Ons Geloof

"Zo zegt de Heere: Staat op de wegen, en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij zullen daarin niet wandelen. Ik heb ook wachters over ulieden gezet, zeggende: Luistert naar het geluid der bazuin; maar zij zeggen: Wij zullen niet luisteren. Daarom hoort, gij heidenen! en verneem, o gij vergadering! wat onder hen is. Hoor toe, gij aarde! Zie, Ik zal een kwaad brengen over dit volk, de vrucht hunner gedachten; want zij merken niet op Mijn woorden, en Mijn wet verwerpen zij" (JEREMÍA 6:16-19). 

"Zet de oude palen niet terug, die uw vaderen gemaakt hebben" (SPREUKEN 22:28). 

Wij geloven dat de Bijbel Gods volmaakte Woord is, dat Jezus Christus het vlees geworden Woord is, dat Hij stierf om een gewillig offer voor God te zijn en dat Jezus van al Zijn volgelingen verlangt dat ze zich bekeren en wedergeboren worden (zie het hoofdstuk over verlossing in de FAQ sectie).  

Als de lezer in staat was om honderd jaar terug te kijken in het verleden of enige kennis heeft van de christelijke geschiedenis door de eeuwen heen, dan zou: 'Ons geloof' in deze Christian Assemblies International ('CAI'), vergeleken met vroeger, tamelijk conservatief en ongecompliceerd lijken. Echter, door de veranderde instelling en gewoontes van tegenwoordig, als gevolg van de afnemende bijbelse invloed op de vroegere christelijke naties van het westen, zullen sommigen de volgende ideeën misschien enigszins uitdagend vinden. 

De dooptank in St. Paul's Anglican Cathedral in Melbourne, Australië, gegraveerd met het vers 2:38 van het boek HandelingenVers 2:38 is gegraveerd in de dooptank van St. Paul's Anglican Cathedral Niettemin, de geschiedenis getuigt van de radicaal andere benadering van onze christelijke voorvaders. Als je de Anglicaanse St. Paul's Cathedral bezoekt in Melbourne, Australië en meteen na binnenkomst rechts aanhoudt, naar de zijkant loopt, zie je de  dooptank, gemaakt voor volledige onderdompeling. De schrift HANDELINGEN 2:38 is er ingegraveerd. De vroege Methodisten / Wesleyanen werden door hun oprichter, John Wesley, aangemoedigd naar de geestelijke gaven te zoeken (zie 1 KORINTHE 12:1-10) en hij moedigde het bidden in tongen aan, net als Maarten Luther.1

Honderd jaar geleden kondigde het Leger des Heils onder leiding van Generaal Booth, aan: "De Christelijke Missie is in vergadering bijeengekomen om oorlog te voeren. Het heeft zich als een Leger des Heil georganiseerd om het Bloed van Jezus Christus en het vuur van de Heilige Geest uit te dragen tot in alle uithoeken van de wereld." Vaak maakte je op hun bijeenkomsten mee dat grote aantallen mensen door de kracht van God op de grond vielen als Generaal Booth preekte. Hun bekeerlingen spraken in tongen en deze tekenen manifesteerden zich door de  christelijke geschiedenis heen.

De lezer die de tijd neemt om het geloof en de leer van deze gemeente te bestuderen, zal zien dat de boodschap van 'Nationaal-Israël' (of wellicht beter bekend als 'Brits-Israël') een grote mate van inzicht en kennis heeft opgeleverd voor degenen die Gods doel en plan voor de volkeren van deze wereld willen begrijpen. Maar jammer genoeg heeft de kerk, die bekent staat als de 'Christian Identity Movement' (C.I.M.) in de V.S. en verschillende andere landen inclusief Australië, de 'Nationaal-Israël Boodschap' overdreven. Dit door de nadruk te leggen op bepaalde aspecten van het Oude Testament, die 'vernieuwd werden' in het Nieuwe Testament. Dit 'verdraaien' van bepaalde schriften uit het Oude Testament heeft ervoor gezorgd dat deze 'C.I.M.-groepen' de scheiding tussen de rassen benadrukken. Dit leidde op zijn beurt weer tot de valse veronderstelling dat Jezus alleen is gestorven voor de 'blanke' volkeren. De Bijbel verklaart dat 'Israël' inderdaad Gods 'dienarenvolk' is, dat Zijn plan hier op aarde laat zien. Maar zelfs in het Oude Testament wordt aan de Egyptenaren en andere volkeren duidelijk toestemming gegeven om naar de tempel in Jeruzalem te gaan voor aanbidding. Een veel verder gaande studie van dit onderwerp is te vinden in de sectie Nationaal Israël.

