Bijbel en Natuurwetenschap

Hoe ontstond leven op aarde?
Door evolutie of schepping?

Voor de meeste mensen is het antwoord duidelijk: evolutie! We nemen gewoon aan dat het leven over een periode van miljarden jaren evolueerde van dode materie; van ééncellige organismen tot de mens. De evolutietheorie is een vast deel van ons denkpatroon geworden. Zodra we geconfronteerd worden met een andere denkwijze, bijv. het begin van leven door de schepping, wordt dit onmiddellijk afgedaan als "onlogisch" of "onmogelijk".

Er zijn echter tal van feiten en incidenten die niet overeenstemmen met de evolutietheorie. Vele wetenschappelijke observaties duiden er zelfs op dat het leven door schepping ontstond.

Laten we beginnen met een paar standpunten van de evolutietheorie eens nader te bekijken en ze te vergelijken met de schepping..

DE OUDHEID VAN DE AARDE
 

Voorstanders van evolutie nemen aan dat het leven zich over een zeer lange tijdsperiode ontwikkelde. Ze nemen bijvoorbeeld aan dat de aarde 4.6 miljard jaar oud is en dat de ontwikkeling van de mens 4.5 miljoen jaar geleden begon. Deze moeilijk voor te stellen tijdsperiodes moeten het ongeloofwaardige proces meer geloofwaardig maken. Hoe berekent men deze miljoenen en miljarden van jaren?

1. De Gidsfossiel methode
 

Een fossiel is de verstening van planten, dieren en dierenskeletten. (Hun overblijfselen zijn letterlijk ‘in steen veranderd’) De evolutietheorie beweerd dat de meer primitieve fossielen ouder zouden moeten zijn dan de meer gecompliceerde. Het fossiel dat het meest voorkomt in een rotslaag wordt het gidsfossiel genoemd en de oudheid van deze rotslaag wordt bepaald door de positie van het fossiel binnen de evolutietheorie.

De oudheid van een rotslaag wordt niet bepaald door natuurkundig of chemisch onderzoek maar is eerder gebaseerd op de veronderstelling dat de evolutietheorie correct is en door dit ‘feit’ te gebruiken, wordt de oudheid bepaald. Dit is een klassiek voorbeeld van een cirkelredenering die wetenschappelijk niet aanvaardbaar is. Vele gecompliceerde fossielen, die eigenlijk jonger zouden moeten zijn, werden in heel oude steenlagen gevonden.

2. Radioactive Dating-Methods

Hier wordt de kennis van radioactieve afbraak en halveringstijd gebruikt. De halveringstijd van een radioactief element is de tijd die nodig is voor de afbraak van de helft van de bestaande radioactieve atomen.

Alle dateringsmethoden zoals Kalium-Argon, Uranium-Lood, en Koolstof-14 gebruiken dezelfde principes: Radioactieve elementen vervallen in een bekende tijdsperiode tot andere elementen. Daarom kunnen, met de kennis van de halveringstijd van de elementen in een rotsmonster conclusies getrokken worden met betrekking tot de oudheid hiervan. Hier volgt een analogie om de onbetrouwbaarheid van deze methode aan te tonen.

Als je naar een kaars kijkt, kun je meten hoeveel ze afbrandt binnen een bepaalde tijdsperiode (bijv. 2 centimeter in 10 minuten). Als je weet hoe groot de kaars in het begin was, kun je uitrekenen wanneer ze aangestoken werd. Maar zo niet, dan kun je alleen maar speculeren. Dit is precies wat de evolutionisten doen. Zonder te weten hoeveel radioactief materiaal er in het begin bestond, komen zij tot speculatieve conclusies over het tijdpunt wanneer een monster (van bijvoorbeeld een rots) ontstaan is.

Met de eerder genoemde methodes om de oudheid te bepalen, komen verdere discrepanties naar voren. Bijvoorbeeld met de Kalium-Argon methode worden de volgende veronderstellingen gedaan:
 

 1. That Argon (an inert gas) neither escapes from, nor enters a sample.
 2. That all existing Argon has originated from radioactive decay.

Het is dan ook niet verbazingwekkend te ontdekken dat:

 • Een 200 jaar oud gesteente (ontstaan door een vulkaanuitbarsting in Kilauea op Hawaï) als 22 miljoen jaar oud gedateerd werd! 
 • Dat de oudheid van een gesteente in Hualalai, dat in 1801 ontstond, geschat werd tussen 160 miljoen en 3 miljard jaar!
   
 • Een vergelijking tussen de 76 meest gebruikelijke methoden om de oudheid te bepalen, afwijkingen vertoonde van 100 tot 500.000.000 jaar!

De dateringsmethoden zijn dus helemaal niet exact en houden bij een kritisch onderzoek geen stand.

