Het varken en jij

 

Een paar jaar geleden leefden we in een markt plaatsje Devon. Onze boer - huisbaas en zijn twee zonen waren hun eigen melkbezorgers en op een dag vertelde de boer over het volgende voorval:

Een klein stukje verderop aan de weg stond een oud tolhuis en voordat het werd afgebroken was de enige bewoner een oude plattelandsvrouw. Ze had de gewoonte om haar kan op de deur drempel te zetten in afwachting van het bezoek van de melkboer, vroeg in de morgen. Dit, natuurlijk, voordat melkflessen in gebruik werden genomen. Op een dag begroette deze oude vrouw onze huisbaas toen hij haar tuin passeerde en ze hem vertelde dat ze bijna de melk van de vorige dag was kwijt geraakt. Toen ze deze van de drempel wilde halen, vond ze een grote rat omgekeerd in de melk. "Hij was dood toen ik hem eruit trok" zei ze, "En de helft van de melk was er over gemorst. Maar ik kon nog genoeg redden voor mijn kopje thee."

Waarschijnlijk zal de reactie van de lezers hetzelfde zijn als de onze toen dit voorval aan ons verteld werd: "Jakkes! wat verschrikkelijk! Stel je voor melk te drinken, waar bijna het hele lichaam van een rat in heeft gelegen! Je krijgt er de kriebels van als je eraan denkt!" Maar waarom de kriebels? Waarom een dergelijk afkeer. Waarom zou het oude vrouwtje de melk niet drinken en zelfs de rat niet opeten?

Dit artikel is hoofdzakelijk gericht aan diegenen die "christen" genoemd wil worden, maar we bidden dat het in de handen terecht komt van niet-christenen of bij hen die lauwwarm zijn. Het bovengenoemde ware verhaal is echter hoofdzakelijk voor de bestwil van christenen bedoeld; die Gods Woord (de Bijbel) geloven; en in het bijzonder voor die christenen, die zeggen dat de bijbelse voedselwetten niet meer bedoeld zijn voor vandaag omdat we nu onder de genade zijn en niet onder de wet. Die beste mensen citeren meestal delen van de schrift zoals deze: "Alle dingen zijn wel rein den reinen: (TITUS 1:15), "Ik weet en ben verzekerd in den Heere Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelven; dan die acht iets onrein te zijn, dien is het onrein." (ROMEINEN 14:14) "Want het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid, en vrede en blijdschap, door den Heiligen Geest" (ROMEINEN 14:17) "…eet hetgeen ulieden voorgezet wordt…" (LUKAS 10:8) en die de droom van Petrus citeren toen hij een laken uit de hemel zag neerdalen, gevuld met alle soorten dieren, en door de Heer was bevolen: "Sta op, Petrus! slacht en eet." (HANDELINGEN 10:13) Daarom, voor deze christenen herhalen we, waarom zou de oude vrouw niet ook de rat zelf hebben gegeten? Als alle dingen rein zijn dan moet de rat rein zijn. Als geen ding van zichzelf onrein is, dan is de rat rein en moet met dankzegging gegeten worden. Er zit ergens een zwakte in deze redenering, niet waar? Laten we eerlijk zijn! We weten allen heel goed dat de rat niet puur is, eerder is het een smerige door vlooien geteisterde aaseter, die in riolen leeft en eet van beerputten. Was Paulus fout? Vergist hij zich door te veronderstellen dat alle dingen puur zijn? Paulus had het niet fout, maar er kan een heel verkeerde betekenis aan zijn woorden worden gegeven als de omstandigheden, die met deze uitspraak gepaard gingen, genegeerd worden. We zullen eerlijk zijn. De ware geschiedenis van de vrouw en de rat werd in het begin verteld met betrekking tot "Scotch". Het idee dat er nu geen reden meer is om de voedselwetten te onderhouden, vanwege de geciteerde uitspraken van Paulus, en onze Heer, die Petrus beval om op te staan en te eten! De God die het bestaan van de rat toestond, stond ook het bestaan van het varken toe (en dit artikel heeft hoofdzakelijk betrekking op het varken) en naar geen van beide wordt in Zijn Woord ooit verwezen als menselijk voedsel.

