LET OP !

De situatie van de mensheid schijnt aan het begin van de 21ste eeuw steeds meer bedreigd te worden. Problemen zijn er genoeg; schijnbare oplossingen ook. De realiteit laat echter zien dat het geen echte, duurzame oplossingen zijn.

Als we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat de mensheid niets geleerd heeft van haar geschiedenislessen en dat vooral in deze eeuw niet alleen de moderne techniek en de welstand het leven bepalen.

Echter, er zijn velen die voldoening zoeken in een waar en oprecht leven.

De vraag is, of de wegen die zij bewandelen de juiste zijn?
De vraag is, of het verlangen van de mens naar vrede vervuld kan worden door een vredesbeweging?
De vraag is, of het antwoord op stress in het beroepsleven en de maatschappelijke verplichtingen gevonden kan worden door de maatschappij te ontvluchten?
De vraag is, of het antwoord op een zinloos leven te vinden is in verstarde kerkelijke tradities of oosterse religies?

Maar zijn het niet zoals altijd onze emoties die bepalen hoe het werkelijk met ons gaat?
Is het niet vreugde of verdriet dat ons werkelijk ontroert en niet zozeer de nieuwste ontwikkelingen in de techniek?
Worden we niet eerder bewogen door de liefde of haat die we voor iemand voelen dan het sensationele nieuws over oorlogen en catastrofes?
Geven vriendelijkheid en vertroosting van een vriend ons niet meer zekerheid en hulp dan de woorden van psychologen en theologen?

Zo kunnen wij op het ene moment tevreden en gelukkig zijn en op het andere ongelukkig en miserabel. Echter, er is een boek dat de diepste dingen van de innerlijke mens openbaart. Dit boek wordt erg wantrouwend bekeken en is vaak ten onrechte bekritiseerd. Wanneer je je realiseert dat dit boek de Bijbel is dan heb je waarschijnlijk al je pasklare opvattingen.

Maar - zijn jouw ideeën juist? Is jouw mening echt gerechtvaardigd? Er zijn concrete feiten die aantonen dat de Bijbel niet zomaar een oud, religieus boek is.

Bijvoorbeeld:

 • De nauwkeurige beschrijving van historische gebeurtenissen in de Bijbel.
   
 • Archeologische vondsten bewijzen zijn waarheid.
   
 • Zijn overeenkomsten met de nieuwste wetenschappelijke doorbraken.
 • Een wiskundig systeem dat door de hele Bijbel loopt en wat er op duidt dat het veel meer is dan een boek alleen door mensenhanden geschreven.
   
 • The Bible's accuracy in describing historical events.
   

Laten we met het laatste punt beginnen:

DE BIJBEL EN WISKUNDE 

Ivan Panin (1855-1942), een Russische immigrant in de Verenigde Staten, werd bekeerd tot het christendom en ontdekte toen enkele wonderbaarlijke wiskundige patronen in de Bijbel.

Hij ontdekte bijvoorbeeld dat het getal 7 en de veelvouden daarvan niet alleen in de biologie (bijv. de zwangerschapsperiodes van zoogdieren, de broedperiodes van vogels en de ontwikkeling van insekten kunnen worden berekend in veelvouden van zeven dagen), chemie (zeven periodes in het periodieke systeem van de elementen) en muziek (bijv. de zeven stappen van het octaaf) een belangrijke rol spelen, maar ook in de Bijbel.

De oorspronkelijke talen van de Bijbel, Hebreeuws en Aramees in het Oude Testament en Grieks in het Nieuwe Testament, zijn de enige talen waarbij iedere letter een vaste getalswaarde heeft. Dus door het optellen van elke letter kan men de waardes van woorden, zinnen etc. berekenen.

Het eerste vers in de Bijbel, GENESIS 1:1, bevat meer dan 30 verschillende wiskundige patronen met betrekking tot het getal 7. Het totaal aantal van woorden en letters is altijd een vermenigvuldiging van het getal 7. Men kan ook patronen vinden gebaseerd op andere getallen: bijv. de numerieke waardes van de namen gegeven aan Jezus Christus (Jezus, de Christus, Redder, Messias, Heer, Zoon der mensen en de Waarheid) zijn allen tot 8 te herleiden. De laatste tijd zijn er meer van dergelijke kenmerken ontdekt. Één voorbeeld toont dat secties van hetzelfde onderwerp ook identieke numerieke waardes hebben. Deze patronen laten de perfecte inspiratie van de gehele Bijbel in zijn oorspronkelijke talen zien. Je kunt meer details over dit onderwerp vinden in de volgende boeken:

'Number in Scripture' van E. W. Bullinger (ISBN: 0825422388)
'Theomatics II’ van Del Washburn (ISBN: 0812840232)

DE BIJBEL EN NATUURWETENSCHAP

Geloof jij, zoals veel mensen in de evolutietheorie, d.w.z. de ontwikkeling van alle levensvormen uit dode materie door toeval, te beginnen met één cel die leidt naar de huidige mens over een periode van miljarden jaren? In feite is de mogelijkheid dat dit kan gebeuren nihil. Alleen al de tweede wet van de thermodynamica (die zegt dat materie - aan zichzelf overgelaten - altijd degenereert tot een chaotische toestand) veroorzaakt grote problemen voor evolutionisten. Zo zei de Engelse evolutionist Sir Arthur Keith (1866-1955): ”Evolutie is en kan niet bewezen worden, maar we geloven er toch in omdat het enige alternatief de schepping door God ondenkbaar is.”

