Vriendschap

 

"Twee zijn beter dan een; want zij hebben een goede beloning van hun arbeid; Want indien zij vallen, de een richt zijn metgezel op." PREDIKER 4:9-10a

Hoewel we vele broeders en zusters in het lichaam van Christus hebben, hebben slechts weinige van ons nauwe persoonlijke vrienden. Hier is een lijst van tien bijbelse kenmerken van vriendschap. Versterk en beproef je vriendschap in het licht van Gods Woord. Probeer echter niets te forceren, maar stel het eenvoudig onder Zijn liefdevolle aanwijzing.

1. Goede vrienden zijn er maar weinig
 

"...want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder." SPREUKEN 18:24

We leven in een verbond met alle gelovigen in het lichaam van Christus, maar met sommigen zijn we door de Heilige Geest in het bijzonder verbonden. Kijk naar Jezus: Hij had Zijn twaalf, Zijn drie - Petrus, Jakobus en Johannes - en Zijn ene: Johannes. Dat is geen uitsluiting, maar de enige weg waarop men vriendschap beoefenen kan.

2. Een vriend geeft zijn leven

"Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden." JOHANNES 5:13

Neem dit niet te geestelijk. "Zijn leven inzetten" betekent een bereidwilligheid om jezelf op de laatste plaats te zetten om de ander te dienen, inplaats van de ander op de tweede plaats te zetten en jezelf te dienen. Het is de bereidwilligheid om de noden van je vriend belangrijker te vinden dan die van jezelf. Denk daarbij aan Johannes de Doper:

"...maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms... Hij moet wassen, maar ik minder worden." JOHANNES 3:29-30

3. Een vriend kent je door en door

"...maar Ik heb u vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt." JOHANNES 15:15b

Een vriend is iemand met wie je volkomen vertrouwelijk kunt zijn, je masker af kunt zetten en met wie je langzaam hechter wordt en jezelf kunt zijn. Dat heeft tijd nodig en is ook riskant, maar het is de betekenis van JAKOBUS 5:16a:

"Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt..."

4. Een vriend heeft onvoorwaardelijk lief

"Een vriend heeft te aller tijd lief; en een broeder wordt in de benauwdheid geboren." SPREUKEN 17:17

(Met andere woorden: is je tot een broeder geworden)

5. Een vriend geeft je goede raad
 

"Olie en reukwerk verblijdt het hart; alzo is de zoetigheid van iemands vriend, vanwege den raad der ziel." SPREUKEN 27:9

Naar de stem van God luisteren samen met jou, niet alleen vanwege jou, is ook een kenmerk van een vriend: "Ik heb in deze aangelegenheid geen duidelijke oplossing voor je, maar zullen we er niet gezamenlijk over vasten en bidden?"

6. Een vriend spreekt de waarheid in liefde
 

"De wonden des liefhebbers zijn getrouw..." SPREUKEN 27:6

De Bijbel beveelt ons om "in het licht te wandelen", om met elkaar echte gemeenschap te hebben (1 JOHANNES 1:7). Ik heb het volgende tegen een paar van mijn vrienden gezegd: "Ik sta je toe, mij terecht te wijzen, maar alsjeblieft niet met je vuisten!" We hebben allemaal iemand nodig die genoeg van ons houdt om ons de waarheid over onszelf te zeggen. Niet alleen dat wat we willen horen, maar ook dat wat we moeten horen.

7. Een vriend moedigt je aan

"Aan hem, die versmolten is, zou van zijn vriend weldadigheid geschieden; of hij zou de vreze des Almachtigen verlaten." JOB 6:14

Job had meer nodig, dan zijn eigen vrouw hem gaf: "Vervloek God en sterf!" Sympathiek was ze, nietwaar? Wij allen hebben aanmoediging nodig, bevestiging en ondersteuning in ons christelijk leven.

8. Een vriend schuwt geen confrontatie met je
 

"Ijzer scherpt men met ijzer; alzo scherpt een man het aangezicht zijns naasten." SPREUKEN 27:17

Botsingen zijn bij een zo nauw contact onvermijdelijk. De vriendschap zal op haar duurzaamheid getest worden; of ze werkelijk met de liefde van Jezus aaneengesmeed is. We hebben dan de keuze om ons of beledigd terug te trekken en kwaad op die vriend te worden, of om in liefde het conflict bij te leggen.

9. Een vriend is fijngevoelig
 

"Gelijk een, die zich veinst te razen, die vuursprankelen, pijlen en dodelijke dingen werpt; Alzo is een man, die zijn naaste bedriegt, en zegt: Jok ik er niet mede?" SPREUKEN 26:18-19

Eenvoudig gezegd: een vriend is zich bewust van je gevoelige kanten. Hij neemt afstand van sarcasme, gemene grappen en onthullingen.

10. Een vriend is loyaal (staat aan jouw kant)

"...en een oorblazer scheidt den voornaamsten vriend." SPREUKEN 16:28b

"...maar die de zaak weder ophaalt, scheidt den voornaamsten vriend." SPREUKEN 17:9b

In het uur van verraad, met geruchten en beschuldigingen zal duidelijk worden wie ons werkelijk bijstaan.

Wil jij vrienden hebben die deze karaktertrekken vertonen? Bidt dan dat de Heilige Geest ze in jouw eigen hart schrijft en begin ze in praktijk te brengen. En wanneer je dat probeert, herinner je dan aan de vriend, die dichter bij jou staat dan wie dan ook.

"Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo..." MATTHÉÜS 7:12a

Auteur en bron onbekend