De Geestelijke Misleiding van Yoga

William - Fife, Schotland

Photo of William

Het doel van deze korte getuigenis is je te laten zien dat yoga een geestelijke misleiding is.

Als je denkt dat je yoga alleen als fysieke training kunt gebruiken, zonder te worden beïnvloed door de geestelijke kant ervan heb je het mis. Je hebt het mis als je de vele websites en leraren in het Westen gelooft, die verklaren dat Yoga gewoon een onschuldige lichamelijke oefening is.

De Bijbel waarschuwt voor dergelijke geestelijke verleiding: “Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begeven tot verleidende geesten, en leringen der duivelen” (1 TIMÓTHEÜS 4:1).

Uit eigen ervaring sprekend, ben ik ervan overtuigd dat Yoga een van de verleidende geesten is waarvoor God uitdrukkelijk waarschuwt in de bovenstaande schrift. Ik begon met Yoga toen ik 16 jaar oud was en oefende iedere dag 1 tot 2 uur. Het scheen mijn lichaam te versterken en mijn lenigheid te verbeteren. Toen ik 18 was ging ik dieper (ik was in die tijd werkloos) en deed dagelijks ongeveer 4 tot 6 uur Yoga. Ik was ervan overtuigd dat Yoga mijn geestelijke intelligentie verlichtte en mijn lichamelijke conditie verbeterde. Ik zou heftig hebben ontkend dat er iets religieus is in yoga of dat ik op de een of andere manier werd beïnvloed door de geestelijke of religieuze aspecten van yoga. Het volgende vertelt, waarom ik daar nu anders over denk.

De Wortels van Yoga

Laten we een blik werpen op de wortels van de yoga boom – en ook even ruiken aan sommige van de vruchten ervan – want niet voor niets zei Christus in MATTHÉÜS 7:16 7:16 “Aan hun vruchten zult gij hen kennen.

Het was de heer Krishna (een van de vele miljoenen goden van de Hindoes) in de Bhagavad Gita, die het yogaritueel introduceerde als een manier om tot eenheid met het universum te komen. Het Sanskrit woord yoga betekent in feite "vereniging" of "juk opleggen" en doelt erop vereniging van de menselijke geest met de geest van het universum teweeg te brengen. Maar dieper gaand is de scheiding van de materiële illusie van het leven.

Een groot deel van de Hindoe leer is dat deze wereld en alles wat we zien niet meer is dan een illusie.

Ironisch is dat hoewel yoga in het westen heel vaak wordt gepromoot als een manier om gezond te worden en een betere manier van leven te krijgen dit in het oosten, waar het vandaan komt, meer openlijk wordt gezien als een manier van sterven.

In de hindoeïstische en boeddhistische geschriften is yoga beschreven als de enige zekere weg om te ontkomen aan de eindeloze cyclus van reïncarnatie en de wetten van de karma. En daardoor iemand in staat te stellen te bereiken wat de Hindoes zich voorstellen van de hemel (genaamd "moksha") – of in termen van de Boeddhistische leer terug te keren naar de boeddhistische leegte (genaamd "Sunyata") – wat de volmaakte manier van sterven moet voorstellen.

Moksha wordt door de meeste Hindoescholen opgevat als een staat "die het bestaan te boven gaat", terwijl "Sunyata" eenvoudig leegte betekent. Beide verworvenheden hebben als sluitstuk de vernietiging van het zelf.

Met andere woorden, de fysieke oefeningen en posities ("asanas") samen met de ademhalingstechnieken ("pranayama") en de meditatie ("dhyana") zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor ZEER geestelijke en religieuze redenen. De Bhagavad Gita getuigt ervan in meer dan 50 verzen en het is heel moeilijk om de Bhagavad Gita niet te classificeren als de gids van de Hindoereligie.1 Lees het werk van E.A. Wilder-Smith (“The Cause and Cure of the Drug Epidemic and The Drug Users”) of van Charles T. Tart, “The End of Materialism – How Evidence of the Paranormal is Bringing Science and Spirit Together or Altered States of Consciousness” om deze relatie beter te begrijpen.

