Chrystus w Tobie

Chrystus w Tobie

Do nowego chrześcijanina:

Zostałeś ochrzczony (przez całkowite zanurzenie w wodzie) w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (MATEUSZA 28:19).

Otrzymałeś Ducha Świętego ze znakiem mówienia w językach (DZIEJE APOSTOLSKIE 2:4).

Zostałeś na nowo narodzony z wody i z Ducha (JANA 3:5). To oznacza, że WŁAŚNIE TERAZ, żyjesz całkowicie nowym życiem w Chrystusie:

2 KORYNTIAN 5:17 „Tak więc, jeśli ktoś jest W CHRYSTUSIE, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko STAŁO SIĘ nowe.”

W chwili, gdy zostałeś ochrzczony i otrzymałeś Ducha Świętego zacząłeś nowe życie: 'poprzedni człowiek' teraz umarł i został pogrzebany!

RZYMIAN 6:3-4 „Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.”

Pismo pokazuje, że STARE ŻYCIE PRZEMINĘŁO; rozpoczęliśmy nowe życie i Bóg oczekuje od nas, że będziemy je prowadzić zgodnie z Biblią!

RZYMIAN 6:5-6 „Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania, wiedząc to, że NASZ STARY CZŁOWIEK ZOSTAŁ WESPÓŁ Z NIM UKRZYŻOWANY, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi.”

Jeśli umarliśmy w momencie chrztu pod wodą, skąd pochodzi siła do nowego życia?

GALACJAN 2:20 „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale ŻYJE WE MNIE CHRYSTUS: a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.”

Jasno widzimy, że 'poprzedni człowiek', to znaczy stary sposób życia całkowicie przeminął, że teraz Chrystus Król całkowicie kontroluje twoje nowe życie. Jest to kluczowy fakt w całej Biblii.

KOLOSAN 1:27 „Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest CHRYSTUS W WAS, NADZIEJA CHWAŁY.”

Od teraz wszystko opiera się na tym, że Chrystus mieszka w TOBIE: tylko to jest Twoją nadzieją chwały, i to jakiej chwały! Syn Boga zmartwychwstał przez Bożą moc i teraz z tą samą siłą żyje w Twoim sercu.

EFEZJAN 2:4-6 „Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - (łaską zbawieni jesteście;) i wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich W Chrystusie Jezusie.”

Bóg mówi, że przez moc Chrystusową w  tobie, zasiadasz TERAZ z Chrystusem w niebie po prawicy Boga: rzeczywiście jesteś W CHRYSTUSIE. I tak, ty będąc w Chrystusie, a Chrystus w tobie, zostaliście całkowicie razem połączeni.

KOLOSAN 3:3-4 „Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; gdy się Chrystus, który jest ŻYCIEM NASZYM, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale.”

Słowo Boga mówi, że całkowicie umarliśmy i teraz żyjemy tylko przez Chrystusa, który jest w nas: ON JEST NASZYM ŻYCIEM. (Jezus mówi: 'JA JESTEM ŻYCIEM' JANA 14:6). Nie istniejemy poza Nim i Bóg patrzy na nas, jak gdyby patrzył na Chrystusa, który żyje w nas: Traktuje nas jak synów i córki.

RZYMIAN 8:14-17 „Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są DZIEĆMI BOŻYMI. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa...”

Innymi słowy: Po otrzymaniu Bożego Ducha Świętego i podczas gdy idziemy za Nim, żyjemy z Bogiem, jako Jego zaadoptowane dzieci i dzielimy z Nim wszystko, co do Niego należy. To znaczy: ZUPEŁNIE WSZYSTKO. Z drugiej strony, my oczywiście należymy do Niego.

1 KORYNTIAN 3:22-23 „Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, WSZYSTKO jest wasze, wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży.”

Co takiego zrobiliśmy, aby na to zasłużyć? Odpowiedź: NIC.

RZYMIAN 5:8 „Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, CHRYSTUS ZA NAS UMARŁ.”

EFEZJAN 2:8 „Albowiem łaską (niezasłużony dar) zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar.”

Czego Bóg oczekuje w zamian?

MATEUSZA 22:37-40 „A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy.”

Częściowe zaangażowanie nie wystarczy. Umarłeś dla światowych rzeczy I nawyków tamtejszego sposobu życia, aby zacząć nowe dynamiczne życie w JEZUSIE CHRYSTUSIE, jako syn lub córka żyjącego Boga. Dlatego, jedyną właściwą rzeczą jest to, że w tym nowym życiu ZUPEŁNIE WSZYSTKO zostawisz dla Niego.

RZYMIAN 12:1-2 „Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe”

Zdajemy sobie sprawę, że Bóg chce, abyśmy powierzyli Jemu nasze życie i zrozumieli, że TERAZ zupełnie zależy ono od Chrystusa, który jest w nas.

1 KORYNTIAN 3:16-17 „Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście.”

Wiemy, że nie może być nic cudowniejszego i przyjemniejszego niż Chrystus w nas. Jeśli widzimy miłość, którą Bóg nas obdarza, jak możemy odmówić kochania Go?

1 PIOTRA 1:8-9 „Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście, wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz.”

Nigdy nie pozwól nikomu zabrać Ci tej radości. To co teraz przeczytałeś, to nie fantazja, ani bajka; to jest PRAWDZIWE SŁOWO BOGA. Twoim największym wrogiem będzie Twój własny rozum, który mówić Ci będzie, że to niemożliwe, albo za proste lub coś w tym rodzaju. Jeśli będziesz miał takie myśli, IGNORUJ JE i polegaj na Słowie Boga. Wkrótce okaże się, że nasz rozum nie jest w stanie pojąć niektórych pism. Bóg zapisuje je w naszych sercach przez Swojego Ducha. Po pierwsze przeczytaj te materiały. Później módl się w językach, które dał Ci Bóg. Gdy Duch będzie przemawiał, przekona Cię o prawdzie napisanej przez Boga i będzie pokazywał Ci, coraz bardziej co oznacza być W JEZUSIE CHRYSTUSIE. Właśnie to - poznanie Chrystusa - jest teraz Twoim jedynym celem w życiu i warto poświęcić wszystko inne, aby dojść do tego w swoim sercu.

FILIPIAN 3:7-14 „Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, WSZYSTKO UZNAJĘ ZA SZKODĘ WOBEC DONIOSŁOŚCI, JAKĄ MA POZNANIE JEZUSA CHRYSTUSA, PANA MEGO... (10) Żeby POZNAĆ GO i doznać MOCY zmartwychwstania jego... (13) ale jedno czynię: ZAPOMINAJĄC o tym, co za mną, i ZDĄŻAJĄC do tego, co przede mną. ZMIERZAM do celu, do nagrody W GÓRZE, DO KTÓREJ ZOSTAŁEM POWOŁANY PRZEZ BOGA W CHRYSTUSIE JEZUSIE.”

