Co Biblia Mówi o Chrzcie Wodnym

Pokropienie - Czy Zanurzenie?

Wyzwanie, Aby Być Zbawionym w Boży Sposób, Który Jest Jedynym Sposobem!

MATEUSZA 3:16 W tym wersecie widzimy, że Jan Chrzciciel był prowadzony przez Ducha Bożego by ustanowić metodę chrztu: „A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody...”.
(W języku greckim chrzest oznacza: 'zanurzyć', a NIE POKROPIĆ!).
MATEUSZA 28:19-20 "Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co ja (Jezus) wam przykazałem..."
MARKA 16:16-18 "Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony.... A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją".
JANA 3:23 Jan chrzcił w Ainon. Dlaczego? "...bo tam było dużo wody..."
DZIEJE APOSTOLSKIE 2:38 Piotr powiedział: "Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić... a otrzymacie dar Ducha Świętego".
DZIEJE APOSTOLSKIE 8:12 "Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty".
DZIEJE APOSTOLSKIE 8:36 i DZIEJE APOSTOLSKIE 8:38 "...zeszli obaj do wody... i ochrzcił go". (Nie ma tu pokrapiania. Pokrapianie jest wymyśloną przez człowieka niebiblijną nauką).
DZIEJE APOSTOLSKIE 10:47-48 Korneliusz i jego przyjaciele otrzymali właśnie Ducha Świętego, co było potwierdzone mówieniem w innych językach:
Piotr "rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa".
DZIEJE APOSTOLSKIE 18:8 "A Kryspus, przełożony synagogi, uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem, także wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest".
DZIEJE APOSTOLSKIE 22:16 "A czemu teraz zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia jego".
RZYMIAN 6:4-5 "Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania". (Tak jak Duch Święty podniósł Jezusa z grobu).
KOLOSAN 2:12 "Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie..."
1 PIOTRA 3:21 "Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia..."
ŁUKASZA 6:46 "Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię?"

BÓG ŻĄDA, ABY WZÓR JEGO SŁOWA BYŁ DOKŁADNIE NAŚLADOWANY

  BÓG PRZEKAZAŁ TEN WZÓR W DNIU PIĘĆDZIESIĄTNICY PRZEZ PIOTRA:
DZIEJE APOSTOLSKIE 2:37-40 "A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego".