Gods Woord veroordeelt Satan en al zijn werken:

 

Hekserij - Magie - Astrologie - Hypnose - Seances enz.

Gods Woord vertelt ons waarom er tegenwoordig zoveel ellende in de wereld is:

"Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, WANT DE DUIVEL IS TOT U AFGEKOMEN, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft." OPENBARING 12:12

"En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen OP DE AARDE; en zijn engelen zijn met hem geworpen." OPENBARING 12:9

De duivel bestaat wel en hij is in de wereld vandaag! En hij en zijn engelen werken eraan om JOU TE VERLEIDEN opdat je niet gered wordt. In het bijzonder heeft hij het grootste deel van de wereld verleid door hen te laten geloven dat hij een mythe is en niet bestaat. Dit is een MISLEIDING!

"En Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen." LUKAS 10:18

Jezus had geen hallucinaties! Hij ZAG Satan! En gedurende zijn hele missie ging hij rond demonen uitdrijvende, de dienaars van Satan.

"Als dezen nu uitgingen, ziet, zo brachten zij tot Hem een mens, die stom en van den duivel bezeten was. En als de duivel uitgeworpen was, sprak de stomme. En de scharen verwonderden zich, zeggende: Er is nooit desgelijks in Israël gezien." MATTHÉÜS 9:32-33

"Toen werd tot Hem gebracht een van den duivel bezeten, die blind en stom was; en Hij genas hem, alzo dat de blinde en stomme beide sprak en zag. En al de scharen ontzetten zich, en zeiden: Is niet Deze de Zoon van David?" MATTHÉÜS 12:22-23

"En de onreine geesten, als zij Hem zagen, vielen voor Hem neder en riepen, zeggende: Gij zijt de Zone Gods." MARKUS 3:11

"Belangende Jezus van Názareth, hoe God Hem gezalfd heeft met den Heiligen Geest en met kracht; Welke het land doorgegaan is, goeddoende, en genezende allen, die van den duivel overweldigd waren; want God was met Hem." HANDELINGEN 10:38

JEZUS IS NOOIT VERANDERD - Hij werkt nog steeds op deze manier in Zijn kerk VANDAAG.

"En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken." MARKUS 16:17

Maar ondertussen draait de wereld meer en meer naar de verleidingen van Satan. Over de gehele wereld draaien de mensen openlijk naar hem toe en vereren hem als hun meester - terwijl zij niet beseffen dat zij REGELRECHT NAAR DE VUREN VAN DE HEL AFSTEVENEN.

God zegt in Zijn Woord:

"GIJ ZULT GEEN ANDERE GODEN VOOR MIJN AANGEZICHT HEBBEN." ÉXODUS 20:3

"...dat er geen ander God is dan ÉÉn. Want hoewel er ook zijn, die goden genaamd worden, hetzij in den hemel, hetzij op de aarde (gelijk er vele goden en vele heren zijn), Nochtans hebben wij maar één God, den Vader, uit Welken alle dingen zijn, …en maar één Heere, Jezus Christus, door Welken alle dingen zijn…." 1. KORINTHE 8:4-6

"Maar de HEERE GOD is de WAARHEID, Hij is de levende God, en een eeuwig Koning; van Zijn verbolgenheid beeft de aarde, en de heidenen kunnen Zijn gramschap niet verdragen." JEREMíA 10:10

Dit is geen grapje! Mensen die zo verleid zijn dat ze Satan of ENIG ANDERE GOD vereren zullen lijden onder de toorn van de ware God en Zijn oordeel door Jezus Christus. Net zoals de steden van Sodom en Gomorra, die als voorbeelden voor ons gezet zijn wegens de consequenties van seksuele immoraliteit, zo ook de natiën van Kanaän, die vernietigd werden door de Heere voor de legers van Jozua, laten ons de consequenties van het aanbidden van valse goden zien:

"Maar indien het geschiedt, dat gij den HEERE, uw God, ganselijk vergeet, en andere goden navolgt, en hen dient, en u voor dezelve buigt, zo betuig ik heden tegen u, dat gij voorzeker zult vergaan. Gelijk de heidenen, die de HEERE voor uw aangezicht verdaan heeft, alzo zult gij VERGAAN, omdat gij de stem des HEEREN, uws Gods, niet gehoorzaam zult geweest zijn." DEUTERONOMIUM 8:19-20

Wat waren de dingen waarmee de natiën God aanzetten tot kwaadheid?

HEKSERIJ & TOVERIJ: ELK gebruik van magie is een directe uitdaging voor God welke HIJ NIET ZAL TOLEREREN. Zelfs bezwerende entertainers spelen met zeer gevaarlijke dingen!

