Het programma van de Zondagsschool - Derde jaar

Ons Zondagsschool programma is ontworpen om kinderen een begrip voor verscheidene bijbelthema's bij te brengen.  De cursus is verspreid over een periode van drie jaar, zie a.u.b het eerste jaar curriculum voor een volledige uitleg.

Derde jaar programma

Maand

Onderwerp

Schriften

JanuariDe wijsheid van Salomo
 
1 KONINGEN 3
 De bouw van de tempel
 
1 KONINGEN 6
 Elia, een profeet van Israël 1 KONINGEN 17
 Elia en de priesters van Baäl 1 KONINGEN 18
   
FebruariDe vergelijking van het bruiloftsfeest MATTHÉÜS 22:1-14
 De wijze en de dwaze maagden MATTHÉÜS 25:1-13
 De nutteloze dienstknecht MATTHÉÜS 25:14-30
 De dag des Oordeels
 
MATTHÉÜS 25:31-46
   
MaartHet verraad van Judas/ Laatste avondmaal/ Afscheid MATTHÉÜS 26:14-35; MARKUS 14:10-25; LUKAS 22:1-38
 Gethsemane/ Petrus verloochent JezusMATTHÉÜS 26:36-75; MARKUS 14:26-72; LUKAS 22:39-62; JOHANNES 18:1-27
 De verzoeking
 
MATTHÉÜS 27:1-28; MARKUS 15:1-19; LUKAS 22:63-71; LUKAS 23:1-25; JOHANNES 18:28-40
 Jezus wordt gekruisigd
 
MATTHÉÜS 27:29-66; MARKUS 15:20-47; LUKAS 23:26-56; JOHANNES 19
   
AprilDe opstanding
 
MATTHÉÜS 28:1-17; MARKUS 16:1-8; LUKAS 24:1-12; JOHANNES 20:1-18
Gebiedsbijeenkomsten in de lente (thema)
 
Jezus verschijnt aan verschillende discipelen
 
MATTHÉÜS 28:9-17; MARKUS 16:9-14; LUKAS 24:13-48; JOHANNES 20:19-31; JOHANNES 21
 Jezus opgenomen in de hemel LUKAS 24:49-53
 De komst van de Heilige Geest HANDELINGEN 2
   
MeiHet afscheid van Elia and Elisa 2 KONINGEN 2
 De genezingen door Elisa2 KONINGEN 4 and 5
 Het Assyrische leger vernietigd2 KONINGEN 18 and 19
   
JuniDaniël in gevangenschapDANIËL 1
 Het gouden beeld
 
DANIËL 3
 De schrift op de wand
 
DANIËL 5
 Daniël in de leeuwenkuil DANIËL 6
   
JuliDe kreupele bedelaar genezen HANDELINGEN 3
 De apostelen worden gearresteerd HANDELINGEN 4
 De apostelen worden bevrijd HANDELINGEN 5:17-42
 Stefanus, de eerste martelaar HANDELINGEN 6:8-15; HANDELINGEN 7
   
AugustusSaulus wordt bekeerd
 
HANDELINGEN 9:1-31
   
Jaarlijkse gebiedsbijeenkomst (thema)

De discipelen

De leer van Petrus

HANDELINGEN 9:32-43
 Petrus en de hoofdman HANDELINGEN 10
 Petrus gevangen – ontsnapt HANDELINGEN 12
   
SeptemberPaulus en Barnabas worden uitgezondenHANDELINGEN 13:1-3
 De eerste reis van PaulusHANDELINGEN 13 and 14
 De tweede reis van PaulusHANDELINGEN 15 and 16
 Paulus en Silas gevangenHANDELINGEN 16:19-40
   
OktoberEstherESTHER 1-10
 JobJOB
 JonaJONA 1–4
   
NovemberDe uitnemendheid der liefde1 KORINTHE 13
 Vruchten van de Geest
 
GALATEN 5:22
 De wapenrusting van GodÉFEZE 6:11-17
   
DecemberGeloofHEBREEËN 11
   
Gebiedsbijeenkomsten in de winter (thema)
 
brieven aan Timothéüs
 
1 TIMÓTHEÜS and 2 TIMÓTHEÜS
 De vizie van Johannes
 
OPENBARING 18 en 21