Dat de explosie van de drugscultuur in the 60-er jaren een zeer zorgvuldig geplande operatie was, is maar weinig bekend. Dit onderwerp alleen is reeds voer voor een urenlange discussie en hoort wellicht helaas tot het genre van de samenzweringstheorieën. Hoewel, iedereen die enige interesse heeft in dit onderwerp, weet wellicht van de LSD experimenten ondernomen door bepaalde VS overheidsinstellingen, startende met het project MKULTRA in de jaren ‘50. (The Search for the Manchurian Candidate: The CIA and Mind Control, by John Marks, and also Acid Dreams: The Complete Social History of LSD: The CIA, the Sixties, and Beyond, by Martin A. Lee)

Hoe Yoga Populair Werd in het Westen

Hoewel yoga al voor Christus in het Westen bekend was en in het Oosten bijna 3000 jaar werd beoefend nam het in het Westen pas in belangrijke mate toe rondom dezelfde tijd als de explosieve groei van de drugscultuur in de jaren 60 en de groei van bepaalde soorten muziek.

Veel mensen die zich bezig hielden met psychedelische drugs waren (en zijn nu nog steeds) aangetrokken tot iedere ervaring die leidde tot geestverruiming of een verandering in de waarneming van de werkelijkheid.

Dankzij deze veranderende Westerse (drugs)cultuur begonnen vele Hindoeïstische missionarissen (te midden van andere geestelijke leiders die leurden met nieuwe religies) zich langzaam te realiseren dat door de nieuwe psychedelische ervaringen het Westen nu een transcendentale ervaring onderging. Ook wel een niet fysische werkelijkheid, waarvan het zich voordien niet bewust was - of die het meer waarschijnlijk had verkozen te negeren. Geestverruiming of veranderde staat van bewustzijn en een zoeken naar geestelijkheid, zonder de beperkingen door religie waren opeens in de mode. Alles wat een nieuwe ervaring bood was plotseling met grote interesse gewild. Er werden weinig vragen gesteld over de oorsprong van deze hoogtepunten en ervaringen.

Aldus werd het Westen geleidelijk bekend gemaakt met een oude Oosterse religie door het medium van yoga.

Een van de Hedendaagse Leugens

Een tak of onderdeel van yoga wordt Hatha Yoga genoemd. Dit is waarschijnlijk dat wat de meeste mensen in het Westen associëren met het woord "yoga" en geloven dat die alleen om wille van mentale en lichamelijke gezondheid wordt beoefend.2 Hatha Yoga beschrijft in de basis iedere fysieke yoga-oefening. Yoga heeft acht leden en alleen asana heeft yoga-poses. Of je nu lyengar of ashtanga doet, het is beide hatha yoga; ashtanga is ook hatha yoga. Vandaar dat hatha yoga uitwisselbaar is met yoga.

Sommige posities in yoga zijn helemaal niet zo onschuldig als ze er uitzien maar hebben duidelijk een occulte oorsprong, zoals de “cobra”, die meestal wordt gevolgd door “groet brengen aan de zon” – en het aannemen van de stand van de “berg”. Dit zijn allemaal posities die ervoor bedoeld zijn om Hindoe goden te verwelkomen.

In de Hatha Yoga Pradipika staat in hoofdstuk een het volgende:

Groeten aan Shiva, die ons de wetenschap leerde van de Hatha Yoga. Het is voor de leerling de trap naar de hoogten van de Raja Yoga... Yogi Svatmarama … verklaart de wetenschap van de hatha om één reden – Raja Yoga.”

Dus hier zien we duidelijk dat Hatha Yoga specifiek tot doel heeft de beoefenaar ervan te leiden tot Raja Yoga. Raja Yoga, is echter hoofdzakelijk betrokken bij vorming van de geest door meditatie.

Shiva is ook bekend als de Vernietiger (of de boze) of Yogeshwara (Heer van de Yogis). Shiva's compagnon is Devi of Kali, the godin van de dood.

Daarom, het idee dat Hatha Yoga "puur fysiek" is, is een heel grote verdraaiing van de waarheid (met andere woorden een pure leugen) en smeekt inderdaad om de vraag "Waarom deze verdoezeling of verwarring?"

Natuurlijk zou je kunnen vragen of iets wat puur fysiek is enige geestelijke gevolgen kan hebben. Je hoeft alleen maar te kijken naar dingen als Ouija borden, Tarot kaarten, Astrologische tekens en symbolen. Die allen kunnen iemand onschuldig voorkomen, maar net als bij yoga, is het idee dat ermee verbonden is het probleem.

