Hoe U de zieken kunt genezen

MATTHÉÜS 8:1-3 Jezus WIL ons genezen.
JOHANNES 14:12 Grotere werken zullen wij doen.
MARKUS 16:15-20 Grote opdracht.
HANDELINGEN 10:38 Jezus genas IEDEREEN die onderdrukt werd door de duivel.
JESAJA 49:15 God wil ons genezen - wij zijn Zijn kinderen.
LUKAS 4:18 Wij moeten de "gevangenen" bevrijden; zicht geven aan de blinden, etc.
MARKUS 5:35-40* Jezus "raakte" de mensen aan - maar ongeloof moet worden verwijderd!
JOHANNES 20:30-31 Jezus deed wonderen zodat de mensen Hem zouden geloven.
MARKUS 11:23-24 Spreek tot kwalen & ziektes! - geloof en ontvang! Nergens wordt er in de Bijbel vermeld dat de discipelen ooit baden voor de zieken na de pinksterdag! Er wordt niet gezegd "spreek met God" - maar "spreek het probleem aan

JOHANNES 8:44

Satan vermoordt; liegt en heeft geen waarheid!

PSALM 107:20 God zendt Zijn Woord en geneest, en bevrijdt van de vernietiging. Maak zeker dat iedereen hoort van De Belofte in dit Woord!
 

Jezus, liet de mensen hun geloof omzetten in actie!:

MARKUS 3:5 "Strek uw hand uit."
JOHANNES 5:8 "Sta op, neem uw beddeken op, en wandel."“
JOHANNES 9:7 "Ga heen, was u in het badwater Silóam."
 

3 manieren van genezing = Handen opleggen; bevelen; plus de actie van geloof!
 

LUKAS 6:19 De schare "raakte" Jezus aan.
MARKUS 6:56   "       "           "          "
HANDELINGEN 1:8 Je ontvangt kracht nadat de Heilige Geest over je gekomen is.
MARKUS 5:25-34 Een vrouw raakte Jezus' kleren aan - en genas van bloed vloeiingen.
HANDELINGEN 19:11-12 Het gebruiken van zakdoeken etc. om kwalen/geesten/ziektes te genezen.
 

"Zeggen" = een bevel om genezen te worden.

 

"Bekennen" = wanneer er wordt geloofd in een toekomstige actie of manifestatie van een genezing.

HANDELINGEN 3:6 "Zilver en goud heb ik niet... in den Naam van Jezus Christus..."
2 KONINGEN 2 Volharding!! - Elisa wilde een dubbel deel... de andere profeten stonden van verre en keken! N.B. vers 10, het woord "zien"... = v. 12! Hij was niet afgeleid! Nam de mantel en verwachtte de zelfde kracht... geen religieuze vroomheid.
HANDELINGEN 2:17 "...gezichten zien... dromen dromen..." wat God kan doen. 
SPREUKEN 29:18 We moeten een "doel" hebben - van groei; genezing; grootheid voor God!
JESAJA 53:10,5 Onze zonden/ziektes waren op Christus! = wij zijn genezen!! Zie dat alles op Jezus rug was gelegd, aan het kruis, en jij zult genezen en volledig heel gemaakt worden! Zie je ziektes terug op het lichaam van Christus!!! -  Dit is niet het verbeelden - maar geloofsvisie. Daarom zie 3. Johannes 2.-  

Enkele voorwaarden voor genezing

 
MALEÁCHI 4:2 "die Mijn Naam vreest..."
SPREUKEN 3:5-7 "Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken Hem in AL uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken. Zijt niet wijs in uw ogen; vrees den HEERE en wijk (geheel) van het kwade" (Amp.) = De voorwaarden.
  (v. 8) = De beloning = "het zal een medicijn voor uw navel zijn, en een bevochtiging voor uw beenderen". = Wijk GEHEEL af van het kwade! Wie moet er "wijken" van het kwade = WIJ!

PSALM 128:1

Zegen op allen die Hem gehoorzamen (Hebreeuws.) en v. 2 toont de beloning!

