Getuigenis van grote opwekkingspredikers

Lang voor de pinksteropwekkingen in het begin van de vorige eeuw, de Quakers, Finney, Wesley, Generaal Booth en vele anderen, spreken in tongen en brachten opwekkingen door de eeuwen heen.

De duistere Middeleeuwen:

Zelfs in de duistere Middeleeuwen gaf God enkele genadevolle opwekkingen. Van de 12de tot de 15de eeuw vonden er opwekkingen in Zuid-Europa plaats waarbij velen in andere tongen spraken. De meest vooraanstaande opwekkingen waren die van de Waldenzen en de Albigenzen.

De ‘Encyclopedie Britannica’ zegt over het onderwerp, in andere tongen spreken: "In elke eeuw keert het terug bij christelijke opwekkingen."

1419 - Vincent Ferrer:

Vincent Ferrer stierf in dit jaar en stond bekent om deze ervaring. In de ‘History of the Christian Church’, door Phillip Schoff, lezen we: "Spondamus en vele anderen zeggen dat aan deze heilige de gave van andere tongen was toebedeeld."

1520 - Maarten Luther:

Ook Dr. Maarten Luther was begiftigd met deze zegeningen. In een Duitse Kerk geschiedenis (Souers History of the Christian Church) lezen we: "Dr. Maarten Luther was een profeet, een evangelist, spreker in tongen en uitlegger in één persoon, toebedeeld met alle gaven van de Geest."

1650 - De Quakers:

Onder George Fox, hun oprichter, ervoeren de Quakers de herlevingskracht van de Heilig Geest. Binnen 6 jaar nam hun volgelingen aantal toe tot ongeveer 50.000. Cromwell probeerde door het zwaard gerechtigheid te brengen in Engeland. George Fox trachtte hetzelfde te doen met het zwaard van de Geest, het Woord van God. In 'The Message and Mission of Quakerism’ door W.C. Braithwaite, waarin hij 'Preface to Great Mystery' van Burrough aanhaalde, lezen we: "Terwijl we in stilte op de Heer wachtten, zoals we dat vaker samen voor vele uren deden, ontvingen we vaak de uitstorting van de Geest over ons en onze harten verheugden zich en onze tongen kwamen los en onze monden werden geopend. En we spraken met nieuwe tongen zoals de Heer ons uiting gaf en zoals Zijn Geest, die over ons uitgestort was, ons leidde."

1834 - Edmund Irving:

De Irving opwekking bracht duizenden tot Christus. Irvings publiek varieerde van 6.000 tot 12.000. Hij ervoer de doop in de Heilige Geest en sprak in andere tongen. Over zijn dood lezen wij: "En zo, op dat winterse middernachtelijk uur, dat de laatste Sabbat op aarde beëindigde en de laatste banden van sterfelijke beproeving verbrak, ging deze heilige en martelaar de rust van zijn Heer binnen. Er kon niets aan toegevoegd worden ... wat dit zorgelijke en prachtige leven tot perfectie bracht, de kunst ver te boven.”

1865 - De Hugenoten:

Tijdens de opwekkingen onder de Hugenoten werden ook profetische gaven genoten. De Hugenoten werden door John Cavalier, een boer, naar onbereikbare gebergtes geleid. Onder deze vervolgde mensen waren er die in tongen spraken. Er zijn berichten van zowel vrienden als vijanden over hun profetische gaven. Profeten gingen van de Cavennes tot Holland en verder naar Duitsland. In die tijd was er onder de professoren en studenten een grote ontvankelijkheid voor Gods kracht. In 1714 brachten zij de gave van tongen en profetie naar Wetterau, nabij Frankfurt-am-Main."

1878 - Peter MacKenzie:

De gevierde Peter MacKenzie, vertelde en schreef aan een Mr. Elliott uit Leeds op 5 februari 1878: "Ik was de laatste Sabbat op het oude circuit van Padiham. Het was er overvol, één van de grootste en meest geliefde feesten die ik ooit heb gehouden. De Heilige Geest daalde neer en de gave van tongen werd daar zeker vrijgegeven. O, die kracht, die smelt, beweegt, redt, heiligt!"

1882 - Dwight L. Moody:

De welbekende evangelist Dwight L. Moody had volgens John Davidson de gave van tongen. John Davidson was de ontwerper van de Scofield Bijbel en intiem bevriend met hem.

Predikant R. Boyd, D.D. (Baptist) en een heel intieme vriend van de beroemde evangelist, zei over Dwight L. Moody: "Toen ik (een Y.M.C.A. lid) bij de kamers van de Young Men's Christian Association, (Victoria Hall, Londen) aankwam, vond ik de bijeenkomst “in vuur en vlam”. De jonge mannen spraken in tongen en profeteerden. Wat betekende dit in hemelsnaam? Alleen dat Moody hen die middag had toegesproken! "Wat is dit voor een man?" dacht ik en nog steeds schudde ik hem niet de hand... Velen van de geestelijken waren zulke tegen¬standers van de beweging dat ze hem de rug toekeerden... maar Sunderland (Engeland) werd op stormachtige wijze ingenomen.