Een verder voorbeeld dat laat zien hoe iets dat puur fysisch is geestelijke consequenties heeft, kun je vinden in het hoofdstuk over de Hof van Eden. In Genesis hoofdstuk 3 wordt de vijand van God en de mensheid geïntroduceerd. Deze geeft Adams vrouw, Eva, de suggestie dat ze door iets puur fysieks te doen (in dit geval het eten van de vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad) niet alleen een grote geestelijke zegen zou krijgen, maar daadwerkelijk eeuwig zou leven en worden als God.

Het echte resultaat van deze daad was dat Adam en Eva uit het Paradijs werden geworpen en de Zondeval. Vanaf dat moment heeft de mens geprobeerd terug in het paradijs te sluipen door als het ware over de heg te springen (door gebruik van drugs en mystiek).

Karma & Reïncarnatie

Yoga is er specifiek voor bedoeld om te ontsnappen aan de constante, nooit eindigende dood en wedergeboorten van de reïncarnatie - ("...het vuur van yoga verbrandt alle Karmas", Kundalini Yoga, door Sri Swami Sivananda).

Er wordt onder de verschillende Hindoeïstische takken veel gediscussieerd over de karma zelf. Er wordt afwisselend geclaimd dat het niet zo strikt is, dat het niet altijd in dit leven gebeurt, dat het niet gebeurt gedurende een paar levens. Sommigen beschouwen Karma als een heel rechtvaardige wet, want het vraagt in gelijke mate om vergelding (in de zin van oog om oog). In ieder geval, als “wet” is het heel onpersoonlijk en kent geen medelijden, noch accepteert het verzachtende omstandigheden.

Als het een wet is die om gelijke vergelding vraagt, moet de volgende loop der gebeurtenissen geschieden:

Als ik iets van iemand steel – zal er iets van mij gestolen worden, in dit leven of een volgend. Dit betekent dat iemand anders de rol van dief moet spelen (nr. 2). Dat betekent dat er van dief nr. 2 iets gestolen zal worden in dit leven of een volgend. Dit betekent dat iemand anders de rol van dief zal moeten spelen (nr. 3)….En zo blijft de molen maar draaien.

Herinnert iemand zich wat hij verkeerd deed? Gelovigen van de reïncarnatie zullen antwoorden: "in het onderbewustzijn," maar hoe kan ik het veranderen als het opgeborgen is in mijn onderbewustzijn? Hoe kan ik er van leren?

Reïncarnatie, die bedoeld was om ons te helpen een slecht karma weg te doen kan omhoog of omlaag gaan – wat betekent dat ik als een dier kan worden herboren of zelfs als een groente (natuurlijk zijn de verschillende takken van de Hindoe religie het hierover ook oneens).

In principe krijg ik talloze kansen om een hemel te bereiken, waar mijn persoonlijkheid dan wordt vernietigd.

Om dit verder te onderzoeken nemen we als voorbeeld een persoon als Pol Pot (leider van de communistische beweging in Cambodja, bekend als de Rode Khmer), die verantwoordelijk was voor de dood van 1.7 tot 2.5 miljoen mensen.

Om zijn slechte karma weg te werken moet hij deelnemen in tenminste, voorzichtig gezegd, 1.5 miljoen reïncarnaties (daarbij negeren we de gemartelde slachtoffers, waarvan hij de levens ook heeft vernietigd).

Het idee van karma gaat echter zover dat sommige gelovigen geen mensen helpen – want je kunt per ongeluk iemand helpen die in moeilijkheden is door zijn slechte karma en die verondersteld wordt dit weg te werken. Door hem te helpen kun je hem in feite dus de kans ontnemen dit weg te werken.

