Laat er nooit een breuk in je wapenuitrusting zijn

 

"Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen." (ÉFEZE 6:16)

De hele wapenuitrusting GodsWanneer we staan op Gods positieve Woord geven we twijfels geen ruimte om in onze gedachten binnen te dringen om Zijn kracht in ons leven te ondermijnen.

Liever dan het bekennen van, of toegeven aan moeilijkheden belijden we Gods Woord in plaats daarvan - ongeacht de omstandigheden. Als we iets belijden zeggen we hetzelfde of zijn in volledige overeenstemming en erkenning met wat we geloven (ROMEINEN 10:9).

Hier is een lijst van 12 situaties waar geestvervulde mensen nooit aan moeten toegeven. We hebben een wapenrusting gekregen om de brandende pijlen van de twijfel weerstand te bieden - laten we er gebruik van maken.

MIJN "NOOIT MEER" LIJST 

Ten eerste: Nooit meer zal ik bekennen, 'Ik kan niet', want "Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft" (FILIPPENZEN 4:13).

Ten tweede: Nooit meer zal ik gebrek bekennen, want: "Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus" (FILIPPENZEN 4:19). 

Ten derde: Nooit meer zal ik angst bekennen, want "God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde en der gematigdheid" (2 TIMÓTHEÜS 1:7). 

Ten vierde: Nooit meer zal ik twijfel en gebrek aan geloof bekennen, want "gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft" (ROMEINEN 12:3; ÉFEZE 4:7).

Ten vijfde: Nooit meer zal ik zwakheid bekennen, want "De Heere is mijns levens kracht" (PSALM 27:1) en "maar het volk, die hun God kennen, zullen zij grijpen en zullen het doen" (DANIËL 11:32).

Ten zesde: Nooit meer zal ik de oppermacht van satan over mijn leven bekennen, want "Hij is meerder, Die in u is, dan die in de wereld is" (1 JOHANNES 4:4).

Ten zevende: Nooit meer zal ik een nederlaag bekennen, want "Gode zij dank, Die ons allen tijd doet triomferen in Christus" (2 KORINTHE 2:14). 

Ten achtste: Nooit meer zal ik gebrek aan wijsheid bekennen, want "Christus Jezus, is mij tot wijsheid van God geworden” (1 KORINTHE 1:30).

Ten negende: Nooit meer zal ik ziekte bekennen, want "door Zijn striemen is ons genezing geworden” (JESAJA 53:5) en "Jezus zelf heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen” (MATTHÉÜS 8:17). 

Ten tiende:  Nooit meer zal ik zorgen en frustraties bekennen, want "Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u” (1 PETRUS 5:7). In Christus ben ik 'zorgen - vrij'!
 

Ten elfde: Nooit meer zal ik slavernij bekennen, want "waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid" (2 KORINTHE 3:17). Mijn lichaam is de tempel van de Heilige Geest. 

Ten twaalfde: Nooit meer zal ik veroordeling bekennen, want "Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn” (ROMEINEN 8:1). Ik ben in Christus, daarom ben ik vrij van veroordeling. 

Sommige schriften zijn geparafraseerd uit de S.V.
Bron: "What You Say is What You Get" door Don Gosset