HET ONTSTAAN VAN DE AARDE

Je hebt geen miljoenen jaren nodig om het bestaan van het universum, de aarde en het leven te verklaren, als ze ontstaan zijn door een intelligente scheppingsdaad. Er is veel bewijs dat aantoont dat we een jong heelal en een jonge aarde hebben.

1. Erosion and the Age of Rivers

Aanzienlijke hoeveelheden sediment zijn door de natuurelementen de zeeën ingestroomd. De mate van erosie varieert van 6cm in de woestijn tot 1,9m in de Himalaja over een periode van duizend jaar. In overeenstemming hiermee zou binnen 10 miljoen jaren de hele landmassa op aarde door erosie in de zee terechtgekomen zijn. Als we aannemen dat de huidige leeftijd van de aarde 4,6 miljard jaar is dan zou de hele planeet bedekt moeten zijn met water.

Het is vrij gemakkelijk de leeftijd van een rivier te bepalen die een delta heeft. Een rivier transporteert grote hoeveelheden sediment (bv. de Mississippi transporteert 267.483.000 kubieke meter per jaar). Dit sediment bezinkt aan de monding van de rivier en vormt een delta. Door deze delta's te meten resulteert de leeftijd in maximaal 4 tot 5 duizend jaar. Er zijn geen rivieren die ouder zijn


2. Opgeloste mineralen in de oceaan

Zeewater bevat een groot aantal opgeloste stoffen. Deze kwamen in zee door rivieren, door onderzeese vulkanen en door aards en kosmisch stof. Elke oplossing heeft een verzadigingspunt. Vanaf dat punt kan geen materiaal meer opgelost worden en het overblijvende materiaal zal zich afzetten. In de oceanen is het verzadigingspunt nog niet bereikt en zijn er geen sporen van mineraalafzettingen op de oceaanbodem. Bijvoorbeeld, de hoeveelheid Natriumchloride (gewoon tafelzout) in de oceanen geeft aan dat de leeftijd van de aarde onder dertienduizend jaar is.

3. Magnetisch veld
 

Onze aarde wordt door een magnetisch veld omgeven dat ons beschermt tegen gevaarlijke kosmische stralingen. De theorieën van de evolutionisten zijn niet in staat de snelle afname in sterkte en energie van het magnetische veld te verklaren. Sinds metingen in 1829 begonnen zijn, heeft de sterkte van het magnetische veld een exponentiële afname van 7% laten zien. Hoewel de sterkte en richting van het magnetische veld van de aarde verschillende malen veranderd is, kan een geleidelijke afname van de sterkte van het veld worden vastgesteld door zijn eigen halfwaardetijd van 700 jaar. Door extrapolatie en fundamentele natuurkundige observaties van de theoretisch maximale sterkte van een magnetisch veld, kan vastgesteld worden dat de leeftijd van het magnetische veld van de aarde niet meer dan 10.000 jaar kan zijn!

4. Helium

Door radioactief verval van Uranium 238 en Thorium 232 tot Lood ontstaat Helium. De aanwezige hoeveelheid Helium in de atmosfeer is bekend. Als men aanneemt, dat alle aanwezige Helium door radioactief verval ontstaan is, kunnen we vaststellen dat de aarde ongeveer 10.000 jaar oud moet zijn. Als Helium tegelijkertijd met de aarde ontstaan is, dan moet de aarde zelfs jonger zijn. Als de aarde 4,6 miljard jaar oud zou zijn, waar is dan al het Helium? Het kan niet in de ruimte verdwenen zijn, want de aantrekkingskracht van de aarde is daarvoor te groot.

Dit zijn slechts een paar feiten die de veronderstelling in twijfel trekken dat de aarde miljarden jaren oud zou zijn.


MISSING LINKS

According to the theories of Charles Darwin and his followers, enough fossils must exist to prove, or at least to back up, the development of one species into another. These transitional forms are called 'Missing Links'.

Archaeopterix

De evolutietheorie beweert dat vogels van reptielen evolueerden en dat de Archeopterix een lang gezochte tussenschakel is. Maar de Archeopterix kan niet als een “Missing link” gerekend worden omdat hij een echte vogel was met echte veren en een typerende vogel skelet structuur.

Stamboom van AAP tot MENS

Een nadere beschouwing van sommige van deze veronderstelde gemeenschappelijke voorouders van de mens (die over de hele wereld als feiten in scholen geleerd worden) onthuld veel shockerende misleidingen:

Heidelberg man - Samengesteld van een kaakbot die door velen als vrij menselijk beschouwd werd!

Nebraska man - Werd ‘wetenschappelijk’ samengesteld uit één tand. Deze tand bleek later van een uitgestorven zwijnensoort te zijn!

Peking man - Is naar men zegt 500.000 jaar oud. Alle bewijsstukken zijn verdwenen!

