John G. Lake - Een Man van Geloof en Werken

De bediening van Dr. John G. Lake leidde tot de medisch bevestigde genezing van meer dan 100.000 mensen – door gebed in de naam van Jezus Christus. Zijn leven was een krachtig voorbeeld van geloof in actie. Volgens Lake hoorde IEDERE Christen zo te leven en de volheid van Christus te ervaren. Hij hield nooit op anderen aan te sporen deze volheid te bereiken, die God bereid en willens is te geven.

In zijn jeugd werd John Lake vaak geconfronteerd met ziekte

John G. Lake werd in 1870 geboren in Ontario, Canada, als een van de zeventien broers en zussen. Hij was bij zijn geboorte tamelijk ziekelijk, evenals een aantal van zijn broers en zussen. Acht van hen waren gestorven tegen de tijd dat hij een jonge jongen was. Hij ging naar een Methodisten-kerk toen hij 16 jaar was en besloot op God alleen te vertrouwen voor genezing. 

Twee jaar nadat hij getrouwd was met Jennie Stevens (ze trouwden in 1893) werd bij haar tuberculose en een hartkwaal gevonden. Binnen een paar jaar werd haar conditie slechter en de doctoren vertelden hem dat zij niets meer voor haar konden doen. Met een deel van zijn familie nog steeds ziek en nu ook zijn vrouw, begon Lake zich af te vragen waar Gods kracht was. 

Hij ervoer genezing onder de bediening van John A. Dowie

Eerder in zijn leven had hij Gods genezende kracht ervaren. In zijn jeugd leed hij aan reuma waardoor zijn benen misvormd waren en zijn hele lichaam verkromde. Hij ging naar het 'Genezingshuis' van John Alexander Dowie in Chicago, waar een oudere man de handen legde op Lake en hij direct genezen werd.

Gedurende de jaren die volgenden, nam Lake andere familieleden mee naar Dowies ‘Huis’ om genezen te worden. Hij was vastbesloten dat geen van zijn familieleden meer zou sterven en zocht de Heer langdurig voor hun genezing!

In Jennies laatste uren gooide Lake in wanhoop zijn Bijbel tegen de schoorsteenmantel en die viel open in het boek HANDELINGEN hoofdstuk 10. Zijn ogen vielen op vers 38: : " …Hoe God Hem gezalfd heeft met den Heiligen Geest en met kracht; Welke het land doorgegaan is, goeddoende, en genezende allen, die van den duivel overweldigd waren; want God was met Hem." Lake realiseerde zich door dit vers dat God niet verantwoordelijk was voor Jennies ziekte of welke ziekte dan ook. Toen wist hij dat de duivel de oorzaak was van haar ziekte en degene die zijn leven vernielde.

Zijn vrouw Jennie kwam op wonderbaarlijke wijze weer tot leven, als antwoord op gebed

Technisch gesproken was Jennie overleden, maar die dag stuurde Lake een telegram aan Dowie, waarin hij verklaarde dat zijn geest Jennie niet wilde laten gaan en dat hij kon vasthouden aan God en dat hij geloofde dat als Dowie voor haar zou bidden zij verlost zou worden. Ze stond op en was gezond binnen een uur! Dit gebeurde in 1898 en werd nationaal nieuws en veel mensen kwamen naar hun huis om het wonder van God te zien en om zelf ook genezing te ontvangen.

Deze gebeurtenissen brachten Lake tot een verbazingwekkende bediening van kracht en zalving in de Heilige Geest, Die het middelpunt van zijn leven en bediening werd. John G. Lake predikte het evangelie met een vitaliteit en kracht die we tegenwoordig zelden zien

Betrokken bij onroerend goed en verzekeringen werd John Lake erg welvarend in de volgende jaren, maar in deze tijd rekende God met hem af op een zodanige manier dat zijn leven voorgoed zou veranderen. Hij ging verder met zijn genezingsbediening en ieder antwoord op gebed en wonderbaarlijke beroering door God bewerkte bij hem een groter verlangen naar de diepere dingen van de Geest. Tijdens zijn zakenleven maakte hij er een gewoonte van om iedere avond ergens te prediken. Na de dienst ontmoette hij met vrienden, die net als hijzelf, vastbesloten waren de doop in de Heilige Geest te ontvangen, zoals zij geloofden dat de vroege discipelen die hadden ontvangen (HANDELINGEN 2:1-4).