Meer en meer wetenschappers over de hele wereld keren deze theorie de rug toe omdat zij wetenschappelijk onacceptabel is.

Volgens de evolutietheorie zouden de dinosaurussen ongeveer 60 miljoen jaar voor het ontstaan van de mens uitgestorven zijn. In werkelijkheid zijn er fossielen van voetafdrukken van mensen gevonden naast die van dinosaurussen, in dezelfde steenlaag op verschillende plaatsen in Noord-Amerika.

Het is een eigenaardig feit dat er geen fossielen gevonden zijn die een evolutionaire ontwikkeling van het leven bevestigen, hoewel er een heleboel zouden moeten zijn. Zelfs Darwin, één van de grondleggers van de evolutietheorie, bekritiseerde het ontbreken van zulke overgangsvormen ("missing links" genoemd).

Aanzienlijke hoeveelheden afzettingen zijn de zeeën ingespoeld door de natuurlijke elementen. De mate van erosie reikt van 6cm in de woestijn tot 1,9m in het Himalayagebergte over een periode van 1000 jaar. Echter, de kust van Afrika en Zuid-Amerika bijvoorbeeld, passen perfect in elkaar alsof ze recentelijk van elkaar gescheiden zijn. Als de aarde werkelijk 4,5 miljard jaar oud zou zijn, zoals de evolutietheorie beweert, dan zouden alle continenten al 300 maal in de zee moeten zijn verdwenen!

Ook de oudheidsbepalingen van de aarde zijn in geen geval weten-schappelijk zo exact als in het algemeen wordt aangenomen. In 1978 publiceerde de wetenschapper Dr. A. J. Monty White in zijn boek "What about Origins?" (Over de oorsprong?) een lijstje met de 76 meest gebruikte dateringsmethoden die door wetenschappers en onder-zoeksbureaus gebruikt worden om de leeftijd van de aarde te bepalen. De verschillende methoden hadden afwijkingen tussen de 100 en 500 miljoen jaar tot gevolg.

De volgende boeken geven je nog meer gedetailleerde informatie en bewijzen over de waarheid van de bijbelse verklaringen vanuit wetenschappelijk oogpunt. Dit zou je veel redenen tot nadenken moeten geven.

'Man's Origin, Man's Destiny' van A.E.W. Smith (ISBN: 0871233568)
'The remarkable Birth of Planet Earth' van H. Morris (ISBN: 0871234858)

DE BIJBEL - GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE
 

Niet alleen bevestigen wiskunde en de wetenschap het Woord van God, maar de goddelijke inspiratie wordt ook door zijn historische verklaringen bevestigd.

Zo zijn bijvoorbeeld voorspellingen uit de Bijbel over de opkomst en de val van de Egyptische, Babylonische, Perzische, Griekse en Romeinse wereldrijken, die reeds eeuwen tevoren gedaan werden, allemaal exact uitgekomen. De Bijbel vertelt ons zelfs over de werken van ‘de groten der de geschiedenis,’ zoals Nebukadnéssar, Kores en Alexander de Grote.

Jeruzalem werd bevrijd door de Britten onder generaal Allenby, in 1917, meer dan 2500 jaar nadat het in gevangenschap kwam. Hiermee werd één van de laatste bijbelse profetieën vervuld.

De geschiedenis bevestigt dat tot nu toe bij benadering 95% van alle profetieën uitgekomen zijn.

Recente archeologische ontdekkingen bevestigen elk deel van de Bijbel: Noachs ark is gevonden op het gebergte Ararat (De Turkse regering heeft daar zelfs een bezoekerscentrum gebouwd); Sódom en Gomórrah zijn precies zoals de Bijbel het beschrijft gevonden, als steden van as bij de Dode zee. De plaats waar Mozes en de kinderen van Israël de Rode zee zijn door getrokken is nauwkeurig bepaald; met veel bewijs zoals rijtuigwielen en paardenhoeven, aangetroffen op de zeebodem! Nog verbazingwekkender is de ontdekking van de eigenlijke kruisigingsplaats van Jezus en het tuingraf waar Hij werd begraven. Het werd in 1867 gevonden door generaal Gordon.

In 1947 vond men in een grot in Qumran aan de kust van de Dode Zee de schriftrollen van Jesaja, een profeet uit het Oude Testament. Vergelijking van deze 2000 jaar oude schriftrollen met huidige vertalingen laat een verbazingwekkende overeenkomst zien en bewijst daarmee de woord-getrouwe overlevering van de oorspronkelijke bijbelse tekst.