Neanderthaler - Werd door Dr. A.J.E. Cave op het zoölogische congres (1958) als oude man die aan jicht (artritis) leed geïdentificeerd!

Cro-Magnon Man - Een van de vroegste en beste fossielen. Is wat fysiek en capaciteit van de hersens betreft op zijn minst gelijkwaardig aan de moderne mens... wat is dan het verschil?

Het menselijke oog

The human eyeDarwin zelf realiseerde zich dat het ongeloofwaardig leek te zijn dat evolutionaire processen het menselijke gezichtsvermogen verklaren moesten. Hij zei: "Om te veronderstellen dat het oog met al zijn onnavolgbare vindingrijkheid voor het bijstellen van de focus bij verschillende afstanden, voor het toestaan van verschillende hoeveelheden lichtinval en voor het corrigeren van bolvormige en chromatische afwijkingen, door natuurlijke selectie ontstaan kon, schijnt, ik geef het toe, uitermate absurd."

FOSSIELEN

De natuur werkt op een buitengewoon ordelijke wijze door verschillende micro-organismen te gebruiken om dode wezens en planten om te zetten in voedsel voor andere dieren en in veen. In Noord-Amerika zijn bijvoorbeeld ongeveer 60 miljoen bizons gedood in 200 jaar tijd (1700-1900). Nu, slechts 100 jaar later, vinden we hiervan geen overblijfselen meer terug.

Fossielen ontstaan niet automatisch als gevolg van ons ecosysteem. Er zijn slechts twee buitengewone omstandigheden die de vorming van fossielen mogelijk maken:

 1. Verzinking in een moeras;
 2. Onderbreking van de natuurlijke levenscyclus door catastrofes.

Er zijn in feite vele verwijzingen naar dergelijke catastrofes. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • In Californië, in de leisteenformatie bij Monterey, liggen ongeveer één miljard versteende haringen, van 15-20 cm lang, verspreid over een gebied van 10 vierkante kilometer.
 • In Nieuw-Mexico zijn een groot aantal dinosaurusskeletten op een berg blootgelegd. Alle tekenen duiden erop dat ze plotseling en tegelijkertijd stierven.
 • Onze steenkool en aardolie voorraden zijn ontstaan door een geweldige opeenstapeling van plantaardige en dierlijke overblijfselen.

Alle vondsten van fossielen tonen aan dat:

 1. De dood direct intrad en er een onmiddellijke afsluiting van de luchttoevoer geweest moest zijn;
 2. Missing links bestaan niet. Er zijn alleen uitgestorven soorten gevonden.

De fossiele vondsten leiden tot de conclusie dat een reusachtige, catastrofale, wereldwijde vloed (de bijbelse zondvloed) de aarde overspoeld heeft.

DINOSAURIËRS, MAMMOETS EN DE COELACANTH

Dinosauriërs zijn heel levendig in de Bijbel beschreven (zie de omschrijving van de ‘Behémoth’ in Job 40 en de ‘Leviathan’ in Job 41) met staarten zoals ceders, ribben als ijzer staven en vuur dat uit hun bek komt. Er bestaan letterlijk duizenden van legendes over dinosauriërs die mensen hebben ontmoet en er bestaan op verschillende plaatsen wereldwijd grotschilderingen van dinosauriërs. Volgens de evolutietheorie zouden de dinosauriërs al ca. 60 miljoen jaar voor het ontstaan van de mens uitgestorven zijn!

In Siberië en Alaska zijn een groot aantal mammoets gevonden in diepgevroren toestand, sommigen met vlees en pels gedeeltelijk intact. In Siberië alleen al zijn meer dan 50.000 mammoet tanden gevonden.

Op 22 december 1938 werd voor het eerst een levende Coelacanth gevangen, tot dan toe alleen bekent als een fossiel. Deze vis werd verondersteld meer dan 350 miljoen jaar geleden op het toneel te zijn verschenen en samen met de dinosauriërs ca. 65 miljoen jaar geleden weer verdwenen te zijn. Bovendien hebben recente onderwateropname deze vis in zijn natuurlijke omgeving laten zien. Een vergelijking van de fossielen met levende exemplaren heeft laten zien, dat de vis geen enkele ontwikkeling heeft doorgemaakt.