Jezus Christus gaf inderdaad Zijn eerste discipelen opdracht om uit te gaan en de "verloren schapen van het huis Israëls" te zoeken (MATTHÉÜS 10:6). Veel voorgangers interpreteren tegenwoordig zulke verzen 'geestelijk'. Ze zullen niet toegeven dat het grootste deel van de Bijbel is geschreven voor Gods volk - de Israëlitische en Judeese naties. MAAR - Prijs God, Hij zond Zijn Zoon om ons ALLEN een weg tot verlossing te geven. Hij heeft Zijn wonderbaarlijke verlossing uitgestrekt naar ALLEN die Zijn naam aanroepen en zich bekeren, ongeacht hun achtergrond. ROMEINEN 9:6-8 en ROMEINEN 11:17-27 laten dit duidelijk zien. Deze verzen laten ook zien dat we God moeten vrezen en respecteren en moeten leren om Zijn wegen te volgen, anders worden we verworpen door ons ongeloof (of 'ongehoorzaamheid,' zoals de oorspronkelijke Griekse tekst van de Bijbel zegt). 

Veel christelijke kerken hebben moeite met de tamelijk extreme en militaristische houding van sommige 'C.I.M.-groepen.' Gods Woord beveelt de staat te gehoorzamen, zoals te zien is in ROMEINEN 13:1-7. Indien dit werd opgevolgd door de kerk zouden de instructies gegeven in dit schrift de tragische gebeurtenissen hebben vermeden zoals die zich voordeden in Waco. Als de regering van een land zo boosaardig wordt en het christendom onwettig verklaart, zal de reactie hetzelfde zijn als die van de heiligen die veel geleden hadden in Nero's dagen. Wij van de CAI willen duidelijk stellen dat we de 'Christian Identity Movement groepen' niet steunen en sinds lange tijd alle communicatie met hen hebben verbroken, vanwege hun negatieve instelling tegenover de niet-blanke rassen en hun neiging tot een beleid van 'wraak' of het in eigen handen nemen van 'religieuze rechten.' Dit is verboden door Gods Woord en wij veroordelen dergelijke gedachten als zijnde niet afkomstig van onze verlosser Jezus Christus, die Zich liet kruisigen en ons beveelt om ons leven te verliezen als dit nodig is. Wij staan ook erg sceptisch tegenover de 'complottheorieën' die uit zulke groepen schijnen voort te komen. 

Hier kan eenvoudig geschreven worden dat als iemand de websites bezoekt van kerken zoals de Assemblies of God, de Elim Pentecostal Church of de United Pentecostal Church (afgezien van hun strikte leer over de 'Éénheid'), hun inleidende verklaringen, constituties en de 'Wat we geloven' pagina's vrijwel de zelfde fundamentele geloofsovertuiging laten zien als de onze.

De Studiebronnen sectie van deze website geeft de lezer meer inzicht in datgene waar we voor staan. Hieronder willen we een aspect van het christendom onder de aandacht brengen dat vaak buiten beschouwing wordt gelaten, of tegenwoordig weinig bekend is bij de meeste gelovigen. Dit komt of door gebrek aan kennis van het eigen erfgoed of door de hedendaagse 'politieke correctheid'. Maar het Woord van God verandert niet en dit zal ook nooit gebeuren. 

"Want Ik, de HEERE, word niet veranderd…" MALEÁCHI 3:6

"…de Schrift niet kan gebroken worden…" JOHANNES 10:35

"De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan" LUKAS 21:33

Lees verder om uit te vinden wat zeer weinig christenen tegenwoordig durven te prediken: De oude paden.

  • 1. "...Zo werd Gods wapen begraven, maar zijn overwinningen blijven tot in de eeuwigheid. Luther is met gemak de grootste evangelist na de apostelen: zo vol van intense liefde als Johannes; zo snel in daad als Petrus; zo diep in denken als Paulus; zo scherp en sterk als Elia; zo ongedurig tegen Gods vijanden als David. Profeet en Evangelist, zowel spreker in tongen als de uitlegger er van, hebbende alle gaven van genade, zijnde een licht en pilaar in de kerk. Hij toonde thuis een goed voorbeeld te zijn van Duitse manieren en christelijk gedrag;  een meester in de Duitse taal; in alle dingen eenvoudig als een kind en toch zeer geleerd; onvermoeibaar werkende en arbeidende, toch alleen de eer gevende aan God en zijn Verlosser. Vaak in nood, vervolgd veracht en toch altijd vreugdevol; arm maar  brengende een overvloed aan rijkdom; arm maar veel rijkdom producerend. Oh, dat de herinnering aan deze rechtvaardige man gezegend mag blijven!" Genomen en vertaald uit: Theodor Sauer, Geschichte der Christlichen Kirche ('Geschiedenis van de christelijke kerk') für Schule und Haus (voor school en thuis). Rudolf Kuntze's Verlagsbuchandlung, Dresden (1859), p. 400.