De ruimte staat niet toe alle schepselen, te behandelen die verboden zijn als voedsel, evenmin die wel zijn toegestaan. De oprechte lezer wordt gevraagd Leviticus, hoofdstuk elf, te raadplegen, en ook Deuteronomium hoofdstuk veertien, en de hele vraag over de goddelijke voedselwetten zorgvuldig voor zichzelf te bestuderen.

HET VARKEN

De schrijver staat zeker niet alleen met zijn verklaring dat varkens of zwijnen ongeschikt zijn voor menselijke consumptie. Dank God, er zijn velen die, door Hem en Zijn Woord geleid, lang geleden gestopt zijn om zelf dit verboden spul te eten of aan anderen te geven. We geven een paar voorbeelden voordat we ons met de medische en wetenschappelijke aspecten gaan bezig houden.

Een andere bevriende boer, wiens inkomen voor het grootste deel afkomstig was uit het houden van varkens werd zo overtuigd van de noodzaak zich te houden aan de voedselwetten van de Almachtige en Genadige God - de enige Verlosser van de mensheid - dat hij al zijn varkens wegdeed. Zijn vrouw was bedroefd om te zien dat hij de hoofdbron van inkomsten weggooide en hoewel ze christen was, probeerde ze hem te overtuigen de dieren te houden. Niettemin was hij eerder overtuigd door het Woord van God. In een heel korte tijd, terwijl hij nog steeds op de reine manier boerde, kreeg hij een extra bron van inkomsten, als beloning voor zijn daad van gehoorzaamheid. Liever dat alle christenen gehoorzaam waren in plaats van te discussiëren wat betreft Gods geboden! Onnoemelijk veel lijden zou over jaren zijn voorkomen - pijn, huilen, smart, rouw - maar "Nee"!

In een ander geval werd een geliefde christen, een ziekenhuis zuster, geleid door de Almachtige, hoewel ze ten tijde niet indachtig was aangaande de oud testamentische wetten. Gedurende haar studie zag ze zoveel van de onreinheid van het varken, dat ze wist, dat ze het zelf nooit meer kon eten, noch het van harte aan anderen kon geven. Later, toen de Heer haar tot een diepere studie van de schrift leidde, argumenteerde ze niet tegen het houden van de voedselwetten, ze zag, tenminste vaag, dat wat de Schepper zo duidelijk wist, dat het varken, als voedsel, een gruwel is in iedere betekenis van het woord.

In JESAJA 55: 8-9 zien we iets van de goddelijke kennis, in vergelijking met de menselijke: "Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan ulieder gedachten." In Leviticus, hoofdstuk elf, en in andere delen van de Bijbel, openbaart Hij een beetje Zijn gedachten over het eten van varken. Het is verboden volgens Zijn voedselwetten voor Israël. "Ook het zwijn... dat zal u onrein zijn. Van hun vlees zult gij niet eten, en hun dood aas niet aanroeren zij zullen u onrein zijn." (LEVITICUS 11:7-8) Het varkensvlees bracht Gods zware berisping over het ongehoorzame afgoden dienende Israël. "...etende zwijnsvlees, en er is sap van gruwelijke dingen in hun vaten..." (JESAJA 65:4) De HEERE laat zien dat in Zijn Koninkrijk, degene die een spijsoffer offert, is als iemand die zwijnenvlees offert. De gevolgtrekking is hier, dat de Verlosser die het ultieme offer, voor eens en voor altijd, betaald heeft, wordt veracht door een ieder die nog steeds een spijsoffer offert, alsof Zijn offer niet werkzaam is. Hoewel het spijsoffer terecht kan zijn geweest in de dagen voor Golgotha, zo afschuwelijk is het echter in de tijd van het koninkrijk dat het gelijk staat aan het offeren van het ergste van alle gruwelen - varkensbloed. (JESAJA 66:3) Volgens JESAJA 66:17 wordt het eten van zwijnenvlees genoemd met andere afgodspraktijken, die de volle straf zullen ontvangen bij de Heer’s terugkomst.