Dit alles is natuurlijk volledig in tegenspraak met het Woord van God – zoals verklaard in HEBREEËN 9:27 - "En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel"

Het is niet vreemd dat in India, waar de leer van karma en reïncarnatie langer bestaat dan waar dan ook ter wereld, de economische groei alleen leidt tot sociaal onrecht en dat armoede, hongersnood en verschrikkelijk lijden gewoon blijven toenemen

Persoonlijk Resultaat van Yoga – Opwekken van de Kundalini

Het kan waar zijn dat de asanas (posities) en misschien zelfs de pranayama (ademhalingstechniek) voordelen heeft voor de gezondheid, het uiteindelijke doel van yoga is veel meer sinister. Heel weinig Westerse yogaleraren leren momenteel over dit aspect van yoga – maar naar de oude teksten is dit inderdaad het hoofddoel - de asanas en de pranayama zijn in werkelijkheid bedoeld voor de opwekking van wat bekend staat als de "kundalini kracht," waarvan geleerd wordt dat die als een slang rond het onderste deel van de rug ligt.

Als deze slang ontwaakt zal hij omhoog bewegen door het lichaam, door de "chakras" (het zogenaamde centrum van de levenskracht) en wanneer hij de "kroon chakra" bereikt (de top van het hoofd) zal hij exploderen in de zo genaamde "duizend-bladige lotus."

Op dit moment begint het gevaar echt en voor veel mensen is het vanaf dit punt bijna onmogelijk om naar een schijn van normaliteit terug te keren. In de oude teksten staat hierover zelfs een waarschuwing, maar de meeste Westerse leraren zijn of onwetend hierover, of zijn zich te zeer bewust van de grote inkomsten die yoga oplevert, of zijn inderdaad zelf misleid en leiden de mensen gewillig op een heel gevaarlijk pad.

De Zwitserse occultist Carl Jung noemde het in zijn boek “De verzamelde werken van CG Jung" een "bewust teweeggebrachte psychotische staat." Welnu, in de meeste gemeenschappen zal het opzettelijk teweeg brengen van een psychotische staat op zich ertoe leiden dat diverse secties van de wetgeving over geestelijke volksgezondheid worden geciteerd, terwijl je door een aantal politieagenten wordt afgevoerd.

Ikzelf kwam heel dichtbij dit stadium. Nadat ik intensief yoga had beoefend (4-6 uur per dag) gedurende een jaar, begon ik erg depressief en nerveus te worden, maar omdat ik geen idee had van de oorzaak van deze depressie ging ik ermee verder yoga te gebruiken als manier om mijn dag te vullen.

Op een dag, terwijl ik diep in pranayama en meditatie was, explodeerde er iets in mijn hoofd en mijn bewustzijn werd wit. Plotseling stonden er wezens gekleed in witte klederen naast me (alleen in mijn ooghoeken, in mijn perifere gezichtsveld) die me vertelden dat ze me naar een nieuw leven zouden leiden als ik maar doorging met mijn yoga.

Dat beviel me niet erg en ik begreep niet wat er gebeurde. Noch had een van de boeken die ik had gelezen iets gezegd over deze manifestaties. Ik stopte. Ik bleef op dat punt achter in een staat van half bewustzijn (komt overeen met het punt dat iemand bereikt voor of na de piek van een LSD trip). Ik was me ook heel bewust van wat ik alleen maar kan beschrijven als een scheur in het weefsel van de werkelijkheid.

Ik keerde de volgende dag weer terug naar mijn asanas / pranayama en binnen enkele minuten waren de geestelijke wezens terug, met dezelfde raad. Ze stonden erop dat ik naar hen luisterde. Ze waren nu ook tastbaar boos want ik had ze bewust afgewezen door de vorige dag te stoppen.

Ik stopte weer en keerde er nooit meer naar terug. Maar ik was me er altijd van bewust dat deze geestelijke wezens boos op me waren, en vanaf dat moment had ik helemaal geen rust meer. Alleen in totale vergetelheid door dronkenschap of drugs kon ik een beetje rust vinden.

Wat Doe Jij er aan?

Misschien zijn de dingen voor jou niet zo slecht geworden, maar let toch op – als je yoga beoefent, doe je aan Hindoeïsme; en hoe meer je dit doet des te meer stel je je open voor de geestelijke kant ervan. Duizenden anderen hebben dezelfde dingen ervaren terwijl ze yoga aan het beoefenen waren. Niet allen zijn zo gelukkig geweest als ik hiervan bevrijd te zijn – velen zijn krankzinnig geworden of echt tot zelfmoord gedreven.1

op het punt in mijn leven waarop de dingen werkelijk uit de hand liepen ontmoette ik een christen en begon ik naar christelijke bijeenkomsten te gaan (meer voor het erg goede eten dan voor iets anders). Op de tweede bijeenkomst werd me de gelegenheid geboden God werkelijk te vinden en te ervaren.

