De Statenvertaling

Verschillende versies van de Bijbel geven vaak verschillende leerstellingen weer. Gods Woord zegt: "Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid" (HEBREEËN 13:8). Jezus Christus is Gods levende Woord, daarom weten we dat Gods Woord niet verandert. In onze gemeente gebruiken we de Statenvertaling. Voorbeelden van hoe de Statenvertaling Bijbel en de NBG Bijbel een verschillende doctrine verkondigen zijn te zien in: "Maakt het verschil uit of ik de Statenvertaling gebruik of de NBG?"

2 TIMÓTHEÜS 3:16 zegt: "Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is." "Alle rede Gods is doorlouterd..."(SPREUKEN 30:5). Ondanks deze schriften, laten de NBG en andere moderne versies sommige woorden weg en zelfs hele verzen. Het hoofdstuk: "Waarom geef je er de voorkeur aan de Statenvertaling te gebruiken boven de modernere versies zoals de NBG?" laat de verschillen tussen de Statenvertaling en de NBG zien wat betreft hun bronmateriaal, de manier van vertalen en demonstreert zo de superioriteit van de Statenvertaling. Om het onderwerp van de bijbelversies diepgaand te bestuderen bevelen we twee buitengewone boeken aan geschreven door Gail Riplinger: New Age Bible Versions en The Language of the King James Bible. Gail Riplinger heeft dit onderwerp heel gedetailleerd onderzocht en zowel de corruptie van de nieuwe bijbelversies blootgelegd als de geïnspireerdheid van de King James Version gedemonstreerd. De Statenvertaling en de King James Version zijn vrijwel gelijk. Nederlandstalig materiaal, met uitgebreide vergelijkingen tussen de verschillende vertalingen, vindt men onder andere, alwaar men ook het werk van Gail Riplinger kan bestellen.

Sommige mensen vragen zich af waarom de christelijke Bijbel niet net zoveel boeken bevat als de katholieke. Er zijn ook andere geschriften gevonden, die worden toegeschreven aan bijbelse personen. Het thema waarom deze extra boeken niet in de Bijbel zijn opgenomen wordt kort onderzocht in het hoofdstuk: Zouden de Vergeten Boeken deel moeten uitmaken van onze schriften?

1. Maakt het verschil uit of ik de Statenvertaling gebruik of de NBG?

2. Waarom geef je er de voorkeur aan de Statenvertaling te gebruiken boven de modernere versies zoals de NBG?

3. Zouden de Vergeten Boeken deel moeten uitmaken van onze schriften?