Owoce i Dary Ducha Świętego

Konieczną rzeczą jest, abyśmy jasno zrozumieli różnicę pomiędzy tymi dwoma określeniami. 'Owoc' jest naturalnym następstwem wewnętrznych funkcji życiowych w procesie wzrastania. 'Owoc' potrzebuje czasu, by móc się rozwijać osiągając swą doskonałość z pomocą wielu zewnętrznych czynników, takich jak woda, światło, słońce itd.

Natomiast, 'dary' możemy otrzymywać dzięki szczodrości darczyńcy. Są one zazwyczaj w stanie gotowym do użytku chociaż korzystanie z nich może doskonalić się z biegiem czasu, tak dzieje się, gdy na przykład ktoś otrzymuje w prezencie aparat fotograficzny. Wyciągając wnioski z naszych dotychczasowych rozważań stwierdzamy, że 'owoc' powstaje stopniowo w naszym wnętrzu, podczas gdy 'dary' otrzymujemy z zewnętrznego źródła. Jest to bardzo ogólna definicja, niemniej jednak niezmiernie pomocna w określeniu różnicy pomiędzy tymi dwoma wyrażeniami.

Owoc Ducha jest wyrazem oraz rezultatem bogobojnego życia, które otrzymuje wierzący, podczas swojego nowego narodzenia. W niektórych przypadkach owoc może pojawić się natychmiast, lecz generalnie jest on rezultatem stopniowego 'wzrastania w łasce'. Pomocą w jego rozwoju są zewnętrzne czynniki łaski, takie jak Chrześcijańska społeczność, służba duchowa, zewnętrzne okoliczności, a zwłaszcza pojednanie duszy człowieka z Bogiem. 'Owoc' ten ma szanse rozwijać się w ciągu całego życia Chrześcijanina i powodować tym samym ciągłe wzrastanie w świętości.

Natomiast dary Ducha możemy otrzymać nagle w każdym momencie naszej drogi w Chrystusie. Nowy Testament bardzo wyraźnie mówi o darze, który otrzymali wierzący podczas wylania Ducha Świętego. Innych udzielał im Bóg podczas różnych punktów zwrotnych w ich chrześcijańskim życiu (np. 1 TYMOTEUSZA 4:14 - najprawdopodobniej dlatego, iż Tymoteusz został wybrany by pełnić szczególną służbę duchową - DZIEJE APOSTOLSKIE 16:1-3). Bóg może nam udzielić jeszcze innych darów, w każdym czasie, jeżeli tego pragniemy i prosimy Go o to w każdym czasie (1 KORYNTIAN 12:31 oraz 1 KORYNTIAN 14:13).

Obietnica wylania darów Ducha Świętego nie jest związana z dojrzałością wierzącego w procesie 'wzrastania w łasce', zakładając oczywiście, że Pan uważa daną osobę za godną obdarowania. One nie pochodzą więc z naszego wnętrza lecz rozporządza nimi wspaniały Dawca udzielając ich wierzącym.

Miłość nie jest 'darem' duchowym.

Pierwszym i najważniejszym 'owocem' Ducha jest miłość. Ta Boża miłość odzwierciedla się w życiu w pełni oddanemu Duchowi Chrystusowemu, jest ona tak wspaniała, że Paweł opisuje idealnego Chrześcijanina poświęcając mu cały rozdział (1 KORYNTIAN 13).

Powinniśmy jasno podkreślić, że miłość jest raczej 'owocem' niż 'darem'. W 1 Koryntian 14:1 jest ona oddzielona od darów duchowych. Dosyć niebiblijne jest twierdzenie: "Szukam miłości, najwspanialszego ze wszystkich darów." Wielu ludzi mówi w ten sposób, lecz w 1 KORYNTIAN 12:8-11 miłość nie została wymieniona wśród dziewięciu darów Ducha. Zamiast oczekiwać, że charakter taki jak ten opisany w 1 KORYNTIAN 13 pojawi się nagle w naszym sercu jako doskonały dar Boży, powinniśmy raczej zrozumieć, iż jest on rezultatem Bożego władania w naszym wnętrzu. Charakter taki będzie mógł się doskonalić jedynie dzięki życiu w osobistej społeczności z Panem.

Ważną rzeczą jest by zauważyć dwa znaczące fakty odnoszące się do relacji między 'darami', a 'owocami':

a) W 1 KORYNTIAN 12:8-11 wymienionych jest dziewięć darów, a w GALACJAN 5:22 dziewięć rodzajów owoców.

b) Obszerny rozdział mówiący o miłości (1 KORYNTIAN 13) umieszczony został między dwoma ważnymi rozdziałami opisującymi dary duchowe tworząc główną część zawartego w nich tematu.

Pierwszy z wymienionych wyżej punktów uczy nas, że zarówno dary jak i owoce powinny utrzymywać się nawzajem w równowadze. Z drugiej jednak strony dowiadujemy się, iż są one ściśle ze sobą związane. Apostoł pisząc: "Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski; a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą" (1 KORYNTIAN 12:31), nie mówi przez to, abyśmy nie przywiązywali wagi do darów duchowych. On zachęca nas do utrzymywania równowagi oraz podejmuje się korekty tych duchowych wartości. Najwspanialszą rzeczą ze wszystkich jest upodabnianie się do Chrystusa; i poważnym błędem jest, jeżeli myślimy, że 'dary' mogłyby zająć miejsce 'owoców'.

Dary Duchowe pozbawione Miłości są Bezwartościowe

Paweł bardzo wyraźnie wyjaśnia to w pierwszych wersetach 1 KORYNTIAN 13. Opisuje tu dary duchowe w ich najwyższej formie - a następnie niszczy cały ich obraz jednym uderzeniem! Pod jego rózgą chłosty znajdują się takie dary jak mówienie językami, dar proroctwa, dar wiedzy czy też dar wiary. Wszystko to dotyczy tych ludzi, którzy korzystają lub chcą korzystać z duchowych darów, lecz nie mają miłości. Jest to bardzo poruszający fragment. Bez wątpienia niezmiernie ważny dla tych którzy utożsamiają się z przeżyciem towarzyszącym dniu Zielonych Świąt.

Donald Gee

Źródło: "Concerning Spiritual Gifts", GospelPublishing Hause, Springfield, Missouri, USA
Przetłumaczone z niemieckiego "Geistesfrucht und Geistesgaben"