JEZUS UMARŁ ZA CIEBIE - JEZUS CIĘ ZBAWI - JEZUS ŻYJE W TOBIE

SPRAWIEDLIWOŚĆ

Twoje stare życie skończyło się w chwili, gdy zostałeś ochrzczony w wodzie i otrzymałeś Ducha Świętego ze znakiem mówienia w językach. Teraz Chrystus przyszedł, by mieszkać W TOBIE i twoje życie zostało dynamicznie związane razem z Nim i w Nim.

Pisma: KOLOSAN 1:27, KOLOSAN 3:3-4, GALACJAN 2:20.

RZYMIAN 8:10 „Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie.”

Biblia mówi nam, że wszyscy ludzie są grzesznikami:

RZYMIAN 3:10 „Jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego.”

'Sprawiedliwy' oznacza całkowicie bez grzechu. To to samo słowo w Biblii co 'prawy'.

RZYMIAN 3:23 „Gdyż WSZYSCY zgrzeszyli i brak im chwały Bożej.”

W sprawiedliwym sądzie Bożym, ci, którzy zgrzeszyli są ukarani śmiercią: tylko sprawiedliwi mogą być zbawieni.

RZYMIAN 6:23 „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć...”

1 PIOTRA 4:18 „A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą?”

EZECHIELA 18:4 „Każdy, kto grzeszy, UMRZE.”

Czy ktokolwiek może być zbawiony? Słowo Boże mówi, że TAK i pokazuje nam JEDYNĄ drogę:

1 TYMOTEUSZA 1:15 „Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że CHRYSTUS JEZUS PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT, ABY ZBAWIĆ GRZESZNIKÓW.”

JANA 14:6 „Odpowiedział mu Jezus: JA JESTEM DROGA i prawda, i żywot, NIKT nie przychodzi do Ojca, TYLKO PRZEZE MNIE.”

Jak to się dzieje? Jak możemy przestać być grzesznikami?

Odpowiedź jest w  RZYMIAN 8:10 cytowanym powyżej. „Ciało jest martwe z powodu grzechu.” Kiedy stary człowiek umarł otrzymaliśmy zapłatę za nasz grzech, którym jest śmierć. Zostaliśmy ochrzczeni w wodzie: „na odpuszczenie (oddalenie) grzechów” (DZIEJE APOSTOLSKIE 2:38). Kiedy Jezus Chrystus przyszedł by mieszkać w naszych sercach, uczynił nas NOWYM STWORZENIEM, które NIE MA ZWIĄZKU ze starym, grzesznym człowiekiem: Jezus przyniósł nam SWĄ WŁASNĄ SPRAWIEDLIWOŚĆ i w tej sprawiedliwości rozpoczynamy nowe życie: „Duch JEST ŻYCIEM z powodu SPRAWIEDLIWOŚCI”.

1 KORYNTIAN 6:11 „A takimi (wielkimi grzesznikami) niektórzy z was byli; aleście (WSZYSCY) OBMYCI, UŚWIĘCENI (wybrani dla Boga), i USPRAWIEDLIWIENI (uczynieni sprawiedliwymi) w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.”

To jest pierwszy wielki rezultat 'Chrystusa w tobie': JESTEŚ SPRAWIEDLIWY. TAK MÓWI BÓG. NIE jesteś grzesznikiem: kiedyś byłeś, lecz JUŻ WIĘCEJ NIM NIE JESTEŚ. ZOSTAŁEŚ USPRAWIEDLIWIONY. W konfrontacji z tym zadziwiającym FAKTEM umysł buntuje się i mówi 'niemożliwe'. Ale Bóg MÓWI to możliwe i, to się ZDARZYŁO. Kto decyduje czy jesteśmy grzesznikami czy też nie? Bóg o tym decyduje, a nie my. ON MÓWI, ŻE NIE JESTEŚMY JUŻ GRZESZNIKAMI, TAK WIĘC NIMI NIE JESTEŚMY. On wyraża to w dosadny sposób.

1 JANA 3:9 „KTO Z BOGA SIĘ NARODZIŁ, GRZECHU NIE POPEŁNIA, gdyż posiew Boży jest w nim, i NIE MOŻE GRZESZYĆ, gdyż z Boga się narodził.”

Każdy kto został pogrzebany z Chrystusem przez chrzest i zmartwychwstał z nim przez Ducha, jest w takim położeniu: CHRYSTUS MIESZKA W NIM, niezniszczalne ziarno Boga, i to jest wszystko co widzi Bóg. Chrystus nie grzeszy, dlatego my nie grzeszymy: CHRYSTUS W TOBIE JEST TWOJĄ SPRAWIEDLIWOŚCIĄ.

1 KORYNTIAN 1:30 Ale wy dzięki niemu (Bogu) JESTEŚCIE W CHRYSTUSIE JEZUSIE, który (Chrystus) stał się dla nas MĄDROŚCIĄ od Boga i SPRAWIEDLIWOŚCIĄ, i POŚWIĘCENIEM, i ODKUPIENIEM.”

To znaczy, że Bóg uczynił Chrystusa tym wszystkim dla nas: nie tylko sprawiedliwość przez Chrystusa, ale CHRYSTUS JAKO NASZA SPRAWIEDLIWOŚĆ. Jeremiasz przewidział to w JEREMIASZA 23:6.

Musimy szczególnie zwrócić uwagę, jak cudownie możemy zostać przemienieni: z grzesznika i wroga Boga - w jednego z Jego synów lub córek. Bóg wyjaśnia, że popełniony grzech może być odpuszczony tylko poprzez wymierzoną krwawą ofiarę: HEBRAJCZYKÓW 9:22. To jest dokładnie to, co Jezus uczynił za WSZYSTKIE nasze grzechy gdy został ukrzyżowany na Kalwarii.

EFEZJAN 2:13 „Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się W CHRYSTUSIE JEZUSIE bliscy (bliscy Bogu) przez KREW CHRYSTUSOWĄ.”

Jezus, Syn Boży, przyszedł na ziemię i umarł po to, by Jego przelana Krew mogła zabrać TWOJE grzechy, po to, by uczynić CIĘ sprawiedliwym. Oczyszczenie to trwa tak długo jak Chrystus mieszka w tobie ( tzn. tak długo, jak długo jesteś wypełniony Jego Duchem).

1 JANA 1:7 „Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i KREW JEZUSA CHRYSTUSA, SYNA JEGO, OCZYSZCZA NAS OD WSZELKIEGO GRZECHU.”

To oczyszczanie jest tak CAŁKOWITE i tak KOMPLETNE, że jesteśmy tak sprawiedliwi jak Chrystus - TAK SPRAWIEDLIWI JAK BÓG!! To nie jest bluźnierstwo przeciw Bogu, lecz wspaniały FAKT, dynamicznie objawiony w Słowie Bożym: mamy SPRAWIEDLIWOŚĆ BOGA!

