Jezus wil jou genezen!

Enkele verzen uit de Bijbel die laten zien hoe je door gebed verlossing en genezing krijgt

"... En Hij genas allen, die kwalijk gesteld waren; Opdat vervuld zou worden, dat gesproken was door Jesaja, den profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen" MATTHÉÜS 8:16-17.

"Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid" HEBREEËN 13:8.

"En gij zult den HEERE uw God dienen, zo zal Hij uw brood en uw water zegenen; en Ik zal de krankheden uit het midden van u weren" ÉXODUS 23:25.

Allen die in Jezus geloven en Hem volgen, ontvangen vergeving van hun zonden: "Dezen geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk, die in Hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door Zijn Naam" (HANDELINGEN 10:43).

Iedereen die in Jezus gelooft is vrij gezet van het verlangen om te zondigen. (Alcoholisme, roken, drugs, etc. – zonden die je niet zonder hulp kunt stoppen). De Bijbel zegt over Christus: "Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt" (1 PETRUS 2:24).

Het laatste deel van het hierboven genoemde vers laat zien dat ook ons lichaam genezen zal worden als we in Jezus geloven. Zoals Hij onze zonden droeg, neemt Hij ook onze ziekten op zich. Hij nam ze weg opdat wij ze niet hoeven te dragen. Hij droeg ze in onze plaats zodat wij vrij gezet konden worden van het kwaad. De Bijbel zegt dat Hij: "...genas allen, die kwalijk gesteld waren; Opdat vervuld zou worden, dat gesproken was door Jesaja, den profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen" (MATTHÉÜS 8:16-17).

Diegene die in Jezus gelooft, hoeft nooit ziek te worden. De Bijbel zegt: "... en geen ding zal u enigszins beschadigen" (LUKAS 10:19).

Heb je Jezus nog niet ontvangen als je Redder en dokter, ontvang Hem nu. Het is heel simpel, eenvoudiger dan de meeste mensen denken. Ik zal je een voorbeeld geven. Het Evangelie naar Markus (MARKUS 5:25-29), spreekt over een vrouw die 12 jaar lang ziek was. Net als vele anderen vertrouwde ze op de medische wetenschap en zocht hulp bij veel doktoren. We lezen in de verzen 25-26: "En een zekere vrouw, die twaalf jaren den vloed des bloeds gehad had, En veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veeleer erger geworden was ..."

Maar toen hoorde ze van Jezus en besloot om in Hem te geloven. Jezus genas haar meteen, zonder een mes of medicijnen. Hier lezen we over in verzen 27-29: "Deze van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren, en raakte Zijn kleed aan; Want zij zeide: Indien ik maar Zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd, en zij gevoelde aan haar lichaam, dat zij van die kwaal genezen was."

Het is zo simpel om te geloven. Geloven is niets raars of bovennatuurlijks. Elke mens heeft een soort geloof. Je hebt geloof nodig om naar de dokter te gaan, auto te rijden of om te werken. Op dezelfde manier moet je geloven als je naar Jezus toe komt. Geloof dat Jezus Gods zoon is en zegeviert over al het kwade. Belijd het vrijelijk tegenover je vrienden, familie en kennissen dan zul je verlost zijn:

"Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid" ROMEINEN 10:9-10.

JEZUS WIL OOK VANDAAG DE DAG NOG DE ZIEKEN GENEZEN

De volgende foto’s laten zien hoe een jongetje dat zijn arm gebroken heeft, door gebed genezen wordt:

Pastoor A. A. Allen(1) Nadat zijn arm gebroken was, kon hij hem 2 jaar niet meer bewegen. Hij hing er bij als een vaatdoek. Pastoor A. A. Allen(2) Pastoor A. A. Allen onderzoekt hoe zacht de arm is en zoekt met zijn vinger naar de breuk. Pastoor A. A. Allen(3) Na gebed was het jongetje meteen genezen. Hij kon zijn arm optillen en gebruiken. Op de foto kan je zien hoe hij zijn arm uitstrekt naar een munt die Pastor Allen voor hem omhoog houdt. (Overgenomen uit het boek: "Glimtar af Guds undermirakel i vår tid", uitgegeven door FILADELFIA Publishing House, Stockholm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertaald uit het Duits: 'Jesus will dich heilen'

Bron: 'Litteraturmissionen', Forsheda (Zweden)