Nasze Przekonania

„Tak mówi Pan: Przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy! Lecz oni odpowiedzieli: Nie pójdziemy. Postawiłem też nad wami stróżów, aby wołali: Uważajcie na głos trąby! Lecz oni odpowiedzieli: Nie będziemy uważali. Dlatego słuchajcie, narody, i uważajcie, pasterze ich trzód! Słuchaj ziemio! Oto ja sprowadzę na ten lud nieszczęście jako owoc ich zamysłów; bo na moje słowa nie zważali i pogardzili moim zakonem”. (JEREMIASZA 6:16-19)

„Nie przesuwaj dawnej granicy, którą ustalili twoi ojcowie”. (PRZYPOWIEŚCI 22:28)

Wierzymy, że Biblia jest doskonałym Słowem Bożym; że Jezus jest ciałem zrodzonym ze Słowa Bożego; że On umarł, by być dobrowolną ofiarą dla Boga i że Jezus wymaga od swoich wszystkich wyznawców skruchy i odrodzenia (patrz rozdział o Zbawieniu w sekcji FAQ).

Jeśli czytelnik byłby zdolny do wejrzenia sto lat w przeszłość, lub miał wiedzę o historii chrześcijaństwa poprzez wieki, wtedy „Nasze Przekonania” w Christian Assemblies International („CAI”), wydawałyby się dość konserwatywne i bezpośrednie w świetle tych dawnych czasów. Dziś jednak, wraz ze zmianą nastawienia i zwyczajów następujących po upadku biblijnego wpływu na dawne chrześcijańskie narody Zachodu, niektórzy mogą uważać następujące idee za wyzwanie.

Pismo Dzieje 2:38 jest wygrawerowane na płycie w baptyzerium.Pismo Dzieje 2:38 jest wygrawerowane na płycie w baptyzerium. Niemniej jednak historia niesie świadectwo radykalnie innego podejścia naszych chrześcijańskich praojców. Jeśli ktoś odwiedzi anglikańską katedrę Św. Pawła w Melbourne w Australii, obróci się w prawo w drzwiach frontowych i przejdzie w bok, ujrzy chrzcielnicę, zaprojektowaną do chrztu z pełnym zanurzeniem, z wygrawerowanym na niej pismem DZIEJE APOSTOLSKIE 2:38 Wcześni metodyści / wesley'owcy byli zachęcani przez ich sponsora, Johna Wesley'a, aby szukali duchowych darów (patrz 1. KORYNTIAN 12:1-10) oraz tak, jak Martin Luther zachęcał ich do modlenia się w językach.

Sto lat temu Armia Zbawienia pod dowództwem generała Booth'a, ogłosiła „Chrześcijańska misja spotkała się w kongresie, by toczyć wojnę. Zorganizowała Armię Zbawienia, by niosła krew Chrystusa i ogień Ducha Świętego do każdego zakątka świata.” Na spotkaniach, na których kazania głosił generał Booth, ludzie często byli świadkami tego, że mocą Bożą duża liczba osób bywała powalana na podłogę. Nawróceni mówili językami i te znaki manifestowały się na przestrzeni chrześcijańskiej historii.

Czytelnik, który poświęci czas na przestudiowanie przekonań i nauk tych wspólnot zobaczy, że „Przesłanie Narodowego Izraela” (lub „Brytyjski Izrael” jako, że jest powszechniej znany) dostarcza szerokiej i wnikliwej wiedzy tym, którzy pragną zrozumieć Boski cel i plan dotyczący narodów tego świata. Jednakże w USA i różnych innych krajach, włączywszy Australię, praca kościoła znanego jako „Christian Identity Movement” (C.I.M.) niestety wyolbrzymiła „Przesłanie Narodowego Izraela” poprzez skupienie się na pewnych aspektach Starego Testamentu, które zostały „odnowione” w Nowym Testamencie. Takie „wyrywanie z kontekstu” pewnych starotestamentowych pism spowodowało, że takie grupy C.I.M podkreślały podział na rasy, co z kolei doprowadziło do fałszywych przesłanek, jakoby Jezus zmarł tylko za „białe” narody. Biblia mówi nam, że „Izrael” jest istotnie „narodem służącym” Bogu, ukazującym Jego cel tu na ziemi, ale nawet Stary Testament daje jasne pozwolenie dla Egipcjan i innych narodów na przyjście i oddawanie czci w Świątyni w Jerozolimie. Dużo głębsze studium tego tematu można znaleźć w sekcji Narodowy Izrael.