Ik ontving de Heilige Geest binnen enkele seconden door handoplegging, zoals beschreven in Handelingen der apostelen. Zodra ik deze vrije gift van God had ontvangen kwam er een werkelijke vrede over mij. De stemmen en de druk verdwenen en vreugde en kwamen bijna direct. De duisternis die me volgde (de "scheur in het weefsel van deze werkelijkheid") was ook weg.

Mijn leven veranderde daarna drastisch. In plaats van me steeds op mezelf te concentreren probeerde ik me te richten op andere mensen. In plaats van zelfvervulling te vinden door yoga vond ik werkelijke vrede. Yoga is een heel egoïstische manier van leven, toch brengt het niet het resultaat voort waarop je hoopt. In plaats daarvan is het een leugen en zal het uiteindelijke alleen maar vernietiging opleveren. Hoe waar zijn de woorden van Christus in MATTHÉȔS 16:25 “Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om mijnentwil, die zal hetzelve vinden”

Zo velen proberen hun “leven te behouden” (de leegte in hun leven te vullen) door allerlei dingen, yoga inbegrepen, maar de leegte zal nooit gevuld worden – ze zullen ermee eindigen hun eeuwige ziel te verliezen.

We leven maar eenmaal en terwijl hier in dit leven moeten we het voorbeeld van Jezus Christus volgen, zoals gegeven in de Bijbel. Als we sterven, moeten we “geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad." - 2 KORINTHE 5:10. Zij, die wedergeboren zijn, door het ontvangen van de gave van de Heilige Geest en gedoopt door volledige onderdompeling, mogen het eeuwige paradijs voor de ziel binnengaan, waar alleen liefde, vreugde en vrede zijn, in persoonlijke gemeenschap met Jezus Christus. De zondaar en de rebellerende tegen God zal worden weggedaan uit Zijn tegenwoordigheid na dit oordeel, en in een plaats van eeuwig durende kwelling terecht komen.

Je moet een keuze maken: Wil je Shiva volgen (die de “wetenschap” leerde van Hatha Yoga) die ook genoemd wordt de Vernietiger - of Christus, die kwam om te genezen en te redden, en die door Zijn leven, dood en wederopstanding heeft bewezen dat Hij de Here is en dat Hij ons liefheeft zonder dat wij iets gedaan hebben om dat te verdienen.

Yoga is niet gewoon een onschuldige lichamelijke oefening, het zet de deur open voor demonische controle. Aan wiens kant wil jij uiteindelijk staan? Die van de duivel of Christus? De consequenties zijn erger dan jij je realiseert.

JOHANNES 10:10 - "De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.".

En hoe wordt dit overvloedige leven gegeven door Jezus Christus?

JOHANNES 3:5 - "Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan."

Door William Downs, Newburgh, Schotland, woensdag 21 april 2010

  • 1. Zie bijv. de film “Gods of the New Age” ("Goden van de Nieuwe Tijd") waarin getuigenissen zijn opgenomen van yogaleraren die gedetailleerd beschrijven wat ik hier vermeld heb.

Comments

De zondaar en de rebellerende tegen God zal worden weggedaan uit Zijn tegenwoordigheid na dit oordeel, en in een plaats van eeuwig durende kwelling terecht komen.

En waar kunt u dit precies vinden in de bijbel??

Beste Renate, Lees de volgende bijbelstudie eens: http://www.cai.org/nl/bijbelstudies/gods-oordeel-over-deze-zondige-wereld
JESAJA 1:18-20 Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als [witte] wol. Indien gijlieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede dezes lands eten; Maar indien gij weigert, en wederspannig zijt, zo zult gij van het zwaard gegeten worden; want de mond des HEEREN heeft [het] gesproken.