RZYMIAN 3:21-26 „Ale teraz niezależnie od zakonu OBJAWIONA została SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA, o której świadczą zakon i prorocy. i to SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla WSZYSTKICH WIERZĄCYCH. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są USPRAWIEDLIWIENI (uczynieni sprawiedliwymi) darmo, z łaski jego, przez odkupienie W CHRYSTUSIE JEZUSIE, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną (załagodzenie) przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania SPRAWIEDLIWOŚCI SWOJEJ przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam BYŁ SPRAWIEDLIWYM i USPRAWIEDLIWIAJĄCYM tego, który wierzy w Jezusa.”

Ten fragment pokazuje nam wiele wspaniałych faktów o TWOJEJ sprawiedliwości - sprawiedliwości, którą BÓG dał TOBIE.

Po pierwsze, w wersecie 25 Bóg mówi o "grzechach, które są PRZESZŁOŚCIĄ”. To znaczy, że wszystkie popełnione grzechy, I te które uczynimy w przyszłości, JEŻELI nie bylibyśmy zbawieni, byłyby uznane jako grzech; lecz teraz są WSZYSTKIE oczyszczone i zapomniane.

IZAJASZA 53:6 „Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a PAN GO DOTKNĄŁ KARĄ ZA WINĘ NAS WSZYSTKICH.”

Jeżeli popełnimy błąd lub uczynimy coś, czego nie powinniśmy czynić NIE jest to grzech nowego stworzenia: Chrystus mieszka w nas i Bóg NIE MOŻE nas potępić, nie potępiając jednocześnie Swojego Syna.

RZYMIAN 7:17 „Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie.”

Bóg ogłosił nas SPRAWIEDLIWYMI i nie może zaprzeczyć Swemu Słowu, ponieważ JESTEŚMY W CHRYSTUSIE.

RZYMIAN 8:1 „Przeto teraz NIE MA ŻADNEGO POTĘPIENIA dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.”

Z Chrystusem jesteśmy wszyscy NOWYM, WOLNYM OD GRZECHU STWORZENIEM (2 KORYNTIAN 5:17). WSZYSTKIE stare sprawy, włączając te które zawierają grzech, MINĘŁY

RZYMIAN 8:31-34 „Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami (On powiedział, że jest), któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za NAS wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych?Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież WSTAWIA się ZA NAMI.”

Chrystus stoi zawsze po prawicy Boga, by wstawić się za nami lub za nas prosić. Jego Krew WCIĄŻ NAS OCZYSZCZA.

Wracając do fragmentu w RZYMIAN 3 wymienionego wcześniej, zauważamy w wersetach 23 i 24, że ŻADEN z nas nie zasłużył na tę sprawiedliwość; jest to raczej wolny dar. Biblijne słowo oznaczające niezasłużony dar to ŁASKA: NIE MA INNEJ DROGI, aby być sprawiedliwym.

RZYMIAN 5:17 „Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru USPRAWIEDLIWIENIA, królować będą w życiu przez jednego, JEZUSA CHRYSTUSA.”

Nie istnieje nic, co byłoby chrześcijaninowi zabronione, gdyż jego grzechy są usunięte, ale jest wiele rzeczy, których NIE CZYNI, ponieważ kocha Boga: z Chrystusem w nas, żyjemy tak jak żył Chrystus.

1 KORYNTIAN 6:12 „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne...”

RZYMIAN 6:1-2 „Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy! Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy?”

1 JANA 2:6 „Kto mówi, że w nim mieszka (pozostaje), powinien sam tak postępować, jak On postępował.”

Nie nadużywamy łaski Bożej, nie wykorzystujemy jej, lecz ODDAJEMY SIĘ całkowicie we wdzięczności.

RZYMIAN 6:13-14 „I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale ODDAWAJCIE SIEBIE BOGU jako OŻYWIONYCH Z MARTWYCH, członki swoje Bogu na ORĘŻ SPRAWIEDLIWOŚCI. Albowiem grzech nad WAMI panować NIE BĘDZIE, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską.”

Bóg mówi, że to ta łaska uczy nas, jak powinniśmy żyć:

TYTUSA 2:11-14 „Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy WYRZEKLI się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie WSTRZEMIĘŹLIWIE, SPRAWIEDLIWIE i POBOŻNIE żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od WSZELKIEJ nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, GORLIWY W DOBRYCH UCZYNKACH.”

Powróćmy do RZYMIAN 3:26. Zważywszy, że ta sprawiedliwość jest WYŁĄCZNIE BOŻĄ SPRAWIEDLIWOŚCIĄ, że CHRYSTUS - NIE MY SAMI jest tym, który nas usprawiedliwia. Jesteśmy martwi i żyjemy przez Chrystusa: to co czynimy, nie czynimy rzeczywiście my, WAŻNY JEST WYŁĄCZNIE CHRYSTUS W NAS. Nie jest też możliwe, abyśmy dobre uczynki, o których jest mowa w (TYTUSA 2:14) mogli SOBIE przypisywać. Nie możemy naszego stosunku do Boga 'poprawić', ponieważ NASZA sprawiedliwość nigdy nie może być przyjęta: tylko Chrystusowa sprawiedliwość może zostać zaakceptowana, to co MY sami czynimy nie dotyczy Jego.

IZAJASZA 64:6 „I WSZYSCY staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie NASZE cnoty są jak szata splugawiona.”

Bóg przyjmuje silne, niezmienne stanowisko gdy mówi do nas. Jeśli próbujemy poprzez dobre uczynki uczynić siebie 'lepszymi', oznacza to, że próbujemy siebie usprawiedliwiać, lub chcieć SIEBIE SAMYCH uczynić sprawiedliwymi, wtedy Chrystus nie może dla nas nic więcej uczynić, jak tylko ukazać nam nasze błędy.

GALACJAN 5:4 „ODŁĄCZYLIŚCIE SIĘ od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia; wypadliście z łaski.”

Mówiąc prostymi słowami, jeśli prosimy Boga, by dawał nam 'plusy' za dobre uczynki, wtedy musimy od niego oczekiwać, że potępi nas za złe uczynki, Chrystus jest tu pominięty. Inne rozwiązanie, to ODRZUCIĆ zamiar, aby podobać się Bogu poprzez dobre uczynki - i przyjąć sprawiedliwość, którą daje nam Chrystus jako FAKT DOKONANY. Z Chrystusem w nas, jesteśmy ZAWSZE GORLIWI by czynić dobre uczynki, ale nie jest to NASZĄ zasługą, lecz jedynie CHRYSTUSA, DZIAŁAJĄCEGO POPRZEZ NAS. Bóg uznał nas już za SPRAWIEDLIWYCH i nie musi się więcej troszczyć o to, by sądzić nasze uczynki: te rzeczy, które czyni w NAS Chrystus zostały już określone przez Ojca.