Jezus Chrystus faktycznie nakazał swoim pierwszym uczniom iść dalej i szukać „owiec, które zginęły z domu Izraela” (MATEUSZA 10:6). Wielu współczesnych pastorów „uduchawia” takie wersy i nie przyznaje, że większa część Biblii została napisana dla ludu Bożego – Izraelitów i narodów Judaistycznych. ALE – chwalić Boga, przysłał On nam swego Syna, aby nam wszystkim przyniósł zbawienie. Objął On swym wspaniałym zbawieniem WSZYSTKICH, bez względu na pochodzenie, którzy wzywają Jego Imienia i żałują za grzechy, bez względu na pochodzenie: RZYMIAN 9:6-8 and RZYMIAN 11:17-27 przedstawiają jasno to. Te wersy również pokazują nam, że powinniśmy czuć przed Bogiem trwogę i respekt i uczyć się jak podążać Jego ścieżkami, abyśmy nie zostali odrzuceni przez naszą niewiarę (lub „nieposłuszeństwo”, jak mówi oryginalny grecki język Biblii).

Wiele chrześcijańskich kościołów zaczyna się martwić o raczej skrajną i militarystyczną postawę grup „C.I.M.”. Słowo Boże nakazuje posłuszeństwo prawom swojego państwa, jak to ukazane jest w RZYMIAN 13:1-7. Jeśli kościół przestrzegałby instrukcji z tego rozdziału, zapobiegłyby one tragicznym sytuacjom, takim jakie doświadczyło Waco. Jeśli rząd kraju stałby się tak zły, by zakazać chrześcijaństwa, wtedy odpowiedź byłaby taka sama, jak świętych, którzy cierpieli w dniu Nerona. My, CAI chcemy, aby było kategorycznie jasne, że nie wspieramy i dawno wycofaliśmy się z wszelkich kontaktów z „Christian Identity Movement”, z powodu ich negatywnego nastawienia do ras innych niż biała i ich niebezpiecznego posuwania się w kierunku polityki „zemsty” i brania „praw religijnych” we własne ręce. To jest zakazane przez Słowo Boże i potępiamy takie pomysły, jako że nie pochodzą od naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który dał się ukrzyżować i który nakazuje nam porzucić nasze życie, jeśli to konieczne. Jesteśmy również bardzo sceptyczni w stosunku do „Teorii Spisku”, które zdają się emanować od takich grup.

Można by po prostu napisać, że jeśli ktoś odwiedziłby strony internetowe kościołów takich, jak Assemblies of God, the Elim Pentecostal Church lub The United Pentecostal Church (oprócz ich surowej doktryny „Jedności”), ich wyjściowe twierdzenia, struktury i strony „W co wierzymy” postrzegane by były, jako zawierające faktycznie te same podstawowe przekonania, jak nasze.

Sekcja Studia biblijne na tej stronie dostarczy czytelnikowi bardziej szczegółowy obraz tego, co reprezentujemy w CAI. Jednakże poniżej chcielibyśmy zwrócić waszą uwagę na ten aspekt chrześcijaństwa, który jest często lekceważony lub mało znany większości współczesnych wiernych albo z braku świadomości ich własnego dziedzictwa, albo też z powodu dzisiejszej „poprawności politycznej”. Jednak Słowo Boże nie zmienia się ani teraz, ani nigdy.

„Zaiste Ja, PAN, nie zmieniam się…” (MALACHIASZA 3:6)

„…Pismo nie może być naruszone…” (JANA 10:35)

„Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą” (ŁUKASZA 21:33).

Read on to find out what very few Christians dare to preach today: Stare Ścieżki.

  • 1. a. b. 1. „To jest, jak Boża broń została zakopana, jednak zwycięstwa osiągnięte przez niego pozostają na wieki. Luter łatwo był największym ewangelistą po apostołach: Tak pełen głębokiej miłości dla Pana, jak Jan; tak szybki w działaniu, jak Piotr; tak głęboki w swych zamysłach, jak Paweł; tak gorliwy i silny w słowie, jak Eliasz; bez wytchnienia przeciw wrogom Bożym, jak Dawid. Prorok i ewangelista, zarówno mówił w językach, jak i je wykładał, miał wszystkie dary łaski, był światłem i filarem kościoła. Stanowił dobry przykład niemieckich manier i chrześcijańskiego zachowania w swoim domu; po mistrzowsku władał językiem niemieckim; we wszystkich sprawach prosty, jak dziecko, a zarazem głęboko wyuczony; pracujący ciężko i niezmordowanie zarazem oddając we wszystkim cześć Bogu i swemu Zbawcy. Często w niebezpieczeństwie, prześladowany i wyszydzany, jednak zawsze pełen radości; ubogi lecz przynoszący obfite bogactwa. Och, oby pamięć o tym sprawiedliwym człowieku pozostała na zawsze błogosławiona!” Zaczerpnięte z: Sauer, Theodor: Geschichte der Christlichen Kirche („Historia kościoła Chrześcijańskiego“) für Schule und Haus. Rudolf Kuntze's Verlagsbuchandlung, Drezno (1859), str. 400.