Gods Woord zegt:

"De toveres zult gij niet laten leven." ÉXODUS 22:18

"Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, EN TOVENAARS, en afgodendienaars, en al den leugenaars, IS HUN DEEL IN DEN POEL, DIE DAAR BRANDT VAN VUUR EN SULFER; hetwelk is de tweede dood." OPENBARING 21:8

BETOVEREN: Het gebruik van spreuken: een vorm van toverij.

WAARZEGGERIJ: Toekomst voorspellen - handlijnkunde, Tarot kaarten, kristallen bollen het lot!

Al deze dingen zijn bedrog en bespotting voor God.

HET OBSERVEREN VAN DE TIJDEN: Astrologie en waarzeggerij - dit houdt ook in het ‘onschadelijke’ printen van horoscopen door het hele land! Dit is het oordeel van God op de mensen die hierbij betrokken zijn:

"Laat nu opstaan, die den hemel waarnemen, die in de sterren kijken, die naar de nieuwe manen voorzeggen; en laat ze u verlossen van die dingen, die over u komen zullen. ZIET, ZIJ ZULLEN ZIJN ALS STOPPELEN, HET VUUR ZAL ZE VERBRANDEN, zij zullen zichzelven niet kunnen rukken uit de macht der vlam..." JESAJA 47:13-14

BETOVEREN: Hypnose. Dit is één van Satans listen!

YOGA: Dit is een mystiek uit de oosterse landen, die de naties een valse en een door Satan geïnspireerde ‘vrede’ geven - welke direct tegenover Jezus Christus van de Bijbel staat, die zegt:

"Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u..." JOHANNES 14:27

VERTROUWDE GEESTEN: Mensen met vertrouwde geesten zijn die spiritualisten die beweren contact te hebben met de doden (NECROLOGEN) of de toekomst voorspellen (TOVENAARS, of HELDERZIENDE). Ook MEDIUMS die beweren in staat te zijn tot het leiden van seances en dergelijke. God veroordeelt al soortgelijke dingen, alsook de mensen die hiermee handelen of gebruik van maken!

"GIJ ZULT U NIET KEREN tot de waarzeggers, en tot de duivelskunstenaars; zoekt hen niet, u met hen verontreinigende; Ik ben de HEERE, uw God!" LEVITICUS 19:31

"Wanneer er een ziel is, die zich tot de waarzeggers en tot de duivelskunstenaars zal gekeerd hebben, om die na te hoereren, zo zal Ik Mijn aangezicht tegen die ziel zetten, en zal ze uit het midden haars volks uitroeien." LEVITICUS 20:6

"Als nu een man en vrouw in zich een waarzeggenden geest zal hebben, of een duivelskunstenaar zal zijn, zij zullen zekerlijk gedood worden; men zal hen met stenen stenigen; hun bloed is op hen." LEVITICUS 20:27

Al deze dingen zijn een gruwel voor de levende God; zo ook diegenen die deze dingen doen en hun straf zal drastisch zijn. Laat Satan jou niet verleiden om te denken dat je met één van deze dingen kunt spelen en vervolgens ontsnappen aan de toorn van God - zelfs horoscopen, of 'magische' spreuken of een seance met je vrienden 'voor de lol'. In AL deze dingen zijn Satan en zijn engelen aan het werk, en als jij erin betrokken raakt, dan zal God verantwoording van jou opeisen.

"ONDER U ZAL NIET GEVONDEN WORDEN, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar. Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggenden geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. Want AL WIE ZULKS DOET, IS DEN HEERE EEN    GRUWEL; en om dezer gruwelen wil verdrijft hen (de natiën van Kanaän) de HEERE, uw God, voor uw aangezicht, uit de bezitting." DEUTERONOMIUM 18:10-12

Als jij verleid bent en betrokken bent geraakt bij deze dingen, doe BOETE en LAAT JEZUS JOU BEVRIJDEN van de kracht van Satan. Hij komt snel om de wereld te oordelen en al degene te ontvangen die van Hem houden in Zijn heilige stad voor eeuwig:

"En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. ZALIG ZIJN ZIJ, DIE ZIJN GEBODEN DOEN, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden, EN DE TOVENAARS, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet." OPENBARING 22:12-15

NIEMAND ANDERS kan jou redden: DOE NU BOETE voordat het te laat is!

"En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders? En Petrus zeide tot hen: BEKEERT U, en een iegelijk van u WORDE GEDOOPT in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult DE GAVE DES HEILIGEN GEESTES ONTVANGEN." HANDELINGEN 2:37-39