EFEZJAN 2:8-10 „Albowiem ŁASKĄ zbawieni jesteście przez wiarę, i to NIE Z WAS: Boży to DAR; NIE Z UCZYNKÓW, aby kto się nie chlubił, JEGO bowiem DZIEŁEM jesteśmy, stworzeni w CHRYSTUSIE JEZUSIE do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.”

Ani przez uczynki, ani przez cokolwiek innego nie możemy tego ulepszyć. Nie możemy uczynić samych siebie godnymi tej łaski, nie dlatego, że nigdy nie możemy być jej godni, lecz ponieważ BÓG JUŻ UCZYNIŁ NAS GODNYMI!!

KOLOSAN 1:12 „Dziękując Ojcu, który WAS ZDOLNYMI UCZYNIŁ (stosownie) do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości.”

Tak więc Chrześcijanin nigdy nie jest zawstydzony, ani nie potępia siebie samego: zbliżamy się do Boga nie z uczuciem bycia niegodnym lub z nieśmiałością, ponieważ CHRYSTUS JEST W NAS i MY JESTEŚMY W NIM. Tylko grzesznicy drżą przed Bogiem: my kiedyś byliśmy grzesznikami, ale przez łaskę Bożą i poprzez Jego miłość względem nas, już więcej wcale nie grzeszymy. W ten sposób Bóg pokazuje Swoją miłość do nas:

RZYMIAN 5:8-9 "Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, CHRYSTUS ZA NAS UMARŁ. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu.”

W zamian za to nie możemy nic więcej uczynić jak tylko z całym sercem, duszą i umysłem kochać Go (MATEUSZA 22:37). „Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował” (1 JANA 4:19). Krew, którą Jezus przelał za ciebie, była ceną, którą zapłacił, by ciebie odkupić tzn. by wykupić ciebie z twoich grzechów: z tego wynika, że NALEŻYMY DO NIEGO.

1 KORYNTIAN 6:19-20 „Albo czy nie wiecie, że CIAŁO WASZE JEST ŚWIĄTYNIĄ DUCHA ŚWIĘTEGO, który jest w was i którego macie od Boga, i że NIE NALEŻYCIE TEŻ DO SIEBIE SAMYCH? DROGOŚCIE BOWIEM KUPIENI. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.”

Wiemy, że nie jesteśmy już więcej grzesznikami, że staliśmy się Dziećmi Bożymi powołanymi, by Mu służyć i kochać Go z całego serca. Poprzez sprawiedliwość, którą dał NAM w Chrystusie, nie musimy się nigdy bać, lecz po prostu stanąć przed Nim jako ufające dzieci, które przychodzą do kochającego Ojca i WIEDZĄ, że On UCZYNIŁ nas godnymi tego wspaniałego przywileju.

IZAJASZA 32:17 „I pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone BEZPIECZEŃSTWO OWOCEM SPRAWIEDLIWOŚCI PO WSZYSTKIE CZASY.”

HEBRAJCZYKÓW 4:16 „Przystąpmy tedy z ufną ODWAGĄ do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.”


JEZUS UMARŁ ZA TWOJE GRZECHY - JEZUS JEST TWOJĄ SPRAWIEDLIWOŚCIĄ - JEZUS JEST TWOIM ŻYCIEM

GDY PRZECZYTASZ TO STUDIUM W CAŁOŚCI ZWRÓĆ SIĘ KU PISMOM W TWOJEJ BIBLII I PRZECZYTAJ JE DOKŁADNIE. POTEM POMÓDL SIĘ NAD NIMI I POPROŚ BOGA BY OBJAWIŁ CI W PEŁNI W TWOIM SERCU, TO CO POWIEDZIAŁ.

TO JEST JEGO SŁOWO - TYLKO ON MOŻE CI JE UKAZAĆ.

Jeżeli nie jesteś przyzwyczajony do sposobu wyszukiwania pism w twojej Biblii - przeczytaj również następną stronę.

JAK KORZYSTAĆ Z BIBLII

Biblia jest podzielona na dwa Testamenty, Stary Testament i Nowy Testament. Każdy z nich podzielony jest na księgi; trzydzieści dziewięć w Starym Testamencie i dwadzieścia siedem w Nowym Testamencie. Księgi są podzielone na rozdziały (z wyjątkiem pięciu bardzo krótkich ksiąg: ABDIASZA, FILEMONA, 2 JANA, 3 JANA i JUDY), rozdziały zaś podzielone są na wersety. Każdy werset jest w ten sposób opisany, że najpierw podana jest nazwa księgi, potem numer rozdziału danej księgi, z której znajduje się poszukiwany werset, a na końcu numer wersetu. Wyjątek stanowi pięć ksiąg, które mają tylko jeden rozdział, tu jedyną daną jest nazwa księgi i numer poszukiwanego wersetu. I tak IZAJASZA 27:3 - oznacza trzeci werset rozdziału dwudziestego siódmego księgi Izajasza; 1 PIOTRA 4:10 - odnosi się do dziesiątego wersetu, czwartego rozdziału 1 listu PIOTRA; JUDY 1:11 - odnosi się do 11 wiersza w księdze JUDY itd.

Aby podany wiersz odnaleźć, trzeba najpierw odszukać właściwą księgę. To jest najtrudniejsze. Gdy otworzysz pierwsze strony Biblii, znajdziesz tam wykaz wszystkich ksiąg w kolejności, w jakiej występują one w Piśmie Świętym; z podanym numerem strony. Jeśli Twoja Biblia nie ma takiego wykazu warto, abyś poświęcił trochę czasu i sam uczynił dla siebie taki wykaz. Upewnij się jednak, byś umieścił w twoim wykazie wszystkie sześćdziesiąt sześć ksiąg! Jeśli już znalazłeś właściwą księgę, to znalezienie właściwego rozdziału, a potem właściwego wiersza jest już proste; są one jasno oznaczone. Jeśli potrzebujesz pomocy zapytaj kogoś. Jako ćwiczenie poszukaj wersetów, które w tym studium biblijnym przeczytałeś i upewnij się, że znaleziony werset jest rzeczywiście tym, który został zacytowany.

Zauważ, że nazwy pewnych ksiąg zaczynają się numerem np: 1 SAMUEL (czyt: 'Pierwsza Księga Samuela'), 2 SAMUEL ('Druga Księga Samuela'), 1 KRÓLEWSKA ('Pierwsza Księga Królewska') itd. Bądź ostrożny przy różnicowaniu między JAN i 1 JAN, 2 JAN, 3 JAN. W większości Biblii Jan będzie oznaczony jako 'Św. Jan' u góry strony.

Cztery pierwsze księgi Nowego Testamentu (MATEUSZ, MAREK, ŁUKASZ i JAN) nazwane są jako Ewangelie.

