Gered van een leven met drugs!

Anja - Hamburg, Duitsland

Photo of Anja

 

Ik ben Anja uit Berlijn en zou graag deze getuigenis met jullie willen delen.
Ik werd christen toen ik 15 jaar oud was, maar keerde me zes maanden later weer af van de Heer. Dit gebeurde hoofdzakelijk door de vervolging die ik op school kreeg te verduren. Bijvoorbeeld: er gebeurden daar vele wonderen – een meisje was blind en toen ik voor haar had gebeden, werd ze genezen en kon weer zien. Maar vanwege dit en omdat ik het evangelie predikte, waren de leraren en de ouders van andere leerlingen tegen mij en dreigden me zelfs voor het gerecht te dagen. Ik werd verboden te prediken of evangelische traktaten uit te delen. Ik kon toen deze druk niet weerstaan en verloor uiteindelijk mijn geloof en verliet de Heer. Dat was zeker het verkeerde besluit!

Al snel ontmoette ik ‘de verkeerde mensen’ en mijn hele leven ging bergafwaarts. Ik had contact met satanisten, homoseksuelen en allerhande drugsverslaafden. Van mijn zestiende tot mijn twintigste nam ik gewoon ieder drug dat ik kon krijgen: marihuana, speed, coca?ne en LSD. Ik nam vaak te veel en wist niet meer wat de werkelijkheid was of waar de wereld van waanvoorstellingen en fantasie begon. Ik probeerde vaak van de drugs af te komen, maar de mensen waar ik mee omging en de angst om de werkelijkheid tegemoet te zien, trokken me weer terug in de drugsscene. Ik zag geen uitweg meer.

Op een keer ging ik naar een séance met een paar andere mensen, hoewel ik wist dat dit gevaarlijk was. We zaten om een tafel en lieten een glas ‘bewegen.’ Na een tijdje begon een van de mensen zich vreemd te gedragen en dus stopten we de sessie. De man die alles had geleid, ging naar de kamer ernaast, waar we hem later totaal verkrampt in een stoel vonden. Zij ogen tollende helemaal. Hij had duidelijk de controle over zichzelf verloren. Een van de andere jongens sloeg hem om hem ‘wakker’ te maken, maar niets werkte en het werd zelfs erger met hem. Tenslotte kwam iemand in paniek naar me toe en vroeg me tot God te bidden, want ze wisten van mijn christelijke achtergrond. Ik ging naar de jongen, legde hem de handen op en beval de geest van hem uit te gaan. Plotseling duwde een kracht mij door de kamer en ik voelde me een tijd lang tamelijk zwak. Op hetzelfde moment werd hij echter kalm en was snel weer normaal. Later verklaarde hij dat de demon hem bevolen had ons allen te doden. Hij wilde net in actie komen, maar werd dus net op tijd bevrijd van deze geest!

Vanaf die dag leefde ik in angst en hoewel ik niet stopte met drugs, ging ik altijd naar bed met een Bijbel onder mijn kussen.

Toen ik 20 was geworden, kon ik deze rotte manier van leven gewoon niet meer uitstaan; ik realiseerde me dat ik niet meer mezelf was. Ik had al mijn vrienden verloren en zag geen uitweg meer. Ik wilde zelfmoord plegen, maar bedacht dat ik nog één keer in mijn Bijbel moest kijken voordat ik een eind aan mijn leven maakte. Dit waren de schriften die ik vond:

OPENBARING 2:5 “Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastelijk bijkomen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert.”

JESAJA 41:13 "Want Ik, de HEERE, uw God, grijp uw rechterhand aan, Die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.”

Precies op dat moment voelde het plotseling alsof iemand een gordijn dat voor mijn ogen hing, had weggeschoven, zodat ik duidelijk kon zien. God sprak tot me door deze schriften en vertelde me dat Hij van me hield ondanks alle verschrikkelijke dingen die ik had gedaan. Ik wist dat dit mijn laatste kans was – nu of nooit! Tenslotte ging ik terug naar de kerk, de gemeente waar ik gedoopt was en waar ik de Heilige Geest had ontvangen. Ik vroeg God me van de drugs te redden en het verlangen weg te nemen ooit nog te gebruiken. Dit wonder gebeurde – er waren helemaal geen ontwenningsverschijnselen en vanaf dat moment is mijn verslaving geheel verdwenen. God heeft mijn hele leven veranderd!

Prijs de Heer!

Anja