Verlossing

1. Hoe kan ik gered worden?
2. Moet ik me laten dopen om gered te zijn?
3. Ik werd gedoopt/besprenkeld toen ik een baby was; waarom zou ik me opnieuw laten dopen?
4. Geloven jullie dat alleen mensen uit jullie kerk gered worden?
5. Hoe kunnen goede mensen (niet-kerkgangers) naar de hel gaan?
6. Mijn leven is prachtig, dus waarom moet ik gered worden?
7. Er zijn toch zeker meer wegen naar God dan de Bijbel te volgen?
8. Ik geloof alleen in mezelf.


1. Hoe kan ik gered worden?

Wij geloven dat het patroon van hoe iemand volledige zekerheid van verlossing verkrijgt te vinden is in HANDELINGEN 2:37-38. Er zijn vele andere schriften die over verlossing spreken, maar in deze schrift wordt de vraag direct gesteld – wat moet iemand doen om gered te worden?

"En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: WAT ZULLEN WIJ DOEN mannen broeders? En Petrus zeide tot hen: BEKEERT u, en een iegelijk van u worde GEDOOPT in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij ZULT de GAVE des HEILIGEN GEESTES ontvangen"

Andere vergelijkbare schriften die refereren aan deze “stappen van volledige verlossing” zijn te zien in MARKUS 16:15-20 en JOHANNES 3:1-8.

Het antwoord van Petrus omvatte drie stappen die vandaag net zo gelden als toen:

  1. Bekering – dit betekent zich omkeren van je oude wegen en ermee beginnen om God te gehoorzamen.
  2. Wordt gedoopt – dit betekent door onderdompelen in water. De doop is de “begrafenis” van het oude leven, de vergeving der zonden.           
  3. Ontvang de gave des Heiligen Geestes – dit is Gods gave in je. Het eerste teken als je de Heilige Geest ontvangt zal zijn dat je in een andere taal spreekt die God je geeft. De Heilige Geest zal je dan beginnen te leiden en van Gods waarheid overtuigen. (JOHANNES 14:26

[Begin van de pagina]

2.  Moet ik me laten dopen om gered te zijn?

De Bijbel vermeldt duidelijk dat de doop noodzakelijk is om gered te worden. De volgende schriften bevestigen dit wederkerende patroon door heel Gods Woord.

"Bekeert u, en EEN IEGELIJK VAN U WORDE GEDOOPT in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen" (HANDELINGEN 2:38)

"Zo iemand niet geboren wordt UIT WATER en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan" (JOHANNES 3:5)

"Die GELOOFD ZAL HEBBEN, EN GEDOOPT ZAL ZIJN, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden"(MARKUS 16:16)

“Waarvan het tegenbeeld, de DOOP, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus” (1 PETRUS 3:21)

"Ziedaar water; wat verhindert mij GEDOOPT TE WORDEN?” (HANDELINGEN 8:36) "En hij beval, dat ZIJ ZOUDEN GEDOOPT WORDEN in den Naam des Heeren" (HANDELINGEN 10:48) Voor meer details, klik hier.

[Begin van de pagina]

3. Ik werd “gedoopt/besprenkeld” toen ik een baby was; waarom zou ik me opnieuw laten dopen?

 De bijbelse doop heeft niets gemeen met het besprenkelen van baby’s zoals dat bij vele gevestigde kerken gedaan wordt. Door het hele Nieuwe Testament heen, werden discipelen alleen gedoopt in water nadat er een PERSOONLIJKE beslissing genomen werd om Christus te volgen, wat een baby onmogelijk kan doen.

Gods Woord, de Bijbel, is nooit verwarrend met betrekking tot verlossing en hoe men met Hem in het reine komt. Een baby heeft geen ‘geestelijk begrip’ om zich te realiseren dat hij in zonde geboren is en de Bijbel laat duidelijk zien dat iemand een duidelijk begrip moet hebben om in staat te zijn zich te bekeren van zonde en overtredingen begaan tegen God in zijn of haar leven.

