Onze kerk vandaag

Onze opdracht is nog altijd hetzelfde – we gehoorzamen nog steeds het bevel van Christus om op de hoofd- en zijwegen te gaan en aan iedereen te vertellen over het nieuwe leven dat Christus belooft voor wie Hem volgt. We komen allen van allerlei wegen des levens, met verschillende achtergronden, van zowel de zogenoemde ‘hogere kringen’ als ‘de onderlaag’ van de maatschappij. Zoals onze pastor vertelde: ”Een voormalige student, die bekeerd was, Robert L. genaamd, verzette zich tegen het gebruikelijke standpunt van een kerk om alleen maar mislukkelingen en armoedzaaiers te bekeren. Dit is bij ons echt niet het geval als je kijkt naar de sectie getuigenissen en leest over allerlei mensen die Genadige Vergeving hebben ontvangen van onze Here Jezus Christus. Er bestaat echter een waarschuwing, die mij zeer vroeg in mijn wandel als christen getoond werd en die je in 1 KORINTHE 1:26 kan vinden. Je leert wat de Here in MARKUS 2:17 bedoelt en ik ‘wist’ toen in 1967 en nu zelfs nog meer dat er zonder mijn Redder geen hoop is voor mijn ziel.” Of je nu van een leven komt met drugs of depressie of simpelweg verloren was in deze wereld; onze levens zijn allemaal getransformeerd door de wedergeboorte (zie JOHANNES 3).

Zij die God zoeken, zijn van harte welkom in één van onze huisgroepen waar dan ook over de hele wereld, waar zij de liefde en aanmoediging zullen vinden die nodig zijn om te groeien in Christus. De overgrote meerderheid in onze kerk bestaat uit gewone mensen, die allemaal toegewijd zijn om God in hun leven op de eerste plaats te zetten, "Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen" (ÉFEZE 2:10).

Sinds het begin van ons werk, toen ‘Pentecost Revival Centre’ in 1968, zagen wij vele verbazingwekkende gebeurtenissen die  het gezegde demonstreerden: De genezing en miraculeuze kracht van de Heere Jezus Christus. Terwijl we Zijn opdracht uitvoeren in overeenstemming met Gods Woord, zijn we de eerste om toe te geven dat we geenszin een perfecte kerk zijn en dat degenen die God in ons midden heeft geplaatst als leiders net zo onvolmaakt en menselijk zijn als iedereen anders. Elke zonde die zich voordeed tijdens de geschiedenis van deze gemeente, zij het tijdens of na de bekering werd discreet en volgens de schrift behandeld en met veel Gods vrezen. Wanneer een iemand duidelijk begrijpt dat Jezus Christus op de aarde kwam en stierf voor de zondaren, dan zal hij zijn uiterste best doen voor de verzoening van iedere persoon tot Christus.

"En al deze dingen zijn uit God, Die ons met zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft" (2 KORINTHE 5:18).

"Maar Jezus, zulks horende, zeide tot hen: Die gezond zijn hebben den medicijnmeester niet node, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert, wat het zij; Ik wil barmhartigheid, en niet offerande; want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering" (MATTHÉÜS 9:12-13).

Dit is duidelijk de mentaliteit van God en het is altijd de benadering van deze gemeentes geweest om leden de wijzende vinger van oordelende broederen in of buiten deze gemeentes te besparen. Het Genadige Bloed van onze Heere Jezus Christus bedekt hen die berouw tonen en we moedigen de mensen aan om te blijven strijden als discipelen.

"Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid" (1 JOHANNES 1:9).

Met de genade van God, gaan wij ondertussen door met onze missie op deze aarde om de verlorenen en de stervenden te redden, discipelen makende en proberende alle dingen te leren die Jezus onze Heer “ons bevolen heeft”.

"Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen" (MATTHÉÜS 28:19-20).

Bruiloft in PolenBruiloft in Polen

 

Gemeente Leven

Collage van foto's van over de hele wereldTijdens de zomervakantie of op weekenden komen grotere groepen van onze leden vaak op verschillende plaatsen bijeen om eenvoudigweg samen te zijn. Meer over ons geloof en de "oude paden" vind je op de volgende pagina's ...

Met oprechte appreciatie

Wij willen hierbij de immense contributie erkennen die over de jaren is gemaakt door die getrouwe broederen die deze website mogelijk maakten. Het werk begon met de "Pentecost Revival Centre" in de late 1960’s met de verzameling van Bijbelse leer en kennis, nu weergegeven op deze site. Computers werden in de late 1980’s geïntroduceerd om de communicatie te ondersteunen in het groeiende werk; in die fase in Duitsland bekend als de "Revival Centres International".

Onze eerste werkende website kwan tot stand in het begin van het jaar 2001 (wij stonden toen bekend als "Christian Assemblies International") wat leidde tot de website die nu beschikbaar is over de gehele wereld en die een grote update heeft ondergaan aan het begin van 2008. Letterlijk honderden broederen in de kerk hebben bijgedragen die niet allemaal kunnen worden genoemd maar de volgende broeders verdienen in het bijzonder lof voor hun arbeid in het bevorderen van het Koninkrijk van God en het verspreiden van het evangelie doormiddel van deze website:

Pastor Jim K, Chris B, Tony G - Roland M, Hauke M, Jochen G, Mark P - Marty T, Fletch, Craig B, Josh M, Sylvain R, Melissa M, Armin R, Vy L, Mike F, Ralf L, Steve F, Berty S - Neil McA, John W, Pastor Fraser C, William D, Richy M, Peter M, Pastor Lars F and Pastor Michy W.