Co Biblia Mówi o Duchu Świętym

Musisz Otrzymać Bożego Ducha Świętego ze Znakiem Mówienia Innymi Językami - Jeżeli Chcesz Otrzymać  Życie Wieczne.

MATEUSZA 3:11 Zapowiedź wylania Ducha Świętego: "Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja... On (Jezus) będzie was chrzcić Duchem Świętym i ogniem".
JANA 3:5 "Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego".
RZYMIAN 8:9 "... Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego".
Słowo Boże pokazuje w tej epoce, że każdy pragnący życia wiecznego musi otrzymać Ducha Jego.
ŁUKASZA 24:49 Uczniom powiedziano, aby czekali w Jeruzalem, aż Duch Święty zostanie na nich wylany.
DZIEJE APOSTOLSKIE 1:8 Duch Święty wnosi Bożą moc w życie człowieka.
ŁUKASZA 11:9-13 "Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą... o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą".
DZIEJE APOSTOLSKIE 2:4 "I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch dawał wzmawiać".
(BOŻE SŁOWO POKAZUJE, że to jest rzeczywiste doświadczenie otrzymania Ducha Świętego.)
DZIEJE APOSTOLSKIE 10:44-46 Duch Święty jest dany wszystkim, posłusznym Bożemu Słowu. Korneliuszowi (który był Włochem) dany był natychmiast: "...i na pogan został wylany dar Ducha Świętego; słyszeli ich bowiem jak mówili językami i wielbili Boga".

DZIEJE APOSTOLSKIE 19:6

"A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali". Przeczytaj wersety 1-7. Bóg żąda posłuszeństwa, wobec wzoru jaki ustanowił w Swym Słowie: nakazuje On wszystkim ludziom naśladować go, by wejść do Jego Królestwa. BOŻE ZBAWIENIE JEST DOŚWIADCZENIEM, a nie tylko formą ludzkich słów i dróg. MUSISZ BYĆ POSŁUSZNY BOGU!
1 KORYNTIAN 14:2 W liście do kościoła w Koryncie, Apostoł Paweł objaśnia ludziom kilka ważnych rzeczy dotyczących modlitwy w językach. W wersecie tym widzimy, że osoba, która modli się w językach, mówi bezpośrednio do Boga. Werset 4: wierzący sam 'buduje' swoją wiarę gdy się modli. Werset 22: Języki są także ZNAKIEM dla niewierzących (zobacz HEBRAJCZYKÓW 2:4). Werset 39: Paweł zamyka rozdział w Koryntian OSTRZEŻENIEM: "a językami mówić nie zabraniajcie". Zobacz także MARKA 16:16-18 wręcz przeciwnie: WIERZĄCY BĘDĄ MÓWIĆ JĘZYKAMI.
JANA 14:16-18,22-26; JANA 15:26; JANA 16:7-14:
Wersety te pokazują, że tylko Duch Święty może objawić nam Boże Słowo.
JANA 7:38-39 "Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. (A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego wierzyli...)"
DZIEJE APOSTOLSKIE 2:37-39 Przykazanie i obietnica dla wszystkich tych którzy chcą naśladować Chrystusa: "A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: Upamiętajcie się" (zmieńcie swój umysł i patrzcie na Boga) "i niechaj się każdy z was da ochrzcić "(zanurzyć pod wodą) "w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła."

(Skąd będziemy wiedzieli, że otrzymaliśmy Ducha Świętego? Przeczytaj jeszcze raz DZIEJE APOSTOLSKIE 2:4. Gdy Duch Święty napełnia osobę, sprawia, że zaczyna ona mówić językami).

TO JEST WZÓR ZBAWIENIA USTANOWIONY W BOŻYM SŁOWIE - NIE WOLNO GO ZMIENIAĆ