BIJBEL EN PROFETIE

Het idee om in de toekomst te kunnen kijken, heeft de mensheid altijd al gefascineerd. Veel mensen maken gebruik van twijfelachtige methoden (horoscopen, astrologie, etc.) om inzicht in de toekomst te krijgen, maar slechts weinig mensen weten hoe precies de bijbelse profetieën zijn. God Zelf spoort ons aan te mediteren over Zijn profetieën.

"Gedenkt der vorige dingen van oude tijden af, dat Ik God ben, en er is geen God meer, en er is niet gelijk Ik; Die van den beginne aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen, die nog niet geschied zijn…" JESAJA 46:9-10 "En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de Morgenster opga in uw harten.… Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door den wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. 2 PETRUS 1:19-21
 

Meer dan eenderde van de Bijbel is profetie, waarvan ongeveer 95% al is vervuld. In volgende tekst zijn slechts een paar van vele voorbeelden genoemd, maar deze getuigen niettemin van de betrouwbaarheid van de bijbelse profetieën.

TYRUS

Een van de meest buitengewone profetieën uit de Bijbel heeft betrekking op de stad Tyrus, een handelsstad gelegen aan de Middellandse Zee, circa 60 km ten noorden van Nazareth. In die tijd was Tyrus de grootste havenstad ter wereld. En kon op het hoogtepunt van haar macht vergeleken worden met de stad New York. De 1500 jaar oude stad was zo goed versterkt dat tot dan toe nog niemand erin geslaagd was de stad te veroveren. De profeet Ezechiël schreef deze profetie in het jaar 586 v. Chr.

EZECHIËL hoofdstuk 26, verzen:

3: Vele naties zullen in golven (d.w.z. de één na de ander) optrekken naar Tyrus, om deze stad aan te vallen.

4: De stad zal worden vernietigd en geheel met de grond gelijk gemaakt.

7: Nebukadnézar zal Tyrus aanvallen.

9: Hij zal de stad vernietigen.

12: De hele stad zal met de grond worden gelijk gemaakt en in zee geworpen.

14: De plaats zal een kale rots worden waar vissers hun netten uitspreiden om te drogen; Tyrus zal nooit meer worden herbouwd.

21: De stad zal nooit meer worden teruggevonden.

Vervulling:

Van 7,9: Nebukadnézar vernietigde de stad na een 13 jaar durende belegering, 585-573 v. Chr. Ze werd herbouwd op een eiland 800 meter van de kust gelegen.

Van 4,12: Tijdens zijn veldtocht door Azië beval Alexander de Grote dat het puin van het oude Tyrus, dat meer dan 200 jaar geleden vernietigd was, in zee moest worden gegooid. Er bleef niets achter behalve de kale rots. Met het puin bouwde hij een dam om zodoende de ‘nieuwe stad’ Tyrus, herbouwd op het eiland, aan te vallen en al zo te veroveren (333 v.Chr.).

Van 3: Na de vernietiging door Nebukadnézar en Alexander de Grote, werd de stad in de loop van de geschiedenis herhaaldelijk belegerd en vernietigd door Romeinen, Moslims en Kruisvaarders. Zij werd echter steeds weer herbouwd.

Van 14: Zelfs nu nog gebruiken plaatselijke vissers deze plek om hun netten te drogen. Tijdens de kruistochten werd Tyrus tenslotte met de grond gelijk gemaakt door de Moslims en is sinds 1290 n. Chr. niet meer herbouwd.

