Wat de Bijbel zegt over de Heilige Geest

Je moet Gods Heilige Geest ontvangen met het teken van spreken in tongen - als je eeuwig leven wilt.

MATTHÉÜS 3:11 De uitstorting van de Heilige Geest geprofeteerd: "Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, ... Die (Jezus) zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen."
JOHANNES 3:5 "Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan."
ROMEINEN 8:9 "... Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe."
Gods Woord toont ons ook in deze tijd dat iedereen die eeuwig leven wil Zijn Geest moet ontvangen.
LUKAS 24:49 De discipelen werden gezegd te wachten in Jeruzalem totdat de Heilige Geest op hen zou worden uitgestort.
HANDELINGEN 1:8 De Heilige Geest brengt Gods kracht in iemands leven.
LUKAS 11:9-13 "En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden ...  hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden?"
HANDELINGEN 2:4 "En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken."
(GODS WOORD LAAT ZIEN dat dit de werkelijke ervaring van het ontvangen van de Heilige Geest is.)
HANDELINGEN 10:44-46 De Heilige Geest is aan iedereen gegeven die Gods Woord gaat gehoorzamen. Aan Cornelius (een Italiaan) in dit voorbeeld: "dat de gave des Heiligen Geestes ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken."
HANDELINGEN 19:6 "En als Paulus hun de handen oplegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken met vreemde talen, en profeteerden." Lees de verzen 1-7. God eist gehoorzaamheid aan dit voorbeeld dat Hij heeft uitgezet in Zijn Woord: Hij beveelt dat alle mensen het volgen om Zijn koninkrijk binnen te kunnen gaan. GODS VERLOSSING IS EEN ERVARING, niet alleen maar een vorm van menselijke woorden en manieren. JIJ MOET GOD GEHOORZAMEN!
1 KORINTHE 14:2 In de brieven van de apostel Paulus aan die van Korinthe, openbaarde hij hen verschillende belangrijke zaken aangaande het bidden in vreemde talen. In dit vers zien we dat een persoon die in vreemde talen bidt direct met God spreekt. Vers 4: Een gelovige sticht zichzelf of is ‘opgebouwd’ in het geloof wanneer hij bid. Vers 22: Talen zijn ook EEN TEKEN voor ongelovigen (zie HEBREEËN 2:4). Vers 39: Paulus beeindigt dit hoofdstuk aan die van Korinthe met een WAARSCHUWING: "en verhindert niet in vreemde talen te spreken." Zie ook MARKUS 16:16-18 aan de andere kant: GELOVIGEN ZULLEN IN VREEMDE TALEN SPREKEN.
JOHANNES 14:16-18,22-26; JOHANNES 15:26; JOHANNES 16:7-14:
Deze verzen laten zien dat alleen de Heilige Geest ons Gods Woord kan openbaren.
JOHANNES 7:38-39 "Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zeide Hij van den Geest, Dewelke ontvangen zouden, die in Hem geloven ...)"
HANDELINGEN 2:37-39 Een bevel en een belofte aan allen die Christus willen volgen. "En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en  zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders? En Petrus zeide tot hen: Bekeert (verander je gedachten en kijk naar God) u ,en een iegelijk van u worde gedoopt (onderdompelen) in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen , en allen, die daar verre zijn, zovelen als er de Heere, onze God, toe roepen zal."
(Hoe weten we of we de Heilige Geest hebben? Lees HANDELINGEN 2:4 nog een keer.
Wanneer de Heilige Geest een persoon vervult, zorgt Hij ervoor dat hij of zij in tongen spreekt).
DIT IS HET PATROON DAT IN GODS WOORD STAAT - HET KAN NIET VERANDERD WORDEN

Samengesteld door Pentecost Revival Centre, Ballarat, Australië, ca. 1968-1972.