HEBREEËN 11:6 God is een beloner!
DEUTERONOMIUM 28 Voorwaarden om Goddelijke gezondheid te verkrijgen: "Indien gij der stem des HEEREN, uws Gods, vlijtiglijk zult gehoorzamen, waarnemende te doen al Zijn geboden, die ik u heden gebiede."
JESAJA 58:6-8 God zal je genezen als je het leven leeft dat Hij ons roept te leven.
EXODUS 15:26 De Heelmeester die ons geneest.
MALEÁCHI 3:10 Gehoorzaam aan God in het geven van de tiende = zegening/genezing

Zalving met olie

JACOBUS 5:14-15 Roep de oudsten... het gebed des geloofs zal de zieke behouden.
MARKUS 6:12-13 "...en zalfden vele kranken met olie, en maakten hen gezond."

Genezing door voorbede

 MATTHÉÜS 8:13 "...ga heen, en u geschiede, gelijk gij geloofd hebt."

Genezing door voorbede

HANDELINGEN 19:11-12 "...ga heen, en u geschiede, gelijk gij geloofd hebt.

Geloof in actie

MATTHÉÜS 12:10,13

"...Toen zeide Hij tot dien mens: Strek uw hand uit,.."
JOHANNES 9:6-7 "...spoog Hij op de aarde, en maakte slijk uit dat speeksel, en streek dat slijk op de ogen des blinden, En zeide tot hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam..." Het wonder gebeurde toen hij zijn geloof in actie omzette!
2 KONINGEN 5:1-15 Het verhaal van Naäman. Het dienstmeisje werd gebruikt.

Duivels uitdrijven

MARKUS 16 Tekenen die de gelovigen zullen volgen.
MATTHÉÜS 8:16 "...wierp de boze geesten uit met den woorde..."
1 JOHANNES 4:4 "...Want Hij is meerder, Die in u is, dan die in de wereld is."
LUKAS 10:19 "Ik geve u de macht... en over alle kracht des vijands" & geen schade!!
MARKUS 9:17-27 De genezing van de bezeten knaap.
MARKUS 1:25 Beveel de geest te "zwijgen."
MATTHÉÜS 28:18 "ALLE macht in hemel en op aarde."
HANDELINGEN 19:14-16 Waarschuwen over de zonen van Sceva... = wees vervuld met de Heilige Geest!
KOLOSSENZEN 1:27 "Christus in en onder u,de hoop der heerlijkheid." (Amp.)
ROMEINEN 8:11 Jezus leeft in je! - Wij hebben dezelfde opstandingskracht die Jezus rechtstreeks uit zijn graf bracht!!!

MATTHÉÜS 12:28-29

Bind de geest in de krachtige naam van Jezus - ongeneselijke ziektes zijn satanische geesten... ze kunnen lichaam & verstand van een christen aanvallen maar niet onze geest en ziel!
ÉFEZE 6:12 *** We vechten tegen onzichtbare machten! Satan wil je verstand! - hij wil je ziel, maar hij valt aan door je verstand! Dus plaats het Woord van God in je verstand als je verdediging en doordrenk je geest!!!
JAKOBUS 4:3

"Gij bidt, en ontvangt niet, omdat gij kwalijk bid."

Weet waarover en waarvoor je bidt!

JOHANNES 8:44 Vraag de demon niet om zijn naam - ze liegen!
3 JOHANNES 2

God wil dat we goddelijke gezondheid hebben!

Er is geen bewijs dat een demon daadwerkelijk in iemand moet "wonen" om een "geest van pijn" te veroorzaken... ze kunnen eenvoudigweg een deel van het lichaam aanvallen, om kanker in het lichaam te zaaien.

LUKAS 4:39 Jezus vermaande de koorts in het lichaam van de schoonmoeder van Petrus!
EXODUS 5:1 "Alzo zegt de Heere, de God van Israël: laat Mijn volk trekken,..."
MARKUS 5:15 = Een verstand gecontroleerd door satan
ÉFEZE 4:26 Toorn moet van ons verwijderd worden... anders geeft het satan een basis.
JOHANNES 10:10 Een slechte houding geeft een basis voor demonische activiteiten!
1 KORINTHE 12:3 Test de geesten.
GALATEN 5:16-21 Satan werkt door ons verstand om onze zielen weg te krijgen van God.
GALATEN 5:22-26 Dit is hoe we geleid worden door de Heilige Geest & de vrucht daarvan.
JAKOBUS 4:7,8 Biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden!
HEBREEËN 4:12 Gods Woord is ons zwaard - mediteer er dag & nacht over!
2 KORINTHE 10:5 Het Woord van God is onze immunisatie tegen satans gedachten!
MATTHÉÜS 10:8 Drijft boze geesten uit!