Hoe groot is de kans dat een mens deze zeven onwaarschijnlijke, doch samenhangende voorspellingen doen kan, om ze vervolgens dan ook werkelijk te laten gebeuren? De precisie van al deze profetieën was dus danig dat sommige historici beweerden dat het boek Ezechiël later geschreven was dan men eerst dacht. Dit is echter later weerlegd door archeologisch bewijs

JERUZALEM EN DE TEMPEL

Jeruzalem is een van de oudste steden ter wereld. Een paar dagen voordat Jezus werd gekruisigd, lieten Zijn discipelen Hem de reusachtige gebouwen van de tempel zien: (deze werd herbouwd en pas voltooid in 64 n. Chr.):

"En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik: Hier zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden." MATTHÉÜS 24:2
"Maar wanneer gij zien zult, dat Jeruzalem van heirlegers omsingeld wordt, zo weet alsdan dat haar verwoesting nabij gekomen is. Alsdan die in Judéa zijn, dat zij vlieden naar de bergen; en die in het midden van dezelve zijn, dat zij daaruit trekken; en die op de velden zijn, dat zij in dezelve niet komen." LUKAS 21:20-21
 

In 67-70 na Chr. Was er een Joodse opstand. De Zeloten (grotendeels Edomieten) doodden de pro-Romeinse bewoners in Jeruzalem. De Romeinse gouverneur van Syrië rukte op naar Jeruzalem, maar stopte en keerde om. De christenen in Jeruzalem herinnerden zich de profetie van Jezus Christus en vluchtten weg uit Jeruzalem toen de Romeinse legers wegtrokken. De Joodse historicus Josephus schrijft dat deze tijdelijke terugtrekking gebeurde ‘zonder duidelijke reden.’

In deze dagen was het moeilijk om te geloven dat de tempel vernietigd zou worden. De hogepriester gebruikte deze verklaring als een van de excuses om Jezus te kruisigen (MATTHÉÜS 26:60-66). Echter, minder dan 40 jaar later (70 na Chr.) kwam, onder de Romeinse bezetting, de profetie van Jezus uit. Oorspronkelijk gaf de Romeinse opperbevelhebber Titus opdracht de tempel niet te vernietigen, maar dit bevel werd ingetrokken toen de tempel uitbrandde door de achteloosheid van een van de bewakers. Het goud in de koepel smolt door de hitte en vulde de kieren in de muren. Om bij het goud te kunnen komen gaf Titus het bevel de tempel steen voor steen af te breken!

“GELIJK VLIEGENDE VOGELEN” – JERUZALEM, 1917
 

"Gelijk vliegende vogelen, alzo zal de HEERE der heirscharen Jeruzalem beschutten, beschuttende zal Hij haar ook verlossen, doorgaande zal Hij haar ook uithelpen." JESAJA 31:5
 

In de periode van 9 tot 11 december 1917 vond een van de meest verbazingwekkende gebeurtenissen uit onze tijd plaats! Jeruzalem, de beroemdste stad ter wereld, werd bevrijd van haar eeuwenlange overheersing door de Turken toen Britse en Geallieerde troepen onder bevel van generaal Allenby de stad bevrijdden! Het was een van de eerste keren dat er vliegtuigen werden gebruikt in een oorlog. Toen de Turken deze "vliegende vogelen” zagen, vluchtten ze de stad uit. Het werd de enige stad in WOI die werd ingenomen zonder dat er ook maar één schot werd gelost!

Een 10 milliemes Eqyptische munt van 1917Een 10 milliemes Egyptische munt van 1917
tabel van numerieken

Een Egyptische 10 milliemes munt uit 1917. De datum tegenover 1917 toont het jaar volgens de Arabische kalender als 1335 – ook te zien in de tabel met getallen.

In 637 n. Chr. hadden de Moslims Jeruzalem veroverd en een moskee gebouwd op de plaats waar de tempel stond (638 n. Chr.). In het jaar 639 maakte Kalief Umar I een maan kalender die begon op 16 juli 622
 

"Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen." DANIËL 12:12
 

In bijbelse profetieën komt ‘een dag’ vaak overeen met een jaar (EZECHIËL 4:6). DANIËL hoofdstuk 9 geeft verslag van het gebed van Daniël dat zijn geboortestad Jeruzalem betreft en zijn eigen volk van Juda. Het antwoord dat hij kreeg wees klaarblijkelijk op een 'zegening' voor Jeruzalem in 1335. Is het slechts toeval dat Jeruzalem werd bevrijd in het jaar 1917 (1335 in de Arabische kalender)?