DE NATUURKUNDIGE WETTEN VAN DE THERMODYNAMICA

De Tweede Wet van de Warmteleer verklaard het volgende: - Ieder systeem, indien aan zichzelf overgelaten, zonder toevoer van energie, zal toenemend wanordelijk en chaotisch worden. Er moet altijd een intelligente en energieke inbreng zijn om orde en complexiteit te scheppen uit wanorde en chaos. Evolutie is in tegenspraak met dit basisprincipe van de natuurkunde. Volgens de gedachtegang van de evolutie ontstaat leven uit chaos zonder toevoeging van doelgerichte energie (intelligentie). Niettemin zou dit fantastische prestaties bereikt hebben:The Second Law of Thermodynamics states the following: ‘Any system, if left on its own, without any input of energy, will become increasingly disordered and chaotic. There must always be an intelligent and energetic input to create order and complexity out of disorder and chaos.’ Evolution contradicts this basic principle of physics. According to the theory of evolution, life emerged from chaos without controlled energy (intelligence) being added. Nevertheless, it is supposed to have achieved fantastic results:

 • De natuur - een complex, biologisch evenwicht, dat in harmonie verloopt zolang de mens niet ingrijpt.
 • Ons menselijk lichaam - met vele duizenden, vaak nog onbekende biochemische reacties, die niet gewoon door puur toeval gebeuren maar die juist nauwkeurig worden gestuurd.
 • Onze hersenen - waarvan de capaciteit nog steeds de grootste en meest efficiënte computers overtreft.
 • Ons genealogisch systeem (genen) - bevat alle informatie voor de creatie van een perfect nieuw systeem: "de mens!" De hoeveelheid informatie opgeslagen in 1/1000mm komt overeen met een boek van 46 delen, ieder met 20.000 bladzijden.s.

The theory of evolution leaves many other things unexplained:

 • waarom kunnen wij spreken en zijn wij intelligent in vergelijking met dieren?
 • waarom bestaan er gevoelens zoals liefde en haat?
 • waarom zoekt de mens naar de zin van het leven?
 • dat schepselen bestaan zonder een Schepper, en natuurwetten zonder een wetgever?

SCHEPPING
 

In tegenstelling tot de evolutietheorie worden de wetenschappelijk uitgewerkte Wetten van de Warmteleer bevestigd door het bijbelse Scheppingsverhaal: De Bijbel beschrijft het ontstaan van de aarde en de levende wezens als een actief, doelgericht handelen van een intelligent wezen. Door intelligente planning heeft God het toeval bij de schepping uitgeschakeld.

"Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn." Romeinen 1:20

Het feit dat 70 jaar hier op aarde niet alles geweest kan zijn, wordt duidelijk voor ieder mens als hij op het punt staat te sterven. God laat je er niet over in het duister hoe je bent geschapen en wat je toekomst zal zijn.

"Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen, die Hem verwachten tot zaligheid." Hebreeën 9:28

Christus verlangt dat je concrete stappen doet, om gered te worden:

"En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen." Handelingen 2:38

Je bekering, het dopen en het ontvangen van de Heilige Geest zijn de bijbelse voorwaarden die God voor iedere mens bepaald heeft om eeuwig leven te verkrijgen. Bekering betekent de innerlijke ommekeer naar God en het afkeren van je oude leven; de doop, door volledige onderdompeling, is de symbolische begrafenis van het oude zondige leven.

Als iemand de gave van de Heilige Geest ontvangt, dan ontvangt hij Christus en eeuwige verlossing, met als bewijs het teken van het spreken in andere tongen. Zie ook Handelingen 2:4.

Deze stappen van gehoorzaamheid aan Gods Woord bezegelen de handeling van de wedergeboorte zoals beschreven in de Bijbel. Vergeet nooit dat je op een dag voor Gods troon zal staan en over jouw leven rekenschap moet geven. Je bekering, het dopen en het ontvangen van de Heilige Geest zijn de bijbelse voorwaarden die God voor iedere mens bepaald heeft om eeuwig leven te verkrijgen. Bekering betekent de innerlijke ommekeer naar God en het afkeren van je oude leven; de doop, door volledige onderdompeling, is de symbolische begrafenis van het oude zondige leven.

Als iemand de gave van de Heilige Geest ontvangt, dan ontvangt hij Christus en eeuwige verlossing, met als bewijs het teken van het spreken in andere tongen. Zie ook HANDELINGEN 2:4.

Deze stappen van gehoorzaamheid aan Gods Woord bezegelen de handeling van de wedergeboorte zoals beschreven in de Bijbel. Vergeet nooit dat je op een dag voor Gods troon zal staan en over jouw leven rekenschap moet geven. Elk moment van je leven zal je tot herinnering gebracht en beoordeeld worden. God wil je verlossen en roept jou op tot bekering en om Zijn Woord te gehoorzamen.

Enige boeken over dit onderwerp:
 

 • - 'What About Origins?' door Dr. A.J. Monty White 
 • - 'The Genesis Flood' door John Whitcomb & Henry Morris
 • - 'Man's Origin, Man's Destiny' door Dr. A.E. Wilder Smith
 • - 'The Great Brain Robbery' door David C.C. Watson
 • - 'The Answers Book' door Don Batten, Ken Ham, en Jonathan Sarfati

(Augustus  2004)