Uiteindelijk werd John Lake gedoopt in de Heilige Geest

Zijn gebed was; "God, als U me wilt dopen in de Heilige Geest en mij de kracht van God wilt geven, dan zal niets tussen mij en een honderdvoudige gehoorzaamheid staan."

Enige tijd later vergezelde hij een predikant om te bidden voor een invalide vrouw die tien jaar lang ontstekingsreuma had. Toen de predikant met de vrouw praatte, zat John Lake aan de andere kant van de kamer en was diep bewogen in zijn geest. Hij getuigde dat het plotseling voelde alsof hij onder een krachtige douche of een warme tropische regenbui was doorgelopen, die niet alleen op hem viel maar door hem heen ging. Zijn hele wezen werd gekalmeerd tot een diepe rust en kalmte. Een ontzag voor de aanwezigheid van God kwam over hem.

Na een paar ogenblikken, leek hij de Heer te horen zeggen: "Ik heb je gebeden gehoord en ik heb je tranen gezien. Je bent nu gedoopt in de Heilige Geest." Toen getuigde Dr. Lake van "stromen van kracht" die door zijn wezen begonnen te stromen en zodanig toenamen dat zijn hele lichaam intens begon te trillen.

John G. Lake Op dit moment vroeg de bevriende predikant aan hem om samen in gebed te gaan voor de vrouw. Hij vond het moeilijk om door de kamer te lopen; de aanwezigheid van de Heer was zo intens. Toen hij het hoofd van de zuster aanraakte met de zijn hand, openden haar verkromde handen zich en begonnen haar gewrichten te werken. De vrouw die zo lang invalide was geweest, stond op uit haar rolstoel en was volkomen genezen! Als gevolg van zijn doop in de Heilige Geest getuigde Dr. Lake dat hij de mensheid met "nieuwe ogen" zag. Hij had een groot verlangen het evangelie van Christus te verkondigen en Zijn kracht aan de wereld te demonstreren.

Vanaf dat moment kon hij zich nauwelijks meer concentreren op zijn zaken. Hij predikte eerder de mensen die naar zijn kantoor kwamen dan ze verzekeringen te verkopen. Velen verlieten zijn kantoor bekeerd tot Christus:

"Na een paar maanden kwam ik erachter dat mijn interesse in commerciële en wereldse zaken verdwenen was. Als een man mijn kantoor binnen kwam dan kon ik niet aan zijn geld denken. Ik kon alleen aan zijn ziel denken. Oh, was hij gered? Kon ik hem tot Jezus brengen? En vaak liep het erop uit dat ik hem vertelde van deze wonderbaarlijke Redder en dat ik moest bidden in plaats van over zaken te spreken. Mijn geliefden, als de Geest van Jezus, de Heilige Geest in je komt dan is dit Jezus’ eigen passie voor zielen.

Je moet ze liefhebben. Je kunt het niet helpen. Jezus stierf voor hen. De Heilige Geest is Zijn Geest. Hij houdt nog steeds van hen. Hij heeft ze lief door jou. En weer zei de Here, "volg mij" en net als Matthéüs sloot ik mijn kantoor, stond op en volgde Hem."1

Hij doneerde zijn spaargeld en begon een onafhankelijk evangelisch werk

Het was april 1907 toen hij zijn kantoor voor het laatst sloot en zijn bankrekening ophief door geld te geven aan diverse religieuze- en onderwijsinstellingen . Dr. Lake begon een evangelisch werk met één enkele dollar en was volledig afhankelijk van de Heer, langs de weg van het geloof, zoals George Müller uit Engeland en Hudson Taylor van de ‘China Inland Mission’.

In de maanden die volgden, predikte hij tot grote gemeentes met buitengewone resultaten. Veel mensen namen Christus aan als hun Heer en Redder. Anderen werden genezen van ziekten of ontvingen de doop in de Heilige Geest, zoals beschreven in HANDELINGEN 2:38-39.

Tijdens een bijeenkomst in Noord-Illinois, sprak de Heer tot hem en zond hem naar Indianapolis om voorbereidingen te treffen voor een wintercampagne. Hij kreeg instructies om een grote hal te verwerven en vervolgens om in de lente naar Afrika te gaan:

Hij ervoer vele wonderen door Gods voorzienigheid op weg naar Zuid-Afrika.