In LEVITICUS hoofdstuk 26 werden de Israëlieten gewaarschuwd dat, als ze rebelleerden tegen God, zij uit hun land zouden worden verdreven. En ‘zeven tijden’ zouden worden gestraft voor hun zonden. Dit gebeurde in het jaar 604 v. Chr. toen de legers van de Babyloniërs Jeruzalem veroverden en de Judeërs gevangen namen.
 

"…en Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn." LUKAS 21:24

In bijbelse profetie is een ‘tijd’ 360 dagen of het equivalent van 360 jaren (zoals hierboven). Zeven maal 360 jaar is 2.520 jaren. In de Hebreeuwse kalender is de tijdsspanne van 604 v. Chr. tot 1917 n. Chr. verbazingwekkend 2.520 jaar! God houdt Zijn beloften en verloste Jeruzalem op precies die manier: "Gelijk vliegende vogelen" in het exacte jaar, 1917 en op de exacte dag zoals gegeven in HAGGAÏ 2:18-20 (24e Kislev, die in 1917 viel op de 9de december)!

Goddelijke voorkennis is de enige verklaring voor deze feiten. Er is nog een curieus feit met betrekking tot deze gebeurtenis dat Gods overheersende macht benadrukt. De Turken kenden een gezegde dat ons lijkt te herinneren aan het voorval, vastgelegd in 2 KONINGEN 7:1-18, waar het 'onmogelijke' gebeurde. In hun roemen dat het zwaard van de Islam zou heersen over het land gebruikten ze een uitdrukking om weer te geven dat het onmogelijk was hun heerschappij omver te werpen. Deze luidde: "Als de wateren van de Nijl naar Palestina stromen dan zal er een profeet van de Heer komen om de Turken uit dit land verdrijven." Daarmee bedoelden ze dat zo zeker als het onmogelijk was voor het water van de Nijl om over vele mijlen door de woestijn naar Palestina te stromen, het even zo onmogelijk was dat men hen kon verdrijven.

Het 'onmogelijke' gebeurde eeuwen geleden aan de poort van Samaria en het ‘onmogelijke’ gebeurde deze keer weer. Om de geallieerde troepen die door de woestijn trokken van water te voorzien werd het water van de Nijl aangevoerd met een pijpleiding. Deze werd onder het Suez kanaal gelegd en door de woestijn. Niet alleen dit, maar de grote leider die de Turken verdreef heette Allenby. Wat in de Arabische versie 'Allah-en-Nebi', werd en betekent 'profeet van God.'

JEZUS CHRISTUS
 

Het Oude Testament werd geschreven om het volk voor te bereiden op Diegene die de hele mensheid zou verlossen: Jezus Christus de Messias. Het beschrijft de geschiedenis van het Hebreeuwse volk en de gebeurtenissen in hun tijd. Bovendien spreekt het Oude Testament van profetieën en verwachtingen die de Grote Verlosser zal vervullen – Hij zal deze wereld regeren en zegenen. De profetieën en verkondigingen van Zijn komst zijn het meest krachtige bewijs voor de goddelijke inspiratie van de Bijbel. Ze zijn vervuld in Jezus Christus, de Zoon van God, Die Zelf zegt:

"Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen," MATTHÉÜS 5:17

"En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes weder de dingen, die gij gezien en gehoord hebt, namelijk dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, den armen het Evangelie verkondigd wordt."  LUKAS 7:22

Dit was de boodschap die Jezus meegaf aan Johannes de Doper. Johannes zou weten dat door Zijn wonderen en prediking Jezus de vervulling was van de profetie van de komende Messias (JESAJA 29:18). Slechts een paar van de honderden profetieën die betrekking hebben op de geboorte, leven, dood en wederopstanding van Jezus Christus worden hier genoemd.

Geboren in Bethlehem:

"En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zij in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid." MICHA 5:2

 

Vervulling:

"Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judéa..." MATTHÉÜS 2:1

Zelfs Herodes, de koning van Juda, wist dat er precieze profetieën over de geboorte van de Messias waren te vinden in het Oude Testament (zie DANIËL 9:24-27) en door de moord op alle nieuwgeborenen wilde hij de aanstaande heerschappij van Jezus Christus voorkomen.