Een paar boeken ter referentie die de overeenkomst van de Bijbel met archeologische en geschiedkundige vondsten bevestigen:

'The New Testament Documents: Are they reliable?' van F. F. Bruce (ISBN: 087784691X)
'Evidence that Demands a Verdict’ van Josh McDowell (ISBN: 0785243038)
‘Ark of the Covenant’ van Jonathan Grey (ISBN: 0646300733) 

DE WERKEN VAN GOD VANDAAG

Er is veel meer bewijs m.b.t. de volkomenheid van de Bijbel dan het bovengenoemde. De Bijbel beschrijft de relatie van God tot de mensheid en laat zowel het verleden als de toekomst daarvan zien. Maar het hoofdthema is het werk van één persoon: Jezus Christus.

Hij, die een perfect leven leidde, werd aan het kruis genageld als vervanger voor de zonden van de schuldbeladen en verdorven mensheid. Christus heeft Zijn Bloed vergoten voor jouw persoonlijke schuld en jouw onachtzaamheid t.a.v. de Goddelijke Wetten.

Zijn offer op Golgotha betekent ook genezing voor de zieken: 

"Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt." 1 PETRUS 2:24
 

Veel mensen die genezen zijn bevestigen dat het geloof in Jezus Christus nu nog steeds genezing geeft - net als in de tijd van Jezus:

""Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid." HEBREEËN 13:8
 

God stelt vast dat onze dood op aarde niet het einde van het leven is: 

"En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel."  HEBREEËN 9:27

Zoals alle mensen eens sterven, zullen zij ook rekenschap moeten afleggen over hun hele leven, voor Gods Gerecht. En omdat God heilig en rechtvaardig is, zal Hij degenen die sterven in hun zonden straffen met eeuwige verdoemenis.

De enige kans om verdoemenis voor dit Gerecht te vermijden, is vergeving van je zonden door Jezus Christus te verkrijgen.

De Bijbel beschrijft dat er maar één weg naar verlossing is - één Heer, één geloof, één doop. Toen de mensen dit zo'n 2000 jaar geleden hoorden en geloofden (vertrouwden) dat Christus de enige weg naar verlossing is, vroegen ze: "Wat moeten we doen om behouden te worden?"

Dit was het antwoord:

"Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.” HANDELINGEN 2:38

Deze drie stappen: bekering, doop en het ontvangen van de Heilige Geest zijn de bijbelse voorwaarden van God voor iedereen om het eeuwige leven te verkrijgen. Bekering betekent de innerlijke omkeer naar God en het afkeren van je oude leven; de doop, door volledige onderdompeling, is de symbolische begrafenis van het oude, zondige leven.

Als iemand de gave van des Heiligen Geestes ontvangt, ontvangt hij Christus en eeuwige verlossing, met als bewijs van het spreken in andere tongen. Zie ook HANDELINGEN 2:4.

Deze stappen van gehoorzaamheid aan Gods Woord bezegelen de handeling van de wedergeboorte zoals beschreven in de Bijbel. Vergeet nooit dat je op een dag voor Gods troon zal staan om je leven te verantwoorden. Dan wordt elk moment van je leven je tot herinnering gebracht en telt mee bij het Oordeel. God wil je verlossen en roept je daarom te bekeren en Zijn Woord te gehoorzamen.

Jezus zelf zegt: "Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden." MARKUS 16:16 

De bijbelse doop heeft niets gemeen met het besprenkelen van baby’s zoals in de gevestigde kerken. Door het hele Nieuwe Testament heen werden de discipelen pas gedoopt, nadat ze persoonlijk de beslissing genomen hadden Christus te volgen.

Het ontvangen van de Heilige Geest is het eerste wonder in je nieuwe leven met God. Je moet de Heilige Geest ontvangen met Gods kracht, op dezelfde manier als de eerste discipelen deden op de Pinksterdag:

"En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken." HANDELINGEN 2:4 

Spreken in andere tongen is het merkbare teken van het ontvangen van de Heilige Geest. Het is een taal die je niet kunt leren maar die je wordt gegeven als geschenk van God zodra je de Heilige Geest ontvangt.

Op dit moment hebben ongeveer 500 miljoen mensen over de gehele wereld deze ervaring met de Heilige Geest gehad.

Nadat iemand gedoopt is en de Heilige Geest ontvangen heeft, precies zoals de Bijbel laat zien, is hij of zij gered. De Heilige Geest leidt je door je nieuwe leven en geeft je ook macht en kracht om Christus te volgen. 

Jezus zelf zegt: ”Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan." Johannes 3:5 

Doordat je dit pamflet vandaag gelezen hebt, heb je geleerd dat God een weg voor je bereid heeft, door Jezus Christus. Op de ’Dag des Oordeels’ heb je niet het excuus dat je nooit over Gods Woord en Zijn weg naar verlossing voor jou, hebt gehoord.

Volg Jezus Christus en je zult gered worden. De beloning is voor eeuwig - alles wat het je kost is je oude leven. Je hebt weinig te verliezen en alles te winnen - maar God wacht op jou, dat jij naar Hem roept. 

Jezus Christus zegt: "De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan."MATHÉÜS  24:35 

(November 2003)