Księgi od RZYMIAN do JUDY są nazwane Listami. Listy od RZYMIAN do FILEMONA są napisane przez Pawła i oznaczone od nazwy kościoła, lub osoby do której zostały pierwotnie napisane. Na przykład listy od JAKUBA do JUDY są nazwane imieniem osoby, która je napisała.

Aby zaoszczędzić miejsca, skracamy czasami nazwy ksiąg. Bądź ostrożny ze skrótami, aby można było rzeczywiście rozpoznać o jakiej księdze myślisz: 'T' - może oznaczać 'Tymoteusz' lub 'Tytus', dlatego zwykle piszemy: 'TYM' lub 'TYT'. Skrót 'FIL': powoduje często zagmatwanie, jeśli przy tym skrócie występuje rozdział i werset - chodzi o 'List do Filipian'; jeśli zaś przy skrócie znajduje się tylko jeden numer - chodzi prawdopodobnie o 'List do Filemona' - a podany numer jest numerem wersetu. 'FIL.3' może jednak oznaczać 'Filipian, rozdział trzeci' - jeśli czasami chcemy mówić o całym rozdziale. Prawdopodobnie bezpieczniej jest zawsze używać skrótu 'FILEM' na oznaczenie 'Filemona'. Niektóre skróty będą od tej chwili wykorzystywane w tym studium: jeżeli nie jesteś pewien, pytaj proszę.

Zawsze módl się do Boga o pisma, które przeczytałeś i proś Go, aby ci pokazał co one oznaczają. W Swym Słowie - tylko on pozwoli ci to zrozumieć.

2 TYMOTEUSZA 2:15 „Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy.”

MODLITWA

Wiemy, że Bóg nas kocha, ponieważ wysłał swego jedynego Syna, by za nas umarł, a więc przez Krew Jezusa możemy być usprawiedliwieni przed Bogiem. Z tego powodu my dajemy Mu w zamian naszą miłość: należymy do NIEGO i oddajemy Mu nasze życie.

1 JAN 3:16 „Po tym poznaliśmy miłość, że ON ZA NAS ODDAŁ ŻYCIE SWOJE, i MY winniśmy życie oddawać za braci.”

Wiemy też, że Bóg nas kocha, gdyż uczynił nas SWYMI DZIEĆMI przez CHRYSTUSA W NAS.

1 JAN 3:1 „Patrzcie, jaką miłość okazał NAM Ojciec, że ZOSTALIŚMY nazwani DZIEĆMI BOŻYMI i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał.”

GALACJAN 3:26 „Albowiem WSZYSCY jesteście SYNAMI BOŻYMI przez wiarę w Jezusa Chrystusa.”

Wiedząc, że Bóg nas kocha możemy ufać, że będzie się o nas troszczył, zapewniając nam to czego potrzebujemy. Bóg MUSI to czynić jako nasz Ojciec, gdyż Jego Syn Chrystus żyje w nas.

MATEUSZA 6:31-33 „Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? (Bo tego wszystkiego poganie szukają); albowiem Ojciec wasz niebieski WIE, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie NAJPIERW Królestwa Bożego i SPRAWIEDLIWOŚCI JEGO, a WSZYSTKO inne będzie wam dodane.”

FILIPIAN 4:19 „A Bóg mój zaspokoi WSZELKĄ WASZĄ POTRZEBĘ według bogactwa swego w chwale, w CHRYSTUSIE JEZUSIE.”

Zauważmy jeszcze raz, że to błogosławieństwo przychodzi PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSA - tego, który jest naszym ŻYCIEM (KOLOSAN 3:4). Jeżeli bylibyśmy leniwi czy niewdzięczni za takie wspaniałe obietnice, moglibyśmy siedzieć z tyłu i nie robiąc nic oczekiwać, że Bóg będzie się o wszystko troszczył: jednak On oczekuje, że mając Chrystusa w sobie będziemy chcieli Mu podziękować i oddać chwałę za wszystkie błogosławieństwa, którymi nas obdarza.

KOLOSAN 1:12 „DZIĘKUJĄC OJCU, który was zdolnymi uczynił (w Chrystusie) do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości.”

Bóg oczekuje, że będziemy się do Niego MODLIĆ o nasze potrzeby

FILIPIAN 4:6 „Nie troszczcie się o NIC, ale we WSZYSTKIM, w MODLITWIE I BŁAGANIACH
(z gorącym wstawiennictwem) Z DZIĘKCZYNIENIEM powierzcie prośby wasze Bogu.”

ŁUKASZA 18:1 „Powiedział im też podobieństwo o tym, że POWINNI ZAWSZE SIĘ MODLIĆ i nie ustawać (nie dawać za wygraną).”

Oczywiście nawet zanim zaczniemy się modlić wiemy, że Bóg obiecał spełnić nasze potrzeby, wobec tego nie modlimy się w zwątpieniu czy też niepewności: lecz raczej przychodzimy do Boga z chwałą i dziękczynieniem na naszych ustach i CAŁKOWITĄ PEWNOŚCIĄ w swym sercu.

PSALM 100:4 „Wejdźcie w bramy jego z DZIĘKCZYNIENIEM, w przedsionki jego z pieśnią CHWAŁY! Wysławiajcie go, błogosławcie imieniu jego.”

DUCH ŚWIĘTY

Biblijny wzór zbawienia jest jasny:

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:38 „UPAMIĘTAJCIE SIĘ i niechaj się każdy z was DA OCHRZCIĆ w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a OTRZYMACIE DAR DUCHA ŚWIĘTEGO.”

'Odpokutować' znaczy 'obrócić swój umysł' czy też 'zmienić swój umysł'; oznacza to całkowitą zmianę twego sposobu myślenia przez siłę Boga i zwrócenie się do Niego. Wiele ludzi błędnie omija tak ważną rzecz dla naszego zbawienia, ale Słowo Boga mówi jasno: dopóki OBA warunki nie są spełnione, NIE MA ZBAWIENIA.

Jezus Sam to mówi:

JANA 3:5 „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto NIE NARODZI Z WODY I Z DUCHA, NIE MOŻE wejść do Królestwa Bożego.”

Zauważmy, że 'Duch' i 'Duch Święty' oznaczają dokładnie tę samą osobę. Czasami słowo 'Święty' nie jest konieczne i mamy tylko słowo 'Duch'. Inne imiona Ducha Świętego używane w Biblii:

Duch Boży (MATEUSZA 3:16)   Duch Pański (ŁUKASZA 4:18)
Duch Chrystusowy (RZYMIAN 8:9) Duch Prawdy (JANA 14:17)
Duch Życia (RZYMIAN 8:2) Duch Synostwa     (RZYMIAN 8:15)

Są jeszcze inne nazwy także, lecz musimy zauważyć, że NIE są to różne duchy, gdyż jest to tylko jeden Duch Boży:

EFEZJAN 4:4 „Jedno ciało i JEDEN DUCH, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania.”