Het verhaal van de verloren zoon uit het Nieuwe Testament vertelt ons hoe, de jonge man al zijn geld had uitgegeven aan een losbandig leven en in uiterste armoede terecht kwam, één van de smerigste baantjes moest aannemen, die een mens kon krijgen - hij werd het veld ingestuurd om zwijnen te hoeden.

Onze Heer, Die nooit voedsel voor mensen zou verspillen, (JOHANNES 6:12-13) vernietigde desondanks het zwijn.(LUKAS 8:26-39)

Het is interessant om te noteren dat het Lukas was, de "Geliefde arts", die onder de leiding van de Heilige Geest, deze gebeurtenissen met het zwijn heeft opgeschreven - NIET, laat het duidelijk zijn, betreffende voedsel voor de mens.

Nog een Schrift "Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uw paarlen voor de zwijnen; opdat zij niet te eniger tijd dezelve met hun voeten vertreden, en zich omkerende, u verscheuren." (MATTHÉÜS 7:6). Geen persoon zou parelen of enig andere dierbaar ding voor de zwijnen werpen en er is een diepere betekenis in de opmerking van onze Heer. Heiligheid en dierbare dingen zijn niet verenigbaar met zwijnen, maar toch zijn er duizenden die hun parelen van gezondheid - Godgegeven gezondheid, voor de zwijnen werpen, door het te eten en het in hun lichaam opnemen van, deze gruwel. Gezondheidsproblemen (van vele soorten) en ziekte verscheuren uiteindelijk zo velen van hen. Zonde is de overtreding van de Wet van God en die Wet zegt dat ongehoorzaamheid "elke ziekte en pest" zal brengen. Vele mensen bouwen een vluchtweg van excuses voor ongehoorzaamheid: "Duizenden mensen leven een lang leven en mankeren niets ondanks het feit dat ze varkensvlees eten!" Wij kenden ook een oude dame die nog steeds voor het hele gezin kookte toen ze honderd was. Zij stierf een maand voor haar 102e verjaardag, en was nooit ziek. Zij kookte met, en at, varken in al zijn "smakelijke" vormen, volkomen onwetend, en dat weten we zeker, van het feit dat de goddelijke Wet het eten van varken verbiedt. Maar was ze op de hoogte geweest en had haar gezin andere dingen te eten gegeven, zou haar dochter misschien niet aan een interne ziekte gestorven zijn op jonge leeftijd. Er zouden redenen gegeven kunnen worden waarom sommigen een prijs betalen en anderen schijnbaar niet. Echter, wij zijn van mening dat gehoorzaamheid het belangrijkste is en wat wij weten moeten we ook gehoorzamen.

Charles Kingsley zei: "Geloof de hele Bijbel. Geloof wat je kunt door redenering en wat je niet door redeneren kunt geloven, geloof dat in je hart." Als wij echt geloven, zullen wij accepteren dat wat God een gruwel noemt, echt een gruwel is.

Gewoontes, in het bijzonder datgene wat we lekker vinden om te eten, zijn moeilijk om te veranderen, en voor diegenen die denken dat zij varken kunnen eten (spek voor ontbijt, reuzel om mee te koken en een worstje voor de snelle trek, enz.) die doen er goed aan om de volgende feiten in acht te nemen.

HISTORISCH GEVAL

Wij hebben voor ons een kopie van de Nursing Mirror van 3 juni 1960. Daarin lees je de geschiedenis van een klein meisje met epilepsieachtig weigering van de spieren. Als inleiding voor dit geval is er een korte beschrijving van de Taenia Solium (lintworm), die in de darmen van mensen wordt gevonden. De eieren van deze worm ontwikkelen zich in het varken en de volwassenen zijn levend aangetroffen vier weken nadat het varken geslacht werd. Koeling doodt de wormen niet. "Als er herseninteractie met cysticerci (larva fase van de lintworm) is, kan het epileptische aanvallen veroorzaken.", aldus de Nursing Mirror.