1844 - Charles G. Finney:

Finney wordt gezien als één van de grootste opwekkingspredikers uit de geschiedenis. De volgende aanhaling is uit zijn autobiografie: "Ik ontving een krachtige doop in de Heilige Geest. Zonder enige verwachting, zonder enige gedachten dat iemand hier ooit over gesproken had, daalde de Heilige Geest op me neer en scheen het alsof hij dwars door mijn lichaam en geest ging.

Zo ging ik verder tot diep in de nacht. Toen ik 's morgens wakker werd, was de zon al op en scheen een helder licht in mijn kamer. Woorden kunnen niet beschrijven wat voor een indruk dit zonlicht op mij maakte. Meteen kwam dezelfde doop die ik die nacht ontvangen had op dezelfde manier over me heen. Ik knielde op het bed en huilde luid van vreugde. Voor langere tijd was ik zo overweldigd door de doop van de Geest dat ik niets anders kon dan mijn ziel uitstorten voor God."

John Wesley:

De Eerw. John Wesley, M.A., predikant, schrijver, leraar en hervormer, wiens naam in de harten van gelovigen gekoesterd wordt sinds de Grote Opwekking, zou een competente rechter moeten zijn om te kunnen bepalen of deze wonderbaarlijke gaven tegenwoordig in de kerk thuishoren. Dit is wat hij zegt: "Het schijnt dat deze uitzonderlijke gaven van de Heilige Geest voor twee of drie eeuwen ongewoon waren in de kerk. We horen er nauwelijks van na die fatale periode waarin keizer Constantijn zichzelf een christen noemde en zich ten onrechte voordeed alsof hij het christelijke belang diende en daarbij rijkdom en macht en eer ophoopte bij de christenen maar in nog grotere mate bij de christelijke geestelijken. Vanaf die tijd stopte de gaven bijna geheel en kon men zeer weinig voorvallen vinden. De reden hiervoor was niet zoals men ordinair voorstelde dat er geen noodzaak meer was aangezien de gehele wereld christen was geworden. Dit is een verschrik¬kelijke fout, nog geen twintigste deel was destijds nominaal gezien christelijk. De echte reden was: De liefde van vele, bijna alle zogenaamde christenen was koud geworden. De christenen hadden weinig meer van de Geest van Christus dan de andere heidenen; de Zoon van God kon toen Hij kwam om Zijn gemeente te onderzoeken nauwelijks geloof vinden. Dit was de echte reden waarom de buitengewone gaven van de Heilige Geest niet meer te vinden waren in de christelijke kerk; omdat de christenen weer heidens geworden waren en er alleen maar een dode vorm overbleef ...

De hoofdreden waarom de wonderbaarlijke gaven zo snel teruggetrokken werden, was niet omdat geloof en heiligheid bijna verloren waren gegaan, maar omdat droge formele en orthodoxe mannen de gaven die ze zelf niet hadden belachelijk begonnen te maken en hen ofwel als waanzin, of als bedrog betitelden."

1907 - Holland:

Een genadevolle uitstorting bereikte Holland in dit jaar en pastor G. R. Polman uit Amsterdam werd machtig door God gebruikt in ons land. Pastor Polman ontving zijn doop in Sunderland, Engeland en sprak in tongen. De opwekking verspreidde zich van Sunderland naar Duitsland, Centraal-Europa, Zwitserland, Italië, Palestina, de Balkan, Rusland, China, Japan en Zuid-Amerika. Enkele jaren later had de evangelist Smith Wigglesworth schitterende bijeen-komsten in Italië, en hoofdonderwijzer George Jeffreys had opwekkingsbijeenkomsten in Palestina zelf.

Generaal Booth:

De grondlegger van Het Leger des Heils, Generaal William Booth, zegt: "Er is geen woord in de Bijbel dat bewijst dat we hen tegenwoordig niet mogen hebben (tongen en andere gaven)."

Generaal Booths dochter, 'de Marrechale', getuigde de doop van de Geest te hebben ontvangen met de bijbehorende gave van het in andere tongen spreken. En de overleden ambassadeur Herbert Booth zegt: "Mijn vier neven, zonen van de Marrechale, hebben gelijkluidende ervaringen en zijn pinksterpredikanten."

Machtige beloften vervuld

Dit cumulatieve bewijs van de dag van Pinksteren tot aan het heden bewijst de waarheid van de woorden van onze Heer in MARKUS 16:15-18: "En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken, Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden."

Bron: 'Revival Publications', Ballarat, Australië.