Kruisiging:

"Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen." JESAJA 53:5,6
 

Deze profetie moest worden vervuld zodat de mens kon worden verlost. Terzelfder tijd is dit een antwoord op de vraag: “Waarom moest de onschuldige Christus de wrede dood aan het kruis ondergaan?”

Vervulling:
 

"Toen liet hij hun Bar-abbas los, maar Jezus gegeseld hebbende, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden." MATTHÉÜS 2:1

Wederopstanding: 

"Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de verderving zie." PSALM 16:10

Vervulling:
 

"...En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derde dage, naar de Schriften; En dat Hij is van Céfas gezien, daarna van de twaalven. Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen." 1 KORINTHE 15:4-6
 

Zelfs de profetieën over Zijn wederopstanding waren vervuld. Dit alles was geprofeteerd tenminste 400 jaar voordat het gebeurde:

"...dat het alles moest worden vervuld, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de profeten, en psalmen." LUKAS 24:44
 

TOT SLOT
 

Sommige mensen vertellen ons dat iemand het bestaan van God niet kan bewijzen – je kunt het alleen geloven. Hier hebben we echter bewijs verzameld dat niet alleen het bestaan, maar ook de Alwetendheid en de Almachtige Kracht van God afdoende aantoont; plus natuurlijk de waarheid en exactheid van Zijn geschreven Woord: de Bijbel.

Met dezelfde nauwkeurigheid waarmee meer dan 95% van de profetieën zijn vervuld, zullen ook de nog uitstaande profetieën over de Derde Wereldoorlog, de terugkeer en heerschappij van Jezus Christus en Gods Oordeel uitkomen.

De discipelen vroegen Jezus:
"...en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld (dit tijdperk)?" MATTHÉÜS 24:3

Jezus antwoordde:
"En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen: ziet toe; wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen." MATTHÉÜS 24:6,7

Het is een droevig feit dat er sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 meer dan 250 grote oorlogen zijn geweest waarin meer dan 23 miljoen mensen zijn omgekomen, tientallen miljoenen dakloos zijn geworden en ontelbare miljoenen mensen gewond zijn geraakt of verlies hebben geleden. Maar het ergste moet nog komen, want we vinden in de Bijbel ook profetieën die een atoomoorlog beschrijven en de nawerkingen ervan.

"Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht; in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde, en de werken, die daarin zijn zullen verbranden." 2 PETRUS 3:10
 

Deze schriften waarschuwen je om juist nu God te gaan zoeken en je tot Hem te bekeren, voor het te laat is! Als Zijn Zoon, Jezus Christus, terugkeert, zal Hij de wereld richten, jou dus ook. God beveelt ons:

"Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen." HANDELINGEN 2:38

Je bekering, het dopen en het ontvangen van de Heilige Geest zijn de bijbelse voorwaarden die God voor iedere mens bepaald heeft om eeuwig leven te verkrijgen. Bekering betekent de innerlijke ommekeer naar God en het afkeren van je oude leven; de doop, door volledige onderdompeling, is de symbolische begrafenis van het oude zondige leven.

Als iemand de gave van de Heilige Geest ontvangt, dan ontvangt hij Christus en eeuwige verlossing, met als bewijs het teken van het spreken in andere tongen. Zie ook HANDELINGEN 2:4.

Deze stappen van gehoorzaamheid aan Gods Woord bezegelen de handeling van de wedergeboorte zoals beschreven in de Bijbel. Vergeet nooit dat je op een dag voor Gods troon zal staan en over jouw leven rekenschap moet geven. Elk moment van je leven zal je tot herinnering gebracht en beoordeeld worden. God wil je verlossen en roept jou op tot bekering en om Zijn Woord te gehoorzamen.

Enkele boeken over dit onderwerp:

- ‘As Birds Flying’ van Andrew Adams

- ’Great Tribulation’ van Alan Campbell, B.A.

(Juni 2004)