Wiemy więc ze Słowa Bożego, że powyższe nazwy są tylko różnymi imionami tego samego Ducha Świętego.

Wiemy kiedy Duch Święty przychodzi do nas, ze względu na zawsze towarzyszący temu znak: mówienie w nowym języku (czy też po prostu 'mówienie językami') - zobacz: DZIEJE APOSTOLSKIE 2:4; DZIEJE APOSTOLSKIE 10:46 (i 45); DZIEJE APOSTOLSKIE. 19:6. Gdy 'otrzymujemy Ducha Świętego'. On wchodzi w nas i żyje w nas.

JANA 14:16-17 „Ja prosić będę Ojca i da wam innego POCIESZYCIELA, aby BYŁ Z WAMI NA WIEKI - DUCHA PRAWDY, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i W WAS BĘDZIE.”

Lecz w następnym wersecie zostaje objawione coś jeszcze wspanialszego:

JANA 14:18 „Nie zostawię was sierotami, PRZYJDĘ DO WAS.”

i znów:

JANA 14:20 „Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i WY WE MNIE, a JA W WAS.”

Widzimy więc znów to, co już wiemy, że gdy otrzymujemy Ducha Świętego JEZUS PRZYCHODZI BY W NAS ŻYĆ, a MY ZACZYNAMY NOWE ŻYCIE W NIM (2 KORYNTIAN 5:17; KOLOSAN 1:27; EFEZJAN 2:6 itd.). Możemy teraz zrozumieć co Duch Święty NAM OBJAWIA. To jest Jego główne zadanie: by POKAZAĆ CI CHRYSTUSA W TWYM SERCU.

JANA 16:14 „On mnie uwielbi (Jezus): gdyż z mego weźmie i wam oznajmi.”

Duch Święty będzie pokazywał nam, że jesteśmy synami i córkami Boga przez Chrystusa żyjącego w nas:

RZYMIAN 8:16 „Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi JESTEŚMY.”

Również W DUCHU ŚWIĘTYM i PRZEZ NIEGO możemy stanąć przed Bogiem jako członkowie Jego domu i Jego rodziny.

EFEZJAN 2:18-19 „Albowiem przez niego (Jezusa) mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy. W JEDNYM DUCHU. Tak więc JUŻ nie jesteście obcymi i przychodnimi, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga.”

Duch Święty daje nam wolny dostęp do Boga w bardzo prosty sposób, jak pokazuje inne pismo:

1 KORYNTIAN 14:2 „Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga; nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy DUCHA rzeczy tajemne wygłasza.”

Kiedy modlimy się w nowym języku, danym nam od Boga, modlimy się W DUCHU i mówimy bezpośrednio do Boga. Otrzymanie języka, gdy Duch Święty wstępuje w nas, NIE jest tylko jednorazowym doświadczeniem, NIE jest to także coś rzadkiego, na 'specjalne okazje' jest to raczej ŻYWY i PODSTAWOWY dar dla CIEBIE do CODZIENNEGO użytku. PRZEZ TEGO DUCHA STOISZ W OBECNOŚCI SWEGO OJCA.

RZYMIAN 8:26-27 „Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; NIE WIEMY BOWIEM, O CO SIĘ MODLIĆ, JAK NALEŻY, ale SAM DUCH wstawia się na nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi.”

Te wersety mówią nam, że NIE MOŻEMY modlić się właściwie bez cudownej pomocy Ducha Świętego. Jeżeli modlimy się własnymi słowami, nie możemy nigdy uczynić tego tak, jak powinniśmy, tak mówi słowo Boże. Tak mówi Jezus.

JANA 4:23-24 „Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy PRAWDZIWI CZCZICIELE będą oddawali Ojcu cześć W DUCHU I W PRAWDZIE (bez fałszu); bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci którzy mu cześć oddają, WINNI mu ją oddawać W DUCHU I W PRAWDZIE.”

Widzimy, że nie ma 'drogi wyjścia' ani czegoś czym można by zastąpić Ducha Świętego: MUSIMY modlić się do Boga w Duchu. Po tym jak pomodliliśmy się (zgodnie ze słowem Boga) o to, co wiemy, że Bóg chce nam dać, przekazujemy dalszą część Duchowi Świętemu, aby modlił się do Boga w naszym imieniu: „Duch modli się za nas”. Pozwalamy Duchowi Świętemu mówić przez nasze usta w nowym języku, który nam dał byśmy uwielbiali Boga. Nasz własny umysł nie jest w to zaangażowany.

1 KORYNTIAN 14:14-15 „Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja. Cóż, tedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem...”

W ten sposób nasza modlitwa składa się z dwóch części: modlitwa W DUCHU ŚWIĘTYM i modlitwa ZE ZROZUMIENIEM. Wszyscy mogą modlić się do Boga używając swego rozumu, ale tylko Ci, którzy należą do Chrystusa mogą modlić się w Duchu "a i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali". On szuka mężczyzn i kobiet przygotowanych by oddać Mu swój czas, którzy chcą aby ich usta WIELBIŁY Boga, odkładając w tym czasie na bok swe własne myśli.

HEBRAJCZYKÓW 13:15 „Przez NIEGO (nie przez samych siebie) więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają jego imię.”

ZAUWAŻ: Szukając tych pism w swoich Bibliach niektórzy mogą być zdezorientowani zmianami pomiędzy wyrazami 'Duch' (pisany wielkimi literami) oraz 'duch'. Na przykład Jezus mówi o uwielbianiu Ojca 'w Duchu' podczas gdy Paweł używa słowa 'w duchu'. Nie ma jednakże powodu do niepokoju ponieważ nie ma takiej różnicy w oryginalnym tekście Biblii (te słowa są pisane zawsze wielkimi literami), a więc te dwa wyrazy mają dokładnie takie samo znaczenie.

UMYSŁ

Duch Święty nieustannie pokazuje nam Jezusa w naszym sercu: gdy będziemy szli razem z nim, On będzie prowadził nas, pokazując nam coraz bardziej prawdy Boże.

JANA 14:26 „Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, NAUCZY WAS WSZYSTKIEGO i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.”

JANA 16:13 „Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, WPROWADZI WAS WE WSZELKĄ PRAWDĘ, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to co ma przyjść, wam oznajmi.”

Ważne jest byśmy zdali sobie sprawę, jak ta nauka jest nam przekazywana. Chcąc nauczyć się czegoś sami, studiowalibyśmy to i myśleli nad tym, a potem przechowywalibyśmy tę wiedzę w naszym umyśle. Bóg NIE działa w ten sposób, gdyż wie, że nasze umysły nie mogą sprostać wspaniałym prawdom, które On nam objawia. Większość z nich jest zbyt cudowna, aby można w nie było uwierzyć! Nasze umysły po prostu nie mogą przyjąć tego, co Bóg chce nam powiedzieć.