Het kind waarover dit geval gaat, had verschillende symptomen voordat ze werd opgenomen in het ziekenhuis. Onder andere pijn aanvallen, gevoelloosheid in haar linker arm en been, braken, en zenuwtrekjes aan haar linker gezichtshelft, in het ziekenhuis was ze af en toe ataxisch. (Ataxie, coördinatiestoornis die resulteert in onregelmatige en trekkende bewegingen). Na grondig onderzoek en verschillende tests, werd besloten om te opereren. In totaal waren er dertig lintwormen in larve status op de hersenschors, dat is, de grijze "massa" van de hersenen, en de meerderheid daarvan was zo diep ingegraven dat het onmogelijk was om ze te verwijderen. Een paar daarvan zaten aan het buitenste vlies van de hersenen vast, het vlies dat de hersenen en het ruggenmerg omringd. Deze konden verwijderd worden. Na het beëindigen van de behandeling en de daarop volgende weken, concludeert het artikel met een vooruitzicht, van hoe de ziekte waarschijnlijk zal verlopen. Wij citeren uit het artikel: "...het is zeer waarschijnlijk dat dergelijke aanvallen in de toekomst steeds vaker en zwaarder zullen voorkomen." Een verplegende zuster gaf vrijwillig haar mening over dit geval, en zei dat de ontstekingen zich zouden vergroten en vermeerderen en uiteindelijk zou er geen medische of chirurgische hulp meer mogelijk zijn voor dit kind.

HERSENVLIESONTSTEKING

Persoonlijk kennen wij een gezin dat zeer gelukkig is, behalve in een ding. Het verlies van een kleine jongen op vier jarige leeftijd bezorgde hen groot verdriet. Hij overleed aan hersenvliesontsteking. In dit geval, anders dan in het eerste verhaal, weten wij niets over de medische bevindingen - ook niet of de hersenen werden onderzocht, bijvoorbeeld - maar wij weten dat vanwege het familiebedrijf, de kleine jongen vaker verschillende delen van het varken te eten kreeg. Zijn moeder, die volledig ontwetend was over de bijbelse etenswetten, gaf hem boterhammen met spek en ham, enz. en dacht dat hij goed gevoed werd. Toen de ziekte kwam, ontwikkelde het zich zeer snel en doodde hem.

Wij spraken op een openbare bijeenkomst in Noord - Engeland. Tijdens het beantwoorden van een vraag wezen wij erop dat - volgens sommige bronnen - het varken bijna zwart gekookt moet worden voordat je er zeker van kunt zijn dat alle ongedierte vernietigd zijn. Een gepensioneerde boer in het publiek, die hierover ook een sterke mening had, sprong op en riep: "Mevrouw, u overdrijft niet. Zover het, het varken betreft en sommige vissen die zonder vinnen en schubben zijn, `hun worm sterft niet'." Hij ging verder en zei dat als hij zonder het te weten ervan had gegeten en er later achter kwam, dat hij liever iets in zou nemen waarvan hij zou moeten braken dan dat het in zijn systeem zou terecht komen. Hij herhaalde "Hun worm sterft niet".

LINTWORM of CESTODA

Dit kan zich ontwikkelen tot een worm van grote lengte. Wij hebben gezien hoe een kat die haar gehele leven op een varkensboerderij heeft doorgebracht, een witte gebroken lintworm van ongeveer dertig centimeter ontlaste. Af en toe heeft dit kleine dier levende stukken van de worm geloosd - sommige zeer klein, sommige groter - en wormpoeder hielp alleen voor korte tijd. Elk stuk van een lintworm kan een mannelijk en vrouwelijke productief orgaan bevatten. Toevallig op deze boerderij, hebben we gezien hoe de boer elk nieuw geboren biggetje ontwormde. "Alle varkens moeten ontwormd worden", vertelde hij ons. Helaas is het varken kort daarna weer besmet.