De gave van geloof

 

De Heilige Geest schenkt gaven zoals Hij dat wil, en Hij schenkt ze aan "wie dat wil!"

 

De gave van geloof werkt anders! - Het komt door God die spreekt of door ge-openbaarde kennis!

  Vermoeden kan kwaad doen - geloof kan genezen!
 

Het is niet ten alle tijden actief, en het is niet iets waarvoor je kunt "doorbidden". Het is iets dat God alleen laat vallen zoals Hij dat wil, op een specifieke tijd en voor een specifiek doel.

HANDELINGEN 3:6-7 "Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazaréner, sta op en wandel! En hem grijpende bij de rechterhand richtte hij hem op, en terstond werden zijn voeten en enkelen vast."
LUKAS 1:37 "Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn."
MATTHÉÜS 17:20 "...En NIETS zal U ONMOGELIJK ZIJN"

Creatieve wonderen

GENESIS 1:3 "Daar zij licht!..."
GENESIS 1:21 "En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel..."
ROMEINEN 4:17 God "Die de doden levend maakt, en roept de dingen, die niet zijn, Alsof zij waren."
MATTHÉÜS 15:31 "...de scharen zich verwonderden, ziende de stommen sprekende, de lammen gezond, de kreupelen wandelende, en de blinden ziende; en zij verheerlijkten den God Israëls."
LUKAS 6:8 "Rijs op, en sta in het midden." (= om gezien te worden.)
HEBREEËN 11:3

"Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden."
- er zijn tijden dat men een deel beveelt zich te vormen in een lichaam, en plotseling verschijnt er iets dat er nog niet was! We moeten geloven dat we de kracht van God hebben en de autoriteit van Jezus om deze kracht toe te passen.
We moeten geloven dat we de wil van de Vader doen; dat we het voor Zijn welbehagen en glorie doen. We moeten gewillig zijn om "op geestelijk water" te lopen en ons nooit druk te maken over wat anderen van ons denken.
We moeten handelen naar wat het Woord van God verklaart dat anderen gedaan hebben en geloven dat:

JOHANNES 14:12-13 "...Die in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde."
PSALM 42:11 Verwacht dat God handelt!

Het laten groeien van armen en benen

 

80% van de wereldbevolking heeft rugklachten, en dit is een van de grootste kwalen in de wereld!

 

Het zenuwstelsel stuurt en coördineert alle organen en structuren van het menselijke lichaam. Scheefgroeiende ruggengraten en wervels kunnen irritaties veroorzaken aan het zenuwstelsel en invloed hebben op structuren organen en functies, wat kan resulteren in de bovengenoemde bepaalde aandoeningen.

 

Bijvoorbeeld - wervel nummer 2c, de tweede van boven van de rugwervels beschermt de zenuw die de ogen controleert, gezichtszenuwen, gehoorszenuwen, bijholtes, tong en voorhoofd.

 

Vaak wordt doofheid veroorzaakt door een beknelde zenuw in de rug, en genezing van de ruggengraat zal genezing van het gehoor veroorzaken.
 

Algemene notities over genezing

  God wil dat we wandelen in goddelijke gezondheid!
HANDELINGEN 1:8 We ontvangen KRACHT nadat we vervuld zijn met de Heilige Geest.
PSALM 111:1-4 Belangrijk is om God te danken - kom tot Hem met dankzegging.
GALATEN 2:20 Wanneer je weet dat Jezus in je leeft, dan weet je hoe te stoppen met zondigen - het is een openbaring! Jezus leeft in ons! = Wedergeboren!
  Ongeneselijke ziektes zijn geesten.
  Laat de persoon waarvoor je bidt niet spreken/bidden, enz. wanneer je voor ze bidt - ze moeten zich concentreren op wat er gebeden wordt om te kunnen instemmen met een "Amen."
 

(Notities overgenomen uit het boek: "How to Heal the Sick" door Charles & Frances Hunter)