Hij kwam met zijn groep missionarissen aan in Zuid-Afrika, op 15 mei 1908. Voordat hij aan land kon gaan, moest hij $125 overhandigen aan het departement van immigratie. Hij had geen geld, maar hij stond in de rij met mensen die hun betaling deden en geloofde dat God zelfs op dit late uur “..God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft..” (FILIPPENZEN 4:19),. Weldra kwam er een man aangelopen, tikte hem op de schouder en riep hem uit de rij. Hij overhandigde hem een traveler’s cheque van $200 en zei: "Ik voelde me ertoe geleid u dit te geven om uw werk te steunen.”

Bij zijn aankomst in Johannesburg geschiedde er nog een wonder: een vrouw ving de familie Lake op het station, vroeg hen naar het aantal kinderen en verklaarde: “De Heer heeft me gestuurd om u te ontmoeten en wil u een huis geven". Dr. Lake herinnerde zich dit antwoord op gebed voor een onderkomen waarvoor hij geen huur hoefde te betalen, aangeboden door een vrouw die hij nog nooit had ontmoet. “Nog diezelfde middag woonden we in een gemeubileerd huisje in een buitenwijk, het eigendom van onze geliefde weldoener , mevrouw. C. L. Goodenough uit Johannesburg die tot op vandaag onze geliefde vriendin is en medewerkster in de Heer.”2

Tijdens deze jaren in Zuid-Afrika werden duizenden levens getransformeerd door Gods kracht. Christus werd overal uitgedragen; naar de Engelse, de Nederlandse en de inheemse bevolking. 125 blanke en 500 zwarte gemeentes werden in die korte tijd opgericht.

Nadat hij vijf jaar in Zuid-Afrika had doorgebracht en zijn eerste vrouw had verloren door een beroerte (hoogstwaarschijnlijk als gevolg van de inspanningen voor het missionarissenwerk) keerde Lake terug naar de USA en reisde nog een jaar rond. Hij hertrouwde in 1913 met Miss Florence Switzer uit Milwaukee, Wisconsin.

Onder zijn bediening in de USA werd Spokane 'de gezondste stad van Amerika' met 100.000 bevestigde genezingen

In 1914 opende hij de ‘Healing Rooms’ in Spokane, WA, waar meer dan 100.000 medisch bevestigde genezingen plaatsvonden in een tijd van slechts 5 jaar. Dit was het hoogtepunt van zijn levenswerk. Als gevolg van zijn bediening werd Spokane bekend als de 'gezondste stad van ‘Amerika’ vergelijkbaar met Zion City waar John Alexander Dowie een paar jaar eerder de bediening had

John G. Lake was ondanks dat hij een machtige genezingsbediening had niet tevreden met dit alleen. Hij merkte op dat veel bedieningen hadden gefaald doordat ze op een ding waren gebouwd: of tongentaal of genezingen of kracht, enzovoort. John G. Lake streefde ernaar de mensen de hele diepte te leren van Gods Woord en een rechtvaardige leven, bijvoorbeeld door te zijn als Christus in karakter, gedachten en daden en dat allen die geroepen zijn door God, bevrijd kunnen worden van de ketens waarmee Satan hen bindt:

"Ik vertel jullie dat God zegt: 'Stop met zondigen, kom dan tot Mij en Ik zal je vergeven.' Hij zegt niet: 'kom tot mij met je zonden en Ik zal je vergeven'. Hij zegt, 'stop slecht te zijn, stop spelletjes te spelen met de dokter en de duivel, stop met je verborgen gewoontes, dan kom tot Mij en zal Ik je verlossen'. Dat is enige weg tot God, dat is de weg in God.

Dus de heiliging van een christen is niet alleen maar de toewijding van zijn geest aan God, noch van zijn ziel aan God. Het is de toewijding van lichaam ziel en geest – de hele mens, alles van ons en het snijdt ons volkomen af van hulp zoeken in het vlees, de wereld of bij de duivel.3

Dus er ontstaat in het hart het verlangen en gebed dat de Geest van God alle neiging tot oppositie tegen de Heilige Geest uitwerpt, kruisigt en vernietigt. Denk niet dat je het hoogste in God bereikt totdat een hemels verlangen bezit neemt van je eigen ziel om te zijn als Hem die Zijn leven voor ons gaf.