Chambers encyclopedie, Deel 3 pagina 245, spreekt over de gevaarlijke varkenslintworm (T. solium) en zegt dat deze één meter tachtig tot vijf en een halve meter lang kan worden. "Deze...duidelijk zichtbaar, en gewoonlijk ontdekt door de vleesinspectie; wanneer niet ontdekt, worden ze gedood door voldoende koken..." "Het varken is een vieze eter; wanneer besmet, dan is hij meestal ook heel erg besmet..." Cursief schrift is van ons.

Wij willen vertellen over een jonge man uit een gezin dat wij goed kennen, die ooit van spek, varkensvlees, enz. hield en altijd een beetje moest lachen om mensen die geen varken aten. Tijdens een tijdelijke onderhoudsklus in een worstfabriek, pauzeerde hij even en keek naar meisjes die bezig waren met varkenskarkassen en wat leek, op het weggooien van bepaalde delen. Plots zag hij beweging in deze op de vloer, opgehoopte delen; sommige stukken maakten zichzelf los en bewogen over de vloer. Gefascineerd vroeg hij de meisjes wat dit betekende. Hem werd verteld dat levende en actieve wormen in het rauwe vlees de bewegingen veroorzaakten. Later deed hij enkele varkenswormen in een potje en nam ze mee naar huis. Een familielid vertelde ons: "Mijn broer zag letterlijk hoe de wormen uit elk varken kwamen!" De jonge man is nu een fervent niet-varkens eter. - De schrijver heeft toevallig een röntgenfoto gezien van een klaar worstje waarin een 5 centimeter lange worm zich nestelde. Door deze tijdige waarneming bleef deze iemand bespaard!

TRICHINOSIS

De effecten van deze ziekte zijn wijd verbreid en moeilijk vast te stellen; de symptomen verschillen van zogenaamde reumatiek, spierverlamming, bloedarmoede en interne bloedingen en zelfs blindheid. Zo recentelijk als twee maanden voor het samenstellen van dit artikel, werden de bevindingen van een groep medische experts in het New Yorkse ziekenhuis Cornell medical centre met betrekking tot trichinose (ontstekingen aan maag en darmen.) In een werkelijk schokkend rapport onthult. De Heer zou dit zeker verafschuwen, maar zelfs de - verstandige - mens ziet dat dit "schokkend" is. Verwijzend naar het rapport van de groep, beschrijft de wetenschappelijke redacteur van de krant de New York Herald Tribune, al citerende een van de experts, de situatie als een nationaal schandaal. Hij verklaard dat bij één op de vier mensen ooit trichinose zal uitbreken. Het virus zelf wordt op de mens overgebracht als een worm. (uit andere bronnen kunnen we vermelden dat het een minuscuul wormpje kan zijn, dus alstublieft, beste lezer, denk niet dat u het kunt zien voordat u er deel vanuit maakt!) Hij beweert dat één enkele theelepel van onvoldoende gekookt varkensvlees duizenden van deze wormpjes kan bevatten, zowel mannelijke als vrouwelijke. Eenmaal in het darmstelsel ontwikkelen de wormpjes zich tot volwassenen en paren. Ieder zwanger vrouwtje geeft geboorte aan duizenden levende, jonge wormpjes die zich door de dunne darmwand knagen en in het bloed meereizen naar de spieren waar ze ontstekingen vormen. (Deze informatie komt uit de prophetic News Herald, december 1964 en wordt geciteerd in het magazine Kingdom Digest).

Als lezers een van de tot dusver genoemde klachten hebben, kunnen zij misschien niet zeggen dat ze nooit varkensvlees hebben gegeten, maar zij KUNNEN besluiten om vanaf vandaag het onreine ding niet meer aan te raken. Spek, varkenslapjes, varkensvlees, ham enz. op de gebruikelijke manier gekookt, zal niet afdoende zijn.

In Chambers' Encyclopedie, deel 14, pag. 742, onder de algemene kopworm aantasting bij de mens, staat: "Trichinella spiralis, de oorzaak van trichinose, is gewoonlijk een parasiet afkomstig van de rat of het varken."