IZAJASZA 55:8-9 „Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje - mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze.”

Dlatego właśnie Bóg mówi „NIE TROSZCZCIE SIĘ” (MATEUSZA 6:31). Zamiast tego Bóg daje nam sposób, abyśmy WIEDZIELI czego On od nas oczekuje nawet bez potrzeby myślenia o tym. Jest to uczynione cudownie przez Ducha Świętego:

1 KORYNTIAN 2:12 „A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy WIEDZIELI, czym NAS Bóg ŁASKAWIE OBDARZYŁ.”

Duch nie współdziała z naszym umysłem, gdyż Bóg umieścił go w naszym sercu.

GALACJAN 4:6 „A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze!”

Działa On w naszym sercu, wypełniając nas Bożą miłością.

RZYMIAN 5:5 „A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.”

Widzimy potem, że przez Jego siłę możemy kochać Boga tak jak On nas kocha, jak nam nakazuje.

MATEUSZA 22:37-38 „A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego, Z CAŁEGO SERCA swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie.”

To wszystko jest cudownie proste, i nic nigdy nie może tego zmienić, ale nasz umysł czasami mówi inaczej. Mówi nam, że nie jesteśmy godni Bożej łaski, lecz Bóg mówi, że On sam uczynił nas jej godnymi (KOLOSAN 1:12) przez CHRYSTUSA W NAS (KOLOSAN 1:27). Nasz umysł mówi nam, że jesteśmy grzeszni i zasługujemy na potępienie: Bóg mówi, że On nas NIE potępi, ponieważ jesteśmy W CHRYSTUSIE (RZYMIAN 8:1). Umysł mówi, że wiele nam brakuje, oraz że jesteśmy niedoskonali we wszystkim, lecz Bóg mówi, iż uczynił Chrystusa naszą mądrością, naszą sprawiedliwością i wieloma innymi rzeczami (1 KORYNTIAN 1:30) - w rzeczywistości CAŁĄ PEŁNIĄ BOGA.

KOLOSAN 2:9-10 „Gdyż w nim mieszka cieleśnie CAŁA pełnia postaci. I MACIE PEŁNIĘ W NIM; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności.”

To po prostu przekracza możliwości naszego umysłu, by nasz umysł mógł to przyjąć. To jest po prostu za wiele. Byłoby to również za wiele dla naszego serca gdyby nie Duch Święty, który swoją mocą OBJAWIA nam prawdy Boże.

1 KORYNTIAN 2:9-10 „Głosimy tedy jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Albowiem NAM OBJAWIŁ TO BÓG PRZEZ DUCHA: gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże.”

To nie jest coś, co możemy zrozumieć, czy też wyjaśnić naszym umysłem: PO PROSTU WIEMY to przez moc Bożą. Duch cały czas w nas działa, a umysł odpowiada przeciwdziałaniem. Podważając i kwestionując wszystko co Bóg mówi, próbując za wszelką cenę trzymać nas z dala od poznania Boga. Z tego powodu mamy przykazane aby zdetronizować swój umysł i pozwolić przejąć prowadzenie Bogu.

2 KORYNTIAN 10:5 „I wszelką pychę (czy UZASADNIENIA), podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy WSZELKĄ myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi.”

Pismo mówi nam jasno jak ma to być uczynione:

1 KORYNTIAN 2:14 „Ale człowiek zmysłowy (nie narodzony z Ducha Świętego) nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać gdyż należy je duchowo rozsądzić.”

Nasz umysł może zostać odsunięty tylko przez MOC DUCHA BOŻEGO W NASZYCH SERCACH. MÓDL się zawsze, aby moc ta wielce w tobie działała, pokazując ci Chrystusa w twym sercu, jako twą nadzieję chwały - wprowadzając cię we wszelką prawdę. Gdy modlisz się w Duchu, umysł zostaje ODSUWANY i Duch PRZEJMUJE KONTROLĘ.

1 KORYNTIAN 14:14 „Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale ROZUM MÓJ TEGO NIE PRZYSWAJA.”

Przeznacz pół godziny lub godzinę dziennie by być sam na sam z Bogiem, by mówić do Niego w Duchu, ponieważ Duch zawsze modli się zgodnie z wolą Bożą (RZYMIAN 8:27). Jest to także BARDZO BUDUJĄCE dla Ciebie, gdyż Duch płynąc poprzez modlitwę, jednocześnie ODNAWIA i ZMIENIA twój dawny sposób myślenia, dając ci PEWNOŚĆ W SERCU. To jest dokładnie to, czego pragnie Ojciec.

RZYMIAN 12:2 „A nie upodabniajcie się do tego świata, ale SIĘ PRZEMIEŃCIE przez ODNOWIENIE (uczynienie nowym) UMYSŁU SWEGO, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.” (Także EFEZJAN 4:23).

Następnie Duch objawia kolejny DOKONANY FAKT. My sami jesteśmy w pełni sprawiedliwi, gdyż CHRYSTUS JEST NASZĄ SPRAWIEDLIWOŚCIĄ, a więc my już mamy JEGO UMYSŁ.

1 KORYNTIAN 2:16 „Bo któż poznał myśli Pana? Któż może go pouczać? (zobacz werset 9) Ale MY JESTEŚMY MYŚLI CHRYSTUSOWEJ.”

To nie ma nic wspólnego z naszym naturalnym umysłem, ponieważ Duch (i Jezus) działa TYLKO wprost z naszego SERCA. WIEMY głęboko w środku, że to co Bóg mówi jest prawdą i wiemy czego On od nas oczekuje krocząc wraz z Nim każdego dnia. Gdy Duch nas PROWADZI: nie ROZMYŚLAMY nad swymi problemami, lecz pozwalamy decydować Bogu, zgodnie z Jego Słowem umieszczonym w naszych sercach przez Jego Ducha - to jest właściwy sposób życia dla nas, jako synów i córek Boga.

RZYMIAN 8:14 „Bo ci, których Duch Boży prowadzi, SĄ dziećmi Bożymi.”

Wraz z naszymi myślami poddanymi w posłuszeństwo Chrystusowi i sercami wypełnionymi Nim samym i Jego miłością maszerujemy chwaląc naszego Ojca w Duchu - i „jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” (RZYMIAN 8:31).

O wiele więcej może być powiedziane (i będzie powiedziane) na temat sposobu, w jaki musimy modlić się do naszego Ojca. Na tę chwilę jest tutaj kilka prostych punktów, o których powinieneś wiedzieć: jeżeli chcesz wiedzieć więcej, poproś swych pastorów lub starszych o pisma.