[Begin van de pagina]

4. Geloven jullie dat alleen mensen uit jullie kerk gered worden?

Nee, helemaal niet – en deze CAI-gemeenten hebben hun leden ook nooit het idee van ‘exclusiviteit’ gegeven. Dit is ook de reden waarom we over de jaren in andere gemeenten met ‘eensgezinde broeders en zusters’ vriendschap gezocht hebben. Maar toch geloven we dat een persoon de Bijbel - het Woord van God - moet gehoorzamen om gered te worden en de bevelen en patronen moet volgen die in dit boek vast gelegd zijn. Hier volgen enkele relevante schriften:

"Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg ik u: TENZIJ dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods NIET zien" (JOHANNES 3:5).

"Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: INDIEN gij in mijn WOORD BLIJFT, ZO zijt gij waarlijk mijn DISCIPELEN" (JOHANNES 8:31).

"Want zovelen als er door den GEEST Gods GELEID worden, DIE zijn KINDEREN GODS." (ROMEINEN 8:14).

We zien voor de volle 100% in dat er christelijke broeders zijn, zoals hierboven volgens de Schrift beschreven, in vele andere kerken over de hele wereld.

[Begin van de pagina]

5. Hoe is het mogelijk dat goede mensen (niet-kerkgangers) naar de hel gaan?

We kunnen dit alleen maar beantwoorden met wat God in de Bijbel zegt:

"Er is NIEMAND rechtvaardig, ook NIET ÉÉN … want zij hebben ALLEN GEZONDIGD, en DERVEN de heerlijkheid Gods" (ROMEINEN 3:10,23).

"Want de BEZOLDIGING der ZONDE is de DOOD ..." (ROMEINEN 6:23a).

"En gelijk het den mensen EENMAAL gezet is TE STERVEN, en DAARNA HET OORDEEL" (HEBEEËN 9:27).

"Verwonder u niet, dat ik u gezegd heb, GIJLIEDEN MOET WEDEROM GEBOREN WORDEN" (JOHANNES 3:7).

"... maar de genadegift Gods is het EEUWIGE LEVEN, door JEZUS CHRISTUS onze Heer" (ROMEINEN 6:23b).

Onze eigen werken, dat wil zeggen alles wat we gedaan hebben in ons leven op aarde, ‘goed en rechtvaardig,’ zijn waardeloos in de ogen van God. De reden hiervoor is heel simpel… ons hart/gemoed is ‘slecht’ in Gods ogen en er zijn veel redenen en diepten ‘waarom’ een mens ‘goed doet’ tijdens zijn/haar leven. Vaak zijn hoogmoed en ijdelheid de onderliggende ‘redenen’ achter de goede werken en daarom zien we Gods antwoord op dit alles in JESAJA 64:6. Alleen maar door Jezus Christus is het mogelijk dat we De Almachtige God van Israël en alleen als Christus in ons woont worden onze ‘werken gecombineerd met geloof’ geaccepteerd.

[Begin van de pagina]

6. Ik heb een fantastisch leven dus waarom moet ik gered worden?

Je moet goed begrijpen wat er op het spel staat en waarvan je gered dient te worden. Er is een God die jou gemaakt heeft en die van je houdt. "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die Hem geloofd, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe" (JOHANNES 3:16). God geeft je de keus – ga verder met je egoïstische leven en verderf in de hel of geloof in God en wordt gered. Waarvan moet je gered worden? – Een wereld vol van moord, haat, woede, egoïsme, arrogantie, trots, en geweld.

Je denkt dat je een geweldig leven hebt? Jezus waarschuwt ons om voorbereid te zijn op de dag die onze laatste op aarde zal zijn: "En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel! Gij hebt vele goederen, die opgelegd zijn voor vele jaren, neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Maar God zeide tot hem: GIJ DWAAS! IN DEZE NACHT ZAL MEN UW ZIEL VAN U AFEISEN; hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? Alzo is het met dien, die zichzelven schatten vergadert, en niet rijk is in God" (LUKAS 12:19-21)

We komen in deze wereld met niets en gaan ook weer met niets, behalve onze ziel. Het is gezegd: "de mens heeft slechts één verantwoordelijkheid in het leven en dat is al het noodzakelijke in werking stellen om zijn kostbare ziel te redden om eeuwig gelukkig te zijn. Er is niets - NIETS – zo belangrijk als dit!" De Dag des Oordeels nadert en we zullen allen geoordeeld worden voor God.

"Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven ..." (1 KORINTHE 6:9-10).

Volg Jezus Christus en je zult gered worden. De beloning is eeuwig - al wat het kost is je oude leven. Je hebt weinig te verliezen en alles te winnen - maar God wacht erop dat jij naar Hem roept. VANDAAG IS DE DAG VAN VERLOSSING! (2 KORINTHE 6:2)

[Begin van de pagina]

 7. Er zijn toch zeker meer wegen naar God dan door de Bijbel te volgen?

 Hoewel vele mensen willen geloven in of wegen proberen te zoeken die bij hun passen, laat de Bijbel geen ruimte voor enige alternatieve weg: "Jezus zeide tot hem: Ik ben DE WEG, en DE WAARHEID, en HET LEVEN: NIEMAND komt tot den Vader, DAN DOOR MIJ" (JOHANNES 14:6)

Op een andere plaats, zegt Jezus dat het een nauwe weg is die naar de hemel leidt, maar weinig mensen zijn hierop: "Ga in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot verderf leidt, en velen zijn er die door dezelve ingaan; Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en WEINIGEN ZIJN ER, DIE DENZELVEN VINDEN" (MATTHÉÜS 7:13-14)

Jezus zei ook dat Hij, Hij zelf, die weg is: "Ik ben de Deur …" (JOHANNES 10:9).

Allen zijn zondaren en de enige manier waarop ze vergeving kunnen krijgen voor hun zonden is door te geloven in het Bloed van Jezus Christus wat voor hun vergoten is op het kruis van Golgotha.

"En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel GEEN ANDERE NAAM, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden" (HANDELINGEN 4:12).

[Begin van de pagina]

8. Ik geloof alleen in mezelf.

Je hebt de keuze om voor jezelf te leven, maar je zult de consequenties moeten dragen zoals die zijn beschreven in Gods Woord. "Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen, Zo iemand achter Mij wil komen, DIE VERLOOCHENE ZICHZELVEN, en neme zijn kruis op, en volge Mij" (MATTHÉÜS 16:24). Het totale gezichtspunt van het christelijke leven is: zichzelf te verloochenen en een leven te leiden van complete overgave en gehoorzaamheid aan God.

Je had beroemd kunnen worden, veel geld kunnen verdienen, of zelfs alleen maar gewoon je leven kunnen leven, maar de Bijbel zegt: "Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die ZAL HETZELVE VERLIEZEN; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnentwil, en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden. Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziel schade leed?" (MARKUS 8:35).

Als we geen Tien Geboden hebben of Bergrede wie beslist er dan wat goed of fout is? Je zou de zaak hier een beetje kunnen bedriegen, daar een beetje kunnen liegen, en omdat je, je eigen rechter bent kunnen besluiten dat dit in orde is. Je zult ermee kunnen ontkomen tijdens je leven, maar er zal een Dag des Oordeels komen - waarop iedere man en vrouw zal verschijnen voor God en rekenschap zal afleggen voor zijn of haar leven: "Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft hetzij goed, hetzij kwaad" (2 KORINTHE 5:10).

"Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de graven zijn, Zij stem zullen horen; En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis" (JOHANNES 5:28-29).

We bevelen je aan iets van de andere materialen te lezen die op deze website worden voorgesteld. Je zult erachter komen dat het niet moeilijk is de Bijbel te geloven, omdat er overvloedige bewijzen en getuigenissen zijn die bewijzen dat God bestaat en dat we Zijn Woord, de Bijbel, kunnen vertrouwen. Verspil je leven niet door God te negeren, om er slechts achter te komen dat je er niet in geslaagd bent je redding te verzekeren en het te laat zal zijn om je te bekeren. God belooft dat Hij zal antwoorden als je oprecht tot Hem komt: ZOEKT, EN GIJ ZULT VINDEN!

[Begin van de pagina]