Er worden vele soorten van wormen en parasieten op de mens overgebracht en de symptomen van hun aanwezigheid zijn net zo talrijk. Er is slechts één antwoord: strenge hygiëne en strenge gehoorzaamheid.

KANKER

We vragen ons af wat het resultaat zou zijn als kankeronderzoekers zich zouden richten op de beesten die als voedsel verboden zijn door de goddelijke Geneesheer? Dan zou dit karwei misschien eindelijk tegengehouden worden en ziet men dan misschien in, dat enorme hoeveelheden geld verspild zijn aan het traceren van minder belangrijke of zelfs foute aanwijzingen. U moet toegeven dat ondanks de vele onderzoeken tot op heden, kanker meer en meer grip krijgt op de mensheid. Het is misschien waar dat kanker meer dan één oorzaak kent. Gebrek aan bepaalde mineralen bij sommige slachtoffers is dat er waarschijnlijk één van. Er is bewijs genoeg dat longkanker vaak door roken wordt veroorzaakt hoewel dit door de rokers zelf en de belanghebbenden vaak ontkend wordt. Hoewel het nog niet volledig bevestigd is dat er een verband bestaat tussen het eten van varkensvlees en kanker of tussen schelpdierconsumptie en deze ziekte, menen wij dat het eten van verboden dingen de grootste factor van allen is. We relateren het volgende ter ondersteuning aan dit twistpunt.

 In een Londen’s theehuis:                                                                                                                                         Na een vergadering in Zuid - Londen besloten de schrijver en enkele andere mensen om onder het genot van een kopje thee even bij te kletsen. Aan een andere tafel zat een dierbare christen die ook bij de vergadering was geweest. Hij had zijn eigen kruidenierszaak in Wales. Hij kwam er bij zitten en al snel ging het gesprek over de voedselwetten uit de Bijbel. "Bijna ieder varken heeft kanker" zei onze vriend, en hij ging verder met te vertellen waar dat over het algemeen werd gevonden. "Ik weet" zei hij, "dat de Bijbel het verbiedt om varkensvlees te eten maar ik ben er zo dol op dat ik bang ben dat ik er aan toe geef en het regelmatig zal eten ondanks dat ik weet dat het al die ziektes bevat." We voelden ons verdrietig, zo'n aardige man; We wensten dat hij zich meer zou bekommeren om de voedselwetten te houden. Kort hierna vernamen we dat hij was overleden - de oorzaak was kanker.

Bijbelstudieklas:                                                                                                                                                      We namen deel aan een bijbelstudieklas en op een dag werd ons gevraagd om een kort gesprek te geven over een onderwerp gerelateerd aan Gods Woord. De voedselwetten werden gekozen. Na de bijeenkomst kwam een meneer naar voren en zei zeer nadrukkelijk dat hij het er niet mee eens was dat de voedselwetten ook voor tegenwoordig bedoeld waren. "Ik eet alles wat ik maar wil" zei hij, "het enige wat ik maar hoef te doen is God vragen het te zegenen voor mijn gebruik; dit doet hij dan ook en dus kan het geen kwaad." een paar weken later belde zijn vrouw ons op om ons te ontmoeten. "Ik ben gekomen om u te vertellen dat mijn man zeer ziek in het ziekenhuis ligt. Ze dachten aan een twaalfvingerigedarm zweer maar juist toen ze hem wilden opereren vonden ze kanker, zo kwaadaardig en oud dat ze niks meer konden doen." Een paar weken later stierf deze beste man. Ook hij was ervan overtuigd dat we nu onder de genade leven en niet onder de wet en daarom alles kunnen eten. Helaas! Hij zag niet, net zoals vele anderen oprechte christenen, dat God nooit voedsel zal zegenen dat Hij verboden heeft.