Pamiętaj o wersetach wymienionych na początku: jesteś dzieckiem Boga i możesz swobodnie rozmawiać z Nim, jako twoim Ojcem. Ufaj Mu! On obiecał troszczyć się o ciebie i zawsze dotrzymuje Swego Słowa.

Pamiętaj, że jesteś teraz posadzony w niebie w Chrystusie (EFEZJAN 2:6), więc gdy się modlisz Bóg jest zawsze przed tobą: On nie jest daleko, a więc nie ma potrzeby krzyczeć! Rozmawiasz z Nim twarzą w twarz!

Pamiętaj, że po tym jak przedstawiłeś swe poszczególne prośby we własnym języku, jest o wiele prościej i korzystniej modlić się w Duchu, gdyż WIESZ, że modlisz się wtedy zgodnie z JEGO wolą (RZYMIAN 8:27). To mówi Bóg, a więc we wszystkim innym po prostu ufasz Bogu i wierzysz, że jest to prawdą. Pismo mówi, że ani ty nie będziesz rozumieć tego, co wypowiadasz, ani nikt inny (1 KORYNTIAN 14:2), ponieważ MÓWISZ DO BOGA. Uwielbiaj Go po prostu w swym sercu i pozwól Mu użyć twych ust dla Jego chwały. To jest jedyny sposób kiedy możesz mówić do Niego bez angażowania swego umysłu.

W swej modlitwie w większości będziesz po prostu chwalić swego Boga w Duchu i dziękować Mu za wszystkie wspaniałe rzeczy, które czyni w twym życiu, lecz o następujące punkty możesz modlić się w szczególności:

Za całą pracę rozprzestrzeniania Słowa Bożego na całym świecie (2 TESALONICZAN 3:1).

Za wszystkich twych braci i siostry w Panu (JAKUBA 5:16).

Za zbawienie dusz, ZWŁASZCZA tych, które są przeciwne Słowu (ŁUKASZA 6:28).

Za wszystkich u władzy w kościele i na świecie (HEBRAJCZYKÓW 13:7; 1TYMOTEUSZA 2:1-4).

Za mądrość (JAKUBA 1:5).

Za objawienie pełni pism, zwłaszcza tych wersetów, których nie rozumiesz (przedstaw Bogu, to co powiedziałeś i proś Go, aby Ci objawił znaczenie tego poprzez Ducha, którego umieścił w twym sercu).

Za miłość, radość, pokój, cierpliwość, wiarę, łagodność itd.(wiele wersetów!).

Za CIEBIE, abyś zrozumiał wolę Pana i poznał swe powołanie - gdzie jesteś umieszczony w Jego pracy (EFEZJAN 5:17).

Za to by Pan był uwielbiany na ziemi (1 PIOTRA 4:11).

Za to aby zawsze działa się wola Boga (ŁUKASZA 22:42).

Jeżeli kiedykolwiek o coś się modlisz, a Bóg wydaje się nie odpowiadać, nie poddawaj się: módl się wciąż i dziękuj Mu za to, że obiecał spełnić wszystkie twe potrzeby. Jeżeli zwleka ze spełnieniem Swej obietnicy, to tylko dlatego, by zobaczyć czy będziesz wierny czy nie - a więc trzymaj się tego i módl się dalej!.

Nie czuj się ograniczony przed Bogiem: z pokorą oczywiście, lecz znając jednocześnie swe prawa! On chce abyśmy przychodzili do Niego śmiało i z odkrytym obliczem. Wiedząc, że mamy sprawiedliwość Jezusa nigdy nie musimy czuć się zawstydzeni, czy też być w niepewności: modlitwa jest doskonałą rzeczą - nie ma w niej miejsca na histerię czy też na silne emocje.

Gdy modlisz się z innymi osobami na spotkaniu, niech twój głos będzie na poziomie innych. Głośniejszy czy też wybuchowy głos przeszkadza pozostałym.

Jeżeli zdecydowałeś się być z Bogiem i modlić się do Niego, módl się! Nie próbuj robić czegoś innego w tym samym czasie - nawet nie czytaj Biblii, ponieważ to odwraca twą uwagę od modlitw. (Tylko czasami podczas modlitwy, Duch objawi ci coś w taki sposób, że będziesz potrzebował poszukać pisma: jeżeli tak się dzieje, sprawdź to pismo lecz wróć do modlitwy jak najszybciej. Jeżeli nie możesz zrobić tego w krótkim czasie zanotuj to i rozważ później).

Nie możemy powiedzieć ile czasu musisz spędzić na modlitwie, lecz większość uważa pół godziny dziennie jako przyjęte minimum. W tej sprawie i we wszystkich innych pamiętaj, że ty jesteś martwy, a twe życie jest teraz w Bogu. (KOLOSAN 3:3) - WSZYSTKO jest czynione dla Jego chwały, zarówno w czasie modlitwy jak i poza nią. Nie chodzi tu więc o półgodzinną modlitwę według zegara, a potem zapominanie o Bogu i robienie czegoś innego - gdy będziesz szedł razem z Nim będziesz chciał oczywiście spędzać coraz więcej czasu na kolanach, a także chwalić Boga w inny sposób przez resztę czasu. Długi czas modlitwy jest zawsze pomocny: wiele osób stara się przeznaczać godzinę na modlitwę każdego dnia, a co jakiś czas nawet dwie, czy też trzy godziny. Na początku może być trudno modlić się tak długo (oczywiście musisz czynić to w Duchu), ponieważ twój umysł jest odsunięty „wyłączony” na dalszy plan przez cały ten czas. Gdy wytrwamy, wkrótce taka modlitwa staje się całkiem naturalna. Ważne jest, aby nie modlić się zaczynając i kończąc minutę tutaj, pięć minut tam - lecz raczej w pełni przeznaczyć dłuższy czas by mówić do swego Ojca.

Nigdy nie chwal się modlitwą: jest to rzecz pomiędzy tobą, a Bogiem. Na spotkaniu nie rozglądaj się i nie słuchaj co mówią inni: jesteś w niebie razem z Jezusem i nie powinieneś być zajęty czymkolwiek innym.

Jeżeli modlisz się naprzeciw krzesła czy łóżka nie opieraj na nich swej głowy: patrz w górę. Mów do Boga, tak jak do kogoś, kto jest tuż naprzeciw ciebie. Często wznosimy nasze ręce by wielbić Boga: jest to według pisma (1 TYMOTEUSZA 2:8).

Nie bój się polegać na tym co Bóg mówi w Piśmie: możesz śmiało cytować Mu pisma, mówiąc co ci obiecał! Bądź gorliwy i pilny w swych modlitwach! Nie pozwól nigdy by twe serce zaangażowane było tylko w połowie, zarówno w modlitwę jak i w czymś innym: ty służysz Bogu teraz. Raczej:

HEBRAJCZYKÓW 10:22 „Wejdźmy na nią ze SZCZERYM sercem, w PEŁNI WIARY, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą.”