MATTHÉÜS 7:21-23 Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!
Maar vergeet nooit dat Jezus het beste met ons voor heeft:
2 PETRUS 3:9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen [dat] traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.
Met vriendelijke groet, Martijn

Je hebt helemaal gelijk! Ik heb intensief kundalini yoga gedaan. Hier is het helemaal erg. De yoga-leraren controleren je helemaal, nadat je je "persoonlijkheid en obstakels hebt overwonnen", wat als beschermingsmechanisme fungeerde, nemen ze helemaal beslag op je.Je relateert dus niet naar je Hogere Zelf, maar naar hun persoonlijkheid. Verder zuigen ze je totaal leeg, en wisselen ze dit in voor hun eigen shit. Zo laten ze alle yogis het werk doen, en injecteren ze hun eigen aura, met het spirituele werk van alle yoga-boefenaren. En wekken ontzag bij hen door hun "spirituele aura" Ze willen alleen maar sex en yoga en macht, hun hersenen zijn totaal afgestompt vanwege hun egocentrische levenswijze. Als de mensen yoga hebben gedaan, vallen ze soms totaal weg! Een soort van onbewuste roes. Vaak denken mensen dit dat er dan een enorme transformatie plaats vind, maar nee ze worden totaal leeggezogen!

De focus op 3e oog, neus etc, wordt gebruikt als focus, waardoor de energie en kennis die hier allemaal vergaard ligt van de yoga-beoefenaar totaal wordt afgezogen door deze yoga-leraren.
De yoga-beoefenaar denkt dat het Universum spreekt, door alle "synchroniciteit" en de yoga-leraar die zijn "aura lijkt te lezen", maar deze leraar zuigt hem gewoon leeg. De yoga-leraar is zelf helemaal leeg, heeft inspiratie en een victim nodig en focust gewoon op een yoga-boefenaar en manipuleert deze en gebruikt hem voor zijn eigen doeleinden.
De poses zijn bedoeld om alle weerstand tussen de yoga-beoefenaar en de controlerende "gurus" op te heffen. Alleen al easy-pose of de kleermakerszit, opent de sexuele energie, en zo kan de guru of yoga-leraar deze sexuele energie gemakkelijk zelf opzuigen of manipuleren.
De mantras zijn ook gemaakt om alle macht weg te geven aan deze guru's en inderdaad de Vrije Wil wordt totaal gebroken en genegeerd. En voordat je erachter komt dat het een secte is, is het al bijna te laat en moeilijk om er weer uit te komen.

Ze maken ook gebruikt van dieren zoals slangen om je in een wurggreep te houden, of krokodillen, die krokodilletranen vergieten, en je erin luizen.
Dualiteit, zelfsabotage, veel passie, illusies, intrigues, illusies en twijfel, zijn enkele wapens die ze gebruiken. Deze negatieve kwaliteiten vibreren ze de ruimte in. Ze kunnen via het 3e oog mensen totaal sturen en vertellen wat ze moeten doen, waarbij de persoon denkt, dat het hen eigen idee was.

Ik vind het jammer dat de schrijver van dit verhaal andere religies zo zwart maakt. Ik ben benieuwd wat de drijfveer van de motivatie over dit negatieve stuk is. Ik proef ergens een soort religieuze xenofobie, of is het een manier om mensen bang te maken zodat ze vervolgens gepubliceerde boeken kopen. En dat de schrijver over de angstige rug van de koper geld verdiend op een schijnheilige manier...
Als ik over het Boeddhisme lees dan lees ik nuttige psychologische inzichten voor jezelf en andere, bovendien zijn vrijwel alle uitspraken van de Boeddha liefdevol of wijs. Karma is inspirerend om goed te doen en goed te ontvangen, maar als je het perse negatief wil interpreteren kan je inderdaad een appel maken van een sinaasappel als je er maar een overtuigende draai aan geeft. Ik hou het hierbij, ondanks ik mezelf nog graag uit zou willen laten over velen onwaarheden en verdraaiingen in dit verhaal! Maar zoals Boeddha zegt "Overwin woede met liefde overwin de leugenaar met de waarheid en overwin de vrek met vrijgevigheid."
Als je de tien geboden eert wis je deze comment niet. Ik ben benieuwd?

Geachte anoniem,

Als men de tien geboden eert, en in het bijzonder het eerste gebod, is het niet nodig om naar andere goden te gaan. William heeft ingezien dat yoga een dwaling is en uit liefde waarschuwt hij nu andere mensen.

2 PETRUS 3:9  De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

Met vriendelijke groet,

Martijn

Post new comment