, jeden z „założycieli” tej teorii krytykował brak owych przejściowych dowodów (tzw. „brakujących ogniw").

Znaczne ilości osadu znajdują się w morzach w wyniku działania naturalnych pierwiastków. Tempo procesu erozji w przeciągu tysiąca lat szacuje się od 6 cm na terenie pustynnym do 1,9 m w Himalajach. Jednakże wybrzeża Afryki i Południowej Ameryki dokładnie do siebie pasują, tak jak gdyby niedawno się odłączyły. Jeżeli ziemia naprawdę miałaby 4,5 miliarda lat, wszystkie kontynenty zdążyłyby 300 razy pogrążyć się w morzu!

Szacowania naukowców nad wiekiem Ziemi w żadnym razie nie są tak dokładne, jak się powszechnie uważa. W 1978 roku naukowiec dr A.J. Monty White wydał książkę pt. „A co ze źródłami?" („What about Origins”), w której przedstawił listę 76 najczęściej spotykanych metod, używanych przez naukowców w instytutach badawczych do określania wieku ziemi. Porównując wyniki różnych metod, otrzymujemy odpowiedź: między 100 a 500 milionów lat.

Następujące książki zawierają więcej szczegółowych informacji i dowodów na prawdziwość Biblii w świetle nauki. Powinny dać ci wiele powodów do refleksji.

'Man's Origin, Man's Destiny' A.E.W. Smith (ISBN: 0871233568)
'The Remarkable Birth of Planet Earth' H. Morris (ISBN: 0871234858)

BIBLIA - HISTORIA I ARCHEOLOGIA

Słowo Boże potwierdzone jest nie tylko przez matematykę i naukę; jego duchowe natchnienie udowadniają również wydarzenia historyczne.

Na przykład, biblijne proroctwa o powstaniu i upadku wielkich imperiów Egiptu, Babilonu, Persji, Grecji i Rzymu. Przeminęły one dokładnie tak, jak było to przepowiedziane wieki temu. Biblia mówi nam nawet o działalności wielkich ludzi w historii, takich jak Nabuchodonozor II, Cyrus i Aleksander Wielki.

Jerozolima została wyzwolona przez Brytyjczyków pod dowództwem Generała Allenby'ego w 1917 roku, po ponad 2.500 latach od wzięcia w niewolę. To wypełniło jedno z ostatnich biblijnych proroctw.

Historia dowodzi, że do dnia dzisiejszego, wypełniło się około 95% wszystkich proroctw.

Ostatnie odkrycia archeologiczne potwierdzają każdą część Biblii: Arka Noego odkryta została na górze Ararat (rząd turecki zbudował tam nawet punkt widokowy); Sodoma i Gomora zostały znalezione dokładnie takimi, jakimi opisuje je Biblia, jako miasta popiołów w pobliżu Morza Martwego; odkryte zostało miejsce, w którym Mojżesz i dzieci Izraela przekroczyli Morze Czerwone, na dnie morza odkryto mnóstwo dowodów, takich jak koła rydwanów i końskie podkowy! Jeszcze bardziej zdumiewające jest odkrycie, dokonane przez generała Gordona w 1867 roku, prawdziwego miejsca ukrzyżowania Jezusa i grobu w ogrodzie, do którego został złożony.

W 1947 roku w jaskini Qumran, na wybrzeżu Morza Martwego znaleziono rękopisy Starego Testamentu, proroka Izajasza. Porównanie zwojów liczących ponad 2.000 lat z obecnymi tłumaczeniami Księgi Izajasza pokazuje zadziwiającą zgodność i tym samym udowadnia dosłowną kontynuację oryginalnego tekstu Pisma Świętego.

Oto kilka książek potwierdzających zgodność Biblii z odkryciami archeologicznymi i historycznymi, do własnej oceny:

'The New Testament Documents: Are They Reliable?' F.F. Bruce (ISBN: 087784691X)
'Evidence that Demands a Verdict' Josh McDowell (ISBN: 0785243038)
‘Ark of the Covenant’ Jonathan Gray (ISBN: 0646300733)

DZIEŁO BOGA DZISIAJ

Istnieje wiele więcej dowodów doskonałości Biblii, niż te ukazane powyżej. Biblia przedstawia związek Boga z ludzkością, mówiąc zarówno o przeszłości jak i o przyszłości. Lecz najważniejsza w Piśmie Świętym jest działalność jednej Osoby: Jezusa Chrystusa.

Ten, którego życie było doskonałe, został ukrzyżowany za grzechy winnego i niegodziwego rodzaju ludzkiego. Chrystus przelał Swoją Krew za twoją osobistą winę i za twoje lekceważenie Boskiego Prawa.