Denk niet Gods hof binnen te komen met vlekken op je kleding. Denk niet dat de hemel kan glimlachen over iemand die boosaardige contacten zoekt. Denk niet dat Christus kan verblijven in tempels verschroeid door vlammen van haat. Nee! Het hart van de mens moet eerst worden gereinigd door heilig vuur en iedere vlek moet worden gewassen door het reinigende bloed. Weet je niet dat hij wiens natuur verwant is aan die van God altijd de reinigende kracht in zich moet voelen?"4

In mei 1920 verhuisde Dr. Lake naar Portland, Oregon, om een werk op te richten vergelijkbaar met zijn kerk in Spokane. Binnen een paar jaar had deze bediening in Portland een zelfde invloed in Oregon als de kerk in de Pacific Northwest.

John Lake schiep geloof onder zijn toehoorders en benadrukte het bewust zijn van "Christus in je - the Hoop der Heerlijkheid"

Dr. Lake's bediening was op zijn minst ongebruikelijk te noemen. Hij bezat de opmerkelijke gave om geloof te scheppen in de harten van zijn toehoorders. Gordon Lindsay was daarop geen uitzondering. Lindsay volgende Dr. Lake's bediening met een diep respect en bewondering en had op een dag het geloof van deze grote man nodig. Hij was getroffen door een kritiek geval van ptomaïne vergiftiging en zweefde dagenlang tussen leven en dood.

Dr. Lake bad voor Gordon en hoewel de bevrijding niet meteen zichtbaar was, verklaarde hij met vertrouwen dat de Heer werkelijk het gebed had beantwoord. Mevrouw Lake bracht predikant Lindsay een paar getypte preken die haar man onlangs had gegeven. Toen hij deze aan het lezen was kwam er plotseling geloof in zijn hart. Gordon stond op van waarvan velen dachten dat het zijn doodsbed was, volkomen genezen.

John G. Lake Toen hij in Portland was, hoopte Dr. Lake een keten van genezingsmissies op te richten naar het voorbeeld van zijn werken in Spokane en Portland. Maar hoewel hij nog niet op gevorderde leeftijd was, had hij geleefd met een intensiteit die zijn tol had geëist. Een afname van de sterkte en vitaliteit die zijn vroegere bediening had gekenmerkt werd zichtbaar.

Het scheen hem niet te lukken zijn geestelijke visie in overeenstemming te brengen met de fysieke kracht die nodig was om die tot stand te brengen. In Houston, Texas, had hij een begin van succes bij het oprichten van een kerk, maar hij werd weggeroepen om zijn oudste zoon bij te staan die een ernstig ongeval had dat hem bijna zijn leven kostte en keerde nooit meer terug naar Houston.

Een tijd lang predikte hij in kerken over heel Californië en keerde een tijd terug naar de stad Portland. Nadien keerde hij terug naar Spokane waar hij predikant was tot zijn dood.

Op de ‘dag van de arbeid’ in 1935 woonden Dr. en mevrouw Lake een zondagschoolpicknick bij. Hij kwam erg vermoeid thuis en na een warme maaltijd ging hij even liggen. Er was die avond een gastspreker in de kerk daarom drong Mrs. Lake er op aan dat hij thuis zou blijven en zij ging in zijn plaats naar de kerk. Toen ze thuis kwam zag ze dat hij tijdens haar afwezigheid een beroerte had gehad. Hij was twee weken ziek, de meeste tijd buiten bewustzijn, tot 16 september 1935, toen hij dit leven verliet om de eeuwigheid door te brengen met zijn Meester en Schepper die hij zo lief had.

John Lake’s bediening was een krachtig voorbeeld van geloof in actie. Hij leidde een buitengewoon leven en geloofde dat IEDERE christen zo een leven hoorde te leiden en de volheid van Christus moet ervaren. Lake bleef altijd anderen aan sporen deze volheid te krijgen, die God bereid is toe te bedelen.

Hij zei nooit dat er geen beproevingen en moeilijkheden zouden zijn, maar de prijs een zoon of dochter van God te zijn was het doel van John G. Lake voor iedereen die hij predikte en die durfde te geloven dat Gods Woord waar is ...geheel en al. Als zijn geloof in actie kwam, gebeurden er wonderen. Laten we onszelf richten en God vragen ons te zalven met dezelfde kracht als we geloven in Zijn roeping voor onze levens.

  • 1. John G. Lake, The Complete Collection of His Life Teachings, Compiled by Roberts Liardon, Whitaker House Publishers (1999), 80.
  • 2. Ibid, p. 748-749.
  • 3. Ibid, p. 115.
  • 4. Ibid, p. 196.