Het programma van de zondagsschool - Tweede jaar

Our Sunday School program is designed to lead children to learn and understand various topics from the Bible. The course is spread over a three year period, please see the first year curriculum for a full explanation

Tweede jaar programma

Maand

Onderwerp

Schriften

Januari De tien geboden EXODUS 19 en 20
  Het maken van het gouden kalf EXODUS 32
  Rein en onrein voedsel LEVITICUS 11
  De Israëlieten bereiden zich erop voor Kanaän binnen te trekken NUMERI 13 en 14
     
Februari De rebellie van Korach, Dathan en Abiram; Aärons staf NUMERI 16 en 17
  De vurige slangen NUMERI 21:1-9
  De laatste woorden van Mozes en zijn dood DEUTERONOMIUM 11 en 28 en 33 en 34
     
Maart Jezus predikt over vergeving LUKAS 7:36-50; JOHANNES 8:1-11
  Jezus predikt in gelijkenissen: de zaaier LUKAS 8:4-15; MATTHÉÜS 13:1-23
  Het mosterdzaad MATTHÉÜS 13:31-32
  Het visnet MATTHÉÜS 13:47-50
     
April Jezus stilt de storm LUKAS 8:22-25; MARKUS 4:36-41
     
Gebiedsbijeen-komsten in de lente (thema) Jezus brengt dochter van Jairus tot leven MARKUS 5:21-24,35-43
  De spijziging van de menigte MARKUS 6:31-44; JOHANNES 6:1-14; MATTHÉÜS 14:13-21
  Jezus wandelt over het water MARKUS 6:45-52; MATTHÉÜS 14:22-33
     
Mei Jezus leert de discipelen MARKUS 9:14-29; MATTHÉÜS 17:14-21; LUKAS 9:37-42
  De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht MATTHÉÜS 18:21-35
  Nog zeventig discipelen worden uitgezonden LUKAS 10:1-20
  De goede Samaritaan LUKAS 10:29-37
     
Juni Binnengaan van het beloofde land JOZUA 2,3 en 4
  De val van Jericho JOZUA 6
  Gideon en de Midianieten RICHTEREN 6,7 en 8
  Simson en de Filistijnen RICHTEREN 13–16
     
Juli Ruth, de getrouwe schoondochter RUTH 1–4
  Samuël, kind van de Heer 1 SAMUËL 1–3
  De ark des verbonds weggenomen door de Filistijnen 1 SAMUËL 4–6
     
Augustus De rijke jongeling MATTHÉÜS 19:16-26; MARKUS 10:17-27
     
Jaarlijkse gebiedsbijeenkomst (thema) De werkers in de wijngaard MATTHÉÜS 20:1-16
  De verloren zoon LUKAS 15:11-32
  De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester LUKAS 16:1-13
     
September Zachéüs LUKAS 19:1-10
  Jezus in het Huis van Maria en Martha LUKAS 10:38-42
  Lazarus opgewekt uit de dood JOHANNES 11:1-46
     
Oktober De vijanden van Jezus zweren hem te doden JOHANNES 11:47-57
  De zalving te Bethanië JOHANNES 12:1-11
  De intocht te Jeruzalem JOHANNES 12:12-19; LUKAS 19:28-40; MATTHÉÜS 21:1-11
     
November David, de uitverkorene van de Heer 1 SAMUËL 16
  David en Goliath 1 SAMUËL 17
  De jaloezie van Saul 1 SAMUËL 18 en 19
     
December David en Jonathan 1 SAMUËL 20
     
Gebiedsbijeen-komsten in de winter (thema) David de Koning 2 SAMUËL 8 en 9
  De dood van David 1 KONINGEN 2