Jego męczeńska ofiara na Kalwarii oznacza również cielesne uzdrowienie choroby:

„On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was.“ 1 PIOTRA 2:24

Wielu ludzi, którzy zostali uzdrowieni potwierdza, że wiara w Jezusa Chrystusa przynosi uzdrowienie również dziś, tak samo jak to działo się w czasach Jezusa:

„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.“ HEBRAJCZYKÓW 13:8

Bóg zastrzega, że śmierć na ziemi nie oznacza końca życia:

„A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć a potem sąd.“ HEBRAJCZYKÓW 9:27

Tak samo jak wszyscy ludzie umierają, będą również musieli zdać sprawę z całego swego życia na Bożym Sądzie. Ponieważ Bóg jest święty i sprawiedliwy, ukarze tych, którzy umarli w swych grzechach skazując ich na wieczne potępienie.

Twoją jedyną szansą na ominięcie wiecznego potępienia jest uzyskanie odpuszczenia grzechów przez Jezusa Chrystusa.

Biblia przedstawia jedyną drogę zbawienia – jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Gdy ludzie usłyszeli i uwierzyli (zaufali) około 2.000 lat temu, że Chrystus jest jedyną drogą zbawienia, zapytali: „Co mamy zrobić, aby być zbawieni?“

Oto, jaką otrzymali odpowiedź:

„Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.“ DZIEJE APOSTOLSKIE 2:38

Te trzy kroki: Pokuta, Chrzest i Otrzymanie Ducha Świętego są biblijnymi warunkami ustanowionymi przez Boga, by każdy mógł uzyskać życie wieczne. Pokuta oznacza wewnętrzny powrót do Boga, odwrócenie się od twego starego życia; chrzest natomiast, przez całkowite zanurzenie pod wodą, symbolizuje pogrzeb twego starego grzesznego życia.

Kiedy osoba otrzymuje dar Ducha Świętego, otrzymuje Chrystusa i wieczne zbawienie, potwierdzone znakiem mówienia innymi językami. Zobacz też DZIEJE APOSTOLSKIE 2:4.

Te kroki posłuszeństwa względem Bożego Słowa pieczętują twe nowe narodzenie, tak jak jest to opisane w Biblii. Nigdy nie zapominaj, że pewnego dnia staniesz przed tronem Boga, by zdać sprawę ze swego życia. Każdy moment twego życia będzie ci przypomniany i policzony. Bóg chce cię wyzwolić, dlatego nawołuje cię do pokuty i posłuszeństwa Jego Słowu.

Jezus sam mówi: „Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy będzie potępiony.“ MARKA 16:16

Biblijny chrzest nie ma nic wspólnego z polewaniem głów małych dzieci, co jest praktykowane w niektórych kościołach. W całym Nowym Testamencie czytamy, że uczniowie byli chrzczeni w wodzie tylko po podjęciu osobistej decyzji pójścia za Chrystusem.

Otrzymanie Ducha Świętego jest pierwszym rzeczywistym cudem w twoim nowym życiu z Bogiem. Musisz otrzymać Ducha Świętego z Bożą mocą, tak jak pierwsi uczniowie w dniu Zielonych Świąt:

„I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.“ DZIEJE APOSTOLSKIE 2:4

Mówienie innymi językami jest widocznym znakiem otrzymania Ducha Świętego. Jest to język, którego nie możesz się nauczyć, daje go Bóg, gdy tylko otrzymasz Ducha Świętego.

W dniu dzisiejszym ok. 500 milionów ludzi doświadczyło tego przeżycia z Duchem Świętym.

Po tym, jak osoba zostanie ochrzczona i otrzyma Ducha Świętego, dokładnie tak, jak mówi Biblia, jest zbawiona. Duch Święty poprowadzi cię poprzez nowe życie, dając ci siłę, abyś mógł iść za Chrystusem.

Jezus sam mówi: „Jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.“ JANA 3:5

Czytając dzisiaj ten traktat, dowiedziałeś się, że Bóg przygotował dla ciebie drogę, przez Jezusa Chrystusa. W dniu Sądu Ostatecznego nie będziesz mógł powiedzieć, że nigdy nie słyszałeś o słowie Bożym i Jego drodze zbawienia.

Naśladuj Chrystusa a będziesz zbawiony. Nagrodą jest wieczność, ceną – twoje stare życie. Masz mało do stracenia i wiele do zyskania – a Bóg czeka na twe wezwanie.

Jezus Chrystus mówi: „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.“ MATEUSZA 24:35

(Wrzesień 2002)