SLOT OVERWEGINGEN

Het Woord van God "draait er niet omheen" Doelloze en overbodige zinnen worden nooit gebruikt. In EXODUS 15:26 lezen we: "... Is het, dat gij met ernst naar de stem des HEEREN uws Gods horen zult, en doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland gelegd hebt; want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester!" En nog een keer in DEUTERONOMIUM 7:11,15 "Houdt dan de geboden, en de inzettingen, en de rechten, die ik u heden gebiede, om die te doen. En de HEERE zal alle krankheden van u afweren, en Hij zal u geen van de kwade ziekten der Egyptenaren, die gij kent, opleggen, maar zal ze leggen op allen, die u haten." De waarschuwing m.b.t. ongehoorzaamheid kan gelezen worden in DEUTERONOMIUM 28:58-60: Indien gij niet zult waarnemen te doen al de woorden dezer wet, die in dit boek geschreven zijn, om te vrezen dezen heerlijken en vreselijken Naam, den HEERE, uw God; Zo zal de HEERE uw plagen wonderlijk maken, mitsgaders de plagen van uw zaad; het zullen grote en gewisse plagen, en boze en gewisse krankten zijn. En Hij zal op u doen keren alle kwallen van Egypte, voor dewelke gij gevreesd hebt, en zij zullen u aanhangen."

Wat waren deze ziekten van Egypte die de beloning zouden zijn voor de ongehoorzaamheid tegenover de alwetende en liefhebbende God? Informatie in Chambers' Encyclopedie onder de kop: "Worm aantasting bij de mens - aan het geen al gerefereerd werd, zal ons tot op zekere hoogte meer helderheid geven. "...en onze kennis van het bestaan en de effecten van zulke parasieten gaat, in het geval van de mens, terug naar de Egyptische papyri van ongeveer 1500 v. Chr. die waarnemingen bevatten van een anemieproducerende ziekte, zo duidelijk beschreven dat er weinig twijfel over bestond dat dit de oorzaak was van ancylostomiasis. Tegenwoordig is een van de grootste medische problemen in Egypte de controle over de helminthinfectie, "schistosomiasis". Dat dit geen nieuw probleem is blijkt uit de vondsten van "schistosome" eitjes in de uitgesneden secties van het weefsel van geconserveerde farao's..." Referenties uit een medisch woordenboek tonen aan dat "ancylostomamiasis" of "ankyostoma" een mijnworm ziekte is. "Helminth" is een worm die de ingewanden infecteert.

Howard B. Rand in zijn boek Digest of the Divine Law geeft het volgende commentaar: "Waar er zich kwalen en ziekte onder de mensen bevindt ... daar weigert men zich te houden en het uitvoeren van Zijn wetten. Massa's gaan er mee door om in pijn en lijden te leven, terwijl ontelbaren vroegtijdig naar hun graven zijn gegaan vanwege het nationale falen van het houden en uitvoeren van de wet en het naleven van de behoeften aan voortdurende en ongestoorde gezondheid. Er worden bepaalde fundamentele wetten in de Bijbel gegeven die, wanneer men ze houdt, kracht en sterkte geven die zo karakteristiek waren in het leven van Mozes. Mozes stierf op een leeftijd van honderd en twintig jaar en het bericht zegt, "zijn oog was niet donker geworden, en zijn kracht was niet vergaan." (DEUTERONOMIUM 34:7)

"Een vriend uit de medische wereld heeft gezegd, "Als mensen zich alleen maar zouden realiseren dat zelfs al zou de worm sterven of worden verwijderd, het beschadigde weefsel waarschijnlijk ontstoken blijft en zeker open staan voor een invasie van andere organismen of bacillen, die verdere vormen van ziektes produceren, waarschijnlijk ook kwaadaardige gezwellen."

Lezer, dit artikel is geschreven voor uw eigen best wil en voor het geluk van diegenen die u lief hebt. Het is smekend geschreven, maar een nog grotere dan alle smekingen en veel dieper en wijzer en één die ONEINDIG is: “Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden."

Door Doro Stell, A.R.C.A.

Uit: The Ensign Message, Oktober-December 2000.